20.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 51/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 162/2007 НА КОМИСИЯТА

oт 19 февруари 2007 година

за изменение на Регламент (EО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел привеждане на приложения I и IV към него в съответствие с техническия прогрес

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (1), и по-специално член 31, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В раздел Д от приложение I към Регламент (EО) № 2003/2003 са изброени онези видове неорганични торове с хранителни микроелементи, които могат да се определят като „ЕС торове“ съгласно член 3 от посочения регламент. Списъкът включва редица торове, в които хранителният микроелемент е химически комбиниран с хелатиращ агент. Таблица Д.3.1 от посоченото приложение съдържа списък с разрешените хелатиращи агенти.

(2)

Спецификацията на вида тор, в който хелатираният хранителен микроелемент е желязо, позволява употребата или на един разрешен хелатиращ агент, или на смес от тях, ако хелатираната фракция може да се определи количествено чрез метода, описан в европейски стандарт EN 13366, а отделните хелатиращи агенти в сместа могат поотделно да се идентифицират и определят количествено съгласно EN 13368.

(3)

Разпоредбите за желязосъдържащите торове с хранителни микроелементи, съдържащи хелатно желязо, трябва да се актуализират в три аспекта. Първо, трябва да стане ясно, че поне 50 % от водоразтворимото желязо трябва да се хелатира с разрешени хелатиращи агенти. Второ, да се уточни, че разрешеният хелатиращ агент може да се посочи в обозначението на вида тор само ако той хелатира поне 1 % от водоразтворимото желязо. Tрето, да се разшири позоваването на европейските стандарти, за да може да се прилагат и допълнителни европейски стандарти.

(4)

Химическите наименования на разрешените хелатиращи агенти, изброени в раздел Д.3.1 от приложение I към Регламент (EО) № 2003/2003, имат за цел да може да се прави разлика между различните изомери на едно вещество по описателен начин. Тъй като съществуват много различни номенклатури, които се използват за тези вещества в научните среди, има опасност от погрешно идентифициране. За да се гарантира ясното идентифициране на хелатиращите агенти, съответните номера по CAS (Общ регистър на химикалите на Американското химическо общество), които еднозначно идентифицират различните изомери на хелатиращите агенти, следва да бъдат посочени за всеки от тях в споменатото приложение. Следователно целесъобразно е да се заличат три изомера на хелатиращи агенти, които не могат да бъдат ясно идентифицирани с номер по CAS.

(5)

Трябва да се използва по-последователна номенклатура за хелатиращите агенти, както и да се конкретизира становището, съобразно което разрешените хелатиращи агенти трябва също така да са в съответствие с останалото законодателство на Общността.

(6)

В приложение IV към Регламент (EО) № 2003/2003 се дава подробно описание на методите за анализ, които следва да се използват при измерването на хранителните елементи в „ЕС торовете“. Тези описания трябва да се уточнят, за да се получат достоверни стойности за анализ.

(7)

Регламент (EО) № 2003/2003 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 32 от Регламент (EО) № 2003/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложение I към Регламент (EО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2.   Приложение IV към Регламент (EО) № 2003/2003 се изменя в съответствие с приложение IІ към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 февруари 2007.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  OВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1791/2006 на Съвета (OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (EО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1.

Таблица Д.1.4. се заменя със следната таблица:

„Д.1.4.   Желязо

Означение на вида

Данни за метода на получаване и основни съставки

Mинимално съдържание на хранителни елементи

(проценти от масата)

Данни за изразяване на хранителни елементи

Други изисквания

Други данни за означението на вида

Съдържание на хранителни елементи за обявяване

Форми и разтворимости на хранителните елементи

Други критерии

1

2

3

4

5

6

4a

Желязна сол

Продукт, получен по химичен път, съдържащ желязна сол като основна съставка

12 % водоразтворимо желязо (Fe)

Означението трябва да включва наименованието на неорганичния анион

Водоразтворимо желязо (Fe)

Железен хелат

Водоразтворим продукт, получен при химично свързване на желязо с хелатиращ/и агент/и, посочен/и в списъка от раздел Д.3. от приложение I

5 % водоразтворимо желязо, най-малко 80 % от обявеното съдържание да е хелатирано и най-малко 50 % от водоразтворимото желязо да е хелатирано от декларираните хелатиращ/и агент/и

Наименованието на всеки хелатиращ агент, включен в списъка от приложение I, раздел Д.3.1., който хелатира поне 1 % водоразтворимо желязо

Водоразтворимо желязо (Fe)

Желязо (Fe), хелатирано от всеки хелатиращ агент, деклариран в обозначението на вида и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейския стандарт

Разтвор на тор, съдържащ желязо

Продукт, получен при разтваряне на видове 4a и/или един от вид 4б във вода

2 % водоразтворимо желязо

Означението трябва да включва:

1.

наименованието(ята) на неорганичния(те) анион(и)

2.

наименованието на всеки хелатиращ агент, ако присъства, който хелатира поне 1 % водоразтворимо желязо (Fe)

Водоразтворимо желязо (Fe)

Хелатирано желязо (Fe), ако присъства

Желязо (Fe), хелатирано с всеки хелатиращ агент, деклариран в обозначението на вида и който може да се идентифицира и да се определи количествено съгласно европейски стандарт“

2.

Раздел Д.3. се заменя със следното:

„Д.3.   Списък на разрешени хелатообразуващи и комплексообразуващи елементи

Следните вещества са разрешени, при условие че съответстващият хелатиран хранителен елемент отговаря на изискванията на Директива 67/548/EИО на Съвета (1).

Д.3.1.   Хелатиращи агенти (2)

Киселини или натриеви, калиеви или амониеви соли на:

 

CAS номер на киселината (3)

Eтилен диамин тетраоцетна киселина

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

Хидрокси-2 етилетилен диамин триоцетна киселина

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

Диетилен триамин пентаоцетна киселина

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

Етилен диамин-N,N′-ди (oрто-хидроксифенил оцетна) киселина

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

Етилен диамин-N-[(oрто-хидроксифенил) оцетна киселина]-N′-[(пара-хидроксифенил) оцетна киселина]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

Етилен диамин-N,N′-ди [(oрто-хидрокси-метил фенил) оцетна киселина]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

Етилен диамин-N-[(oрто-хидрокси-метил фенил) оцетна киселина]-N′-[(пара-хидрокси-метил фенил) оцетна киселина]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

Етилен диамин-N,N′-ди [(5-хидрокси-2-метил фенил) оцетна киселина]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

Етилен диамин-N,N′-ди [(2-хидрокси-5-сулфофенил) оцетна киселина] и нейните кондензационни продукти

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 и 642045-40-7

Д.3.2.   Комплексообразуващи агенти:

Списъкът предстои да се изготви.


(1)  OВ 196, 16.8.1967 г., стp. 1.

(2)  Хелатиращите агенти трябва да се идентифицират и определят количествено съгласно европейските стандарти, които обхващат посочените хелатиращи агенти.

(3)  Само за информация.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част Б от приложение IV към Регламент (EО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1.

Meтод 2 се изменя, както следва:

a)

мeтод 2.1 се изменя, както следва:

i)

точки от 4.2 до 4.7 се заменят със следното:

„4.2.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a

4.3.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 mol/l

4.4.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2)

4.5.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.6.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2)“

4.7.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

ii)

в точка 9, таблица 1, вариант a второто изречение се заменя със следното:

„Сярна киселина: 0,05 mol/l за поставяне в приемната колба: 50 ml“;

iii)

в точка 9, таблица 1, вариант б второто изречение се заменя със следното:

„Сярна киселина: 0,1 mol/l, която се поставя в приемната колба: 50 ml“;

iv)

в точка 9, таблица 1, вариант в второто изречение се заменя със следното:

„Сярна киселина: 0,25 mol/l, която се поставя в приемната колба: 35 ml“;

б)

в метод 2.2.1 точка 4.2 се заменя със следното:

„4.2.

Сярна киселина: 0,05 mol/l“;

в)

мeтод 2.2.2 се изменя, както следва:

i)

точки от 4.2 до 4.7 се заменят със следното:

„4.2.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a

4.3.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 mol/l

4.4.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2, мeтод 2.1)

4.5.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.6.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2, мeтод 2.1)“

4.7.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

ii)

точка 7.4 се заменя със следното:

„7.4.   Контролно изпитване

Преди извършване на анализа се проверява дали апаратурата работи правилно и дали се прилага правилно методът с използване на аликвотна част на прясно приготвен разтвор на амониев сулфат (4.13), съдържащ от 0,050 до 0,150 g нитратен азот в зависимост от избрания вариант.“;

г)

в мeтод 2.2.3 точки от 4.2 до 4.7 се заменят със следното:

„4.2.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a

4.3.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, без карбонати: 0,1 mol/l

4.4.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2, мeтод 2.1)

4.5.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.6.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2, мeтод 2.1)“

4.7.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

д)

в мeтод 2.3.1 точки от 4.5 до 4.10 се заменят със следното:

„4.5.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a (виж мeтод 2.1)

4.6.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 mol/l

4.7.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2, мeтод 2.1)

4.8.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.9.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2, мeтод 2.1)“

4.10.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

е)

в мeтод 2.3.2 точки от 4.4 до 4.9 се заменят със следното:

„4.4.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a (виж мeтод 2.1)

4.5.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 mol/l

4.6.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2, мeтод 2.1)

4.7.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.8.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2, мeтод 2.1)“

4.9.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

ж)

в мeтод 2.3.3 точки от 4.3 до 4.8 се заменят със следното:

„4.3.

Сярна киселина: 0,05 mol/l

за вариант a (виж мeтод 2.1)

4.4.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,1 mol/l

4.5.

Сярна киселина: 0,1 mol/l

за вариант б (виж бележка 2, мeтод 2.1)

4.6.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,2 mol/l

4.7.

Сярна киселина: 0,25 mol/l

за вариант в (виж бележка 2, мeтод 2.1)“

4.8.

Разтвор на натриев или калиев хидроксид, несъдържащ карбонати: 0,5 mol/l

з)

в мeтод 2.4 точка 4.8 се заменя със следното:

„4.8.

4.8. Сярна киселина: 0,05 mol/l“;

и)

мeтод 2.5 се изменя, както следва:

i)

точка 4.2 се заменя със следното:

„4.2.

4.2. Разтвор на сярна киселина, около 0,05 mol/l“;

ii)

в точка 7.1 второто изречение се заменя със следното:

„Допълва се до около 50 ml с вода, добавя се една капка индикатор (4.7) и се неутрализира, ако е необходимо, със сярна киселина 0,05 mol/l (4.2).“;

iii)

в точка 7.3 първият параграф се заменя със следното:

„В съответствие с очакваното съдържание на биурет се прехвърлят от 25 до 50 ml от разтвора, посочен в 7.2, с пипета, поставя се това количество в мерителна колба от 100 ml и се неутрализира, ако е необходимо, с 0,05 mol/l или 0,1 mol/l реактив (4.2 или 4.3), както се изисква, с използване на метилово червено като индикатор, и се добавят със същата точност като тази, използвана при начертаването на калибровъчната крива, 20 ml от алкалния разтвор на калиево-натриевия тартарат (4.4) и 20 ml от медния разтвор (4.5). Долива се до обема, разбърква се старателно и се оставя да престои 15 минути при 30(± 2) °С.“;

й)

мeтод 2.6.1 се изменя, както следва:

i)

точка 4.8 се заменя със следното:

„4.8.

Стандартен разтвор на сярна киселина: 0,1 mol/l“;

ii)

точка 4.17 се заменя със следното:

„4.17.

Стандартен разтвор на сярна киселина: 0,05 mol/l“;

iii)

в точка 7.1.1.2 първото изречение от първия параграф се заменя със следното:

„Прехвърлят се с прецизна пипета в приемника на апарата 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8).“;

iv)

в точка 7.1.1.4 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в приемника на апарата (5.1) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8),“;

v)

в точка 7.1.2.6 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в приемника на апарата (5.1) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8),“;

vi)

в точка 7.2.2.4 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в приемника на апарата (5.1) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8),“;

vii)

в точка 7.2.3.2 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в приемника на апарата (5.1) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8),“;

viii)

в точка 7.2.5.2 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в приемника на апарата (5.1) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.8),“;

ix)

в точка 7.2.5.3 първите три изречения се заменят със следното:

„Прехвърля се с прецизна пипета в сухата колба на апарата (5.2) аликвотна проба от филтрата (7.2.1.1 или 7.2.1.2), съдържаща не повече от 20 mg амонячен азот. След това се сглобява апаратът. Прехвърлят се с пипета в ерленмайерова колба от 300 ml 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,05 mol/l (4.17) и достатъчно вода, за да бъде нивото на течността приблизително 5 cm над отвора на доставящата тръба.“;

x)

в точка 7.2.5.5 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml стандартен разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,1 mol/l, използван за изпитване на празната проба, извършено чрез прехвърляне с пипета в ерленмайерова колба от 300 ml на приемника на апарата (5.2) на 50 ml стандартен разтвор на сярна киселина 0,05 mol/l (4.17).“;

к)

мeтод 2.6.2 се изменя, както следва:

i)

точка 4.6 се заменя със следното:

„4.6.

Разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l“;

ii)

точка 4.14 се заменя със следното:

„4.14.

Tитруван разтвор на сярна киселина: 0,05 mol/l“;

iii)

в точка 7.2.4 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml титруван разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l (4.8), използван за изпитване на празната проба, извършено чрез поставяне в приемника на апарата (4.6) на 50 ml титруван разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l,“;

iv)

в точка 7.3.3 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml титруван разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,2 mol/l (4.8), използван за изпитване на празната проба, извършено чрез поставяне в приемника на апарата на 50 ml титруван разтвор на сярна киселина 0,1 mol/l (4.6),“;

v)

в точка 7.5.1 третото изречение от първия параграф се заменя със следното:

„Прехвърлят се с пипета в ерленмайерова колба от 300 ml 50 ml титруван разтвор на сярна киселина 0,05 mol/l (4.14) и достатъчно вода, за да бъде нивото на течността приблизително 5 cm над отвора на доставящата тръба.“;

vi)

в точка 7.5.3 обяснението на елемент „а“ във формулата се заменя със следното:

„а= ml титруван разтвор на натриев или калиев хидроксид 0,1 mol/l (4.17), използван за изпитване на празната проба, извършено чрез поставяне в ерленмайеровата колба от 300 ml на апарата (5.2) на 50 ml титруван разтвор на сярна киселина 0,05 mol/l (4.14),“.

2.

Meтод 3 се изменя, както следва:

a)

в мeтод 3.1.5.1, точка 4.2 първите три изречения се заменят със следното:

„Лимонена киселина (C6H8O7.H2O): 173 g на литър.

Aмоняк: 42 g на литър амонячен азот.

Сярна киселина 0,25 mol/l

pH между 9,4 и 9,7.“;

б)

в метод 3.1.5.3, точка 4.1.2 формулата след втория параграф на забележката се заменя със следното:

„1 ml H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g NH3“.

3.

Meтод 8 се изменя, както следва:

a)

в метод 8.5, точка 8 втората формула се заменя със следното:

Formula;

б)

в метод 8.6 точка 3 се заменя със следното:

„3.   Принцип

Утаяване на калций, съдържащ се в аликвот на извлечения разтвор под формата на оксалат, след отделяне и разтваряне на последния, чрез титруване на оксалова киселина с използване на калиев перманганат.“.