30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 759/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 29 юни 2007 година

за отваряне и управление на тарифна квота за внос на колбаси с произход от Исландия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Исландия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, предоставени на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), което бе одобрено с Решение 2007/138/ЕО на Съвета (3), предвижда откриването от Общността на годишна тарифна квота от 100 тона колбаси с произход от Исландия.

(2)

Споразумението уточнява, че тарифната квота се прилага година по година и следователно вносът се управлява на база календарна година. След като Споразумението се прилага от 1 март 2007 г. обаче, годишното количество за 2007 година следва да се измени съответно.

(3)

Споразумението уточнява, че отварянето на тарифната квота става от 1 юли въз основата на девет месеца за 2007 г. За тази цел настоящият регламент се прилага от 1 юли 2007 г.

(4)

Тарифната квота следва да се управлява въз основа на принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“. Това става в съответствие с членове 308a, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно определяне на разпоредбите за прилагането на Регламент (EИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

(5)

При условие че квотата по този регламент не представлява риск за затруднение на пазара, тя се разглежда първоначално като некритична по смисъла на член 308в от Регламент (EИО) № 2454/93. Следователно митническите власти са упълномощени да отменят изискването за обезпечение относно стоки, внесени първоначално по тези квоти в съответствие с член 308в, параграф 1, и член 248, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, а член 308в, параграфи 2 и 3 от същия регламент няма да се прилагат.

(6)

Следва да се изясни какъв вид доказателствен материал за удостоверяване на произхода на продуктите трябва да се представи от операторите, за да се възползват от тарифната квота по системата „пръв пристигнал — пръв обслужен“.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се отваря тарифна квота на Общността за колбаси с код по КН 1601 с произход Исландия (наричана по-долу „тарифната квота“), както е определено в Споразумението между Общността и Исландия, одобрено с Решение 2007/138/ЕО.

Тарифната квота се отваря ежегодно за периода от 1 януари до 31 декември.

Поредният номер на тарифната квота е 09.0809.

2.   Годишното количество колбаси, внесени по тарифната квота, изразено в нето тегло, както и приложимото мито, са определени в приложението.

Наличното количество за 2007 година е 75 тона.

Член 2

Тарифната квота се управлява съгласно членове 308а, 308б и 308в, параграф 1, от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Параграфи 2 и 3 от член 308в от този регламент не се прилагат.

Член 3

За да се възползва от тарифните квоти, споменати в член 1 и управлявани в съответствие с член 2, на митническите власти от Общността следва да се представи валидно доказателство за произход, издадено от компетентните органи на Исландия, в съответствие с всички разпоредби на членове от 55 до 66 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1913/2005 (ОВ L 307, 25.11.2005 г., стр. 2).

(2)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 214/2007 (ОВ L 62, 1.3.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КОЛБАСИ

тарифна квота на Общността за Исландия

Код по КН

Обозначение на продуктите

Пореден номер

Годишно количество

(нето тегло)

Митническа ставка

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на база на тези продукти

09.0809

100 тона

0