12.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 527/2007 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2007 година

за установяване на забрана за риболова на менек във водите на ЕО и международните води от зони V, VI и VII на ICES от страна на съдове под флага на Испания

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. за установяване на система за контрол, приложима към Общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности през 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността, и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова (3) се определят квотите за 2007 г.

(2)

Според получената от Комисията информация уловът от страна на съдове, които плават под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава-членка или са регистрирани на нейна територия, на споменатия в същото приложение ресурс изчерпа отпуснатата за 2007 г. квота.

(3)

Необходимо е следователно да се забрани риболовът на този вид ресурс, както и неговото съхраняване на борда, прехвърляне и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квота

Квотата за риболов на определения в приложението към настоящия регламент ресурс, отпусната за 2007 г. на посочената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от постановената в посоченото приложение дата.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент ресурс от страна на съдове, които плават под флага на определената в приложението държава-членка или са регистрирани на нейна територия, считано от постановената в същото приложение дата. Забранява се също така да се съхранява на борда, прехвърля или разтоварва на суша този рибен ресурс, уловен от посочените съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2007 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Рибарство и морско дело“


(1)  OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1967/2006 (ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 11).

(3)  ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 444/2007 (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ

06

Държава-членка

Испания

Ресурс

USK/567EI.

Вид

Менек (Brosme brosme)

Зона

Водите на ЕО и международните води от зони V, VI и VII на ICES

Дата

31 март 2007 г.