6.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1435/2007 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2007 година

за отмяна на забраната за риболов на херинга в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море за кораби, плаващи под флага на Германия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1941/2006 на Съвета от 11 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2007 г. (3), установява квотите за 2007 година.

(2)

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, на 19 април 2007 г. Германия уведоми Комисията, че установява забрана за риболов на херинга в зона III d на ICES, участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море, считано от 20 април 2007 г.

(3)

На 16 май 2007 г. и в съответствие с член 21, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 и член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, Комисията прие Регламент (ЕО) № 546/2007 (4) за установяване на забрана за риболов на херинга в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море за кораби, които плават под флага на Германия, считано от същата дата.

(4)

Според информацията, предоставена на Комисията от германските власти, все още има количества херинга от испанската квота в участъци 25—27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море. Поради това риболовът на херинга в тези води от страна на плавателни съдове под флага на Германия или регистрирани на нейна територия следва да се разреши.

(5)

Настоящото разрешение следва да влезе в сила на 19 ноември 2007 г., за да позволи улова на посочените количества херинга преди края на настоящата година.

(6)

Регламент (ЕО) № 546/2007 на Комисията следва да се отмени, считано от 19 ноември 2007 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отмяна

Регламент (ЕО) № 546/2007 се отменя.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 19 ноември 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 865/2007 (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г. стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 898/2007 на Комисията (ОВ L 196, 28.7.2007 г., стр. 22).

(4)  ОВ L 129, 17.5.2007 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

83 – Отмяна на забрана

Държава-членка

Германия

Ресурс

HER/3D-R31

Вид

Херинга (Clupea harengus)

Зона

Участъци 25-27, 28.2, 29 и 32 в Балтийско море

Дата

19.11.2007 г.