27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 892/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2007 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 327/98 на Комисията от 10 февруари 1998 година за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (3), и по-специално член 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 327/98 открива и определя начина на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в множество подпериоди в съответствие с приложение IX към посочения регламент.

(2)

Подпериодът на месец юли е третият подпериод за квотата, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 и вторият подпериод за квотите, предвидени в букви б), в) и г) от посочения параграф.

(3)

От предоставената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98 следва, че за квотите с поредни номера 09.4154, 09.4116 и 09.4166 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се посочи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества за съответните квоти.

(4)

От гореупоменатата информация произлиза също, че за квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 и 09.4153 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 327/98, се отнасят за количество, по-малко от наличното.

(5)

Следователно е целесъобразно да се определят за квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 и 09.4166 общите налични количества за следващия тарифен подпериод в съответствие с член 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 327/98,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотите с поредни номера 09.4154, 09.4116 и 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98, подадени през първите десет работни дни на месец юли 2007 г., са основание за издаването на лицензии за заявените количества, към които се прилагат коефициенти на отпускане, определени в приложението към настоящия регламент.

2.   Общите налични количества в рамките на квотите с поредни номера 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 и 09.4166, посочени в Регламент (ЕО) № 327/98 за следващия тарифен подпериод, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 37, 11.2.1998 г., стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2019/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за отпускане за подпериод месец юли 2007 г. и налични количества за следващия подпериод, в приложение на Регламент (ЕО) № 327/98:

а)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец септември 2007 г.

(в кг)

Съединени американски щати

09.4127

 (2)

19 578 285

Тайланд

09.4128

 (2)

1 233 332

Австралия

09.4129

 (2)

305 500

Друг произход

09.4130

 (3)

7 319


б)   Квота за олющен ориз с код по КН 1006 20, предвидена в член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец октомври 2007 г.

(в кг)

Всички страни

09.4148

 (3)

60 728


в)   Квота за натрошен ориз с код по КН 1006 40, предвидена в член 1, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Тайланд

09.4149

 (2)

Австралия

09.4150

 (1)

Гвиана

09.4152

 (1)

Съединени американски щати

09.4153

 (2)

Друг произход

09.4154

1,809392 %


г)   Квота за бланширан или полубланширан ориз с код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98:

Произход

Пореден номер

Коефициент на отпускане за подпериод месец юли 2007 г.

Общи налични количества за подпериод месец септември 2007 г.

(в кг)

Тайланд

09.4112

 (3)

7 344

Съединени американски щати

09.4116

3,329173 %

0

Индия

09.4117

 (3)

36 522

Пакистан

09.4118

 (3)

4 521

Друг произход

09.4119

 (3)

58 099

Всички страни

09.4166

1,218315 %

0


(1)  За този подпериод не се прилага коефициента на отпускане: в Комисията няма получено заявление за лицензии.

(2)  За този подпериод не се прилага коефициента на отпускане: заявленията са по-малко или равни на наличните количества.

(3)  Наличното количество за този подпериод е изчерпано.