5.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 495/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 4 май 2007 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3077/78 относно равностойността на удостоверенията, придружаващи хмел, внесен от страни, които не са членки, със сертификатите на Общността

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) № 1981/82 (1), и по-специално член 17 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕИО) № 3077/78 на Комисията (2) установява списък с агенциите в трети държави, които имат право да издават удостоверенията, придружаващи продукти от хмел, внесени от тези държави. Тези удостоверения са признати за равностойни на сертификатите, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1952/2005.

(2)

Вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз агенциите в тези нови държави-членки не трябва повече да фигурират в списъка в приложението към Регламент (ЕИО) № 3077/78.

(3)

Някои от наименованията и адресите на агенциите, изброени в приложението към Регламент (ЕИО) № 3077/78, са променени.

(4)

Следователно Регламент (ЕИО) № 3077/78 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по хмела,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕИО) № 3077/78 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 май 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 314, 30.11.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 367, 28.12.1978 г., стр. 28. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 81/2005 (ОВ L 16, 20.1.2005 г., стр. 52).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

АГЕНЦИИ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА

Шишарки от хмел с код по КН: ex 1210

Прах от хмел с код по КН: ex 1210

Сокове и екстракти от хмел с код по КН: 1302 13 00


Страна на произход

Оправомощени агенции

Адрес

Код

Телефон

Факс

Електронен адрес (по избор)

Австралия

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Канада

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Китайска народна република

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

№ 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

№ 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

№ 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

№ 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Нова Зеландия

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472-0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548-2319

546-9464

 

Република Сърбия

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Южна Африка

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841-3172

841-3594

 

Швейцария

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Украйна

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Съединени американски щати

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

PO Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 или 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Зимбабве

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw“