28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 896/2007 НА КОМИСИЯТА

от 27 юли 2007 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с произход от Индия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване на процедура

(1)

На 11 ноември 2006 г. Комисията обяви с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), (наричано по-долу „известие за започване на процедура“) започването на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на дихидромирценол с произход от Индия.

(2)

Антидъмпинговата процедура бе започната вследствие на жалба, подадена на 29 септември 2006 г., от следните производители от Общността: Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A. и Sensient Fragrances S.A. (наричани по-долу „жалбоподателите“), представляващи значителен дял, в този случай повече от 25 % от общото производство на дихидромирценол в Общността. В жалбата се съдържат доказателства за дъмпинг на посочения продукт и за нанасяне на материална щета, произтичаща от него, което бе счетено за достатъчно основание, за да оправдае започването на процедура.

1.2.   Заинтересовани страни и проверки на място

(3)

Комисията официално уведоми жалбоподателите, други известни производители в Общността, производители износители от Индия, вносители и потребители, за които е известно, че са заинтересовани, както и техните асоциации, и представителите на Индия, за започването на разследване. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си в писмена форма и да поискат да се организира изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. На всички заинтересовани страни, които поискаха и посочиха наличието на определени причини да бъдат изслушани, бе дадена възможност за изслушване.

(4)

С оглед на явно големия брой индийски производители износители и вносители в Общността, в известието за започване на процедура бе предвидено изготвянето на представителна извадка, за да се установят дъмпингът и нанесената щета, в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да реши дали ще има необходимост от представителна извадка и ако се окаже, че това е необходимо — да подбере тази извадка, всички индийски производители износители и всички вносители в Общността бяха приканени да се представят на Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за започване на процедура, основна информация за своята дейност, свързана с разглеждания продукт, за периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. Обаче само двама индийски производители износители и двама вносители на разглеждания продукт в Общността се явиха и предоставиха исканата за извадката информация в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура. Затова бе решено, че не е необходима представителна извадка.

(5)

Комисията изпрати въпросници на всички известни заинтересовани страни и на всички други страни, които пожелаха това, в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура.

(6)

Отговори на въпросника бяха получени от двама индийски производители износители, от четирима производители от Общността на подобен продукт, от двама вносители, несвързани с производителите износители, и от един потребител в Общността.

(7)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за временно определяне на дъмпинга, произтичащите щети и интереса на Общността, и направи проверки в помещенията на следните компании:

а)

Производители от Общността

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Гранада, Испания;

Sensient Fragrances S.A., Dos Hermanas (Севиля), Испания;

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Мурсия, Испания.

б)

Производители износители от Индия

Neeru Enterprises, Рампур;

Privi Organics Limited, Мумбай.

1.3.   Период на разследване

(8)

Разследването на дъмпинга и нанесената щета обхвана периода от 1 октомври 2005 г. до 30 септември 2006 г. (наричан по-долу „периода на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, влияещи върху оценката на щетата, обхваща периода от 1 януари 2003 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглежданият период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И ПОДОБЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(9)

Разглежданият продукт е дихидромирценол с чистота 93 тегловни процента или повече, с произход от Индия (наричан по-долу „разглежданият продукт“), обикновено деклариран под код по КН ex 2905 22 90.

(10)

Разглежданият продукт е безцветна до бледожълта течност със силен, свеж лимонов цитрусово-флорален и сладък аромат с леки или никакви терпенови оттенъци, разтворима в керосин и алкохол и неразтворима във вода. Принадлежи към семейството на ацикличните терпенови алкохоли. Химичното му име е 2,6-диметилокт-7-ен-2-ол (CAS RN 18479-58-8).

(11)

Типичните приложения на разглеждания продукт са в перилните препарати, ароматите за сапуни и като силна поддържаща нотка в парфюмите с цитрусов аромат и аромат на зелен лимон.

2.2.   Подобен продукт

(12)

Разглежданият продукт и дихидромирценолът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Индия, както и дихидромирценолът, произвеждан и продаван в Общността от производството на Общността, имат едни и същи основни химически и технически характеристики и крайни приложения. Затова бе направено временното заключение, че тези продукти са подобни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

(13)

За да определи нормалната стойност, Комисията първо установи, за всеки от двамата сътрудничещи производители износители, дали техните общи продажби на подобния продукт на вътрешния пазар са представителни в сравнение с техните общи продажби за износ за Общността. В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент продажбите на подобния продукт на вътрешния пазар бяха сметнати за представителни само за една от сътрудничещите фирми, тъй като обемът на продажбите на вътрешния пазар на това дружество надвишава 5 % от общите продажби за износ на разглеждания продукт в Общността.

(14)

След това Комисията определи за това дружество, въз основа на чистотата, видовете подобен продукт, продавани на вътрешния пазар, които са еднакви или пряко сравними с видовете, продавани за износ в Общността. За всеки вид бе установено дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на определен вид на продукта се считат за достатъчно представителни, когато обемът на продажбите на този вид на вътрешния пазар по време на периода на разследване е бил 5 % или повече от общия обем на продажбите на сравнимия вид на продукта, изнасян в Общността. Такъв бе случаят с всички видове на продукта за вътрешния пазар, сравними с видовете за износ в Общността.

(15)

Впоследствие Комисията проучи дали продажбите на вътрешния пазар на всеки вид на разглеждания продукт, продавани на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат сметнати за осъществени при обичайни търговски условия съгласно член 2, параграф 4 от основния регламент. Това бе направено чрез определяне на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти за всеки изнасян вид на продукта.

(16)

Тъй като за всички видове на продукта повече от 80 % от обема на продажбите на вътрешния пазар бяха продадени на нетна продажна цена, равна или по-висока от изчислените производствени разходи, и тъй като, едновременно с това, среднопретеглената продажна цена бе равна или по-висока от производствените разходи, нормалната стойност по вид на продукта бе изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички продажби на вътрешния пазар на дадения вид на продукта, независимо дали тези продажби са били рентабилни, или не.

(17)

За производителя износител, който нямаше представителни продажби на вътрешния пазар на подобния продукт по време на периода на разследване (виж съображение 13 по-горе), нормалната стойност бе определена на базата на цените на вътрешния пазар при обичайни търговски условия на другия производител износител (виж съображения от 14 до 16 по-горе), в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

3.2.   Експортна цена

(18)

Всички продажби на двамата сътрудничещи производители износители са били извършени директно към несвързани клиенти в Общността. За тези продажби експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент на базата на цените, реално платени или подлежащи на плащане от тези независими клиенти в Общността.

3.3.   Сравнение

(19)

Сравнението между нормална стойност и експортна цена бе направено на базата на цени франко завода. За да се гарантира справедливо сравнение, съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, които влияят на сравнимостта на цените. Там, където бе приложимо и оправдано, бяха направени промени, отразяващи различията в транспортните разходи, разходите за презокеански превоз и застраховка, разходите за обработка, товарните и допълнителните разходи, отстъпките, комисионите, разходите за кредит и вносните такси.

3.4.   Дъмпингов марж

(20)

Съгласно член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговият марж за двамата сътрудничещи производители износители бе определен на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност по вида на продукта и среднопретеглената експортна цена по вида на продукта, както бяха определени по-горе.

(21)

На тази база временният дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Общността без платено мито, е следният:

Фирма

Временен дъмпингов марж

Neeru Enterprises, Рампур

3,3 %

Privi Organics Limited, Мумбай

7,5 %

(22)

За онези производители износители, които не сътрудничеха, дъмпинговият марж бе определен на базата на наличните факти, в съответствие с член 18 от основния регламент. В този смисъл първо бе определено нивото на сътрудничество. Направеното сравнение между данните на Евростат относно вноса с произход от Индия и обема на износа за Общността, докладван от сътрудничещите производители износители, показа, че нивото на сътрудничество е високо (над 80 %). Следователно и тъй като нямаше признаци, че несътрудничещите фирми извършват дъмпинг на по-ниско ниво, беше сметнато за подходящо да се определи дъмпинговият марж за останалите дружества, които не са сътрудничели на разследването, на нивото на по-високия дъмпингов марж, установен за двете сътрудничещи фирми. Този подход е в съответствие с установената практика на институциите на Общността и бе сметнат за необходим, за да не се предоставя стимул за неоказване на сътрудничество. Следователно остатъчният дъмпингов марж бе изчислен на 7,5 %.

4.   ЩЕТА

4.1.   Продукция на Общността и производство на Общността

(23)

Вътре в Общността подобният продукт се произвежда от петима производители. Продукцията на тези петима производители от Общността следователно съставлява продукцията на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(24)

От тези петима производители общо четирима отговориха на въпросника. Един от отговорилите обаче не подкрепи категорично жалбата, тоест не зае позиция по същата. Следователно тази фирма не може да съставлява част от производството на Общността и съответно да е част от анализа на щетата. Независимо от това, ситуацията на тази фирма бе взета предвид и изследвана като друг фактор за нанасяне на щета в част 5 „Причинна връзка“.

(25)

Тримата останали сътрудничещи производители представляват повече от 40 % от общата продукция на подобния продукт на Общността. Отбелязваме, че един от тях е осъществил значителен внос на дихидромирценол от Индия през периода на разследването. Все пак вносът не е основната му дейност и този внос се счита за направен като реакция на притока на значително подбитите цени на дъмпинговия внос, и по-специално, за да подобри финансовото си състояние и да поддържа собственото си производство на подобния продукт жизнеспособно. Следователно не беше сметнато за уместно да бъде изключен този производител от определянето на производството на Общността.

(26)

Въз основа на това се счита, че тримата производители от Общността, посочени в съображение 25 по-горе, съставляват производството на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. По-долу те ще бъдат наричани „производство на Общността“.

4.2.   Определяне на съответния пазар на Общността

(27)

За да се установи дали производството на Общността е претърпяло щета или не и за да се определят потреблението и различните икономически показатели, свързани със състоянието на производството на Общността, бе проучено дали и до каква степен последващата употреба на производството на Общността на подобния продукт трябва да се вземе предвид в анализа.

(28)

Дихидромирценолът се използва като междинен материал за производството на деривати, като тетрахидромирценол и мирценол, или като съставна част на аромати. В хода на разследването бе установено, че производството на Общността използва определени количества дихидромирценол (около 10 % от общия му производствен обем) вътрешно за горепосочените цели. В този смисъл дихидромирценолът просто е бил прехвърлен без фактура вътре в същата фирма; той не е излязъл на свободния пазар, защото е бил използван от самия производител за по-нататъшна обработка и/или като съставна част на друг продукт. Такива ситуации се наричат „междинно използване“.

(29)

Производството на Общността също така е продавало дихидромирценол на свързани лица в Общността и в трети страни за препродажба или употреба от тези лица. Обаче в хода на разследването бе установено, че тези продажби не могат да се считат за междинни, тоест за продажби на междинния пазар, защото са били направени на пазарни цени и купувачите са имали свободен избор на доставчик. Напротив, те следва да се считат за продажби на свободния пазар.

(30)

Разграничаването между междинния и свободния пазар е уместно при анализа на щетата, защото продуктите, предназначени за междинно използване, тоест за вътрешна употреба от самите производители в конкретния случай, не са изложени на пряката конкуренция на вносителите. За разлика от това производството, предназначено за продажба на свободния пазар, е в пряка конкуренция с вноса на разглеждания продукт.

(31)

За да се представи възможно най-пълна картина на състоянието на производството на Общността, бяха събрани и анализирани данни за цялата дейност с дихидромирценол, а впоследствие бе определено, дали продукцията е била предназначена за междинно използване или за свободния пазар.

(32)

За следните икономически показатели, свързани с производството на Общността, бе установено че всеобхватният анализ и оценката трябва да се фокусират върху ситуацията, преобладаваща на свободния пазар: обем на продажбите и продажни цени на пазара на Общността, пазарен дял, ръст, рентабилност, възвръщаемост на инвестициите, паричен поток и експортен обем и цени.

(33)

По отношение на други икономически показатели обаче въз основа на разследването бе установено, че те могат да бъдат добре проучени само ако се разгледа цялостната дейност, свързана с разглеждания продукт. Наистина, производството (както за междинния, така и за свободния пазар), капацитетът, коефициентът на използваемост на капацитета, инвестициите, складовите наличности, заетостта, производителността, заплатите и способността за привличане на капитал зависят от цялостната дейност, независимо от това дали продукцията е предназначена за междинно използване или е продавана на свободния пазар.

(34)

И накрая отбелязваме, че развитието на междинното използване на продукта от производството на Общността бе проучено като друг фактор, влияещ върху щетите, в част 5 „Причинна връзка“, за да се установи дали то е повлияло на състоянието им.

4.3.   Потребление на Общността

(35)

Потреблението на Общността бе установено на базата на обемите на собствената продукция на производителите от Общността, предназначена за свободна продажба на пазара на Общността и за междинно използване от тези производители, и на обемите на вноса в Общността по данни на Евростат.

(36)

По отношение на Евростат трябва да се отбележи, че продукти, различни от дихидромирценола, могат да бъдат включени в тази статистика, тъй като дихидромирцеолът е деклариран под код по КН „ex“. Така данни от Евростат бяха сравнени със знанията за пазара на производството на Общността. В резултат вносът от Япония бе изключен, тъй като бе счетено, че той е изцяло съставен от продукти, различни от дихидромирценол, тъй като не е известно този продукт да се произвежда в Япония. За вноса от трети страни, различни от Япония, статистическите данни на Евростат изглежда бяха достатъчно точни (тоест не включваха значителни обеми от продукти, различни от дихидромирценол, което значително би изкривило картината), така че не бяха направени корекции на тези данни за целите на анализа на щетата и причинната връзка.

(37)

През първата част на разглеждания период пазарът на дихидромирценол на Общността е сравнително стабилен. Започва увеличение на потреблението през 2005 г. и през периода на разследване (ПР) то достига ниво с 23 % по-високо от 2003 г., тоест около 4 400 000 килограма.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Потребление (кг)

3 586 447

3 571 795

3 819 904

4 409 093

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

107

123

Източник: проверени отговори на въпросници от производството на Общността, информация, събрана от други производители от Общността, Евростат.

4.4.   Внос от разглежданата страна

4.4.1.   Обем, цена и пазарен дял на дъмпинговия внос от разглежданата страна

(38)

Обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт в Общността се покачва драматично през 2004 г., тоест с повече от 1 600 %. Той допълнително почти се удвоява през 2005 г., преди да забави темп през периода на разследване и да затвори на ниво 2 963 % по-високо в сравнение с началото на разглеждания период, тоест около 760 000 килограма през периода на разследване, сравнено с около 25 000 килограма през 2003 г.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Внос (кг)

24 900

430 600

751 800

762 600

Индекс: 2003 г. = 100

100

1 729

3 019

3 063

Източник: Евростат.

(39)

Средната вносна цена пада с почти 20 % през 2004 г., увеличава се до първоначалното си ниво през 2005 г. и с 11 % през ПР. Както може да се види от съображения 41 и 42 по-долу, вносните цени са били значително по-ниски от цените на производството на Общността през ПР.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Средна импортна цена (EUR/кг)

3,45

2,79

3,45

3,81

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

100

111

Източник: Евростат.

(40)

Пазарният дял на дъмпинговия внос от Индия се увеличава с почти 17 процентни пункта през разглеждания период, тоест от 0,7 % през 2003 г. до 17,3 % през периода на разследване. Значителен пазарен дял е спечелен през 2004 г., в съответствие с гореописаното рязко увеличаване на обемите на вноса и стабилното потребление на Общността. През периода на разследване, изразено в абсолютни стойности, индийските износители, въпреки увеличението на обемите на продажбите, са намалили пазарния си дял с 2,4 процентни пункта. Имайки предвид обаче, че потреблението на Общността се е увеличило само с 23 % през разглеждания период, очевидно е, че дъмпинговият внос от Индия на пазара на Общността се е увеличил много повече по време на дадения период.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Пазарен дял

0,7 %

12,1 %

19,7 %

17,3 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

1 736

2 835

2 491

Източник: Евростат.

4.4.2.   Подбиване на цените

(41)

С цел да се анализира подбиването на цените, вносните цени на сътрудничещите производители износители бяха сравнени с цените на производството на Общността, на базата на среднопретеглени стойности за пряко сравними видове на продукта (на база чистота) през периода на разследване. Цените на производството на Общността бяха коригирани до ниво франко завода и сравнени с вносните цени CIF на границите на Общността, с включено мито. Това сравняване на цените бе направено за сделки на еднакво ниво на търговия, надлежно коригирани, където е необходимо, и след приспадане на рабати и отстъпки.

(42)

Въз основа на цените на сътрудничещите производители износители, установените маржове на подбиване, изразени като процент от цените на производството на Общността, са 5,8 % и 7,4 %.

4.5.   Състояние на производството на Общността

(43)

Съгласно член 3, параграф 5 от основния регламент Комисията изследва всички приложими икономически фактори и индекси, влияещи върху състоянието на производството на Общността.

(44)

Припомняме, че наличието на междинно използване на подобния продукт от производството на Общността следва да се вземе предвид при анализа на щетата. Така определени показатели за щетата бяха проучени при съсредоточаване върху ситуацията, преобладаваща на свободния пазар, докато други такива можеха да бъдат добре проучени само ако се разгледа цялостната дейност, свързана с разглеждания продукт (виж съображения от 27 до 34 по-горе).

а)   Производство, капацитет и коефициент на използваемост на капацитета

(45)

Производството в Общността на подобния продукт се е увеличило с 6 % през разглеждания период. По-специално, останало е стабилно през 2004 г., отбелязва слабо увеличение с 2 % през 2005 г. и допълнително с 4 процентни пункта през периода на разследване. Тъй като производственият капацитет е останал стабилен, използваемостта му отбелязва слабо подобрение в съответствие с увеличените производствени обеми. През периода на разследване капацитетът е бил използван на 73 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Производство (кг)

2 212 266

2 210 328

2 265 113

2 350 588

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

102

106

Капацитет (кг)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

100

100

Използваемост на капацитета

69 %

69 %

71 %

73 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

100

102

106

Източник: проверени отговори на въпросника.

б)   Складови наличности

(46)

Между 2003 г. и периода на разследване има цялостно увеличаване на складовите наличности. Максимумът за 2004 г. съвпада с внезапния спад в продажбите, описан в съображение 47 по-долу. През периода на разследване нивото на складовите наличности е било с 8 % по-високо от това през 2003 г.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Складови наличности (кг)

118 204

222 907

166 724

127 440

Индекс: 2003 г. = 100

100

189

141

108

Източник: проверени отговори на въпросника.

в)   Обем на продажбите, продажна цена и пазарен дял

(47)

Продажбите на собствената продукция на производството на Общността на свободния пазар на Общността внезапно спадат със 7 % през 2004 г. През 2005 г. те се възстановяват малко над първоначалното си ниво и се увеличават с 19 процентни пункта през периода на разследване. При все това, имайки предвид увеличеното потребление през 2005 г. и през периода на разследване (виж съображение 37 по-горе), производството на Общността не е укрепило пазарната си позиция. Напротив, тя едва запазва пазарния си дял. Средните продажни цени на продукцията на Общността отразяват развитието на пазара. Те спадат драматично през 2004 г., тоест с 22 %, намаляват допълнително с 10 процентни пункта през 2005 г. и остават относително стабилни през периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби в ЕО (кг)

1 233 633

1 147 959

1 274 430

1 506 740

Индекс: 2003 г. = 100

100

93

103

122

Пазарен дял

34,4 %

32,1 %

33,4 %

34,2 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

93

97

99

Продажна цена (EUR/кг)

4,55

3,55

3,09

3,15

Индекс: 2003 г. = 100

100

78

68

69

Източник: проверени отговори на въпросника.

г)   Рентабилност

(48)

Рентабилността на производството на Общността драматично се влошава през разглеждания период. От 12,3 % печалба през 2003 г. производството на Общността на подобния продукт, предназначен за продажба на свободния пазар, носи съществени загуби през 2004 г. в съответствие с гореописания спад в обемите на продажбите и цените. През 2005 г. маржът на загуба се удвоява и през периода на разследване производството на Общността претърпява загуби от почти 17 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Марж на печалбата преди данъчно облагане

12,3 %

–7,5 %

–15,8 %

–16,9 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

–60

– 128

– 137

Източник: проверени отговори на въпросника.

д)   Инвестиции, възвращаемост на инвестициите, паричен поток и способност за натрупване на капитали

(49)

През разглеждания период инвестициите съществено са намалели, достигайки през периода на разследване само 7 % от нивото им през 2003 г., което е отражение на факта, че производството вече работи със съвременно оборудване. Както може да се види от таблицата под съображение 45 по-горе, не са направени никакви инвестиции в производствените капацитети, въпреки че се очакваше пазарът на дихидромирценол да запази възходящата си тенденция. Възвръщаемостта на инвестициите, изразена посредством нетната печалба/загуба на производството на Общността и нетната балансова стойност на инвестициите ѝ, се развива в съответствие с маржа на инвестициите и маржа на печалба/загуба. По-конкретно, намалява от 13,7 % през 2003 г. на – 26,9 % през периода на разследване. По същия начин и паричният поток на производството на Общността значително се е влошил. От входящ/положителен паричен поток от около 1 300 000 EUR през 2003 г. се стига до изходящ/отрицателен паричен поток от над 60 000 EUR през периода на разследване. Всички тези показатели ясно потвърждават неспособността на производството на Общността за привличане на капитал.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Инвестиции (EUR)

221 210

44 605

23 435

16 481

Индекс: 2003 г. = 100

100

20

11

7

Възвръщаемост на инвестициите

13,7 %

–7,1 %

–17,3 %

–26,9 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

–52

– 127

– 197

Паричен поток (EUR)

1 328 345

–48 093

164 355

–61 724

Индекс: 2003 г. = 100

100

–4

12

–5

Източник: проверени отговори на въпросника.

е)   Ръст

(50)

Производството на Общността запазва пазарния си дял с цената на значителни загуби, придружени, inter alia, от изходящ/отрицателен паричен поток. Така се стига до заключението, че производството на Общността не би могла да се облагодетелства от ръста на пазара.

ж)   Заетост, производителност и заплати

(51)

Броят на служителите в производството на Общността, заети с производството на подобния продукт, е намалял въпреки увеличения обем продукция (виж съображение 45 по-горе). През периода на разследване заетостта е с 15 % по-ниска отколкото през 2003 г. Въпреки това общите разходи за труд са се увеличили. По-конкретно, увеличили са се с 13 % през 2004 г., останали са относително стабилни през 2005 г., преди слабо да се влошат през периода на разследване до ниво с 6 % по-високо, отколкото през 2003 г. Всъщност средните разходи за труд са се увеличили с 24 % през разглеждания период. Това увеличение се дължи на инфлация (около 3 % през 2004 г. и 2005 г. в Испания) и на промени в структурата на заетостта (по-голям дял на квалифицираната работна ръка). Производителността, изразена в продукция на работник на година, се е увеличила с 24 % между 2003 г. и периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Заетост

44,2

43,7

39,8

37,7

Индекс: 2003 г. = 100

100

99

90

85

Разходи за труд (EUR)

1 401 693

1 580 371

1 554 698

1 480 157

Индекс: 2003 г. = 100

100

113

111

106

Средни разходи за труд (EUR)

31 741

36 206

39 033

39 282

Индекс: 2003 г. = 100

100

114

123

124

Производителност (кг на служител)

64 329

65 588

72 904

79 546

Индекс: 2003 г. = 100

100

102

113

124

Източник: проверени отговори на въпросника.

з)   Степен на дъмпинга, възстановяване от минал дъмпинг или субсидиране

(52)

Що се отнася до въздействието върху производството на Общността на степента на действителния дъмпингов марж, имайки предвид обема и цените на дъмпинговия внос от разглежданата страна, това въздействие не може да се смята за несъществено.

(53)

Нещо повече, няма показатели, че производството на Общността се възстановява, по време на периода на разследване, от въздействията на някой минал дъмпинг или субсидиране.

4.6.   Заключение относно щетата

(54)

По време на разглеждания период дъмпинговият внос на ниска цена от Индия драматично се е увеличил. По отношение на обема, дъмпинговият внос на разглеждания продукт се увеличава с почти 3 000 % между 2003 г. и периода на разследване. По отношение на пазарния дял, този внос заема повече от 17 % от пазара на дихидромирценол в Общността през периода на разследване, сравнено със само 0,7 % през 2003 г.

(55)

Въпреки че потреблението на Общността на дихидромирценол се е увеличило с 23 % през разглеждания период, производството на Общността през периода на разследване едва успява да достигне същия дял на пазара на Общността като през 2003 г., по-специално благодарение на увеличението в продажбите на продукцията му през 2005 г. и през периода на разследване. Въпреки това, както разкри направеният анализ на икономическите показатели на производството на Общността, това е станало възможно с цената на тежки загуби, спад във възвръщаемостта на инвестициите и изходящ/отрицателен паричен поток. Всъщност, щетата се материализира по-специално в значителен спад на цените на производството на Общността, който има пряко и съществено отрицателно въздействие върху финансовото състояние на тези фирми производители. По-конкретно, цените на производството на Общността падат от 4,55 EUR през 2003 г. на 3,15 EUR през периода на разследване. Този спад не е придружен от каквото и да е съответстващо намаление на производствените разходи. Следователно производството на Общността става губещо през 2004 г. и загубите му от продажбите на дихидромирценол на пазара на Общността допълнително се увеличават през 2005 г. и през периода на разследване, когато приходите от продажби eдва покриват постоянните разходи на производството на Общността. Подобна ситуация без съмнение не може да се поддържа в дългосрочен план.

(56)

Взимайки предвид всички тези фактори, бе направено временно заключение, че производството на Общността е понесло съществена щетата по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННА ВРЪЗКА

5.1.   Въведение

(57)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент Комисията провери дали съществената щета, понесена от производството на Общността, е причинена от дъмпинговия внос на разглеждания продукт. Бяха изследвани и други известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които биха могли в същото време да причинят щета на производството на Общността, за да се гарантира, че щетата, която тези други фактори биха могли да причинят, не се приписва на дъмпинговия внос.

5.2.   Ефект от дъмпинговия внос

(58)

Първо, да си припомним, че разследването установи, че дихидромирценолът, внасян от Индия, пряко се конкурира с дихидромирценолът, произвеждан и продаван от производството на Общността, тъй като двата продукта са подобни по отношение на своите основни химически характеристики, взаимозаменяеми са и са разпространявани посредством същите канали за разпространение.

(59)

Значителното увеличаване на обема на дъмпинговия внос от разглежданата страна (почти 3 000 %) и на неговия дял на пазара на Общността (с почти 17 процентни пункта) съвпада с влошаването на финансовото състояние на производството на Общността. Това влошаване включваше, inter alia, спад на ценовото ниво на производството на Общността, водещо като резултат до влошаване на финансовите му резултати през същия период. Дъмпинговият внос подбива цените на производството на Общността със значителни маржове, така че може спокойно да сe заключи, че същият е отговорен за потискането на цените, което е довело до влошаване на финансовото състояние на производството на Общността.

(60)

Една от страните приведе довода, че няколко производителя на разглеждания продукт в Индия са спрели производството на този продукт и по този начин са намалили капацитета на продукцията на разглеждания продукт в Индия. Тази страна заключи, че поради гореизложените причини вносът от Индия не представлява заплаха за нанасяне на щета на производителите от Общността. В тази връзка бе потвърдено от разследването, че някои от производителите, споменати в жалбата, посочена в съображение 2 по-горе, преустановиха своето производство на дихидромирценол през периода на разследване; въпреки това бе установено, че се инсталират нови производствени мощности. Всъщност, поне един нов индийски производител на дихидромирценол се появи през 2005 г. Тази претенция, следователно, следва да бъде отхвърлена.

(61)

С оглед ясно установеното съвпадение по време на притока на дъмпингов внос на цени, значително подбиващи цените на производството на Общността, от една страна, и от друга страна, намаляването на цените и влошеното финансово състояние на производството на Общността, се прави временно заключение, че дъмпинговият внос е изиграл определяща роля за ситуацията, носеща вреди за производството на Общността.

5.3.   Ефект на други фактори

5.3.1.   Дейност на други производители на Общността

(62)

Както бе посочено в съображения от 23 до 26 по-горе, има пет производителя на подобния продукт в Общността; двама от тях не се смятат за съставна част от производството на Общността. Развитието на обема на продажбите и пазарния дял на тези две фирми е анализирано по-долу. За по-голяма поверителност не могат да се разкриват действителни цифри. Затова са дадени само индекси.

(63)

Продажбите в Общността на дихидромирценол, произведен от други производители на Общността, са намалели с 12 % през разглеждания период. Съответстващият пазарен дял е намалял дори още по-съществено, тоест с 28 %, тъй като в същото време пазарът се е разраснал.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби в ЕО (кг)

Индекс: 2003 г. = 100

100

89

88

88

Пазарен дял

Индекс: 2003 г. = 100

100

90

83

72

Източник: информация, събрана от други производители на Общността.

(64)

С оглед на посоченото по-горе се стигна до временното заключение, че дейността на двамата други производители на Общността не е причинило никаква щета на производството на Общността.

5.3.2.   Междинно използване от страна на производството на Общността

(65)

Както бе посочено в съображения от 27 до 34 по-горе, дейностите на производството на Общността по отношение на подобния продукт включват, inter alia, междинно използване на този продукт за производството на деривати и/или съставки на парфюми. Както бе допълнително обяснено в гореспоменатите съображения, беше сметнато за уместно да се изключи междинната употреба на производството на Общността от анализа на показателите за щета (където е уместно) и тя да се разследва в други фактори, тоест други възможни причини за щета, понесена от производството на Общността.

(66)

Междинната употреба на производството на Общността слабо се е понижила през разглеждания период. По-конкретно, тя е намаляла с 14 % през 2004 г. и с допълнителни 14 процентни пункта през 2005 г., преди да се увеличи през периода на разследване до около 240 000 килограма, което така или иначе е 5 % по-малко отколкото през 2003 г. Като относителни стойности, междинната употреба представлява около 10 % от общия производствен обем, с изключение на 2005 г., когато е намаляла до 8 %.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Междинно използване (кг)

249 809

215 100

179 954

236 323

Индекс: 2003 г. = 100

100

86

72

95

Източник: проверени отговори на въпросника.

(67)

С оглед на посоченото по-горе и вземайки предвид, че междинната употреба представлява само около 10 % от продукцията на производството на Общността, се стигна до временно заключение, че нейното развитие не би могло реално да допринесе за съществената щета, понесена от производството на Общността.

5.3.3.   Износ на производството на Общността

(68)

По отношение на обемите, износът на производството на Общността леко се е подобрил през разглеждания период. Обемът на продажбите за износ се е увеличил с 8 % през 2004 г. и с допълнителни 12 процентни пункта през 2005 г., преди да се понижи през периода на разследване до ниво с 4 % по-високо отколкото през 2003 г. По отношение на единичните цени, от таблицата по-долу може да се види спад с 26 % между 2003 г. и периода на разследване. Трябва обаче да се отбележи, че цената на продажбите за износ се е понижила в по-малка степен в сравнение с цената на продажбите в Общността и като абсолютна стойност тя е останала значително по-висока от втората.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Продажби за износ на продукция от ЕО

(единици)

743 445

803 219

890 242

774 802

Индекс: 2003 г. = 100

100

108

120

104

Цена на продажбите за износ

(EUR/единица)

4,55

4,05

3,57

3,36

Индекс: 2003 г. = 100

100

89

79

74

Източник: проверени отговори на въпросника.

(69)

С оглед на това може да се направи временното заключение, че износът на производството на Общността няма съществен принос в понесената от него значителна щета.

5.3.4.   Внос от трети страни

(70)

Проучен бе и вносът от трети страни, различни от Индия. Да припомним, че вносът от Япония, по данни от Евростат, бе изключен по причините, дадени в съображение 36 по-горе. Други корекции на данните от Евростат не бяха извършени за целите на настоящото разследване.

(71)

Както може да се види от долната таблица, обемът на вноса от други трети страни е намалял през разглеждания период. След рязък спад през 2004 г. и 2005 г., през периода на разследване той се е възстановил до ниво с 4 % по-ниско отколкото през 2003 г. Подобно развитие явно съвпада с увеличението на цените на този внос през 2004 г. и 2005 г. и последвалото им понижаване през периода на разследване. Като абсолютна стойност ценовото ниво на вноса от трети страни е останало значително над ценовото ниво на вноса от Индия по време на целия разглеждан период (виж съображение 39 по-горе). Съответстващият дял на вноса от трети страни на пазара на Общността се е развил, в съответствие с обемите му и разрастването на пазара; той е намалял с 22 % между 2003 г. и периода на разследване.

 

2003 г.

2004 г.

2005 г.

ПР

Внос (кг)

935 800

756 200

606 700

895 100

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

65

96

Средна вносна цена (EUR/кг)

4,04

4,79

4,75

4,08

Индекс: 2003 г. = 100

100

119

118

101

Пазарен дял

26 %

21 %

16 %

20 %

Индекс: 2003 г. = 100

100

81

61

78

Източник: Евростат.

(72)

С оглед на посоченото по-горе беше направено заключението, че вносът от трети страни, различни от Индия, не е причинил никаква щета на производството на Общността.

5.3.5.   Щетата е самопричинена

(73)

Една от страните изтъкна, че щетата е самопричинена, защото жалбоподателите зависят от вноса на основните суровини, използвани за производството на подобния продукт, и по този начин не са конкурентноспособни на другите производители в Общността, а дори и в глобален мащаб. В това отношение разследването не е установило никакви съществени разлики между източниците и цените на основните суровини, използвани и заплатени от жалбоподателите, и тези, използвани и заплатени от другите производители на Общността, а дори и от сътрудничещите индийски производители, което би оправдало горното твърдение. Това твърдение, следователно, следва да бъде отхвърлено.

5.4.   Заключение за причината връзка

(74)

В заключение се потвърждава, че съществената щета, понесена от промишлеността на Общността, която по-специално се характеризира с намаляване на единичните продажни цени, водещо до съществено влошаване на финансовото състояние, е била причинена от дъмпинговия внос от разглежданата страна. Въпреки че междинната употреба и износът може до определена степен да са допринесли за влошаване състоянието на производството на Общността, тяхното развитие не е такова, че да разкъса причинната връзка между дъмпинговия внос и ситуацията, носеща вреди за производството на Общността.

(75)

Въз основа на горепосочения анализ, в който съответно бяха разграничени и разделени ефектите на всички известни фактори, които могат да повлияят на състоянието на производството на Общността, от вредния ефект на дъмпинговия внос, потвърждаваме, че тези други фактори, като такива, не променят факта, че нанесените вреди трябва да бъдат приписани на дъмпинговия внос.

(76)

Следователно беше направено временното заключение, че дъмпинговият внос с произход от разглежданата страна е причинил съществени вреди на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

6.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

6.1.   Общи забележки

(77)

Комисията проучи дали, въпреки временното заключение за наличието на вреден дъмпинг, съществуват неопровержими причини да се заключи, че не е в интерес на Общността да се приемат мерки в този конкретен случай. За тази цел и в съответствие с член 21, параграф 1 от основния регламент, въз основа на всички предоставени факти бяха разгледани въздействието на евентуалните мерки върху всички засегнати от процедурата страни, както и последствията, в случай че не се предприемат мерки.

6.2.   Интерес на производството на Общността

(78)

Анализът на вредите ясно демонстрира, че производството на Общността е пострадало от дъмпинговия внос. Рязко увеличилият се дъмпингов внос в последните години е причинил силно потискане на цените. Производството на Общността, за да запази пазарната си позиция и обема на продажбите на свободния пазар, което е от решаващо значение за производствените разходи, е принудено да продава на цени, едва покриващи постоянните разходи.

(79)

В този контекст без налагането на мерки производството на Общността не би могло да запази положението си в дългосрочен план. Въпреки че пряко заетите в производството на дихидромирценол са умерен брой, голяма част от негативното въздействие върху заетостта ще е върху една географска област в Испания, където е концентрирана по-голяма част от производството на Общността. Ако се наложат мерки и вносните цени се възстановят на недъмпингово ниво, производството на Общността ще може да се конкурира при честни търговски условия, въз основата на истински сравнителни предимства. Очаква се, че обемите на продажбите на производството на Общността ще се покачат и съответно, производството на Общността ще се облагодетелства от икономията на мащаба. Също така се очаква, че производството на Общността ще оползотвори премахването на потискането на цените, наложено от дъмпинговия внос, за да покачи умерено собствените си продажни цени, тъй като мерките ще отстранят подбиването на цените, установено през периода на разследване. Тези очаквани положителни ефекти на мерките ще позволят на производството на Общността да подобри критичното си финансово състояние.

(80)

Следователно налагането на мерки е несъмнено в интерес на производството на Общността. Неналагането на мерки може да доведе до преустановяване на производството на дихидромирценол или дори до закриване на производствени предприятия в Общността.

6.3.   Интерес на потребителите и консуматорите

(81)

Асоциации на консуматорите нито са се представили, нито са предоставили някаква информация в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент. Следователно и като се има предвид, че дихидромирценолът се използва само като суровина или компонент в производството на други междинни или крайни продукти (виж съображения 11 и 28 по-горе), анализът бе ограничен до ефекта на мерките върху потребителите. Типичните приложения на дихидромирценолът са в перилните препарати, ароматите за сапуни и в определени парфюми. Така че разглежданите браншове са продуктите за пране и домашна грижа, както и продуктите за красота и лична грижа. Бяха изпратени въпросници на 13 известни потребители на дихидромирценол от Общността и на четири асоциации на ароматите и благоуханията. Комисията помоли, наред с другата информация, запитаните да направят коментари дали налагането на антидъмпингови мерки би било в интерес на Общността и как тези мерки ще им повлияят.

(82)

Бе получен един попълнен въпросник от производител на цяла гама от продукти за пране, домашна и лична грижа. От него става ясно, че разследваният продукт представлява само една твърде малка част от всички негови междинни и крайни приложения. Освен това, тази фирма не използва дихидромирценол с произход от Индия, поради което не може да предостави пълна информация. Въпреки това, този потребител предположи, че налагането на мерки би могло да доведе до недостиг в доставките и покачване на цените, което, в крайна сметка, може да доведе до наложени от цената промени в съставките на парфюмите. Един друг потребител се свърза с Комисията и я информира, че не използва дихидромирценол с произход от Индия. Това дружество не коментира въздействието на евентуалните мерки. Не бяха получени изложения от асоциации.

(83)

По отношение на получените коментари, разследването установи, че не е логично да се очаква недостиг в доставките на дихидромирценол, тъй като коефициентът на използваемост на капацитета от страна на производството на Общността е бил само 73 % през периода на разследване (виж съображение 45 по-горе). Дихидромирценол се произвежда и в няколко трети страни, различни от Индия. В допълнение, като се имат предвид установените умерени дъмпингови маржове, не се очаква съществено увеличение на цените. С оглед на това и като се има предвид твърде слабото въздействие на дихидромирценола върху разходите за масовите продукти, може да се направи временното заключение, че е малко вероятно налагането на антидъмпингови мерки да има съществен ефект върху положението на потребителите в Общността.

6.4.   Интерес на несвързани вносители/търговци в Общността

(84)

Бе направена връзка с двайсет и седем известни вносители/търговци на разглеждания продукт в Общността. Три от тези фирми информираха Комисията, че не внасят дихидромирценол от Индия. Само двама вносители, несвързани с производителите износители, накрая отговориха на въпросника. Един от тях посочи, че е спрял да внася от Индия през периода на разследване, защото доставчикът му решил да продава изключително чрез определени други дистрибутори. Този вносител не коментира вероятното въздействие на мерките, тъй като очевидно те вече не го засягат. За другия сътрудничещ вносител продажбите в Общността на разглеждания продукт представляват по-малко от 20 % от общия му оборот, а делът му в общия внос на разглеждания продукт от Индия е твърде оскъден. Тази фирма не е дала никакви конкретни коментари относно вероятното въздействие на евентуалните мерки върху собствения ѝ бизнес. Тя само посочва, че всяка мярка би окуражила индийските производители да се адаптират, като подобрят ефикасността си, докато на производителите от Общността ще бъде позволено, благодарение на оказаната протекция, да запазят неефективната си продукция и така няма да бъдат задължени да се преструктурират. В това отношение се отбелязва, че, както бе посочено в съображение 79 по-горе, антидъмппинговите мерки, обратно на горните твърдения, ще позволят на производството на Общността да увеличи обемите на продажбите си и да подобри критичното си финансово състояние и по този начин ще създадат възможност за подобряване ефективността на производството. Този аргумент, следователно, следва да бъде отхвърлен.

(85)

С оглед на посоченото по-горе и по-специално взимайки предвид ниското ниво на сътрудничество от несвързаните вносители/търговци в Общността, беше направено временното заключение, че каквито и да било антидъмпингови мерки не биха имали решаващо неблагоприятно влияние върху ситуацията им.

6.5.   Заключение за интереса на Общността

(86)

Горният анализ показва, че е в интерес на производството на Общността да се наложат мерки, тъй като се очаква тези мерки да възпрат високото ниво на внос на дъмпингови цени и да елиминират подбиването на цените от този внос, което доказано има значително негативно въздействие върху състоянието на производството на Общността. Очаква се и другите производители от Общността да се облагодетелстват от тези мерки.

(87)

Анализът също така показва, че потребителите най-вероятно няма да бъдат съществено засегнати от антидъмпинговите мерки.

(88)

Ниското ниво на сътрудничество от страна на несвързаните вносители/търговци на разглеждания продукт в Общността не позволява да се направи задълбочен анализ на техните интереси. Може обаче да се заключи, че тези лица са решили да не сътрудничат на разследването, защото тяхната дейност няма да бъде съществено засегната, ако се наложат мерки върху вноса на дихидромирценол от Индия.

(89)

Като се вземе предвид всичко това, се смята, че налагането на мерки, тоест премахването на водещия до щета дъмпинг, ще позволи на производството на Общността да подобри финансовото си състояние и да поддържа дейността си, както и че неблагоприятният ефект, който мерките могат да имат върху определени други икономически лица в Общността, не е прекомерен в сравнение с благоприятния ефект за производството на Общността.

(90)

Въз основа на посоченото по-горе се стигна до временното заключение, че няма неопровержими причини от интерес на Общността, които да изискват да не се въвеждат антидъмпингови мерки в този случай.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(91)

Предвид временните заключения, направени по отношение на дъмпинга, идващата от него щета и интереса на Общността, трябва да се въведат временни мерки върху вноса от Индия на разглеждания продукт, за да се попречи на дъмпинговия внос да причини допълнителни вреди на производството на Общността.

7.1.   Степен на отстраняване на вредите

(92)

Степента на временните антидъмпингови мерки трябва да бъде достатъчна, за да се отстранят вредите, нанесени на производството на Общността от дъмпинговия внос, без да се надвишават установените дъмпингови маржове. При изчисляване на сумата на митата, необходими за премахване на ефекта от причиняващия вреди дъмпинг, целта бе мерките да позволят на производството на Общността да покрие разходите си и да получи печалба преди данъчно облагане, за която е логично да се реализира при нормални условия на конкуренция, тоест при липсата на дъмпингов внос.

(93)

Въз основа на наличната информация бе предварително установено, че марж на печалба от 5 % от оборота може да бъде разглеждан като подходящо ниво, което производството на Общността се очаква да достигне при липсата на причиняващ вреди дъмпинг. През 2003 г., тоест преди увеличаването на дъмпинговия внос от Индия, производството на Общността постига печалба от 12,3 % за продажбите на подобния продукт на свободния пазар (виж съображение 48 по-горе). Бе счетено за уместно обаче да се коригира тази рентабилност, за да се отрази фактът, че пазарът на Общността и световният пазар на дихидромирценол са се разраснали и са били изградени нови производствени мощности и като резултат, общото ценово ниво – независимо от наличието на дъмпингов внос – леко се е понижило, докато производствените разходи за единица продукция са останали относително непроменени. Така че печалба от около 12 % при липса на дъмпингов внос не може да бъде логично оправдана; вместо това, марж на печалбата от 5 % от оборота бе счетен за по-подходящ при настоящата ситуация.

(94)

След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиване на цената, със средната неувреждаща цена на продуктите, продавани от производството на Общността на пазара на Общността. Всякаква разлика, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от средната вносна CIF стойност. Тези разлики бяха установени и за двамата сътрудничещи производители износители над установения дъмпингов марж.

7.2.   Временни мерки

(95)

Въз основа на посоченото по-горе и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент беше сметнато, че трябва да бъде въведено временно антидъмпингово мито за сътрудничещите производители износители на нивото на установения дъмпингов марж.

(96)

Да припомним, че нивото на сътрудничество бе високо и следователно, сметнахме за уместно да се определи мито за останалите компании, които не сътрудничеха на разследването, на нивото на по-високото мито, което ще бъде наложено на сътрудничещите компании (виж съображение 22 по-горе). Следователно остатъчното мито бе изчислено на 7,5 %.

(97)

Въз основа на посоченото по-горе процентът на временното антидъмпингово мито следва да бъде:

Производител

Предложено антидъмпингово мито

Neeru Enterprises, Рампур

3,3 %

Всички други фирми (включително Privi Organics Limited, Мумбай)

7,5 %

(98)

Антидъмпинговото мито за конкретната фирма, определено в настоящия регламент, беше установено въз основа на констатациите на настоящото разследване. Следователно то отразява установената по време на разследването ситуация по отношение на тази фирма. Това мито (за разлика от митото за цялата страна, определено за „всички други фирми“) се прилага изключително за внос на продукти с произход от Индия, произведени от тази фирма, по-точно от конкретно посоченото юридическо лице. Внасяните продукти, произвеждани от друга фирма, която не е изрично посочена в оперативната част на настоящия регламент с наименованието и адреса ѝ, включително юридически лица, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от това мито и ще се облагат с митото, приложимо за „всички други фирми“.

(99)

Всякакви претенции относно прилагането на това антидъмпингово мито за конкретна фирма (например след промяна в наименованието на юридическото лице или след създаването на нови производствени или търговски организации) трябва да бъдат изпратени незабавно до Комисията с цялата необходима информация, по-конкретно всякакви изменения в дейността на фирмата, свързани с производството, както и продажби на вътрешния пазар и за износ, свързани с тази промяна в наименованието или промяна в производствени или търговски организации. Комисията, ако е уместно и след консултации с Консултативния комитет, ще измени съответно регламента, като актуализира списъка на фирмите, за които са определени индивидуални мита.

(100)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито ще трябва да се прилага не само за несътрудничещите производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Общността по време на периода на разследване. Все пак, последните фирми се приканват, когато изпълнят изискванията на член 11, параграф 4, втора алинея от основния регламент, да представят молба за преразглеждане в съответствие с посочения член, за да бъде разгледана ситуацията им индивидуално.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

(101)

За да се постигне стабилно управление, трябва да се определи период, в рамките на който заинтересованите страни, които са се представили в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок, да могат да представят позициите си в писмена форма и да поискат изслушване. Освен това трябва да се посочи, че констатациите относно въвеждането на антидъмпингово мито, направени за целите на настоящия регламент, са временни и може да бъдат преразгледани при определяне на окончателно мито,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Въвежда се временно антидъмпингово мито върху вноса на дихидромирценол с чистота 93 тегловни процента или повече, който попада под код по КН ex 2905 22 90 (код по ТАРИК 2905229010) и е с произход от Индия.

2.   Процентът на временното антидъмпингово мито, който се прилага към нетната цена франко границите на Общността преди облагане с мита, на продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу фирми, е следният:

Производител

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Neeru Enterprises, Рампур, Индия

3,3 %

A827

Всички други фирми

7,5 %

A999

3.   Освобождаването на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Общността, става след представянето на гаранция, равна на сумата на временното мито.

4.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат съществуващите разпоредби относно митата.

Член 2

Без да се нарушава член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат да поискат оповестяване на съществените факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят мненията си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани от Комисията.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 заинтересованите страни могат да представят коментари относно прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2007 година.

За Комисията

Peter MANDELSON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2117/2005 (ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 17).

(2)  ОВ C 275, 11.11.2006 г., стр. 25.