9.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 247/2007 НА КОМИСИЯТА

от 8 март 2007 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета за пазарната 2007/2008 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в сектора на захарта (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 определя националните и регионалните квоти за производство на захар, изоглюкоза и инулинов сироп. Посочените квоти за пазарната 2007/2008 година трябва да бъдат коригирани най-късно до края на месец февруари 2007 г.

(2)

Корекциите на квотите произтичат по-точно от разпоредбите на членове 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 318/2006, които предвиждат отпускането на допълнителни квоти за захар, както и допълнителни и допълващи квоти за изоглюкоза. Корекциите трябва да вземат под внимание съобщенията на държавите-членки, предвидени в член 12 от Регламент (ЕО) № 952/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти (2). Тези съобщения бяха изпратени на Комисията преди 31 януари 2007 г. и се отнасят по-специално до допълнителните и допълващите квоти, които вече са отпуснати към датата на съставяне на съобщенията.

(3)

Фирмите могат да заявят допълнителни квоти за захар до 30 септември 2007 г. Допълващите квоти за изоглюкоза се отпускат в зависимост от определените от държавите-членки условия. Допълнителните и допълващите квоти, които ще се отпускат за пазарната 2007/2008 година, но които не са посочени в изпратените съобщения преди 31 януари 2007 г., ще бъдат взети под внимание при следващото коригиране на квотите, определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006, до края на февруари 2008 година.

(4)

Определените в приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 корекции на квотите произтичат също така от прилагането на член 3 от Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на общата селскостопанска политика (3), който предвижда помощ за преструктуриране на отказалите се от квотите си фирми. Необходимо е следователно да се вземат под внимание отказите от квоти за пазарната 2007/2008 година в рамките на схемата за преструктуриране.

(5)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 следва да бъде подходящо изменено.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 318/2006 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 март 2007 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2011/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 1).

(2)  OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 39.

(3)  OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ КВОТИ

Считано от пазарната 2007/2008 година

(в тонове)

Държави-членки или региони

(1)

Захар

(2)

Изоглюкоза

(3)

Инулинов сироп

(4)

Белгия

862 077,0

99 796,0

0

България

4 752,0

78 153,0

Чешка република

367 937,8

Дания

420 746,0

Германия

3 655 455,5

49 330,2

Ирландия

0

Гърция

158 702,0

17 973,0

Испания

887 163,7

110 111,0

Франция (без отвъдморските департаменти)

3 640 441,9

0

Френски отвъдморски департаменти

480 244,5

Италия

753 845,5

28 300

Латвия

0

Литва

103 010,0

Унгария

298 591,0

191 845,0

Нидерландия

876 560,0

12 683,6

0

Австрия

405 812,4

Полша

1 772 477,0

37 331,0

Португалия (континентална част)

15 000,0

13 823,0

Автономен регион на Азорските острови

9 953,0

Румъния

109 164

13 913,0

Словения

0

Словакия

140 031,0

59 308,3

Финландия

90 000,0

16 548,0

Швеция

325 700,0

Обединеното кралство

1 221 474,0

37 967,0

Общо

16 599 138,3

767 082,1

0“