27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 888/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на ориз (2), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 предвиждат, че разликата между котировките или цените на световния пазар на продуктите, изброени в член 1 от всеки от тези регламенти, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (3), уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1784/2003, в зависимост от случая.

(3)

В съответствие с член 14, първи параграф от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 kg от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя всеки месец.

(4)

Ангажиментите, поети във връзка с възстановяванията, които могат да се предоставят за износа на селскостопански продукти, съдържащи се в стоките, които не са включени в приложение I към Договора, могат да бъдат застрашени от предварителното определяне на висок размер на възстановяването. Следователно е необходимо да се вземат предпазни мерки в такива ситуации, без обаче да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфичен размер на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията е мярка, която позволява тези различни цели да бъдат постигнати.

(5)

Като се вземе предвид споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за износа на тестени изделия от Общността за Съединените щати, прието с Решение 87/482/ЕИО на Съвета (4), е необходимо да се направи разграничение между възстановяването за стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 00 и 1902 19, според тяхното местоназначение.

(6)

Съгласно член 15, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 трябва да се определи намален размер на възстановяването при износ, като се вземе предвид размерът на възстановяване при производство, който се прилага съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93 на Комисията (5) за въпросните основни продукти, които се използват през приетия период на производство на стоките.

(7)

Спиртните напитки се считат за по-малко чувствителни към цената на зърнените култури, които са използвани при тяхното производство. Въпреки това протокол № 19 към Акта за присъединяване на Обединеното кралство, Ирландия и Дания предвижда, че трябва да се вземат необходимите мерки, за да се улесни използването на зърнени култури на Общността при производството на спиртни напитки, получавани от зърнени култури. Съответно необходимо е да се адаптира размерът на възстановяване, приложим за зърнени култури, изнасяни под формата на спиртни напитки.

(8)

Управителният комитет по зърнените култури не е изразил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяванията, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005, в член 1 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 и в член 1 от Регламент (ЕО) № 1785/2003 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или съответно в приложение IV към Регламент (EО) № 1785/2003, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 96. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 797/2006 на Комисията (ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 1).

(3)  OВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 447/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 31).

(4)  OВ L 275, 29.9.1987 г., стр. 36.

(5)  OВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 112. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1584/2005 (ОВ L 280, 31.8.2004 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяванията, приложим от 27 юли 2007 година за oпределени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора (1)

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание на продуктите (2)

Размер на възстановяване за 100 kg основен продукт

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

1001 10 00

Твърда пшеница:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи

1001 90 99

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж:

 

 

– при износ на стоки, попадащи под кодове по КН 1902 11 и 1902 19, за Съединените американски щати

– в други случаи:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1002 00 00

Ръж

1003 00 90

Ечемик

 

 

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

1004 00 00

Овес

1005 90 00

Царевица, използвана под формата на:

 

 

– скорбяла:

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

2,131

2,131

– глюкоза, сироп от глюкоза, малтодекстрин, сироп от малтодекстрин под кодове по КН 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

1,598

1,598

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– – в други случаи

1,598

1,598

– – когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– други (включващи непреработените продукти)

2,131

2,131

Нишесте от картофи под код по КН 1108 13 00, сходно на продукт, получен от преработена царевица:

 

 

– когато се прилага член 15, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 (3)

2,131

2,131

– когато се изнасят стоки, включени в подпозиция 2208 (4)

– в други случаи

2,131

2,131

ex 1006 30

Бланширан ориз:

 

 

– с кръгли зърна

– със средни зърна

– с дълги зърна

1006 40 00

Натрошен ориз

1007 00 90

Сорго на зърна, различно от хибридите, за посев


(1)  Размерите, установени в настоящото приложение, не са приложими за стоките, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария или Княжество Лихтенщайн.

(2)  По отношение на селскостопанските продукти, получени от преработката на основен продукт или/и на приравнените към тях продукти, са приложими коефициентите, установени в приложение V към Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията.

(3)  Въпросните стоки попадат под код по КН 3505 10 50.

(4)  Продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1784/2003 или посочени в член 2 от Регламент (ЕИО) № 2825/93 (OВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 6).

(5)  За сиропи под кодове по КН 1702 30 99, 1702 40 90 и 1702 60 90, получени от смесване на сироп от глюкоза и фруктоза, възстановяванията при износ са само за глюкозата.