29.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 334/2007 НА КОМИСИЯТА

от 28 март 2007 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 изисква продуктите, частите и уредите да отговарят на изискванията за защита на околната среда на приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (наричана по-нататък Чикагска конвенция), публикувана през март 2002 г. — том I и ноември 1999 г. — том II, с изключение на допълненията към нея.

(2)

Чикагската конвенция и приложенията ѝ бяха изменени след приемането на Регламент (ЕО) № 1592/2002.

(3)

Следователно Регламент (EО) № 1592/2002 трябва да бъде изменен съобразно с процедурата, уредена в член 54, параграф 3 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейската агенция за авиационна безопасност, учредена по силата на член 54 от Регламент (ЕО) № 1592/2002,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 6 от Регламент (ЕО) № 1592/2002 първият параграф се заменя със следния текст:

„1.   Продуктите, частите и оборудването отговарят на изискванията за защита на околната среда, съдържащи се в Изменение 8 на том I и в Изменение 5 на том II на приложение 16 към Чикагската конвенция, приложима от 24 ноември 2005 г., с изключение на допълненията към приложение 16.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 март 2007 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 240, 7.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1701/2003 на Комисията (ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 5).