15.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 125/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 533/2007 НА КОМИСИЯТА

от 14 май 2007 година

относно откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на птичето месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2777/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на птиче месо (1), и по-специално член 6, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В рамките на Световната търговска организация, Общността е поела задължението да отвори тарифни квоти за някои продукти в сектора на пилешкото месо. При това положение е необходимо да се установят правила за прилагане на управлението на тези квоти.

(2)

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти (2) и Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (3) следва да се прилагат, ако не се предвиждат други с настоящия регламент.

(3)

Регламент (ЕО) № 1251/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. за откриване и управление на тарифни квоти в сектор птиче месо (4) е основно изменян многократно и са необходими нови изменения. Регламент (ЕО) № 1251/96 следва да бъде отменен и да бъде заменен с нов регламент.

(4)

С цел гарантиране на редовен внос тарифният период от 1 юли до 30 юни на следваща година следва да бъде разделен на няколко подпериода. Във всички случаи Регламент (ЕО) № 1301/2006 ограничава срока на валидност на лицензиите, който изтича на последния ден от периода на тарифната квота.

(5)

Управлението на тарифните квоти следва да се гарантира с лицензии за внос. За тази цел следва да се определят правилата за подаване на заявления, както и да се уточни информацията, която трябва да присъства в заявленията и лицензиите.

(6)

С оглед на риска от спекулации, присъщи на режима в сектора на птичето месо, трябва да се определят точни условия за достъпа на операторите до режима на тарифните квоти.

(7)

За да се осигури подходящо управление на тарифните квоти, следва да се фиксира размерът на гаранцията за износните лицензии на 20 еуро за 100 кг.

(8)

В интерес на операторите следва да се предвиди определянето от Комисията на незаявените количества, които ще бъдат добавени към следващия подпериод на тарифната квота, съгласно член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на управителния комитет по птиче месо и яйца,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Тарифните квоти, изброени в приложение I, се откриват за внос на продукти в сектора на птичето месо, с кодове по КН, изброени в приложение I.

Тарифните квоти се откриват на годишна основа за периода от 1 юли до 30 юни на следващата година.

2.   Количеството на продуктите, които се ползват от квотите, определени в параграф 1, прилаганото мито, поредният номер, както и номерата на съответните групи, са посочени в приложение I.

Член 2

Прилагат се разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1291/2000 и Регламент (ЕО) № 1301/2006, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 3

Определеното количество за годишния квотен период, за всеки пореден номер, е разпределено на четири подпериода, както следва:

а)

25 % от 1 юли до 30 септември;

б)

25 % от 1 октомври до 31 декември;

в)

25 % от 1 януари до 31 март;

г)

25 % от 1 април до 30 юни.

Член 4

1.   За прилагането на член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявителят на лицензия за внос предоставя доказателство, че към момента на подаване на първото заявление за даден квотен период, е внесъл или изнесъл не по-малко от 50 тона от продуктите, които попадат в обхвата на Регламент (ЕИО) № 2777/75, през всеки от двата периода, посочени в същия член 5.

2.   Заявлението за лицензия може да се отнася само за един пореден номер от изброените в приложение I към настоящия регламент. То може да включва няколко продукта под различни кодове по КН. В такива случаи всички кодове по КН и техните описания се включват съответно в клетки 15 и 16 на заявленията за лицензии и в лицензиите.

Заявлението за лицензия следва да се отнася за минимално количество от 10 тона и за максимално количество до 10 % от наличното количество за съответната квота за съответния подпериод.

3.   Заявлението за лицензия и лицензията съдържат:

а)

в клетка 8 — страната на произход;

б)

в клетка 20 — едно от вписванията, изредени в приложение II, част А.

Лицензията съдържа в клетка 24 едно от вписванията, изредени в приложение II, част Б.

Член 5

1.   Заявлението за лицензия се подава само през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки подпериод, определен в член 3.

2.   Гаранция от 20 еуро за всеки 100 кг се внася при подаване на заявление за лицензия.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 всеки заявител може да подаде повече от едно заявление за лицензия за внос за един и същ пореден номер на квотата, ако продуктите са с различни държави на произход. За всяка държава на произход се внася отделно заявление и тези заявления се подават едновременно пред компетентния орган на държавата-членка. Тези заявления се считат, що се отнася до максималното количество, предвидено в член 4, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент, само за едно заявление.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията, най-късно на петия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, за общите количества, изразени в килограми, заявени за всяка група.

5.   Лицензиите се издават от седмия работен ден и най-късно до единадесетия работен ден след изтичане на периода за уведомяване, посочен в параграф 4.

6.   Комисията изчислява, ако е необходимо, количествата, за които не са подадени заявления и които се добавят автоматично към количеството, определено за следващия подпериод на квотата.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (EО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията преди изтичане на първия месец от всеки подпериод на квотата общите заявени количества в килограми, за които са издадени лицензии, посочени в член 11, параграф 1, буква б) от същия регламент.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията, преди края на четвъртия месец след изтичане на всеки годишен квотен период, за количествата в килограми за всеки пореден номер, през съответния период, действително пуснати в свободно обръщение, в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (EО) № 1301/2006 държавите-членки съобщават на Комисията количествата, за които има неизползвани или частично използвани лицензии за внос, първоначално по времето на подаване на заявления за последния подпериод, и, впоследствие, преди изтичане на четвъртия месец след всеки годишен период.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 23 от Регламент (EО) № 1291/2000 срокът на валидност на лицензиите за внос е сто и петдесет дни, считано от първия ден на подпериода, за който са били издадени.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, прехвърлянето на правата, произтичащи от лицензиите, се ограничава до правоприемници, които отговарят на условията за допустимост, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и в член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 8

Регламент (ЕО) № 1251/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент и следва да се разглеждат съобразно таблицата на съответствие в приложение III.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 77. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 679/2006 (ОВ L 119, 4.5.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 341/2007 (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(3)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 136. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1179/2006 (ОВ L 212, 2.8.2006 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Номер на групата

Пореден номер

Код по КН

Приложимо мито

(в EUR/тон)

Годишни количества

(в тонове)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ПРИЛОЖЕНИЕ II

А.   Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, първа алинея, буква б):

на български

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

на испански

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

на чешки

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

на датски

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

на немски

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

на естонски

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

на гръцки

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

на английски

:

Regulation (EC) No 533/2007.

на френски

:

Règlement (CE) no 533/2007.

на италиански

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

на латвийски

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

на литовски

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

на унгарски

:

533/2007/EK rendelet.

на малтийски

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

на нидерландски

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

на полски

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

на португалски

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

на румънски

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

на словашки език

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

на словенски език

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

на фински

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

на шведски

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

Б.   Вписвания, посочени в член 4, параграф 3, втора алинея:

на български

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

на испански

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

на чешки

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

на датски

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

на немски

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

на естонски

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

на гръцки

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

на английски

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

на френски

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

на италиански

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

на латвийски

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

на литовски

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

на унгарски

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

на малтийски

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

на нидерландски

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

на полски

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

на португалски

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

на румънски

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

на словашки език

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

на словенски език

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

на фински

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

на шведски

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствие

Регламент (EО) № 1251/96

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4, параграф 1, буква а)

Член 4, параграф 1

Член 4, параграф 1, буква б)

Член 4, параграф 2

Член 4, параграф 1, буква в)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква г)

Член 4, параграф 3

Член 4, параграф 1, буква д)

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1, втора алинея

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2, трета алинея

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 4, първа алинея

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 4, втора алинея

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 8, първа алинея

Член 6, параграф 2

Член 5, параграф 8, втора алинея

Член 6, първа алинея

Член 7, параграф 1

Член 6, втора алинея

Член 7

Член 8

Член 9

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV