29.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 717/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 юни 2007 година

относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета за регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Високото равнище на цените, които трябва да заплащат ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи, като например учащи се, лица, пътуващи по професионални причини, и туристи, когато използват мобилните си телефони при пътуване в чужбина в рамките на Общността, е въпрос, който поражда загриженост от страна на националните регулаторни органи, както и на потребителите и институциите на Общността. Тези прекалено високи цени на дребно се дължат на високите цени на едро, които се определят от оператора на чуждестранната приемаща мрежа, както и в много случаи на високите надценки върху цените на дребно, които се начисляват от собствения мрежови оператор на клиента. Намаленията при цените на едро често не намират отражение в цените на дребно за клиента. Въпреки че някои оператори наскоро въведоха тарифни схеми за роуминг, които предлагат по-благоприятни условия и по-ниски цени за клиентите, продължават да са налице доказателства, че връзката между разходи и цени не е такава, каквато би преобладавала в напълно конкурентни пазари.

(2)

Създаването на европейско социално, образователно и културно пространство, основаващо се на мобилността на индивидите, следва да улесни комуникацията между хората с оглед изграждането на същинска „Европа за гражданите“.

(3)

Директива 2002/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимното свързване между тях (Директива за достъпа) (3), Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно даването на разрешение за електронни съобщителни мрежи и услуги (Директива за даването на разрешения (4)), Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (5), Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (6) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните съобщения (Директива относно личния живот и електронните съобщения) (7), (наричани общо по-нататък „регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения“), имат за цел да се създаде вътрешен пазар за електронните съобщения в рамките на Общността, като същевременно се осигури висока степен на защита на потребителите чрез засилена конкуренция.

(4)

Настоящият регламент не е изолирана мярка, а допълва и подкрепя, дотолкова, доколкото се засяга роуминга в Общността, правилата, уредени в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения. Рамката не предоставя на националните регулаторни органи достатъчно инструменти за предприемане на ефективни и решителни действия по отношение ценообразуването на роуминг услугите в Общността и поради тази причина не успява да осигури доброто функциониране на вътрешния пазар за предоставяне на роуминг услуги. Настоящият регламент е подходящо средство за коригиране на тази ситуация.

(5)

Регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се основава на принципа, че предварителните регулаторни задължения следва да се налагат единствено където няма ефективна конкуренция чрез провеждането на процедура на периодичен пазарен анализ и преразглеждане на задълженията от националните регулаторни органи, водеща до налагане на предварителни задължения за операторите, определени като притежаващи значителна пазарна сила. Съставните елементи на тази процедура включват определяне на съответните пазари съгласно Препоръка на Комисията (8) относно съответните пазари на продукти и услуги в сектора на електронните съобщения, на които се допуска предварително регулиране в съответствие с Директива 2002/21/ЕО (наричана по нататък „Препоръката“), анализ на определените пазари в съответствие с Насоките на Комисията относно пазарния анализ и оценката на значителната пазарна сила съгласно регулаторната рамка на Общността за електронните съобщителни мрежи и услуги (9), определяне на операторите със значителна пазарна сила и налагане на предварителни задължения за същите.

(6)

В Препоръката като съответен пазар, на който се допуска предварително регулиране, се определя националният пазар на едро за международен роуминг по обществени мобилни мрежи. Въпреки това, от извършената работа от националните регулаторни органи (поотделно и в рамките на Групата на европейските регулатори) при анализирането на националните пазари на едро за международен роуминг се установи, че все още не е възможно националните регулаторни органи да се справят ефективно с високото равнище на цените на едро за роуминг в Общността, поради трудностите при установяването на предприятията със значителна пазарна сила предвид специфичните характеристики на международния роуминг, включително неговия презграничен характер.

(7)

От друга страна, по отношение на предоставянето на дребно на международни роуминг услуги, нито един пазар на дребно за международен роуминг не се определя в Препоръката като съответен пазар, наред с другото, поради факта, че международните роуминг услуги на дребно не се закупуват независимо, а съставляват само един от елементите на по-широк пакет от услуги на дребно, който клиентите закупуват от местния си доставчик.

(8)

Освен това, националните регулаторни органи, отговорни за опазването и насърчаването на интересите на клиентите на мобилни оператори с обичайно пребиваване на тяхна територия, не могат да контролират поведението на операторите на посещаваните мрежи, намиращи се в други държави-членки, от които тези клиенти зависят, когато използват международни роуминг услуги. Тази пречка също така би могла да намали и ефективността на мерките, вземани от държавите-членки въз основа на останалата им компетентност за приемане на правила за защита на потребителите.

(9)

Следователно, върху държавите-членки се упражнява натиск да предприемат мерки по отношение равнището на цените за международен роуминг, но механизмът за предварителна регулаторна намеса от страна на националните регулаторни органи, предвиден в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, се оказа недостатъчен за предоставянето на възможност на тези органи да предприемат решителни мерки в интерес на потребителите в тази специфична област.

(10)

Освен това, в резолюция на Европейския парламент относно регулирането и пазарите на електронните съобщения в Европа през 2004 г (10). се отправя призив към Комисията да разработи нови инициативи за намаляване на високите разходи за презграничен мобилен телефонен трафик, а в заключенията си Европейският съвет на 23 и 24 март 2006 г. заключи, че целенасочените, ефективни и интегрирани политики в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както на европейско, така и на национално ниво са съществени за постигане на целите на обновената Лисабонска стратегия за икономически растеж и производителност и в този смисъл отбелязва значението на намаляването на цените за роуминг за конкурентноспособността.

(11)

Въз основа на очевидни по онова време съображения, регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения се стремеше към премахване на всички пречки за търговията между държавите-членки в хармонизираната чрез тази уредба област, наред с другото, и мерките, които оказват въздействие върху цените за роуминг. Това обаче не следва да възпрепятства адаптирането на хармонизирани правила, като се изхожда и от други съображения, за да се намерят най-ефективните средства за постигане на висока степен на защита на потребителите и същевременно подобряване на условията за функционирането на вътрешния пазар.

(12)

Поради това, регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, по-специално Рамковата директива, следва да се измени, за да се допуска отклонение от иначе приложимите правила, а именно, че цените в предложенията за услуги следва да се определят чрез търговски договор при отсъствие на значителна пазарна сила, и по този начин да се предостави възможност за въвеждането на допълнителни регулаторни задължения, отразяващи специфичните характеристики на роуминг услугите в Общността.

(13)

Пазарите на дребно и едро за роуминг имат уникални характеристики, които обосновават приемането на изключителни мерки, излизащи извън рамките на иначе приложимите механизми съгласно регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения.

(14)

За да се защитават интересите на роуминг клиентите, следва да се наложат регулаторни задължения както на дребно, така и на едро, тъй като опитът е показал, че намаленията в цените на едро за роуминг услуги в Общността не се отразяват непременно в по-ниски цени на дребно за роуминг, поради отсъствието на стимули за това. От друга страна, предприемането на действия за понижаване на равнището на цените на дребно, без да се държи сметка за равнището на разходите на едро, свързани с предоставянето на тези услуги, рискува да доведе до смущения в правилното функциониране на пазара на роуминг в Общността.

(15)

Тези регулаторни задължения следва да влязат в сила възможно най-скоро и да се прилагат пряко във всички държави-членки, като същевременно на заинтересованите оператори се предостави разумен срок за привеждане на техните цени и предложения за услуги в съответствие с тези задължения.

(16)

Целесъобразно е да се използва общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на наземни обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Общността, когато осъществяват или приемат гласови повиквания, като по този начин се постига висока степен на защита на потребителите и същевременно се опазва конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, и се запазват както стимулите за иновации, така и изборът на потребителите. Предвид презграничния характер на разглежданите услуги, е необходим общ подход, така че мобилните оператори да могат да действат в рамките на единна съгласувана регулаторна уредба, основаваща се на обективно установени критерии.

(17)

Определянето на общностно равнище на максимални средни цени на едро на минута и ограничаване на цените на дребно чрез въвеждането на Евротарифа, е най-ефективният и пропорционален подход за регулиране на равнището на цените за осъществяване и приемане на роуминг повиквания в Общността. Средната цена на едро следва да се прилага между всяка двойка оператори в Общността за определен период.

(18)

Евротарифата следва да бъде установена на равнище, което осигурява достатъчна печалба за операторите и насърчава конкуренцията между предложения за роуминг на по-ниски цени. Операторите следва активно да предлагат Евротарифата на всички свои роуминг клиенти, безплатно и по ясен и прозрачен начин.

(19)

Настоящият регулаторен подход следва да гарантира, че цените на дребно за роуминг в Общността представляват по-разумно отражение на разходите за предоставяне на услугата в сравнение с досегашното положение. Максималната Евротарифа, която може да се предлага на роуминг клиенти, следователно трябва да отразява разумната печалба спрямо разходите за предоставяне на роуминг на едро, при което на операторите се предоставя свобода да се конкурират чрез диференциация на техните предложения и приспособяване на ценовите им структури към пазарните условия и предпочитанията на потребителите. Настоящият регулаторен подход следва да не се прилага към услугите с добавена стойност.

(20)

Настоящият регулаторен подход следва да бъде прост за прилагане и наблюдаване, за да се намали административното бреме, както за операторите, които трябва да спазват неговите изисквания, така и за националните регулаторни органи, натоварени с контрола и прилагането на механизма. Той следва също така да бъде прозрачен и незабавно разбираем за всички клиенти на мобилни услуги в Общността. Освен това, той следва да осигурява сигурност и предвидимост за операторите, предоставящи роуминг услуги на едро и на дребно. Поради тази причина е подходящо в настоящия регламент да се определят в парично измерение максималните цени на минута на равнище търговия на едро и на дребно.

(21)

Така определената максимална средна цена на едро за минута следва да взема предвид различните елементи, включени в осъществяването на роуминг повикване в Общността, и по-специално разходите за генериране и терминиране на повиквания в мобилните мрежи, в т.ч. режийни разходи, сигнализиране и транзитиране. Най-подходящият ориентир за генериране на повикване и за терминиране на повикване е средната цена за терминиране в мобилна мрежа на операторите на мобилни мрежи в Общността, основаваща се на информацията, предоставена от националните регулаторни органи и публикувана от Комисията. Максималната средна цена за минута, установена от настоящия регламент, следователно, трябва да се определи, като се вземе предвид средната цена за терминиране в мобилна мрежа, която предоставя ориентир за включващите се разходи. Максималната средна цена на едро за минута следва да се намалява годишно, за да отчита намаленията в цените за терминиране в мобилни мрежи, налагани от време на време от националните регулаторни органи.

(22)

Приложимата Евротарифа на дребно следва да гарантира на роуминг клиентите, че при осъществяване или приемане на регулирано роуминг повикване те няма да бъдат таксувани по прекомерно висока цена, като същевременно на местните оператори се оставя достатъчна възможност за диференциране на продуктите, които предлагат на клиентите.

(23)

Всички потребители следва да разполагат с възможността да изберат без допълнителни такси или предварителни условия проста тарифа за роуминг, която няма да превишава регулираните нива. Една разумна разлика между стойността на едро и цените на дребно следва да гарантира на операторите, покриването на всички техни специфични разходи за роуминга на дребно, включително съответна част от разходите за маркетинг и предоставяне на мобилни телефонни апарати, и им осигурява достатъчен остатък за реализиране на разумна възвръщаемост. Евротарифата е подходящото средство за осигуряване на защита за потребителите и същевременно на гъвкавост за операторите. В съответствие с равнището на цените на едро, максималните стойности на Евротарифата следва да намаляват годишно.

(24)

Новите роуминг клиенти следва да бъдат изцяло информирани за набора от съществуващи тарифи за роуминг в Общността, включително за тарифите, съвместими с Евротарифата. Съществуващите роуминг клиенти следва да имат възможността да изберат нова тарифа, съвместима с Евротарифата, или всяка друга роуминг тарифа, в рамките на определен период от време. Ако съществуващи роуминг клиенти не са направили своя избор в рамките на този период от време, е целесъобразно да се направи разграничение между тези, които вече са избрали определена роуминг тарифа или пакет преди влизането в сила на настоящия регламент, и тези, които не са избрали. Последните, следва автоматично да бъдат прехвърлени към тарифа, която отговаря на изискванията на настоящия регламент. Роуминг клиенти, които вече се ползват от специални роуминг тарифи или пакети, които подхождат на личните им изисквания и които те са избрали на тази основа, следва да продължат да се ползват от вече избраната от тях тарифа или пакет, ако, след като са им били напомнени настоящите тарифни условия, не направят избор в рамките на съответния период от време. Такива специални роуминг тарифи или пакети биха могли да включват например фиксирани роуминг такси, необществени тарифи, тарифи с допълнителни фиксирани роуминг такси, тарифи с цени на минута, по-ниски от максималната Евротарифа или тарифи с такси за активиране.

(25)

Доставчиците на дребно на роуминг услуги в Общността следва да разполагат със срок, в който да коригират техните цени, за да ги приведат в съответствие с предвидените в настоящия регламент граници.

(26)

Също така, доставчиците на едро на роуминг услуги в Общността следва да разполагат с период за адаптиране, в който да се съобразят с границите, предвидени в настоящия регламент.

(27)

Тъй като настоящият регламент предвижда, че директивите, съставляващи регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, не засягат нито една специфична мярка, приета за регулиране на цените за роуминг в Общността за мобилни гласови телефонни повиквания и тъй като доставчиците на роуминг услуги в Общността могат да бъдат задължени от настоящия регламент да направят промени в тарифите си за роуминг на дребно, така че да се съобразят с изискванията му, тези промени не следва да задействат никакви права на мобилни клиенти да се оттеглят от своите договори, възникнали в съответствие с националното законодателство, транспониращо регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения.

(28)

Настоящият регламент не следва да засяга възможността за новаторски предложения към потребителите, които са по-изгодни от определената в настоящия регламент максимална Евротарифа, а по-скоро следва да насърчава новаторските предложения за по-ниски тарифи към потребителите на роуминг услугата. Настоящият регламент не изисква цените за роуминг да бъдат отново въведени в случаите, когато те вече са били премахнати изцяло, нито изисква съществуващите цени за роуминг да бъдат повишени до границите поставени в настоящия регламент.

(29)

Местните доставчици могат да предлагат справедлива и включваща всичко месечна фиксирана такса, за която не важат никакви ценови граници. Тази фиксирана такса може да включва гласови услуги и/или услуги по пренос на данни (в т.ч. услуги за кратки съобщения (SMS) и услуги за мултимедийни съобщения (MMS)) чрез роуминг в рамките на Общността.

(30)

За да се гарантира, че всички ползватели на мобилна гласова телефония могат да се ползват от разпоредбите на настоящия регламент, ценовите изисквания за търговия на дребно следва да се прилагат независимо от това дали роуминг клиентите имат с местния си доставчик договор за предплатена услуга или за абонамент и независимо от това дали местният доставчик разполага със собствена мрежа, или е оператор на виртуална мобилна мрежа, или е препродавач на мобилни гласови телефонни услуги.

(31)

Когато доставчиците на мобилни телефонни услуги в Общността счетат, че ползите от оперативната съвместимост и възможностите за връзка от край до край за техните клиенти са застрашени от прекратяването или от опасността от прекратяване на техните договори с оператори на мобилни мрежи в други държави-членки, или когато са в невъзможност да предоставят на своите клиенти обслужване в друга държава-членка поради липсата на договор с поне един мрежови доставчик на едро, националните регулаторни органи следва да прибягнат, при необходимост, към правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да осигурят съответния достъп и взаимното свързване, така че да се гарантира такава връзка от край до край и оперативната съвместимост на услугите, като се вземат предвид целите по член 8 от Рамковата директива, и по-специално създаването на напълно действащ единен пазар за електронни съобщителни услуги.

(32)

За да се повиши прозрачността на цените на дребно за осъществяване и приемане на регулирани роуминг повиквания в рамките на Общността, и за да се улеснят роуминг клиентите при вземането на решения относно използването на мобилните им телефони, докато се намират в чужбина, доставчиците на мобилни телефонни услуги следва да предоставят на клиентите си, ползващи роуминг, възможност лесно да получават безплатна информация за приложимите за тях цени за роуминг при осъществяване или приемане на гласови повиквания в посетената държава-членка. Нещо повече, доставчиците следва да предоставят на своите клиенти, при поискване и безплатно, допълнителна информация за цените на минута или на единица данни (с включен ДДС) за осъществяване или приемане на гласови повиквания и за изпращане и получаване на SMS, MMS и други услуги за пренос на данни в посетената държава-членка.

(33)

Прозрачността изисква също така доставчиците да предоставят информация относно цените за роуминг, и по-специално относно Евротарифата и включващата всичко фиксирана такса, ако предлагат такава, при сключване на абонаменти, и всеки път, когато има промяна в цените за роуминг. Местните доставчици следва да предоставят информация относно цените за роуминг по подходящ начин, като например с фактури, по интернет, с телевизионни реклами или с пряка пощенска реклама. Местните доставчици следва да гарантират, че всички техни роуминг клиенти са запознати с наличието на регулирани тарифи и следва да им изпратят ясно и безпристрастно съобщение, в което се описват условията на Евротарифата и правото на преминаване към нея и излизане от нея.

(34)

Националните регулаторни органи, които са натоварени с изпълнението на функциите, предвидени в регулаторната рамка от 2002 г. за електронните съобщения, следва да разполагат с необходимите правомощия за контрол и осигуряване на спазването на предвидените в настоящия регламент задължения в рамките на тяхната териториална компетентност. Те следва да следят и развитието на цените за гласови услуги и за услуги за пренос на данни за мобилни клиенти при пътуване в рамките на Общността, включително, когато е целесъобразно, специфичните разходи, свързани с осъществявани и приемани повиквания чрез роуминг в най-отдалечените региони на Общността, и необходимостта да се гарантира, че тези разходи могат в достатъчна степен да се възстановяват на пазара на едро и че техники за управление на трафика не са използвани за ограничаване на избора в ущърб на клиентите. Те следва да осигуряват на заинтересованите страни актуална информация за прилагането на настоящия регламент и да публикуват резултатите от тези наблюдения на всеки шест месеца. Информацията следва да се предоставя отделно за корпоративни клиенти, за клиенти, сключили договори за абонамент, и за клиенти на предплатена услуга.

(35)

Роумингът в рамките на страната в най-отдалечените региони на Общността, където лицензите за мобилна телефонния се различават от лицензите, издавани в останалата част от националната територия, би могъл да се ползва с намаления в цените, равняващи се на намаленията, приложени на пазара на роуминг услуги в Общността. Прилагането на настоящия регламент не следва да създава основание за по-неблагоприятно ценово третиране за клиенти, които ползват роуминг услуги в рамките на страната, в сравнение с клиенти, които ползват роуминг услуги в Общността. За тази цел националните органи могат да предприемат допълнителни мерки, съобразени с правото на Общността.

(36)

С оглед на факта, че освен гласова телефония, новите мобилни услуги за предаване на данни намират все по-широко приложение, настоящият регламент следва да създаде възможност за наблюдение на развитието на пазара и за тези услуги. Поради тази причина Комисията също следва да наблюдава пазара на роуминг услуги за предаване на данни, включително SMS и MMS.

(37)

Държавите-членки следва да предвидят система от санкции в случай на нарушаване на настоящия регламент.

(38)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно създаване на общ подход, чрез който да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерно високи цени за роуминг в Общността, когато осъществяват или приемат гласови повиквания, с което да се постигне висока степен на защита на потребителите при същевременно опазване на конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, не могат да се постигнат в достатъчна степен от държавите-членки по сигурен, хармонизиран и своевременен начин, поради което могат да се постигнат по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора. В съответствие с определения в същия член принцип на пропорционалност, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(39)

Настоящият общ подход следва да се установи за ограничен период от време. Настоящият регламент може, в светлината на преразглеждането, което ще се извърши от Комисията, да бъде продължен или изменен. Комисията следва да преразгледа ефективността на настоящия регламент и неговия принос към прилагането на регулаторната рамка и доброто функциониране на вътрешния пазар, а също така да прецени влиянието на настоящия регламент върху по-малките доставчици на мобилна телефонния в Общността и тяхното положение на пазара за роуминг в Общността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда общ подход, за да се гарантира, че при пътуване в рамките на Общността ползвателите на обществени мобилни телефонни мрежи не заплащат прекомерни цени за роуминг услуги в Общността, когато осъществяват или приемат повиквания, като по този начин се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар и същевременно се постига висока степен на защита на потребителите, опазване на конкуренцията между операторите на мобилни мрежи, и запазване както стимулите за иновации, така и за избор на потребителите. В него се установяват правила за цените, които мобилните оператори могат да определят за предоставянето на международни роуминг услуги, за гласови повиквания, които се генерират или терминират в рамките на Общността, като регламентът се прилага, както за цените на едро между оператори на мрежи, така и за цените на дребно, определяни от местните доставчици.

2.   С настоящия регламент се определят и правила за повишаване на прозрачността на цените и за подобряване на предоставянето на информация на ползвателите за цените на роуминг услуги в Общността.

3.   Настоящият регламент представлява специфична мярка по смисъла на член 1, параграф 5 от Рамковата директива.

4.   Ценовите граници определени в настоящия регламент са посочени в еуро. Когато цените, уредени от членове 3 и 4, са изразени в други валути, първоначалните граници съгласно тези членове се определят в тези валути, чрез прилагане на преобладаващите референтни обменни курсове на 30 юни 2007 г., публикувани от Европейската централна банка в Официален вестник на Европейския съюз. За целите на последващите намаления на границите, предвидени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2, преразгледаните стойности се определят чрез прилагане на референтния обменен курс, публикуван един месец преди датата от която се прилагат преразгледаните стойности.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в член 2 от Директивата за достъп, член 2 от Рамковата директива и член 2 от Директивата за универсалната услуга.

2.   В допълнение към определенията по параграф 1, се прилагат следните определения:

a)

„Евротарифа“ означава всяка тарифа, която не превишава максималната цена по член 4, която местният доставчик може да вземе за предоставянето на регулирани роуминг повиквания съгласно този член;

б)

„местен доставчик“ означава предприятие, което предоставя на роуминг клиент наземни обществени мобилни телефонни услуги или чрез своя собствена мрежа, или като оператор на виртуална мобилна мрежа, или като препродавач;

в)

„местна мрежа“ означава наземна обществена мобилна телефонна мрежа, която се намира в държава-членка и се използва от местния доставчик за предоставяне на наземни обществени мобилни телефонни услуги на роуминг клиент;

г)

„роуминг в Общността“ означава използването на мобилен телефон или друго устройство от роуминг клиент за осъществяване или приемане на вътрешни за Общността повиквания, по време на пребиваването на този клиент в държава-членка, различна от тази, в която се намира неговата местна мрежа, по силата на договор между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

д)

„регулирано роуминг повикване“ означава мобилно гласово телефонно повикване, осъществено от роуминг клиент, което е генерирано в посетената мрежа и е терминирано в обществена телефонна мрежа в рамките на Общността, или е прието от роуминг клиент, като е генерирано в обществена телефонна мрежа в рамките на Общността и е терминирано в посетена мрежа;

е)

„роуминг клиент“ означава клиент на доставчик на наземни обществени мобилни телефонни услуги чрез наземна обществена мобилна мрежа, намираща се на територията на Общността, чийто договор или договореност със съответния местен доставчик позволява използването на мобилен телефон или друго устройство за осъществяване или приемане на повиквания в посетената мрежа по силата на договор между оператора на местната мрежа и оператора на посетената мрежа;

ж)

„посетена мрежа“ означава наземна обществена мобилна телефонна мрежа, намираща се в държава-членка, различна от държавата, в която се намира местната мрежа и позволяваща на роуминг клиент, да осъществява и приема повиквания по силата на договор с оператора на местната мрежа.

Член 3

Цени на едро за осъществяване на регулирани роуминг повиквания

1.   Средната цена на едро, която операторът на посетена мрежа може да вземе от оператора на местната мрежа на роуминг клиент, за предоставянето на регулирано роуминг повикване, генерирано в тази посетена мрежа, включително, наред с другото, раходите по генериране, транзитиране и терминиране на повикването, не превишава 0,30 EUR на минута.

2.   Средната цена на едро се прилага между всяка двойка оператори и се изчислява за период от дванайсет месеца или на по-кратък период, който може да остава до изтичането на срока на действие на настоящия регламент. Максималната средна цена на едро се намалява на 0,28 EUR и 0,26 EUR на 30 август 2008 г. и на 30 август 2009 г. съответно.

3.   Средната цена на едро, посочена в параграф 1, се изчислява като се разделят получените общи приходи от роуминг на едро на общия брой минути роуминг на едро, продадени от съответния оператор за предоставянето на роуминг повиквания на едро в рамките на Общността за съответния период. Операторът на посетената мрежа може да прави разграничение между цените в най-натоварените часове и в часовете на най-слаб трафик.

Член 4

Цени на дребно за регулирани роуминг повиквания

1.   Местните доставчици осигуряват наличност и активно предлагат на всички свои роуминг клиенти, по ясен и прозрачен начин, Евротарифа, както е предвидено в параграф 2. Тази Евротарифа не се обвързва със специфичен за нея абонамент или други фиксирани или периодични такси и може да се комбинира с всяка тарифа на дребно.

При отправянето на това предложение местните доставчици напомнят на всеки от своите роуминг клиенти, който, преди 30 юни 2007 г. е избрал определена тарифа или пакет за роуминг, за приложимите условия към съответната тарифа или пакет.

2.   Цената на дребно (без ДДС) по Евротарифа, която един местен доставчик може да определя за своите роуминг клиенти, за предоставяне на регулирано роуминг повикване, може да варира за всяко роуминг повикване, но не трябва да превишава 0,49 EUR на минута за което и да е осъществено повикване или 0,24 EUR на минута за което и да е прието повикване. Ценовият таван за извършени повиквания се намалява на 0,46 EUR и 0,43 EUR, а за приемани повиквания - на 0,22 EUR и 0,19 EUR на 30 август 2008 г. и на 30 август 2009 г. съответно.

3.   На всички роуминг клиенти се предлага тарифа по параграф 2.

Всички съществуващи роуминг клиенти имат възможността, до 30 юли 2007 г., да изберат по изрично желание Евротарифа или всяка друга роуминг тарифа, като разполагат с период от два месеца, през който да информират своя местен доставчик относно избора си. Поисканата тарифа се активира не по-късно от един месец след получаването от местния доставчик на заявлението на клиента.

Роуминг клиенти, които в този период от два месеца не са изразили своя избор, автоматично се прехвърлят към Евротарифа, съгласно параграф 2.

Въпреки това, роуминг клиенти, които преди 30 юни 2007 г. вече са направили своя изричен избор на определена роуминг тарифа или пакет, различни от тарифата за роуминг, на която биха били сложени при липсата на такъв избор, и които не успеят да изразят своя избор по смисъла на настоящия параграф, остават към вече избраната от тях тарифа или пакет.

4.   Всеки роуминг клиент може да поиска, по всяко време след като завърши прилагането на процедурата по параграф 3, да премине към или от Евротарифа. Преминаването трябва да се извърши в рамките на един работен ден след получаването на заявлението му и да бъде безплатно, и не може да се обвързва с условия или ограничения относно други елементи на абонамента. Местният доставчик може да отложи такова преминаване до изтичането на определен минимален период, не по-дълъг от три месеца, от прилагането на предишната роуминг тарифа.

Член 5

Прилагане на членове 3 и 6

1.   Член 3 се прилага от 30 август 2007 г.

2.   Член 6, параграфи 1 и 2 се прилагат от 30 септември 2007 г.

Член 6

Прозрачност на цените на дребно

1.   За да бъде уведомен роуминг клиент за това, че ще му бъде начислена цена за роуминг при осъществяване или приемане на повикване, освен ако клиентът не е уведомил своя местен доставчик, че не желае тази услуга, всеки местен доставчик чрез съобщение предоставя на клиента, автоматично, без неоснователно забавяне и безплатно, при влизането му в държава-членка различна от тази, в която е неговата местна мрежа, основна персонализирана информация за цените за роуминг на дребно (с включен ДДС), които се прилагат за осъществяването и приемането от този клиент на повиквания в посетената държава-членка.

Основната персонализирана ценова информация включва максималните цени, които могат да бъдат начислени на клиента съгласно тарифния му план за осъществяване на повиквания на територията на посетената държава и към държавата-членка, в която е неговата местна мрежа, както и за приемане на повиквания. Тя включва също безплатния номер съгласно параграф 2, за получаване на по-подробна информация.

Клиент, който е уведомил, че не желае да получава автоматичното кратко съобщение, има право по всяко време и безплатно да поиска от местния доставчик тази услуга да му бъде предоставена отново.

Местните доставчици предоставят на незрящи клиенти и на клиенти с частично нарушено зрение, при тяхно желание, тази основна персонализирана ценова информация автоматично, чрез гласово повикване, и безплатно.

2.   В допълнение към параграф 1, клиентът има правото да поиска и да получи безплатно по-подробна персонализирана ценова информация за цените за роуминг, които се прилагат за гласови повиквания, SMS, MMS и други услуги за предаване на данни, чрез мобилно гласово повикване или чрез SMS. Това искане се отправя на безплатен номер, установен за целта от местния доставчик.

3.   При сключване на договор за абонамент местните доставчици предоставят на всички ползватели пълна информация за приложимите цени за роуминг, и по-специално за Евротарифата. Освен това те предоставят на своите роуминг клиенти и актуализирана информация за приложимите цени за роуминг без неоснователно забавяне при всяка промяна в тези цени.

Местните доставчици предприемат необходимите мерки за осведомяване на всички техни роуминг клиенти за наличието на Евротарифата. По-специално, те съобщават по ясен и безпристрастен начин на всички роуминг клиенти до 30 юли 2007 г., условията относно Евротарифата. Впоследствие те изпращат напомняне в разумни интервали от време на всички клиенти, които са избрали друга тарифа.

Член 7

Контрол и прилагане

1.   Националните регулаторни органи наблюдават и контролират спазването на разпоредбите на настоящия регламент в рамките на тяхната териториална компетентност.

2.   Националните регулаторни органи предоставят на обществеността актуална информация за прилагането на настоящия регламент, и по-специално на членове 3 и 4 от него, по начин, който позволява на заинтересованите страни да получат лесен достъп до нея.

3.   При подготовката за преразглеждането по член 11, националните регулаторни органи наблюдават развитието на цените на едро и дребно за предоставяне на гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително SMS и MMS, на роуминг клиенти, включително в най-отдалечените региони, посочени в член 299, параграф 2 от Договора. Националните регулаторни органи също така следят за особения случай на неволен роуминг в граничните райони на съседни държави-членки и наблюдават за това дали техники за управление на трафика не се използват в ущърб на клиентите. Те съобщават на Комисията на всеки шест месеца резултатите от това наблюдение, включително поотделно информация относно корпоративни клиенти, клиенти, сключили договори за абонамент, и клиенти на предплатена услуга.

4.   Националните регулаторни органи имат правомощие да изискват от предприятията, които са субекти на задълженията, предвидени в настоящия регламент, да предоставят всякаква информация, необходима за изпълнението и прилагането на настоящия регламент. Тези предприятия предоставят такава информация своевременно, при поискване и в съответствие със сроковете и степента на подробност, изисквани от националния регулаторен орган.

5.   Националните регулаторни органи могат да предприемат действия по собствена инициатива, за да гарантират спазването на настоящия регламент. По специално, при необходимост, те могат да упражнят правомощията по член 5 от Директивата за достъп, за да гарантират адекватен достъп и взаимно свързване, така че да се осигурят свързаността от край до край и оперативната съвместимост на роуминг услугите.

6.   Когато национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията по настоящия регламент, той има правомощие да изисква незабавно преустановяване на това нарушение.

Член 8

Решаване на спорове

1.   Споровете между предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи или услуги в държава-членка, във връзка със задълженията, предвидени в настоящия регламент, се уреждат съгласно процедурите за решаване на спорове, установени в членове 20 и 21 от Рамковата директива.

2.   При нерешени спорове, в които участват потребител или краен потребител и които засягат въпрос, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, държавите-членки осигуряват наличието на извънсъдебните процедури за уреждане на спорове съгласно член 34 от Директивата за универсалната услуга.

Член 9

Санкции

Държавите-членки определят правила за санкции, приложими при нарушения на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и разубеждаващи. Държавите-членки нотифицират Комисията за тези разпоредби не по-късно от 30 март 2008 г. и също така я нотифицират незабавно за всяко последващо изменение, което ги касае.

Член 10

Изменение на Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива)

В член 1 от Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) се добавя следният параграф:

„5.   Настоящата директива и специалните директиви не засягат специалните мерки, приети за регулиране на международен роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в Общността“.

Член 11

Преразглеждане

1.   Комисията преразглежда функционирането на настоящия регламент и докладва на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 30 декември 2008 г. По специално, Комисията преценява дали целите на настоящия регламент са били постигнати. В своя доклад Комисията разглежда развитието на цените на едро и дребно за предоставяне на роуминг клиентите на гласови услуги и услуги по пренос на данни, включително SMS и MMS, и при необходимост включва препоръки относно нуждата от регулиране на тези услуги. За тази цел Комисията може да използва информацията, предоставяна съобразно член 7, параграф 3.

2.   Комисията включва в своя доклад оценка за това, дали в светлината на развитието на пазара и предвид както конкуренцията, така и защитата на потребителите, има нужда от удължаване срока на действие на настоящия регламент след периода, посочен в член 13, или от изменение на същия, като се вземат предвид развитието на цените за мобилни гласови услуги и за пренос на данни на национално равнище, както и ефекта от настоящия регламент върху конкурентоспособността на по-малки, независими или нови оператори на пазара. Ако Комисията прецени, че съществува такава нужда, тя внася предложение до Европейския парламент и до Съвета.

Член 12

Изисквания за уведомяване

Държавите-членки нотифицират на Комисията не по-късно от 30 август 2007 г. идентификационните данни на националните регулаторни органи, отговорни за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент.

Член 13

Влизане в сила и изтичане на срока на действие

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът му на действие изтича на 30 юни 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. MERKEL


(1)  ОВ C 324, 30.12.2006 г., стр. 42.

(2)  Становище на Европейския парламент от 23 май 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 25 юни 2007 г.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(5)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.

(7)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37. Директива, изменена с Директива 2006/24/ЕО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).

(8)  ОВ L 114, 8.5.2003 г., стр. 45.

(9)  ОВ C 165, 11.7.2002 г., стр. 6.

(10)  ОВ C 285 E, 22.11.2006 г., стр. 143.