5.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 378/2007 НА СЪВЕТА

от 27 март 2007 година

за утвърждаване на правила за доброволна модулация на преки плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Определени държави-членки са изправени пред особени трудности при финансирането на своите програми за развитие на селските райони в съответствие с Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1). С оглед укрепване на тяхната политика за развитие на селските райони, на тези държави-членки ще бъде дадена възможност да въведат система за доброволна модулация. Тази възможност следва да бъде предложена на държавите-членки, които вече прилагат доброволна модулация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1655/2004 на Комисията от 22 септември 2004 г. за определяне на правила за прехода от системата за избираема модулация, установена в член 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 на Съвета, към системата за задължителна модулация, установена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (2), или на които е била предоставена възможност за предвидената в член 70, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 дерогация от изискването за съфинансиране на помощта от Общността. Доброволната модулация следва да приеме формата на намаляване на директните плащания по смисъла на член 2г от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (3), като се използват средствата от това намаляване за финансиране на програми за развитие на селските райони по силата на Регламент (ЕО) № 1698/2005. Намаляването на директни плащания по отношение на доброволната модулация следва да бъде извършвано в допълнение към намаляването в резултат на прилагането на задължителната модулация, както е предвидено в член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(2)

С оглед подпомагане на административното прилагане, правилата, приложими към доброволната модулация, следва да бъдат хармонизирани с тези, които се отнасят за задължителната модулация по силата на член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, включително и базата за изчисление.

(3)

За да се вземе предвид специфичното положение на дребните земеделски производители, при прилагане на доброволна модулация следва да бъде предоставена допълнителна помощ, както при задължителната модулация. Тази допълнителна помощ следва да бъде равна на сумата, получена в резултат на прилагането на доброволната модулация към първите 5 000 EUR от директните плащания до горна граница, която ще бъде определена от Комисията.

(4)

По отношение на държави-членки, които вече използват доброволна модулация, новите правила относно доброволната модулация, предвидени в настоящия регламент, следва да не се отклоняват от съществуващия механизъм, в рамките на възможното, за да се предотврати създаването на излишни административни тежести чрез нарушаване на действащите от няколко години правила за изпълнение, към които земеделските производители са се адаптирали в практически и икономически план. Следователно изглежда уместно при влизането в сила на настоящия регламент на държавите-членки, прилагащи доброволна модулация, да бъде дадено право да запазят определени утвърдени практики от прилаганата в момента от тях система, т.е. нейното действие на регионално равнище и неприлагането на лимит за освобождаване, като се избягва неоправдано неравнопоставено отношение към земеделските производители. Освен това, за гарантиране на съответствието на новите правила с практиката на прилагане на схемата на единно плащане, правото за въвеждане на регионално-диференцирани ставки в рамките на доброволната модулация следва да бъде предоставено само на държави-членки, които прилагат схемата за единно плащане на регионално ниво, както е предвидено в член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(5)

Горната граница на участие от страна на ЕЗФРСР съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 може да не се отнася до използването на средствата, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация. Следва да бъде предвидена дерогация от посочения регламент. Правилата за предварително финансиране, приложими към ЕЗФРСР съобразно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4), не следва да се отнасят за тези средства.

(6)

С цел вземането на компетентни решения относно прилагането на доброволната модулация, държавите-членки следва да извършат цялостна оценка на потенциалното въздействие на такава модулация, конкретно по отношение на икономическото положение на земеделските производители, които ще бъдат обект на прилагането ѝ, както и въздействието върху положението им спрямо другите производители в земеделския сектор. Въздействието на доброволната модулация следва да бъде стриктно наблюдавано от прилагащите я държави-членки. Комисията следва да бъде информирана за оценката на въздействието и резултатите от наблюдението с оглед на евентуално бъдещо усъвършенстване на политиката.

(7)

Доброволната модулация следва да бъде разглеждана в по-широкия контекст на финансирането на развитието на селските райони от страна на Общността. Нейният принос следва да бъде анализиран, между другото, в контекста на оценката на въздействието, извършена от държавите-членки. На основата на този анализ преди края на 2008 г. Комисията ще предостави на Европейския парламент и на Съвета доклад, представящ натрупания до момента опит от прилагането на системата.

(8)

Необходимите мерки за прилагането на настоящия регламент следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/EO на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(9)

Сумите, получени от прилагането на доброволната модулация, следва да бъдат взети под внимание при определяне на годишната горна граница на разходите, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а възможността за приемане на подробни правила, които се отнасят специално за доброволната модулация, следва да бъде предвидена в Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(10)

Регламент (ЕО) № 1290/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ДОБРОВОЛНА МОДУЛАЦИЯ

Член 1

1.   Без да се засяга член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, държавите-членки

а)

когато, при влизането в сила на настоящия регламент, се прилага системата на допълнително намаление на директните плащания, посочена в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, или

б)

на които е била предоставена възможност за предвидената в член 70, параграф 4а от Регламент (ЕО) № 1698/2005 дерогация от изискването за финансиране на помощта от Общността,

могат да приложат намаление, наричано по-долу „доброволна модулация“, по отношение на всички суми от директни плащания по смисъла на член 2г от Регламент (ЕО) № 1782/2003, предоставени на тяхна територия през дадена календарна година по смисъла на член 2д от посочения регламент през периода 2007—2012 г.

2.   Нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация, са достъпни в държавата-членка, където са били осигурени под формата на помощ от Общността за изпълнение на мерки по програмите за развитие на селските райони, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно Регламент (EО) № 1698/2005.

3.   Намаленията в рамките на доброволната модулация се извършват на същата база за изчисление, като тази приложима към модулацията съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Допълнителните суми, предоставени на земеделски производители съгласно член 12 от посочения регламент, не са предмет на такива намаления.

При прилагане на намаления в рамките на доброволната модулация земеделските производители, които получават директни плащания по силата на Регламент (ЕО) № 1782/2003, имат право на допълнителна помощ, равна на сумата, получена в резултат на процента на намаление от първите 5 000 EUR, или по-малка сума от директните плащания. Тази допълнителна сума не подлежи на намаленията в рамките на доброволната модулация или на модулацията по смисъла на член 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

Общата допълнителна помощ, получена в резултат на прилагането на втора алинея, която може да бъде предоставена на държава-членка в рамките на една календарна година, не надвишава горната граница, която трябва да бъде определена от Комисията в съответствие с процедурата, описана в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. При необходимост държавите-членки прилагат коригиране с процентно линейно намаление на допълнителната помощ, с цел да се спазят тези горни граници.

4.   Всяка държава-членка прилага единни ставки за доброволната модулация за всяка календарна година. Ставките могат да бъдат предмет на прогресивни, предварително планирани изменения. Максималното намаление се определя на 20 %.

Член 2

1.   В рамките на два месеца след влизането в сила на настоящия регламент държавите-членки вземат решение относно годишните ставки за доброволната модулация, валидни за периода 2007—2012 г., и ги съобщават на Комисията.

2   Държавите-членки, които планират да въведат доброволната модулация, извършват оценка на въздействието, което ще има прилагането на доброволната модулация, по-специално върху икономическото положение на заинтересованите земеделски производители, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители.

Държави-членки, които планират да прилагат регионално диференцирани ставки съобразно член 3, параграф 1, извършват също оценка на въздействието, което ще имат такива диференцирани ставки, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители.

Заинтересованите държави-членки изпращат оценката на въздействието на Комисията заедно със съобщението, посочено в параграф 1.

Член 3

1.   Всяка държава-членка, в случай че при влизането в сила на настоящия регламент се използва системата на допълнително намаление на директните плащания, описана в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, и се прилага схемата на единно плащане на регионално равнище, предвидена в член 58 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, може да направи избор относно периода 2007—2012 г.:

а)

чрез дерогация от член 1, параграф 3, да не прилага разпоредбите на втора алинея от посочения параграф, и/или

б)

чрез дерогация от член 1, параграф 4, да прилага ставки, които са регионално-диференцирани съобразно обективни критерии. Максималната ставка за всеки район на всяка държава-членка се определя на 20 %.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 1 всяка държава-членка, прилагаща регионално-диференцирани ставки за доброволната модулация съобразно параграф 1 от посочения член, изпраща на Комисията, в рамките на два месеца след влизането в сила на настоящия регламент, следната информация за периода 2007—2012 г., която подлежи на проучване от страна на Комисията:

а)

годишните ставки за доброволната модулация за всеки район и за цялата територия;

б)

общите годишни суми, които ще бъдат намалени в рамките на доброволната модулация;

в)

когато е уместно, общата допълнителна помощ, необходима за покриване на допълнителната помощ, посочена във втора алинея на член 1, параграф 3;

г)

статистически и други допълнителни данни, използвани за установяване на сумите, посочени в букви б) и в).

3.   Ако е необходимо, държавата-членка изпраща на Комисията актуализираните суми, посочени в параграф 2, букви б) и в). Тези актуализирани данни се изпращат на Комисията преди 31 декември през годината, предхождаща календарната година, за която се отнасят сумите по смисъла на член 2д от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

4.   Ако Комисията поиска допълнителни разяснения относно данните, изпратени в съответствие с параграфи 2 и 3, държавите-членки изпълняват това искане в рамките на един месец.

Член 4

1.   Нетните суми, получени в резултат на прилагането на доброволната модулация, се определят от Комисията въз основа на:

а)

изчисления в случай на единни национални ставки за доброволната модулация;

б)

при прилагането на регионално-диференцирани ставки от държавите-членки, сумите, посочени от държавите-членки в техните заявления, както е предвидено в член 3, параграф 2, или актуализираните суми съгласно член 3, параграф 3.

Тези нетни суми се добавят към годишната разбивка по държави-членки, описана в член 69, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат горните граници, посочени в член 70, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, към нетните суми, добавени към годишната разбивка по държави-членки, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 25 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 не се прилага към нетните суми, добавени към годишната разбивка по държави-членки, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 5

Държавите-членки, които прилагат доброволната модулация, и Комисията наблюдават стриктно въздействието от прилагането на доброволната модулация, по-специално върху икономическото положение на земеделските производители, като вземат предвид необходимостта от избягване на неоправдано различно отношение към земеделските производители. Въпросните държави-членки изпращат доклад в тази връзка до Комисията до 30 септември 2008 г.

Член 6

Подробните правила за прилагането на настоящата глава се приемат в съответствие със:

а)

процедурата, посочена в член 90, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, която включва, по-специално, разпоредби за интегрирането на доброволната модулация в програмите за развитие на селските райони или, когато е уместно;

б)

процедурата, посочена в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, която включва, по-специално, разпоредби за финансовото управление на доброволната модулация и инкорпорирането на системата за допълнително намаление на директните плащания, посочена в член 1 от Регламент (ЕО) № 1655/2004, в схемата, предвидена в настоящия регламент.

Член 7

До 31 декември 2008 г. Комисията предоставя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на доброволната модулация, придружен, ако е необходимо, с подходящи предложения.

ГЛАВА II

ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 И ПОСЛЕДНА РАЗПОРЕДБА

Член 8

Регламент (ЕО) № 1290/2005 се изменя, както следва:

1)

В член 12 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Комисията определя сумите, които по силата на член 10, параграф 2, член 143г и член 143д от Регламент (ЕО) № 1782/2003, както и член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 (6) на Съвета се предоставят на разположение на ЕЗФРСР.

2)

В уводния текст на член 42 второто изречение се заменя със следното:

„Тези правила включват, по-специално:“.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.

За Съвета

Председател

P. STEINBRÜCK


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2012/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 8).

(2)  ОВ L 298, 23.9.2004 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стp. 13).

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).

(6)  OВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 1“;