14.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 153/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 653/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 юни 2007 година

относно прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за валидността на сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 Април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива за безопасността на железопътния транспорт) (1), и по-специално член 15 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., учредяващ Европейска железопътна агенция (Регламент на Агенцията) (2), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността изработва разпоредбите за сертификатите за безопасност на железопътните предприятия. Член 10 от тази директива гласи, че за предоставяне на достъп до една железопътна инфраструктура железопътното предприятие трябва да притежава сертификат за безопасност. Целта на сертификата за безопасност е да предостави доказателство, че железопътното предприятие е въвело своя система за управление на безопасността и отговаря на изискванията, изложени в Техническите изисквания за оперативна съвместимост, формулирани в Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (3), Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система (4), и други законодателни документи на Общността, и националните разпоредби, с цел да се контролират рисковете и да се експлоатира безопасно мрежата.

(2)

Държавите-членки трябва да положат усилия да оказват съдействие на кандидатите, желаещи да излязат на пазара като железопътни предприятия, и по-специално те трябва да предоставят информация и да реагират своевременно при молби за сертифициране за безопасност. За железопътните предприятия, оператори на международни транспортни услуги, е важно процедурите за сертифициране да са сходни в различните държави-членки; по тази причина общите части на сертификата за безопасност следва да бъдат хармонизирани с цел да се създаде общ модел. За тази цел член 15 от Директива 2004/49/ЕО осигурява хармонизацията на сертификатите за безопасност. Член 7 от Регламент (ЕО) № 881/2004 гласи, че Агенцията следва да изготви и препоръча хармонизиран формат за сертификати за безопасност, включително електронна версия, както и хармонизиран формат на заявления за кандидатстване за сертификати за безопасност, включително списък на важните данни, които трябва да бъдат предоставени.

(3)

Съгласно член 33 от Директива 2004/49/ЕО държавите-членки трябва да въведат в сила нейните разпоредби до 30 април 2006 г. Следователно считано от тази дата сертификати за безопасност ще се издават в съответствие разпоредбите на Директива 2004/49/ЕО. Това налага необходимостта да се вземат предварителни мерки за хармонизиране на подхода към сертификатите за безопасност, за да могат държавите-членки да приложат хармонизиран подход възможно най-скоро.

(4)

Член 10 от Директива 2004/49/ЕО съдържа разпоредби за това сертификатът за безопасност да се състои от две части: първа част, потвърждаваща приемането на система на управление на безопасността на железопътното предприятие, която да е приета в цялата Общност (част A), и втора част, потвърждаваща приетите разпоредби с цел спазване на специфични национални изисквания, необходими за експлоатация на съответната мрежа (част Б). Прилагането на хармонизирания сертификат за безопасност и насоките, съдържащи се в настоящия регламент, разясняват на железопътните предприятия и националните органи по безопасност какво трябва да съдържа заявлението за всяка част на сертификата за безопасност.

(5)

Съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2004/49/ЕО националните органи по безопасността информират Агенцията за сертификатите за безопасност, издадени съгласно разпоредбите на член 10, параграф 2, буква a) от същата директива (сертификати част A). Агенцията обаче, съгласно член 11, параграф 1, буква б) от нейния Регламент (ЕО) № 881/2004, поддържа публична база данни за всички сертификати за безопасност, издадени съгласно член 10 от Директива 2004/49/ЕО. Това задължение изисква Агенцията да издава сертификати както част A, така и част Б. Следователно в съответствие с член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 881/2004, държавите-членки уведомяват Агенцията за сертификати част Б за безопасност, издадени по член 10, параграф 2, буква б) от Директива 2004/49/ЕО, както и за сертификати част A.

(6)

Националните органи по безопасността могат да информират Агенцията за издаването, подновяването, изменението или отнемането на сертификати за безопасност по три основни начина: посредством работещото в Интернет инструментално средство на Агенцията, чрез подаване на електронен файл на сертификата за безопасност или чрез изпращане на факсимиле от сертификата за безопасност. За да се улесни използването на стандартния формат и да се гарантира използването на най-новата версия на формулярите, се препоръчва националните органи по безопасността да използват работещия в Интернет електронен формуляр на интернет страницата на Агенцията или да заредят електронния файл или основните документи, налични на същата интернет страница. Особено се препоръчва използването на работещата в Интернет електронна версия, тъй като това позволява документът да се съхрани директно в базата данни на Агенцията. Препоръчва се също подаването на електронен файл, тъй като това позволява на Агенцията да съхранява документа като кодиран файл, който може да се изпрати директно в базата данни по безопасността на Агенцията.

(7)

Всеки сертификат за безопасност, издаден от държавите-членки, трябва да получи уникален номер; този номер също така ще улесни метода, по който сертификатът за безопасност се завежда в публичната база данни, която следва да бъде създадена от Агенцията.

(8)

За да се избегнат излишни финансови и административни натоварвания, е необходимо да се разясни, че железопътните предприятия, след като са получили сертификат за безопасност съгласно Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г. за разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и сертифициране за безопасност (5), не са задължени да кандидатстват за нов сертификат за безопасност до 1 януари 2011 г. Съществуващите сертификати за безопасност са валидни дотогава, докато условията за тяхната валидност са изпълнени; веднага щом се окаже, че някое от условията не е спазено (като например изтичане на срока или промяна на географския обхват), трябва да бъде изискан нов сертификат за безопасност. Това не изключва възможността железопътно предприятие, което вече е получило сертификат по Директива 2001/14/ЕО, да поиска сертификат с новия хармонизиран формат. Този въпрос беше поставен на вниманието на Комисията в контекста на член 28, параграф 1 от Директива 2004/49/ЕО.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, учреден по член 21 от Директива 96/48/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Сертификатите за безопасност, издадени в съответствие с член 10, параграф 2, буква a) от Директива 2004/49/ЕО (сертификат част А), следват стандартния формат, определен в приложение I към настоящия регламент.

Този формат се използва винаги, когато сертификат част А се издава, подновява, актуализира, изменя или отнема.

Член 2

Сертификатите за безопасност, издадени съгласно член 10, параграф 2, буква б) от Директива 2004/49/ЕО (сертификат част Б) следват стандартния формат, определен в приложение II към настоящия регламент.

Този формат се използва винаги, когато сертификат част Б се издава, подновява, актуализира, изменя или отнема.

Член 3

Заявленията за сертификати част A и/или част Б, подадени съгласно членове 10 и 12 от Директива 2004/49/ЕО, следват стандартния формат, определен в приложение III към настоящия регламент.

Формулярът на заявлението се попълва в съответствие с насоките, дадени в приложение III на настоящия регламент.

Член 4

Всеки сертификат за безопасност получава уникален номер съгласно протокола, описан в приложение IV към настоящия регламент.

Член 5

Органът по безопасността информира Агенцията за издаването, подновяването, изменението или отнемането на всички сертификати за безопасност част A и част Б, издадени съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2004/49/ЕО.

Член 6

Всички сертификати за безопасност, издадени съгласно Директива 2001/14/ЕО, се заменят със сертификати за безопасност, връчвани в съответствие с Директива 2004/49/ЕО и настоящия регламент, не по-късно от 1 януари 2011 г.

Изменението, актуализирането или подновяването на сертификат за безопасност, издаден съгласно Директива 2001/14/ЕО, се извършва в съответствие с настоящия регламент и Директива 2004/49/ЕО.

Всяко железопътно предприятие, което вече притежава сертификат за безопасност, издаден съгласно Директива 2001/14/ЕО, има право да поиска от националния орган по безопасността нов сертификат за безопасност, издаден в съответствие с настоящия регламент и Директива 2004/49/ЕО.

Член 7

Настоящия регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 13 юни 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  OВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 44, поправена в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 16.

(2)  OВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1, поправен в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 3.

(3)  OВ L 235, 17.9.1996 г., стр. 6. Директива, последно изменена с Директива 2004/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 114, поправена в ОВ L 220, 21.6.2004 г., стр. 40).

(4)  OВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2004/50/ЕО.

(5)  OВ L 75, 15.3.2001 г., стр. 29. Директива, последно изменена с Директива 2004/49/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Стандартна бланка за заявление и упътване за попълване

Image

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Image

Image

Image

Image

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ

Image

Image

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

Информация, която трябва да се попълни във формуляра за заявление за сертификати за безопасност част A и част Б

ВЪВЕДЕНИЕ

Този формуляр за заявление е предназначен за използване от железопътните предприятия (наричани също „заявителят“) при кандидатстване за сертификат за безопасност част A и/или част Б (член 10, параграф 1 — Директива 2004/49/ЕО). Препратките в този документ, освен ако не е посочено друго, са към членове от Директива 2004/49/ЕО.

Железопътно предприятие, кандидатстващо за някой от тези сертификати или и за двата, може да използва този формуляр за заявление, за да препрати искането си до компетентния издаващ орган/организацията по сигурността. Използването му позволява на органа да обработи искането без излишно забавяне, но все пак при условията, определени в член 12, параграф 1.

Всички графи във формуляра трябва да бъдат попълнени и съответната информация предоставена от железопътното предприятие.

Сертификати за безопасност част A и част Б

Този документ позволява на едно железопътно предприятие да кандидатства едновременно за сертификати част A и част Б или само за един от тях, като използва един и същ формуляр; формулярът може да бъде използван за кандидатстване за нов, подновен или актуализиран/изменен сертификат част A и/или част Б (по смисъла на член 10, параграф 5).

Възможно е да се кандидатства само за нов сертификат част А и по-късно, с второ заявление, за първи сертификат част Б.

Ако се кандидатства само за сертификат част Б, е необходимо да се разполага с валиден сертификат част А.

Тип и обхват на железопътната дейност

Съгласно член 10, параграф 5 сертификат за безопасност се подновява напълно или частично винаги, когато типът или обхватът на дейността се промени съществено и титулярят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган по безопасността за всички съществени промени в условията на съответната част от сертификата за безопасност. Следователно е важно органът по безопасността да познава, а железопътното предприятие да докаже „типа“ и „обхвата“ на железопътните услуги.

„Типът“ и „обхватът“ формират основата на валидността на сертификат част А в Общността и предоставят критерий за оценяване на „еквивалентна железопътна транспортна дейност“ (член 10, параграф 3) в цялата Общност.

„Типът“ на услугата се характеризира като пътнически транспорт, включващ или невключващ високоскоростни услуги, товарен транспорт, включващ или невключващ превоз на опасни стоки, и само маневрени услуги.

„Обхватът“ на услугата и на железопътното предприятие се характеризира чрез броя пътници/стоки и приблизителния размер на железопътното предприятие по отношение на броя на персонала, ангажиран в железопътния сектор (микро-, малко, средно, голямо предприятие).

„Типът“ и „обхватът“ на услугите за всички сертификати част Б, извършвани глобално от едно и също железопътно предприятие в една или повече държави, трябва да се покриват от „типа“ и „обхвата“ на услугите в сертификата част А.

Цялата информация, съдържаща се в графи от [2.6] до [2.19] и от [3.6] до [3.16] е необходима, за да се установи дали услугите, които се очаква да се извършват с искания сертификат за безопасност, са еквивалентни или не на други железопътни транспортни дейности, вече извършвани от кандидата по притежаван(и) валиден(ни) сертификат(и).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Страница 3 от формуляра за заявление има за цел да припомни документите, които трябва да придружават всяко заявление. Той служи за справка както за заявителя, така и за издаващата организация/орган и следователно се използва като заглавна страница на приложенията към формуляра за заявление (всяка клетка трябва да бъде отметната според конкретния случай).

За улеснение при правене на справки и получаване на инструкциите всяко поле във формуляра за заявление е номерирано и разяснено на следващите страници.

Лице, упълномощено да одобри молбата, подадена заедно с формуляра за заявление, подписва на предназначеното за това място документа, подаден в организацията/органа по безопасността. Името на подписващия също трябва да бъде изписано.

РАЗЯСНЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1.1.-1.2.

Наименование и адрес на органа/организацията по безопасността, до която се изпраща заявлението. Осъвременена информация може да бъде намерена също на интернет страницата на Европейската железопътна агенция (www.era.eu.int) или на страницата на издаващия орган/организация по безопасността (ако е приложимо).

2.1.

Това поле служи, за да се определи дали подаденият формуляр за заявление е за сертификат за безопасност част A. В такъв случай трябва да се предостави допълнителна информация, като се поставят отметки в съответните клетки, за да се уточнят типът и обхватът на услугите на железопътното предприятие.

2.2.

Заявителят трябва да отметне тази кутийка в следните случаи:

А)

ако кандидатства за първи път за сертификат за безопасност част A;

Б)

ако предходният сертификат за безопасност, за същия тип и обхват на услугите, е бил анулиран;

В)

във всеки друг случай, неразгледан в следващите графи [2.3] и [2.4].

2.3.

Сертификатът за безопасност се подновява при заявление от страна на железопътното предприятие на интервали не по-големи от пет години (член 10, параграф 5).

2.4.

При всяко съществено изменение на типа или обхвата на дейността на едно железопътно предприятие сертификатът за безопасност се актуализира изцяло или частично и следователно е необходимо да се заяви актуализиран/изменен сертификат; в допълнение титулярят на сертификата за безопасност е длъжен да информира незабавно компетентния орган за всички важни изменения в условията на съответната част от сертификата за безопасност и при всяко назначение на нови категории персонал или придобиване на нови типове подвижен състав (член 10, параграф 5).

2.5.

Ако е приложимо, посочете пълния идентификационен номер на ЕС на предишния сертификат част А, във връзка с който се подава формулярът за заявление до органа/организацията по безопасността, обявена в графи [1.1] и [1.2].

2.6.-2.7.

Когато се кандидатства също/само за пътнически услуги, трябва да се уточни, като се отметне съответната клетка, дали дейността ще включва или не високоскоростни услуги: може да бъде избрана само една опция. Услугите, обаче, визирани в избраната опция [2.6 или 2.7], обхващат всички други видове пътнически транспорт (т.е. регионален, на къси, средни или дълги разстояния, и т.н.), както и всякакви други услуги, необходими за осъществяването на пътническите услуги, за които се кандидатства (дейности по маневриране и т.н.). За дефинициите на високоскоростни услуги виж приложение I към Директива 96/48/ЕО.

2.8.-2.9.

Когато се кандидатства за пътнически услуги [2.6 или 2.7], трябва да се уточни, чрез отмятане на съответната клетка, приблизителният настоящ или планиран обем на услугите, под формата на пътник-километри годишно. Може да бъде избрана само една опция. Разглежданите категории съответстват на и са в съгласие с Регламент (ЕО) № 1192/2003 относно статистиката за железопътния транспорт.

2.10.-2.11.

Когато се кандидатства също/само за товарни услуги, трябва да се уточни, чрез отмятане на съответната клетка, дали дейността включва или изключва транспорт на опасни стоки: може да бъде избрана само една опция. Услугите, обаче, визирани в избраната опция [2.10 или 2.11], обхващат всички други видове товарен транспорт, които не са изрично упоменати, както и всякакви други услуги, необходими за осъществяването на товарните услуги, за които се кандидатства (дейности по маневриране и т.н.). За дефиниции на опасни стоки виж Директива 96/49/ЕО и нейните приложения.

За операторите, извършващи транспортни услуги за вътрешните нужди на предприятията, се счита, че попадат в рамките на товарната категория (напр. фирми за поддръжка на железни пътища, превозващи оборудване от една работна площадка на друга, или фирми, експлоатиращи влакове за изпитване на трасе).

2.12.-2.13.

Когато се кандидатства за товарни услуги, [2.10 или 2.11], трябва да се уточни, чрез отмятане на съответната клетка, приблизителният настоящ или планиран обем на услугите, под формата на тонкилометри годишно. Може да бъде избрана само една опция. Разглежданите категории са съобразени със и са в съответствие с Регламент (ЕО) № 1192/2003 относно статистиката за железопътния транспорт.

2.14.

Ако заявителят възнамерява да извършва само маневрени услуги, без извършване на пътнически или товарен транспорт, трябва да бъде отметната тази клетка.

2.15.

По отношение на услугите, за които се кандидатства (пътнически, товарни, само маневриране), трябва да бъде уточнена датата, от която ще започне извършването на услугите, или, в случай на подновяване или актуализиране/изменяне на сертификата, датата, от която сертификатът влиза в сила и замества предходния.

2.16.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или експлоатацията на железниците и други подобни дейности, включително изпълнителите, е между 0 (т.е. осигурява заетост само на предприемача) и 9 заети лица, тогава трябва да се избере опцията „микропредприятие“. Дефиницията за размера на предприятието се основава на тази, прилагана от ГД „Предприятия и промишленост“. Може да бъде избрана само една от наличните опции [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или експлоатацията на железниците и други подобни дейности, включително изпълнителите, е между 10 и 49 заети лица, тогава трябва да се избере опцията „малко предприятие“. Дефиницията за размера на предприятието се основава на тази, прилагана от ГД „Предприятия и промишленост“. Може да бъде избрана само една от наличните опции [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или експлоатацията на железниците и други подобни дейности, включително изпълнителите, е между 50 и 249 заети лица, тогава трябва да се избере опцията „Средно предприятие“. Дефиницията за размера на предприятието се основава на тази, прилагана от ГД „Предприятия и промишленост“. Може да бъде избрана само една от наличните опции [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.19.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или експлоатацията на железниците и други подобни дейности, включително изпълнителите, е 250 или повече заети лица, тогава трябва да се избере опцията „Голямо предприятие“. Дефиницията на размера на предприятието се основава на тази, прилагана от ГД „Предприятия и промишленост“. Може да бъде избрана само една от наличните опции [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1.

Тази графа има за цел да уточни дали подаденият формуляр за заявление е за сертификат за безопасност част Б. В този случай трябва да се предостави допълнителна информация, като се сложат отметки в следните клетки, уточняващи типа и обхвата на услугите на железопътното предприятие.

3.2.

Заявителят трябва да отметне тази клетка в следните случаи:

А)

ако кандидатства за първи или нов сертификат за безопасност част Б;

Б)

ако предходният сертификат за безопасност, за същия тип и обхват на услугите, е бил анулиран;

В)

във всеки друг случай, който не е в обхвата на точки 3.3 и 3.4.

3.3.

Сертификатът за безопасност се подновява при заявление от страна на железопътното предприятие, на интервали, не по-дълги от пет години (член 10, параграф 5).

3.4.

При всяко съществено изменение на типа или обхвата на дейността на едно железопътно предприятие, сертификатът за безопасност се актуализира изцяло или частично и следователно е необходимо да се заяви актуализиран/изменен сертификат; в допълнение титулярят на сертификата за безопасност е длъжен да информира незабавно компетентния орган за всички важни изменения в условията на съответната част от сертификата за безопасност и при всяко назначение на нови категории персонал или придобиване на нови типове подвижен състав (член 10, параграф 5).

3.5.

Ако е приложимо, уточнете пълния идентификационен номер на ЕС на предходния сертификат част Б, във връзка с който формулярът за заявление се подава до органа/организацията по безопасността, обявена в графи [1.1] и [1.2].

3.6.-3.7.

Също като [2.6] - [2.7] (виж по-горе).

3.8.-3.9.

Също като [2.8] - [2.9] (виж по-горе).

3.10.-3.11.

Също като [2.10] - [2.11] (виж по-горе).

3.12.-3.13.

Също като [2.12] - [2.13] (виж по-горе).

3.14.

Също като [2.14] (виж по-горе).

3.15.

Също като [2.15] (виж по-горе).

3.16.

Сертификатът за безопасност част Б може да обхваща цялата железопътна мрежа на страната-членка или само определена част от нея (член 10, параграф 1), следователно е необходимо да се уточнят ясно всички транспортни линии, където ще се предоставят услугите (пътнически, товарни или само маневрени). Наименованието/името на линиите е това, посочено в „Референтния документ на мрежата“ (виж член 3 и приложение I от Директива 2001/14/ЕО): железопътните предприятия трябва да се позовават на линиите, използвайки тези наименования/имена. Ако не разполага с достатъчно място, заявителят трябва да изготви приложения към формуляра за заявление, където да ги уточни.

3.17.

Тази информация се предоставя само ако заявителят кандидатства за нов, подновен или актуализиран/изменен сертификат за безопасност част Б или вече притежава валиден сертификат за безопасност част A. Идентификационният номер на ЕС се предоставя от всеки сертифициращ орган/организация въз основа на установени правила, при съобразяване с кодировката, предоставена чрез Европейската железопътна агенция. Предоставената информация не освобождава заявителя от задължението да представи копие от сертификата за безопасност част A заедно със заявлението [8.1]. Ако все още не е наличен идентификационен номер на ЕС, в графата се вписва „НЕПРИЛОЖИМО“.

3.18.

Тук трябва да се уточни държавата, която е издала сертификата за безопасност част A (т.е. държавата, чийто представител е сертифициращият орган/организация). Предоставената информация не освобождава заявителя от задължението да представи копие от сертификата за безопасност част A заедно със заявлението [8.1].

4.1.

Тази информация се предоставя само ако заявителят притежава един или повече валидни сертификат(и) за безопасност част Б. Идентификационният(ите) номер(а) на ЕС от вече издадения сертификат(и) част Б трябва да бъде попълнен, като ако са повече от един се разделят с „ / “. Не е необходимо заедно със заявлението заявителят да представя копие от сертификата(ите) за безопасност част Б.

4.2.

Тази информация се предоставя само ако се кандидатства за част A и/или част Б, в случай че железопътното предприятие вече притежава валиден лиценз (Директива 95/18/ЕО на Съвета, изменена с Директива 2001/13/ЕО). Предоставената информация не освобождава заявителя от задължението да представи копие от лиценза заедно със заявлението [7.2 и 8.2].

ЗАБЕЛЕЖКА: Железопътното предприятие, по смисъла на Директива 2001/14/ЕО, трябва да бъде лицензирано съгласно приложимото законодателство на Общността; но не винаги се изисква железопътното предприятие, по смисъла на Директива 2004/49/ЕО, да има лиценз.

4.3.

Тук трябва да се уточни държавата, която е издала лиценза (т.е. държавата, чийто представител е сертифициращият орган/организация). Предоставената информация не освобождава заявителя от задължението да представи копие от лиценза заедно със заявлението [7.2 и 8.2].

5.1.

Ако „Търговското наименование“ и „Наименованието на железопътното предприятие“ се различават, тогава трябва да бъдат попълнени и двете наименования.

5.2.-5.8.

Всеки кандидат трябва да предостави необходимата информация, която да позволи на сертифициращия орган да се свърже с железопътното предприятие (телефонните номера трябва да посочват номера на централата, където е приложимо, а не на лицето, отговарящо за процеса на сертифициране; адресът на електронната поща трябва да е този на общата пощенска кутия на железопътното предприятие). Информацията за връзка с железопътното предприятие трябва да посочва общия адрес, като избягва препратки към конкретно лице, тъй като тази информация може да бъде въведена в точки от [6.1] то [6.5]. Адресът на интернет страницата на предприятието [5.8] не е задължителен.

5.9.-5.10.

Ако, съгласно националното законодателство, кандидатстващото железопътно предприятие има няколко регистрационни номера, предвидена е възможността във формуляра да бъде попълнен както номер по ДДС [5.10], така и втори регистрационен номер [5.9] (напр. от Търговския регистър).

5.11.

Може да бъде добавена и друга информация, освен тази, която изрично се изисква в другите графи.

6.1.-6.5.

По време на целия процес на сертифициране лицето за връзка е контактната точка между железопътното предприятие, подало заявката, и сертифициращата организация/орган. Той/тя предоставя помощ, подкрепа, информация, разяснения, където е необходимо, и служи като ориентир на сертифициращия орган, разглеждащ заявлението. Номерата на телефона и факса трябва да включват кода на страната; адресът на електронната поща не е задължителен.

7.1.

Този документ се представя, ако се кандидатства за сертификат за безопасност част A (нов, подновен или актуализиран/изменен сертификат); под „Резюме на наръчника на Системата за управление на безопасността (SMS)“ се има предвид документ, разглеждащ и подчертаващ основните елементи на Системата за управление на безопасността (SMS) на железопътното предприятие. Той трябва да предоставя подробности и да дава допълнителна информация и доказателства за различните въведени (или в процес на въвеждане) процеси или фирмени стандарти/правила, чрез препратки или връзки към елементите, посочени в член 9 и приложение III.

7.2.

Железопътното предприятие, по смисъла на Директива 2001/14/ЕО, трябва да бъде лицензирано съгласно приложимото законодателство на Общността; съгласно Директива 2004/49/ЕО, обаче, не се изисква железопътното предприятие да има лиценз, следователно то трябва да представи копие от валиден лиценз само ако това изискване важи за него. Ако не важи, трябва да бъде избрана опцията „Неприложимо“ [7.3 и/или 8.3].

7.3.

Виж [7.2].

8.1.

Ако с този формуляр за заявление се кандидатства само за сертификат за безопасност част Б (нов, подновен или актуализиран/изменен сертификат), но не за сертификат за безопасност част A, тогава следва да се представи копие от валиден сертификат за безопасност част A.

8.2.

Също като [7.2] (виж по-горе).

8.3.

Също като [7.3] (виж по-горе).

8.4.

Съгласно член 9 от Директива 95/18/ЕО, железопътното предприятие трябва да е адекватно застраховано или да е предприело други еквивалентни мерки (напр. финансова гаранция) за обезпечаване на задълженията му, в съответствие с националното и международното законодателство, в случай на злополука. Доказателството, че лицензираното железопътно предприятие спазва националните изисквания по отношение на застраховката или е предприело други равностойни мерки за покриване на задълженията му, се прилага към лиценза (Препоръка 2004/358/ЕО на Комисията). Копие от застраховката или финансовото обезпечаване на отговорностите, приложено към лиценза, се представя заедно с формуляра за заявление.

8.5.

Заявителят трябва да опише или подаде документация за Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) или части от Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и, където е уместно, от националните правила за безопасност и други правила, приложими за персонала, подвижния състав и въобще за услугите, които ще бъдат предоставяни с искания сертификат. Ясно трябва да се изтъкнат процесите и документите, за които Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) са приложими и се внедряват. За да се избегне дублиране на работата и за намаляване количеството на информацията, се представят само резюмета на документи, касаещи елементи, съответстващи на Техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и други изисквания на Директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО.

8.6.

Заявителят представя пълен списък на различните категории персонал, наети или на договор за целите на услугите, които ще се предоставят след сертифицирането. Списъкът на категориите персонал трябва да е съобразен с националните правила и специфичните за мрежата правила, които се прилагат за категоризацията.

8.7.

Заявителят представя описание или свидетелства за тези процеси в рамките на Системата за управление на безопасността, които са свързани с персонала, включително свидетелства, че те отговарят на изискванията на националните правила и/или съответните Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и че персоналът е надлежно сертифициран.

8.8.

Заявителят представя пълна документация за различните типове подвижен състав, който ще бъде експлоатиран след сертифицирането. Типовете подвижен състав трябва да съответстват на националните правила и специфичните за мрежата правила, които се прилагат за категоризацията на тези типове.

8.9.

Заявителят представя описание или свидетелства за тези процеси в рамките на Системата за управление на безопасността, които са свързани с подвижния състав, включително свидетелства, че те отговарят на изискванията на националните правила и/или съответните Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) и че подвижният състав е надлежно сертифициран.

8.10.

Място, предвидено за описване на другите документи, представени заедно със заявлението. Моля посочете номера и типа на документите, заедно с кратко описание на съдържанието им.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Код за хармонизираната система за номерация, наречен Европейски идентификационен номер (EIN) за сертификати за безопасност

Код на страната

(2 букви)

Тип документ

(2 цифри)

Година на издаване

(4 цифри)

Брояч

(4 цифри)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Разяснение на структурата на Европейския идентификационен номер (EIN)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Код на страната

(2 букви)

Тип документ

(2 цифри)

Година на издаване

(4 цифри)

Брояч

(4 цифри)

Поле 1

Поле 2

Поле 3

Поле 4

ПОЛЕ 1 —   Код на страната (2 букви)

Кодовете на страните са тези, официално публикувани и осъвременени на европейската интернет страница в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете и се основават на стандарта ISO 3166 алфа-2.

Държава

Код

Австрия

AT

Белгия

BE

България

BG

Кипър

CY

Чешка република

CZ

Дания

DK

Естония

EE

Финландия

FI

Франция

FR

Германия

DE

Гърция

EL

Унгария

HU

Исландия

IS

Ирландия

IE

Италия

IT

Латвия

LV

Лихтенщайн

LI

Литва

LT

Люксембург

LU

Норвегия

NO

Малта

MT

Нидерландия

NL

Полша

PL

Португалия

PT

Румъния

RO

Словашка република

SK

Словения

SI

Испания

ES

Швеция

SE

Швейцария

CH

Обединено кралство

UK

Агенцията по безопасността на тунела под Ламанша, единственият съществуващ в момента многонационален орган по безопасността, се идентифицира със следния двубуквен код:

МНОГОНАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТТА

Код

Агенция по безопасността на тунела под Ламанша

CT

ПОЛЕ 2 —   Тип документ (2 двуцифрено число)

Двете цифри позволяват да се идентифицира типът документ: първата цифра идентифицира общата класификация на документа, дали е сертификат за безопасност (числото 1) или друг вид документ (число различно от 1); втората цифра уточнява подтипа на документа, дали е сертификат част A (числото 1) или част Б (числото 2). На този етап възможните комбинации на числата изразяват само два случая на употреба, имащи отношение към темата:

 

[1 1] за сертификати за безопасност — част A;

 

[1 2] за сертификати за безопасност — част Б.

При възникване на необходимост от други кодове, тази система на номериране може да бъде разширена. Следва предложеният списък на известни възможни комбинации от двуцифрени числа във връзка с типа разглеждани документи:

Числова комбинация за поле 2

Тип документ

Подтип документ

[0 1]

Лицензи

Неприложимо за настоящия регламент

[0 x]

Лицензи

Неприложимо за настоящия регламент

[1 1]

Сертификат за безопасност

Част A

[1 2]

Сертификат за безопасност

Част Б

[1 x]

Сертификат за безопасност

Неприложимо за настоящия регламент

[2 1]

Разрешително за безопасност

Неприложимо за настоящия регламент

[2 2]

Разрешително за безопасност

Неприложимо за настоящия регламент

[2 x]

Разрешително за безопасност

Неприложимо за настоящия регламент

[3 x]

Сертификати за ремонтни работилници

Неприложимо за настоящия регламент

[4 x]

Сертификати за нотифицирани органи

Неприложимо за настоящия регламент

[5 x] … [9 x]

Резервирани (5 типа документи)

Неприложимо за настоящия регламент

ПОЛЕ 3 —   Година на издаване (4-цифрено число)

Това поле посочва годината (в зададения формат гггг, т.е. 4 цифри), през която е издаден сертификатът.

ПОЛЕ 4 —   Брояч

Броячът е нарастващо число, което се увеличава с една единица всеки път, когато бъде издаден сертификат, независимо дали е нов, подновен или осъвременен/изменен. Дори в случай че някой сертификат бъде анулиран, числото, което го обозначава, не може да бъде използвано отново.

Всяка година броячът се нулира.