19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1504/2007 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2007 година

за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 806/2007 за свинско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 806/2007 на Комисията от 10 юли 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на свинското месо (3), и по-специално член 5, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 806/2007 бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на свинското месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец декември 2007 г., за подпериода от 1 януари до 31 март 2008 година, са за количества, по-малки от наличните за някои квоти. Следователно е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества бъдат добавени към количествата, определени за следващия квотен подпериод,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са били подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 806/2007 и които се добавят към подпериода от 1 април до 30 юни 2008 година, са определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 декември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2). Регламент (ЕИО) № 2759/75 ще бъде заменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1) считано от 1 юли 2008 г.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 181, 11.7.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на отпускане за подадените заявления за лицензи за внос за подпериода от 1.1.2008-31.3.2008

(%)

Незаявени количества, които се добавят към подпериода от 1.4.2008-30.6.2008

(kg)

G2

09.4038

 (2)

7 045 625

G3

09.4039

 (2)

2 813 000

G4

09.4071

 (1)

2 251 500

G5

09.4072

 (1)

4 620 750

G6

09.4073

 (1)

11 300 250

G7

09.4074

 (2)

3 562 706


(1)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лиценз.

(2)  Не се прилага: заявленията са по-малко от наличните количества.