5.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 788/2007 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2007 година

за определяне на коефициент на отпускане за заявленията за лицензии за внос, подадени от 25 юни до 2 юли 2007 г., в рамките на тарифната квота на Общността, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006 за царевицата

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията (3) открива годишна тарифна квота за внос на 242 074 тона царевица (пореден номер 09.4131).

(2)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 определя на 121 037 тона количеството за подпериод № 2 за периода от 1 юли до 31 декември 2007 г.

(3)

От предоставената информация съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 969/2006 следва, че заявленията, подадени от 25 юни 2007 г., 13 часа брюкселско време до 2 юли 2007 г., 13 часа брюкселско време съгласно член 4, параграф 1 от горепосочения регламент, се отнасят до количества, по-високи от наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии, като се фиксира коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества.

(4)

Следва също да не се издават повече лицензии за внос по Регламент (ЕО) № 969/2006 за текущия квотен период,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За всяко заявление за лицензия за внос на царевица, отнасящо се до квотата по Регламент (ЕО) № 969/2006 и подадено от 25 юни до 2 юли 2007 г., 13 часа брюкселско време, следва да се издаде лицензия за заявените количества, към които е приложен коефициент на отпускане в размер на 1,542232 %.

2.   Издаването на лицензии за количествата, заявени от 2 юли 2007 г. 13 часа брюкселско време, се прекратява за текущия квотен период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(3)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2022/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 70).