30.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 172/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 758/2007 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2007 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 г. относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации и за разпределянето ѝ сред най-нуждаещите се лица в Общността (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията (2) предвижда 70 % от продуктите, отпуснати на дадена държава-членка, трябва да се изтеглят от интервенционните запаси преди 1 юли от годината на изпълнение на плана. Предвид по-късното включване на Румъния в годишния план за 2007 г. след датата на присъединяването ѝ към Общността е целесъобразно да се предвиди дерогация от това задължение за тази държава-членка по отношение на посочения план.

(2)

Регламент (ЕИО) № 3149/92 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 втората алинея се заменя със следното:

„70 % от количествата, посочени в член 2, параграф 3, точка 1, буква б), трябва да се изтеглят от интервенционните запаси преди 1 юли от годината на изпълнение на плана. Същевременно това задължение не се отнася до разпределянето на количества, по-малки или равни на 500 тона. Освен това, задължението не се прилага към продуктите, отпуснати на Румъния в рамките на годишния план за 2007 г. Количествата, които не са били изтеглени от интервенционните запаси към 30 септември от годината на изпълнение на плана, престават да се отпускат на посочената за получаването им държава-членка в рамките на въпросния план.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 352, 15.12.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2535/95 (ОВ L 260, 31.10.1995 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 725/2007 (ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 4).