27.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/1


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 1 август 2007 година

относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени)

(EЦБ/2007/9)

(2007/830/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

Като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

Като взе предвид Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (1),

Като взе предвид Регламент ЕЦБ/2003/9 от 12 септември 2003 г. относно прилагане на изискването за минимални резерви (2),

Като взе предвид Регламент ЕЦБ/2001/18 от 20 декември 2001 г. относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (3),

Като взе предвид Регламент ЕЦБ/2007/8 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (4),

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (5),

Като има предвид Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (6),

Като има предвид Насоки ЕЦБ/2002/10 от 5 декември 2002 г. относно правната рамка на счетоводната и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (7),

Като има предвид приложение А към Регламент № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA 95) (8),

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2003/2 от 6 февруари 2003 г. относно някои изисквания на Европейската централна банка за статистическата отчетност и процедурите за предоставяне от националните централни банки на статистическа информация в областта на паричната и банковата статистика бяха значително изменени на няколко пъти. При настоящите изменения на насоките, те следва да се преработят от съображения за яснота и прозрачност.

(2)

За съставянето на агрегирания баланс на сектора на парично-финансовите институции (ПФИ) по отделни страни и за еурозоната, на консолидирания баланс на сектора на ПФИ на еурозоната и на съответните парични агрегати на еурозоната, Европейската централна банка (ЕЦБ) се нуждае от баланса на ЕЦБ, балансите на националните централни банки (НЦБ) и на ПФИ, различни от НЦБ (наричани по-нататък „други ПФИ“) на държавите-членки, които са приели еурото (наричани по-нататък „участващи държави-членки“).

(3)

Регламент ЕЦБ/2007/8 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (4) постановява, че наличните ценни книжа на инвестиционните фондове с достъпни идентификационни кодове се отчитат ценна книга по ценна книга (цк—п—цк) според комбинирания подход. НЦБ класифицират и обобщават тези данни.

(4)

Функционираща централизирана база данни за ценни книжа (ЦБДЦК) или подобна база данни за национални ценни книжа се счита за изключително важна за класификацията на статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове.

(5)

Съпоставими данни за платежната статистика и инструментите използвани в държавите-членки, които са приели еурото, са изключително важни за определянето и наблюдението на измененията, включително степента на интеграция на платежните системи на тези държави-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Приложно поле

Настоящите насоки създават задължение за НЦБ да отчитат пред ЕЦБ парична статистика и статистика на финансовите институции и пазари.

НЦБ отчитат посочените в членове 3—8 показатели в съответствие със схемите, съдържащи се в приложение III, и в съответствие със стандартите за електронно отчитане, съдържащи се в приложение IV към настоящите насоки. До месец септември всяка година ЕЦБ съобщава на НЦБ точните дати за предоставяне под формата на календар за отчетност за следващата година.

Единствено отчетността, съдържаща се в членове 3, 6, 7, 10, 11 и 13—17, подлежи на изискването за отчитане на данни за отминали периоди.

a)

Без да се засяга буква б) настоящите правила се прилагат единствено при присъединяване към Европейския съюз и/или приемане на еурото:

i)

НЦБ на държави-членки, които се присъедини към ЕС през май 2004 г. отчитат пред ЕЦБ данни за отминали периоди, обхващащи поне периода от 2004 г.;

ii)

НЦБ на държави-членки, които се присъединиха към ЕС преди май 2004 г., но не са приели еурото към датата на влизане в сила на настоящите насоки, отчитат пред ЕЦБ данни за отминали периоди, обхващащи поне периода от 1999 г. и периода от 2003 г. за статистика на лихвените проценти на ПФИ (наричани по-нататък „статистика на лихвените проценти на ПФИ“);

iii)

НЦБ на държави-членки, които се присъедини към ЕС след май 2004 г., отчитат пред ЕЦБ данни за отминали периоди обхващащи поне трите последни години;

iv)

По отношение на позициите на държави-членки, които приемат еурото след влизането в сила на настоящите насоки, НЦБ на участващите държави-членки отчитат пред ЕЦБ данни за отминали периоди, обхващащи поне периода: (1) от 1999 г., ако държавата-членка се е присъединила към ЕС преди май 2004 г.; или (2) от 2004 г., ако държавата-членка се е присъединила към ЕС през май 2004 г.; или (3) от предхождащите три години, ако държавата-членка се е присъединила към ЕС след май 2004 г. Този принцип се прилага единствено за статистика, за която също се събират данни с разбивка по страна-контрагент.

б)

Прилагат се следните правила:

i)

за други финансови посредници историческите тримесечни данни се предоставят на ЕЦБ, като се започне с тези за първия наличен референтен период, започвайки най-малко с данни за четвъртото тримесечие на 1998 г., като референтен период;

ii)

за ценни книжа, динамичните редове предоставени на ЕЦБ започват през декември 1989 г. за салдата и януари 1990 г за потоците;

(iii)

за статистика на плащанията се отчитат петгодишни данни включително за последната референтна година, на базата на полагане на максимални усилия.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящите насоки:

1.

„резидент“ има същия смисъл, както по определението в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

2.

„Еуросистема“ означава НЦБ на участващите държави-членки и ЕЦБ;

3.

„кредитна институция“ има същото значение както в раздел I.2 на част 1 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13.

Член 3

Статистика на балансовите показатели на парично-финансовите институции

а)   Общи положения

НЦБ съставят и отчитат два агрегирани баланса на брутна база в съответствие с Регламент ЕЦБ/2001/13: един агрегиран баланс, отнасящ се до подсектор на ПФИ „централна банка“, и един агрегиран баланс, отнасящ се до подсектор „други ПФИ“.

НЦБ придобиват необходимата статистическа информация относно техните собствени централно-банкови баланси от техните счетоводни системи с помощта на сравнителните таблици от приложение I към настоящите насоки. За целите на статистическата отчетност ЕЦБ извлича данни от собствения си счетоводен баланс, които отговарят на данните, получени от НЦБ от техните счетоводни баланси.

НЦБ придобиват необходимата статистическата информация относно банковите баланси на ПФИ като обобщава данните за балансовите показатели, събрани от резидентни индивидуални ПФИ с изключение на резидентните НЦБ.

Тези изисквания обхващат наличните обеми (9) (салдата) в края на месеца и края на тримесечието, и месечните данни за корекциите за целите на статистика на потоците.

НЦБ предоставят статистическа информация за балансовите показатели в съответствие с част 1 от приложение III към настоящите насоки.

(б)   Корекции на потоците

НЦБ отчитат пред ЕЦБ данни за месечните и тримесечните редове за корекции от прекласификации и редове за корекции от преоценки, в съответствие с приложение V към настоящите насоки.

ЕЦБ изчислява потоците (10), като взема разликата между салдата в края на месеца и след това отстранява онези влияния, които не произтичат от транзакциите. Тя изключва измененията, които не са свързани с транзакциите чрез корекции на потоците. Съществуват три вида корекции на потоците:

Корекции от преоценки: отразяват въздействието от отписването или намаляването на стойността на кредити и колебанията в пазарната цена на салдата на притежаваните, продадените или емитираните търгуеми ценни книжа,

Прекласификации и други корекции: включват всички промени в балансовите салда, които възникват в резултат на: (i) промяна в статистическия обхват на съвкупността от ПФИ (11), (ii) прекласификацията на активите или пасивите, или (iii) грешки при отчитането, които са били коригирани в салдата за ограничен времеви период и въздействия от промени в структурата (12),

Корекции на обменните курсове: обхващат всякакви промени в позициите на салдата, дължащи се на въздействието на движенията на обменните курсове върху активите и пасивите, деноминирани в чужда валута. ЕЦБ изчислява корекциите на обменните курсове, като се използват валутните пропорции, получени от разбивката на активи и пасиви по главните валути, които са представени в таблица 4 от част 2 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13.

НЦБ и дирекция „Вътрешни финанси“ на ЕЦБ отчитат пред ЕЦБ месечните салда по балансовите показатели и данните за корекциите до приключване на работа на 15-тия работен ден следващ края на месеца, за който се отнасят данните.

НЦБ и дирекция „Вътрешни финанси“ на ЕЦБ отчитат пред ЕЦБ тримесечните салда по балансовите показатели и данните за корекциите до приключване на работа на 28-ия работен ден, следващ края на месеца, за който се отнасят данните.

Може да е необходимо НЦБ да ревизират данни отнасящи се до последния референтен период. Освен това е възможно да съществуват ревизии, които се отнасят до данни отпреди последния период преди референтния месец, в резултат например на грешки, прекласификации, подобрени процедури за отчитане и пр. ЕЦБ може да извършва извънредни и обичайни ревизии едновременно или да реши да отложи извършването на извънредни ревизии до края на месечния период за изготвяне на паричните агрегати.

Политиката на ревизиите съответства на принципите заложени в Наръчника на ЕЦБ за съставяне на парична и банкова статистика  (13). За да се осигури добър баланс между качеството на паричната статистика и нейната стабилност, и за да се подобри съответствието между месечната и тримесечната статистика, по време на представянето на тримесечната статистика се дават извънредни ревизии на месечните данни.

Ако НЦБ разрешат дерогации на малки ПФИ в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент ЕЦБ/2001/13, НЦБ окрупняват данните до 100 % за въпросните ПФИ, включени при съставянето на предоставяните на ЕЦБ месечни и тримесечни балансови данни за ПФИ.

НЦБ могат да се решат за процедурата за оценяване на генералната съвкупност на база на извадката до 100 % обхват, ако тя отговаря на следните минимални стандарти:

а)

за липсващи разбивки на данни се извличат приблизителни оценки чрез прилагането на съотношения на базата на цялата съвкупност от отчетни единици или на базата на една подгрупа, която се счита за по-представителна от институции от „опашката“.

б)

когато има разбивки на данни, но с по-голямо забавяне или с по-ниска периодичност, отчитаните данни се пренасят за липсващите периоди чрез:

(i)

повтаряне на данните, когато резултатите са се оказали адекватни; или

(ii)

прилагане на подходящи статистически способи за приблизителна оценка, за да се вземе предвид развитието на данните или на сезонните модели.

При съставянето на баланса на централна банка, НЦБ и ЕЦБ следват хармонизираните счетоводни правила на Насоки ЕЦБ/2002/10, освен ако:

а)

от НЦБ и ЕЦБ се изисква за счетоводни цели да преоценяват своите портфейли от ценни книжа на месечна, а не на тримесечна база;

б)

счетоводни статии 9.5 „Други вътрешни за Еуросистемата вземания (нето)“ и 10.4 „Други вътрешни за Еуросистемата задължения (нето)“ следва да се отчитат на брутна база;

в)

счетоводна статия 14 „Сметки за преоценка“ се отчита на брутна база за счетоводни цели и на нетна база за статистически цели;

г)

нереализираните загуби се отчитат в статия 11 „Други активи“.

Правилата за оценяване и/или счетоводство по Регламент ЕЦБ/2001/13 се прилагат към „други ПФИ“.

НЦБ предоставят пояснителни бележки, които разясняват причините за значителните и извънредните ревизии.

Освен това НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки относно корекции в „Прекласификации и други корекции“ в съответствие с процедурните правила на част 2 от приложение V към настоящите насоки.

Член 4

Наблюдение за съответствие

НЦБ и ЕЦБ наблюдават съответствието между съответните им агрегирани баланси за статистически цели в края на месеца, както са отчетени по Регламент ЕЦБ/2001/13, и счетоводните им статии, както са отчетени в седмичните финансови отчети на Еуросистемата съгласно Насоки ЕЦБ/2002/10. Те следват процедурите по приложение II към настоящите насоки.

НЦБ и ЕЦБ извършват тези проверки за съответствие ежемесечно. Те отчитат пред ЕЦБ резултата преди или заедно с данните по балансовите показатели до 15-тия работен ден, следващ края на референтния период в съответствие с годишния календар, който се определя от ЕЦБ и се съобщава на НЦБ до края на месец септември всяка година. През отчетните периоди, в които датите на агрегирания баланс на Еуросистемата към края на месеца, съставян за статистически цели, и неговите счетоводни статии, както са отчетени в седмичния финансов отчет на Еуросистемата съгласно Насоки ЕЦБ/2002/10, не съвпадат, НЦБ могат да сравнят статистическите данни с „дневния баланс“, съставен за последния работен ден на месеца. ЕЦБ следва същата процедура при изготвянето на баланса си.

НЦБ и ЕЦБ изпращат на отдел „Парична статистика и статистика на финансовите институции и пазари“ пояснителни бележки за всяко установено несъответствие: подробни пояснителни бележки и опростени пояснителни бележки. Подробни пояснителни бележки се изготвят само веднъж годишно на определена от ЕЦБ дата с информацията посочена в част 3 от приложение II към настоящите насоки. За останалите месеци те само попълват опростени пояснителни бележки в съответствие с образеца в част 2 от приложение II към настоящите насоки. Всички НЦБ и ЕЦБ изпращат същевременно подробни пояснителни бележки.

Член 5

Статистика на електронните пари

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ определя и отчита ежегодно характеристиките на схемите за електронни пари в ЕС, наличието на съответната статистическа информация и методите за съставянето ѝ. НЦБ предоставят статистическа информация за електронните пари издадени от ПФИ, в зависимост от тяхната наличност, в съответствие със списъка на показателите по част 2 от приложение III към настоящите насоки.

Месечните данни се предоставят на ЕЦБ най-малко два пъти годишно до последния работен ден на месеците март и септември. В зависимост от наличието на данни в НЦБ, данни могат да бъдат предоставени с по-голяма честота до последния работен ден на месеца, следващ края на отчетния период. Референтният период е последният месец от тримесечието или шестият месец, за който се отнася показателят. Ако до крайния срок няма салдо на електронните пари, НЦБ могат да отчитат последните налични данни до последния работен ден на месеца.

Член 6

Балансова статистика на централното държавно управление

а)   Общи положения

НЦБ отчитат статистическа информация за депозитите на централното държавно управление, т.е. близки заместители на депозити и притежавани парични средства и ценни книжа, в съответствие с част 3 от приложение III към настоящите насоки.

Където няма такива или те са незначителни по размер, поради незначителност, не се изисква отчитане. Позицията „Банкноти и монети в еуро, държани от централното държавно управление“ се отчита като допълнителен показател с висок приоритет. Могат да се представят приблизителни оценки, получени от използването на наличните данни, като годишните и/или тримесечните данни за финансовите сметки на паричния съюз (MUFA).

б)   Корекции на потоците

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) на настоящите насоки.

Редовете се отчитат ежемесечно и в сроковете посочени в член 3, параграф 2 от месечната статистика на балансовите показатели.

Член 7

Допълнителни показатели

а)   Общи положения

Доколкото съществуват данни, включително на базата на възможно най-точни приблизителни оценки, или доколкото съответната дейност е значима от парична гледна точка, НЦБ предоставят допълнителна статистическа информация в съответствие със списъка на допълнителните показатели по част 4 от приложение III към настоящите насоки, като допълнение към тях и със същата честота както статистиката на балансовите показатели, определена в член 3, параграф 2. ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ определя и отчита наличието на съответната статистическа информация и методите за нейното събиране. Допълнителните показатели с висок приоритет, представени в клетки очертани с плътна черна линия, представляват информация, необходима за съставянето на паричните агрегати на еурозоната и финансовите сметки на паричния съюз.

Със съгласието на ЕЦБ и НЦБ, клетките със стрелка (↑), които са очертани с плътна черна линия, могат да не бъдат отчитани от НЦБ, когато ЕЦБ използва алтернативни източниците на данни.

По отношение на клетките, отнасящи се до държавите-членки, които не са приели еурото, в таблици 3 или 4 на част 2 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13, ако данните, събрани на по-високо ниво покажат, че тези данни не са от съществено значение, НЦБ могат да решат да не изискват тяхното пълно отчитане. В този случай НЦБ оценяват на редовни интервали, и най-малко веднъж годишно, дали данните по отношение на клетките, отнасящи се до държави-членки, които не са приели еурото, са значителни, и съобщават на ЕЦБ и ПФИ всяка промяна в изискванията за отчетност по отношение на гореспоменатите клетки. Когато данните за клетките, които се отнасят до държавите-членки, които не са приели еурото, са незначителни и НЦБ не изискват тяхното пълно отчитане, те оценяват приблизително данните като използват съществуващата информация в съответствие с посочените по-долу методи, и ги отчитат всяко тримесечие като допълнителни показатели.

б)   Корекции на потоците

Данни за потоците могат да бъдат предоставяни при условията на двустранно споразумение между ЕЦБ и НЦБ. Данните за корекциите на потоците трябва да бъдат отчитани в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) на настоящите насоки.

Редовете се отчитат ежемесечно за показателите по раздели 1 и 2 от част 4 от приложение III към настоящите насоки или на тримесечие за показателите по раздел 3 от част 4 от приложение III към настоящите насоки и при същите срокове, както задължителната месечна и тримесечна статистика на баланса на ПФИ в съответствие с Регламент ЕЦБ/2001/13.

Данните в клетките, отнасящи се до държавите-членки, които не са приели еурото, от таблици 3 и 4 на част 2 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13, при приблизителното оценяване от НЦБ и отчитането като допълнителни показатели, могат да се отчитат пред ЕЦБ със забавяне от още един месец след приключването на 28-ия работен ден след края на тримесечието, за което се отнасят.

Изискваните от настоящия член допълнителни показатели се отчитат по същите правила за оценяване и счетоводство, както за данните отчитани в съответствие с Регламент ЕЦБ/2001/13.

По отношение на таблици 3 или 4 на част 2 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13, където данните от клетките, отнасящи се до държавите-членки, които не са приели еурото, не се изискват от НЦБ, те се оценяват в съответствие с долу-посочените стандарти.

Когато НЦБ оценяват приблизително данните, използвайки съществуващата информация, те отчитат тези данни пред ЕЦБ като допълнителни показатели. Ако не е договорено друго с ЕЦБ, използват се следните методи на приблизителна оценка:

тримесечните данни се оценяват въз основа на данните, отчитани по-рядко от ПФИ. Данните се пренасят за липсващия/те период/и, чрез повтарянето им или чрез прилагането на подходящи статистически методи, за да се вземе предвид всяко развитие на данните или на сезонните модели,

тримесечните данни се оценяват на база на данните, отчитани от ПФИ на по-обобщена база, или на базата на специални разбивки, които НЦБ считат за важни,

тримесечните данни се оценяват въз основа на тримесечните данни, събрани от големите ПФИ, които извършват поне 80 % от дейността в държавите, присъединили се към ЕС на 1 май 2004 г,

тримесечните данни се оценяват на основата на алтернативни източници на данни, като напримир Банката за международни разплащания или данни за платежния баланс, след необходимите корекции, които се налагат поради различните концепции и определения, които се използват в тези алтернативни източници и в паричната и финансовата статистика, или

тримесечните данни се оценяват въз основа на данните, които се отчитат на тримесечие, от ПФИ като една обща сума за страните присъединили се към ЕС на 1 май 2004 г.

Член 8

Статистика на резервната база

Месечната статистика на агрегираната резервна база, разбита по видове пасиви, се изчислява като салда в края на месеца, в съответствие с Регламент ЕЦБ/2003/9 и с категориите предвидени в Регламент ЕЦБ/2001/13. Данни за изготвяне на тази статистика в съответствие с част 5 от приложение III към настоящите насоки се вземат от данните, които кредитните институции, които подлежат на изискванията за минималени задължителени резерви, предоставят на НЦБ.

Статистиката на резервната база се състои от шест динамични реда за кредитни институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, които се представят на ЕЦБ ежемесечно, най-късно на последния работен ден предшестващ началото на периода на поддържане на резервите, чрез cистемата за обмен на данни на ЕСЦБ. Кредитните институции в „опашката“ отчитат ограничена разбивка на НЦБ на тримесечна база. За кредитните институции в „опашката“ се използва опростена статистика на резервната база за три периода на поддържане на резервите. НЦБ използват тримесечните данни за резервната база от кредитните институции в „опашката“ за месечните цифри, отчитани пред ЕЦБ в трите предоставяния на данни след тяхното публикуване.

Направените от отчетните институции ревизии на резервната база и/или задължителните резерви, които се правят след започване на периода на поддържането, може да не доведат до ревизии на статистиката на резервната база и на задължителните резерви.

Член 9

Статистика на макросъотношението

ЕЦБ осъществява ежемесечно наблюдение върху точността на текущите стандартизирани приспадания от резервната база, които кредитните институции могат да прилагат по отношение на наличностите от емитирани от тях дългови ценни книжа с договорен матуритет до 2 години, като използва представяната съгласно Регламент ЕЦБ/2001/13 от кредитните институции на НЦБ статистическа информация към края на месеца. НЦБ съставят изискваните агрегати в съответствие с част 6 от приложение III към настоящите насоки и ги отчитат пред ЕЦБ.

Трите динамични реда за кредитните институции, отнасящи се за стойностите на салдата в края на месеца, се представят на ЕЦБ ежемесечно, най-късно до последния работен ден на НЦБ предшестващ началото на периода на поддържане.

Тези редове се предоставят, дори когато съответният балансов показател не се прилага в държавата-членка.

Член 10

Балансова статистика на кредитните институции

а)   Общи положения

НЦБ отчитат пред ЕЦБ отделни балансови показатели за сектора на кредитните институции в съответствие с таблици 1, 2 и 4 от част 2 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13 и част 7 от приложение III към настоящите насоки. Тъй като данни за целия сектор „Парично-финансови институции“ са вече отчетени в съответствие с Регламент ЕЦБ/2001/13, предвидените в настоящия член изисквания се прилагат само до тези държави-членки, където съвкупността от отчетни единици от други парично-финансови институции и фондове на паричния пазар и въздействието на фондовете на паричния пазар се счита за статистически важно, защото едновременно са изпълнени следните критерии:

(i)

разликата между общия баланс на сектора на ПФИ и общия баланс на неговата подгрупа от кредитни институции е повече от 5 000 милиона еуро на устойчива база; и

(ii)

ПФИ, различни от кредитни институции (т.е. фондове на паричния пазар), оказват влияние върху повече от един показател и в двете страни на баланса на сектора на ПФИ.

Въпреки че в някои държави-членки малка група от други институции се класифицират като ПФИ, тези институции се считат за незначителни от количествена гледна точка.

б)   Корекции на потоците

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) на настоящите насоки.

Данните се отчитат на тримесечие, в рамките на 28 работни дни след края на референтния период.

Данни, които се изискват по таблица 3 от част 7 от приложение III към настоящите насоки, се отчитат от март 2005 г., като референтен месец.

Данните, които се отчитат за балансите на кредитните институции, обхващат 100 % от институциите, класифицирани в този сектор. Когато действителният обхват на отчитането е по-малък от 100 % поради принципа „отрязване на опашката“ (cutting-off-the-tail), от НЦБ се изисква да извърши оценка на генералната съвкупност на база на извадка, за да се осигури 100 % обхват.

Член 11

Структурни финансови индикатори

а)   Общи положения

НЦБ предоставят балансови данни за други структурни финансови индикатори в съответствие с раздел 8 от приложение III към настоящите насоки.

НЦБ предоставят данни за 18-те индикатори, определени в част 8 от приложение III към настоящите насоки, в съответствие с представените по-долу концептуални и методически правила. Спазват се статистическите принципи, които са приети за съставянето на статистиката на балансовите статии, а именно:

(i)

данните се агрегират, а не консолидират; и

(ii)

принципът на постоянно пребиваване следва т.н. „подход на приемащата държава“; и

(iii)

балансовите данни се отчитат на брутна основа.

б)   Корекции на потоците

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) на настоящите насоки.

Данните за изчисляване на структурните финансови индикатори за кредитните институции се отчитат до края на март всяка година за предходната година. Индикаторът „Брой на служителите на кредитни институции“ се предоставя, ако е възможно, до края на март всяка година за предходната година.

При ревизирането на отчетените данни НЦБ прилагат следните общи принципи:

а)

по време на всички редовни годишни предавания на данни, към данните за последната година се изпращат, ако е необходимо, както обикновени ревизии, така и извънредни ревизии; и

б)

по изключение, през годината могат да бъдат изпращани извънредни ревизии, които значително подобряват качеството на данните;

Събраните данни обхващат 100 % от институциите, които са определени като кредитни институции, в съответствие с раздел I.2 от част 1 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13. Когато действителният обхват на отчитането е по-малък от 100 % поради прилагането на принципа „отрязване на опашката“ (cutting-off-the-tail), НЦБ окрупняват предоставените данни в съответствие с член 3, параграф 4 от настоящите насоки, за да се осигури 100 % обхват.

НЦБ отчитат пред ЕЦБ всяко отклонение от горните определения и правила, за да се направи възможно наблюдение на националната практика. НЦБ предоставят пояснителни бележки, които разясняват причините за значителни ревизии.

Член 12

Данни за целите на Международния валутен фонд

Без да се засягат правните задължения на НЦБ по отношение на Международния валутен фонд (МВФ), НЦБ могат да предоставят на МВФ чрез ЕЦБ допълнителна статистика на балансовите показатели на ПФИ, в съответствие със следната техническа уредба.

Балансовите показатели на ПФИ в съответствие с част 9 от приложение III към настоящите насоки се предоставят от НЦБ на ЕЦБ в рамките на редовното месечно предоставяне на данни за балансовите показатели. Предоставянето на данни съвпада с редовното отчитане на данни за балансовите показатели на ЕЦБ, което се извършва до петнадесетия работен ден, следващ края на месеца, за който се отнасят данните, с изключение на член 3, параграф 2 от настоящите насоки. Честотата и сроковете за допълнителните показатели с висок приоритет, посочени в член 7, параграф 2 от настоящите насоки, се прилага също за определените тук редове.

Член 13

Статистика на секюритизацията и други прехвърляния на кредити на ПФИ, които първоначално са били отпуснати на НПФИ

Доколкото съществуват, включително въз основа на най-добрата приблизителна оценка, НЦБ предоставят статистическа информация за продажбите и прехвърлянето на кредити на ПФИ на трети лица в съответствие с част 10 от приложение III към настоящите насоки.

Предоставянето на данни на ЕЦБ включва: (i) брутните потоци, (ii) когато няма данни за брутните потоци, се предоставят данни за нетните потоци на кредитите, първоначално отпуснати от ПФИ и продадени на трети страни, и (iii) данни за салда, ако съществуват, се отчитат и в двата случая. За всеки от тези три вида данни кредитите, продадени на дружества със специална инвестиционна цел, т.е. секюритизирани чрез дружества със специална инвестиционна цел, и кредити, прехвърлени на други агенти, независимо дали свързани със секюритизация или не, се отчитат отделно. За кредита се разбира, че е продаден на сектор, различен от този на парично-финансовите институции, и следователно привежда в действие имащата отношение отчетност само дотолкова, доколкото вече не се появява в баланса на ПФИ, която първоначално е отпуснала кредита на други резидентни сектори или в баланса на някоя друга ПФИ.

Данните се предоставят на петнадесетия работен ден следващ края на месеца, за който се отнасят данните.

Член 14

Статистика за други финансови посредници

а)   Общи положения

НЦБ предоставят статистическа информация за ДФП в съответствие с част 11 от приложение III към настоящите насоки. Данните за следните подкатегории ДФП се предават поотделно: (i) инвестиционни фондове (с изключение на фондове на паричния пазар); и (ii) търговци на ценни книжа и деривати; и (iii) финансови предприятия, занимаващи се с кредитиране; и (iv) други ДФП.

Данните, които се отнасят до ДФП, се предоставят въз основа на данните, които съществуват към този момент на национално ниво. Когато няма налични реални данни или същите не могат да бъдат обработени, се предоставят приблизителни оценки на национално ниво. В случай че базисното икономическо явление съществува, но не се наблюдава статистически и затова не могат да се предоставят приблизителни оценки на национално ниво, НЦБ могат да изберат или да не отчитат динамичния ред, или да го отчитат като липсващ. Поради това всеки динамичен ред, който не е отчетен, се тълкува като „данни, които съществуват, но не се събират“ и ЕЦБ може да прави предположения и приблизителни оценки за целите на съставянето на агрегатите на еурозоната. Съвкупността от отчетни единици обхваща всички видове ДФП, които са резиденти на участващите държави-членки: институции, намиращи се на територията, включително дъщерни дружества на компании майки, намиращи се извън тази територия, и резидентни клонове на институции, на които централното управление е извън тази територия.

Предоставят се следните основни индикатори и допълнителна информация:

основни индикатори, които се предоставят за съставянето на агрегатите за еурозоната: всички участващи държави-членки предоставят тези подробни данни, когато има налични реални данни. Когато няма налични реални данни за изискваните разбивки или за договорената периодичност, срок за предоставяне на данните или времеви обхват, се предоставят предварителни оценки, ако е възможно,

допълнителна информация, която се предоставя като „допълнителни показатели“: тези данни се предоставят по страни, за които понастоящем има налични допълнителни подробности.

б)   Корекции на потоците

Данни за корекция на потоците могат да се отчитат само в случай на значителни прекъсвания в салдата или при настъпването на прекласификации и други корекции. В частност, данни за корекция на потоците могат да се предоставят поради прекласификации в контекста на прилагането на ЕSA 95.

Ако транзакциите се оценяват въз основа на разликите между салдата на два последователни периода, динамичните редове или не се отчитат, или се отчитат като липсващи.

Данните за корекциите на потоците се отчитат в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) на настоящите насоки.

Периодичността на отчитане пред ЕЦБ е тримесечна. Статистиката за ДФП се предоставя на ЕЦБ най-късно на последния календарен ден на третия месец, следващ края на референтния период, или на предходния работен ден на НЦБ, ако последният календарен ден от месеца не е работен ден за НЦБ. Конкретните дати на предоставяне се съобщават на НЦБ предварително под формата на календар за отчетността, който се предоставя на ЕЦБ до септември всяка година.

На НЦБ може да се наложи да ревизират данните, представени през предходното тримесечие. Освен това могат да се правят и ревизии на данни за по-предишни тримесечия.

Прилагат се следните общи принципи:

а)

при редовното представяне на тримесечни данни, освен данните за последното тримесечие, могат да бъдат изпращани само „обикновени“ ревизии, т.е. ревизии на данните, представени през предходното тримесечие; и

б)

извънредните ревизии се ограничават и отчитат на дата, различна от редовното отчитане. Малки рутинни исторически ревизии на данните се предоставят само на годишна база, заедно с представянето на данни за четвъртото тримесечие; и

в)

извънредни ревизии, които подобряват значително качеството на данните, могат да се изпращат през годината извън редовните цикли на изготвяне.

Счетоводните правила, които се следват от ДФП при съставянето на техните сметки, трябва да спазват националното транспониране на Директива 86/635/ЕИО и всякакви други приложими международни стандарти. Без да се засягат преобладаващите счетоводни практики в държавите-членки, всички активи и пасиви се отчитат на брутна база за статистически цели. Методите за оценяване са посочени в съответните категории.

НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки в съответствие с раздел 3 от част 11 на приложение III към настоящите насоки. НЦБ предоставят пояснителни бележки за значителни ревизии.

НЦБ престават да отчитат статистическа информация отнасяща се до статистиката на инвестиционните фондове отнасяща се до статистиката на ДФП в момента, в който Управителният съвет, като вземе предвид мнението на статистическия комитет, реши, че наличната статистика относно активите и пасивите на инвестиционните фондове, която е отчетена по член 18 от настоящите насоки, е с качество необходимо за публикуване на нивото на еурозоната, и най-късно до четвъртото тримесечие на 2009 г. НЦБ могат да извлекат статистиката относно инвестиционните фондове в съответствие с част 11 от приложение III към настоящите насоки от съответната статистическа информация, събрана за целите на статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове в съответствие с част 14 от приложение III към настоящите насоки.

Член 15

Статистика на емисии ценни книжа

НЦБ отчитат статистическа информация обхващаща всички ценни книжа, които са емитирани от резиденти на еурозоната в местна или международна валута, в съответствие с част 12 от приложение III към настоящите насоки.

Периодичността на отчитане пред ЕЦБ е тримесечна. Статистиката на емисиите ценни книжа се предоставя на ЕЦБ не по-късно от пет седмици след края на месеците, за които се отнасят данните. ЕЦБ съобщава предварително на НЦБ конкретните дати за предоставяне на данни под формата на календар за отчитането.

НЦБ предоставя на ЕЦБ пояснителни бележки, както е предвидено в раздел 3 от част 12 от приложение III към настоящите насоки.

Член 16

Статистика на лихвените проценти на ПФИ

За целите на статистиката на лихвените проценти на ПФИ НЦБ отчитат агрегирана национална месечна статистическа информация за салда и нова дейност, както е определено в допълнения 1 и 2 от приложение II към Регламент ЕЦБ/2001/18.

Тази статистическа информация се отчита в съответствие с годишния календар, който е определен от ЕЦБ и съобщен на НЦБ до края на септември всяка година.

Може да се наложи НЦБ да ревизират стойностите за предходния референтен месец. Освен това могат да възникнат и ревизии вследствие на грешки, прекласификации, усъвършенстване на отчетните процедури и т.н. приложими по отношение на данни преди предходния референтен месец.

Те прилагат следните общи принципи:

а)

когато НЦБ ревизират данните за периода преди предходния референтен месец, те следва да предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки; и

б)

НЦБ предоставят пояснителни бележки и за значителни ревизии; и

в)

при представянето на ревизирани данни НЦБ вземат предвид установените изисквания за срок за редовното отчитане на статистиката на лихвените проценти на ПФИ. Извънредните ревизии се отчитат извън периодите за изготвяне на месечната статистика.

Когато действителният обхват на отчитането на лихвените проценти на ПФИ е по-малък от 100 % поради прилагането на извадка, НЦБ извършват оценка на генералната съвкупност на база извадка на предоставените обеми данни за нова дейност, за да се осигури 100 % обхват.

Член 17

Статистика на плащанията

НЦБ предоставят статистическа информация за плащанията в съответствие с раздел 13 от приложение III към настоящите насоки. Тя обхваща: (i) данни за платежните транзакции и структура, както се съдържат в таблици от 4 до 9; и (ii) свързана с това информация за балансовите показатели на ПФИ и кредитните институции и структурна информация за кредитни институции, съдържаща се в таблици от 1 до 3.

Данни за салдата се отчитат за всички показатели в таблици от 1 до 4 и 7. Всички салда се отнасят до стойностите в края на периода, с изключение на показателите на таблица 2 с израза „средно за последния период за поддържане на резервите“. Брутните потоци се отчитат за показатели в таблици 5, 6, 8 и 9, които се състоят от данни за платежни транзакции.

НЦБ отчитат историческа информация за всички позиции.

Редовете се отчитат ежегодно пред ЕЦБ, независимо от периодичността на данните. Периодичността на данните е годишна за всички показатели в таблици от 4 до 9. Информацията за баланса на ПФИ в таблица 1 е ежемесечна. Балансовата информация за кредитните институции, която се съдържа в таблици 2 и 3 е тримесечна, с изключение на информация за показателите отнасящи се до позиции в НЦБ и показателите на институциите за електронни пари, която е годишна. Структурната информация за кредитните институции, която се съдържа в таблица 3, е годишна. За таблици от 1 до 3, ако наличието на данни е силно ограничено, НЦБ могат да предоставят минимален набор от данни, за да осигурят навременно и валидно публикуване.

Минималният набор от данни включва:

месечни редове: едно наблюдение, отнасящо се до позицията в края на декември,

тримесечни редове: едно наблюдение, отнасящо се до четвъртото тримесечие на годината,

годишни редове: едно наблюдение, отнасящо се до позициите в края на декември.

ЕЦБ съобщава на НЦБ точните данни за предоставяне на данни за всеки цикъл на изготвяне за всяка година. НЦБ могат да предоставят действителни данни преди първия цикъл на изготвяне, след потвърждение от страна на ЕЦБ за нейната готовност за получаване на данни, или по всяко друго време през цикъла на изготвяне.

При липса на реални данни и ако това е възможно, НЦБ използват предварителни данни или оценки.

Лицата, които предоставят данни, или НЦБ могат да извършват ревизии, основаващи се на преизчисления или предварителни оценки. НЦБ предоставят ревизии на ЕЦБ като част от цикъла на изготвяне, а по-възможност като част от първия цикъл на изготвяне.

ЕЦБ изпраща на НЦБ обяснителните бележки от предишната година във „word“ формат преди началото на първия цикъл на изготвяне, които следва да се попълнят и/или поправят и върнат на ЕЦБ. В тези пояснителни бележки НЦБ обясняват в подробности отклонения от изискванията и включват, ако е възможно, въздействието на данните.

Член 18

Статистика на активите и пасивите на инвестиционните фондове

а)   Общи положения

НЦБ предоставят статистическа информация за активите и пасивите на инвестиционните фондове, в съответствие с част 14 от приложение III към настоящите насоки, за всеки от следните подсектори: фондове инвестиращи в капиталови инструменти, облигационни фондове, смесени фондове, фондове за недвижими имоти, хедж фондове и други фондове, т.е. според естеството на инвестицията, като всеки от тях следва да бъде допълнително разбит на фондове от отворен и затворен тип, т.е. по вид инвестиционен фонд. За целите на инвестиционните фондове, разбити според естеството на инвестицията, фондовете на фондове се класифицират по категорията фондове, в които те предимно инвестират.

Тези изисквания обхващат салдата в края на месеца и края на тримесечието, и месечните и тримесечни корекции на потоците (14).

б)   Корекции на потоците

НЦБ отчитат пред ЕЦБ отделни данни за корекции от преоценки поради промени в цените и обменните курсове и корекциите от прекласификации, както е посочено в част 14 от приложение III и в съответствие с приложение V към настоящите насоки.

Финансовите сделки и свързаните с тях корекции се получат в съответствие с ESA 95, наричано „метод на ESA 95“, където е възможно. НЦБ могат да се отклоняват от ESA 95 поради различаващи се национални практики в съответствие с Регламент ЕЦБ/2007/8. Когато съществува информация за салда цк-п-цк корекциите от преоценки могат да се получат в съответствие с общия метод на Еуросистемата, т.е. метода за извличане на потоци, посочен в приложение V към настоящите насоки.

в)   Акции на приносител

Ако данни за акции на приносител, които се отчитат от инвестиционни фондове, ПФИ и/или ДФП, различни от инвестиционни фондове, в съответствие с приложение I към Регламент ЕЦБ/2007/8, са непълни или все още не са налични, НЦБ предоставят данни за акциите на приносител на базата на възможно най-точни оценки според географската и секторна разбивка в таблица 1 от част 14 от приложение III към настоящите насоки.

г)   Допълнителни показатели

Доколкото са налице данни, включително на база най-добра приблизителна оценка, НЦБ отчитат ежемесечно допълнителна статистическа информация в съответствие с таблица 3 от част 14 на приложение III към настоящите насоки.

НЦБ отчитат пред ЕЦБ за месечните салда на инвестиционните фондове, както и данните от корекциите от преоценки и корекции от прекласификации до приключване на работа на 28-ия работен ден, следващ края на месеца, за който се отнасят данните. Същият срок се прилага за отчитане на допълнителни показатели.

НЦБ отчитат пред ЕЦБ тримесечните салда на инвестиционните фондове, както и данните за корекциите от преоценки и корекции от прекласификации до приключване на работа на 28-ия работен ден, следващ края на тримесечието, за който се отнасят данните.

Следните общи правила се прилагат за корекциите на месечни и тримесечни данни:

а)

ревизиите се правят с цел съвместимост на месечните и тримесечните данни;

б)

по време на редовния период на изготвянето на статистиката, т.е. от 28-ия работен ден, следващ края на референтния месец/тримесечие, до деня, в който данните се изпращат обратно на НЦБ, НЦБ могат да ревизират данни, отнасящи до предишното референтно тримесечие, до предхождащите го два месеца, както и до месеците следващи предишното референтно тримесечие;

в)

извън редовния период за изготвяне на статистика НЦБ могат да ревизират данни, които се отнасят до двата месеца предшестващи предишното референтно тримесечие, inter alia, при грешки, прекласификации и подобрени процедури за отчитане.

За да се осигури качество на статистиката на инвестиционните фондове от еурозоната, ако съгласно член 3, параграф 1 от Регламент ЕЦБ/2007/8 НЦБ предоставят дерогации на най-малките инвестиционни фондове, НЦБ окрупняват данните до 100 % обхват за тези инвестиционни фондове, които са включени при съставянето на предоставяните на ЕЦБ месечни и тримесечни активи и пасиви на инвестиционните фондове, както за салдата, така и за корекциите от преоценки.

НЦБ могат да се решат за процедурата за оценяване на генералната съвкупност до 100 % обхват, при условие че тя отговаря на следните минимални стандарти:

а)

за липсващите разбивки на данни се получават приблизителни оценки чрез прилагането на съотношения на базата на съответстващия подсектор на инвестиционните фондове, т.е. облигационен фонд от отворен тип, включени в „опашката“ и се събират единствено емитирани от инвестиционни фондове акции/дялове, липсващите разбивки се получават чрез прилагането на структурата на категорията на облигационните фондове от отворен тип;

б)

не се изключват напълно подсектора на инвестиционните фондове (например, фондове за недвижими имоти от отворен тип, фондове за недвижими имоти от затворен тип и пр.).

В съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент ЕЦБ/2007/8, за инвестиционни фондове, които поради национални счетоводни правила оценяват активите си с периодичност по-рядка от тримесечие, може да се даде дерогация. Независимо от дерогацията, месечните и тримесечни данни на инвестиционните фондове, които се отчитат от НЦБ на ЕЦБ, винаги включват данни отнасящи се до тези инвестиционни фондове.

Когато се прилага определения в приложение I към Регламент ЕЦБ/2007/8 комбиниран подход, НЦБ получават агрегираните тримесечни активи и пасиви на подсектора на инвестиционните фондове в съответствие с таблица 1 от част 14 от приложение III към настоящия регламент, както следва:

а)

за ценни книжа с публично достъпни идентификационни кодове НЦБ подреждат информацията доставена на база цк-п-цк с информацията получена от ЦБДЦК или подобна база данни за национални ценни книжа. Подредената информация цк-п-цк се използва, за да се състави стойността на активите и пасивите в еуро и да се получат необходимите разбивки поотделно за всяка ценна книга на инвестиционния фонд. Ако идентификаторите на ценните книги не се намират в ЦБДЦК или в подобни бази данни за национални ценни книжа, или информацията необходима за съставянето на активи и пасиви в съответствие с таблица 1 от част 14 от приложение III към настоящите насоки не е налична в ЦБДЦК или в подобни бази данни за национални ценни книжа, НЦБ оценяват приблизително липсващите данни. НЦБ могат също да събират информация цк-п-цк за ценните книжа без публично достъпни идентификационни кодове като използват вътрешните идентификатори за сигурност на НЦБ;

б)

НЦБ агрегират данните за ценните книжа получени по буква а) и ги добавят към информацията, която е отчетена за ценните книжа без публично достъпни идентификационни кодове за съставянето на агрегати за: (i) ценни книжа, различни от акции, разбити по матуритет, валута и контрагент; и (ii) акции и други капиталови инструменти, разбити по инструмент и контрагент; и (iii) общо емитирани акции/дялове на инвестиционни фондове;

в)

НЦБ получават необходимата статистическата информация относно активите и пасивите на инвестиционните фондове, като добавят данните за ценните книжа, получени по буква б), и активите и пасивите, различни от ценни книжа, събрани от резидентни индивидуални инвестиционни фондове;

г)

НЦБ агрегират активите и пасивите на всички инвестиционни фондове, които пребовават в държава-членка и които се числят към същия подсектор.

Горното се прилага също когато НЦБ събират ежедневно данни за активите и пасивите на инвестиционните фондове в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент ЕЦБ/2007/8.

В съответствие с член 6, параграф 1, буква б) на Регламент ЕЦБ/2007/8 НЦБ събират ежемесечно информация за емитираните от инвестиционните фондове акции/дялове. За референтни месеци, които са различни от месеци на края на тримесечието, НЦБ оценяват месечните данни за активите и пасивите на инвестиционните фондове и пасиви, различни от емитирани акции/дялове на инвестиционни фондове, въз основа на събраните месечни и тримесечни данни, освен ако данните не се събират ежемесечно, както е посочено в член 6, параграф 3 от Регламент ЕЦБ/2007/8.

Ако това е възможно, НЦБ правят оценки на ниво конкретен фонд. Алтернативно, НЦБ може да направят оценки по подсектора на инвестиционните фондове или може да поиска ЕЦБ да направи оценките. В последния случай ЕЦБ може да поиска допълнителна информация, като например информация фонд-по-фонд или ценна книга-по-ценна книга.

Правилата за оценяване и/или счетоводство по Регламент ЕЦБ/2007/8 се прилагат и когато НЦБ отчитат пред ЕЦБ данни за инвестиционните фондове. За показатели, към които се прилага начислена лихва, обаче се прилагат следните правила:

а)

„ценни книжа, различни от акции“ включват начислена лихва;

б)

„вземания от депозити и заеми“ и „получени заеми и депозити“ изключват начислена лихва, която се записва в оставащи активи/пасиви.

НЦБ предоставят пояснителни бележки, които разясняват причините за значителни ревизии. Освен това НЦБ предоставят на ЕЦБ пояснителни бележки, отнасящи се до корекции от прекласификации. НЦБ също предоставят пояснителни бележки относно ревизиите, споменати в член 18, параграф 3, буква в) от настоящите насоки.

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент ЕЦБ/2007/8 НЦБ могат да позволят на инвестиционните фондове да отчитат активите и пасивите си като група, ако резултатите са сходни с тези на отчитането фонд-по-фонд. Инвестиционните фондове, които се отчитат като група, се числят към същия подсектор; например фондове за недвижими имоти от затворен тип.

НЦБ предоставят на ЕЦБ ежегодно или: (i) показатели анализиращи обхвата и качеството на съответния набор от ценни книжа в ЦБДЦК в съответствие с Наръчника с процедури за ЦБДЦК, или (ii) съответната информация, необходима за изготвяне на индикаторите за обхват и качество.

НЦБ, като разчитат на националните бази данни за ценни книжа, предоставят ежегодно на ЕЦБ обобщени резултати обхващащи едно тримесечие и поне два статистически значими подсектори на инвестиционните фондове. Тези обобщени резултати не се различават с повече от 5 % от резултатите, които биха се получили, ако се използва ЦБДЦК. Това се отнася за информация, която не се отчита от инвестиционните фондове.

Горната информация се предоставя на ЕЦБ до края на февруари всяка година за данните от края на декември от предишната година.

Член 19

Списък на ПФИ за статистически цели

Променливите, които се събират за създаването и поддържането на списък с ПФИ за статистически цели, предвиден в член 3 от Регламент ЕЦБ/2001/13, са посочени в част 1 от приложение VI на настоящите насоки.

НЦБ отчитат актуализации на променливите, посочени в част 1 от приложение VI към настоящите насоки, или когато има промени в сектора на ПФИ или когато има промени в атрибутите на съществуващите ПФИ. Промени в сектора на ПФИ има, когато към сектора на ПФИ се присъедини институция (т.е. създаване на ПФИ в резултат на сливане, създаване на нови юридически лица в резултат на разделяне на съществуваща ПФИ, създаване на нови ПФИ, или такава промяна в статута на предишна НПФИ, че тя става ПФИ) или когато съществуваща ПФИ напусне сектора на ПФИ (т.е. участие на дадена ПФИ в сливане, придобиването на ПФИ от друга институция, разделянето на дадена ПФИ на отделни юридически лица, такава промяна в статута на ПФИ, че тя става НПФИ, или ликвидацията на ПФИ).

При отчитане на нова институция или промяна на институция, НЦБ попълва всички задължителни променливи. При отчитане на институция, излизаща от сектора на ПФИ, която не е част от сливане, НЦБ отчита като минимум следната информация: видът на заявката (т.е. заличаване) и идентификационният код на ПФИ (т.е. променливата „mfi_id“).

НЦБ не преразпределят идентификационните кодове на ПФИ на заличените ПФИ на нови ПФИ. Ако това е неизбежно, НЦБ представят едновременно с това на ЕЦБ писмено обяснение (използвайки вида „mfi_req_realloc“ на „object_request“).

При отчитането на актуализациите НЦБ могат да използват техните национали буквени знаци, ако те използват латинската азбука. НЦБ използват Unicode, за да изписват правилно всички специални знаци при получаване на информация от ЕЦБ посредством cистемата за обмен на данни на Регистъра на институциите и базата данни за активите (RIAD).

Преди да предадат актуализациите на ЕЦБ, НЦБ извършват проверките за достоверност по раздели от 1 до 10 от част 2 от приложение VI към настоящите насоки.

НЦБ предоставят на ЕЦБ, когато е възможно, актуализации на променливите, посочени в част 1 от приложение VI към настоящите насоки, или когато настъпят промени в сектора на ПФИ или в атрибутите на съществуващите ПФИ.

Ако това не е възможно, НЦБ предоставя писмено обяснение за закъснението между настъпването на събитието и неговото отчитане пред ЕЦБ.

НЦБ предоставят актуализации във формат XML посредством cистемата за обмен на данни на RIAD, в съответствие с документ „Спецификация за обмена на данни чрез системата за обмен на данни RIAD“. В случай на повреда на cистемата за обмен на данни RIAD, актуализациите се представят във формат XML чрез Cebamail адреса N13. Ако системата Cebamail не функционира за трансфер на файлове с актуализации или корекции на ПФИ, НЦБ предоставят тези файлове чрез електронна поща, като използват XML формат, на следния адрес: birs@ecb.int.

При използването на процедури за ръчно въвеждане НЦБ осигуряват адекватни контролни механизми за минимизиране на оперативни грешки и за осигуряване на точност и съответствие на актуализациите на ПФИ, отчитани чрез cистемата за обмен на данни RIAD.

При получаването на актуализациите, ЕЦБ извършва незабавно проверките за валидност по раздели от 1 до 11 от част 2 от приложение VI към настоящите насоки.

ЕЦБ изпраща незабавно обратно на НЦБ: (i) потвърждение за приемане, съдържащо обобщена информация за актуализациите на ПФИ, които са обработени и успешно приети в набора от данни на ПФИ; и/или (ii) потвърждение за грешка съдържащо подробна информация за актуализациите на ПФИ и проверките за валидност, които са неуспешни. В съответствие с раздели от 1 до 11 от част 2 от приложение VI към настоящите насоки ЕЦБ изпълнява, изцяло или частично, непълни, невярни или липсващи заявки за актуализация или ги отхвърля.

При получаване на потвърждение за грешка НЦБ предприемат незабавни действия за предоставяне на коригирана информация. Ако правилната информация зависи от актуализациите, изпратени от други НЦБ през последния месец и поради това не се намира на уебсайта на ЕЦБ, НЦБ се свързват с ЕЦБ на Cebamail адреса N13 с подробности за необходимата информация.

Всеки работен за ЕЦБ ден в 17,00 ч. централноевропейско време ЕЦБ изготвя препис на всички промени, направени в списъка на ПФИ, и го разпространява на всички НЦБ. Това разпространяване съдържа всички подробности на всяка от следващите промени, които се съобщават от НЦБ: (i) нови ПФИ; (ii) променени ПФИ; (iii) заличени ПФИ; (iv) преразпределение на идентификационни кодове на ПФИ; (v) промяна на идентификационни кодове на ПФИ; и (vi) промяна на идентификационни кодове на ПФИ свързани с преразпределение.

В 17,00 ч. централноевропейско време на всеки работен за ЕЦБ ден, ЕЦБ изготвя препис на данните на ПФИ и ги предоставя на уебсайта на ЕЦБ. Представят се всички вписвания на ПФИ, независимо от това дали те са съвместими или не с вписванията на допустимите контрагенти за паричната политика.

На последния работен за ЕЦБ ден на всеки календарен месец ЕЦБ изготвя към 17,00 ч. централноевропейско време препис на данните на ПФИ заедно с една променлива от данните на допустимите контрагенти за паричната политика, т.е. променливата „резерви“, която посочва дали за кредитните институции, резиденти в еурозоната, се прилагат минимални резерви или не. Този препис не включва несъответстващи вписвания между ПФИ и допустимите контрагенти за паричната политика, т.е. когато кредитна институция на еурозоната е включена в данните за ПФИ, но не в данните за допустимите контрагенти за паричната политика, и обратно. ЕЦБ изготвя публично достъпен списък от ПФИ и институции, за които се прилагат минимални резерви на деня следващ преписа. Ако преписът е изготвен в 17,00 ч. централноевропейско време в петък, ЕЦБ предоставя актуализираната информация в 12,00 ч. централноевропейско време в събота.

В същото време, когато публикува на уебсайта си списъка на ПФИ и институции, за които се прилагат минимални резерви, ЕЦБ го изпраща на НЦБ посредством системата за обмен на данни RIAD.

Член 20

Списък на инвестиционните фондове за статистически цели

Променливите, събирани за създаването и поддържането на списък с инвестиционни фондове за статистически цели, който е предвиден в член 4 от Регламент ЕЦБ/2007/8, са посочени в приложение VII към настоящите насоки.

НЦБ отчитат актуализации на променливите, посочени в част 1 от приложение VII към настоящите насоки, или когато има промени в сектора на инвестиционните фондове или когато има промени в атрибутите на съществуващите инвестиционни фондове. Промени в сектора на инвестиционните фондове съществуват, когато институция се присъедини към сектора на инвестиционните фондове съществуващ инвестиционен фонд напусне сектора на инвестиционните фондове.

НЦБ получават актуализации като сравняват техните национални списъци с инвестиционни фондове в края на две последователни тримесечия, т.е. те не вземат предвид измененията в рамките на тримесечието.

При отчитане на нова институция или промени в институция, НЦБ попълва всички задължителни променливи.

При отчитане относно институция, която напуска сектора на инвестиционните фондове, НЦБ отчита като минимум следната информация: вид на заявката, т.е. заличаване, и идентификационен код на инвестиционния фонд, т.е. променливата „if_id“.

Веднъж годишно, към референтната дата 31 декември, НЦБ предоставят XML-файл специално за отчитане на нетната стойност на активите по инвестиционен фонд. Тоест, нетната стойност на активите се предоставя отделно от промени по другите атрибути на инвестиционните фондове. Предоставя се следната информация за всички инвестиционни фондове: вид на заявката, т.е. if_req_nav, и идентификационен код на инвестиционния фонд, стойност на нетната стойност на активите и приложимата дата на нетната стойност на активите.

За всяка дадена референтна дата информацията относно всеки нов инвестиционен фонд или промени в идентификационните кодове на съществуващите инвестиционни фондове се предоставя на ЕЦБ преди предоставянето на информацията за нетната стойност на активите.

Когато това е възможно, НЦБ не преразпределят идентификационните кодове на заличени инвестиционни фондове за нови инвестиционни фондове. Ако това е неизбежно, НЦБ предоставят на ЕЦБ писмено пояснение по Cebamail адрес N13 по същото време на вписването за инвестиционния фонд (като използва вида „if_req_realloc“ на object_request).

При отчитането на актуализациите НЦБ могат да използват техните национали буквени знаци, ако те използват латинската азбука. НЦБ използват Unicode, за да изписват правилно всички специални знаци при получаване на информация от ЕЦБ посредством cистемата за обмен на данни RIAD.

Преди да предадат актуализациите на ЕЦБ, НЦБ извършват проверките за достоверност по част 3 от приложение VII към настоящите насоки.

НЦБ предоставят на ЕЦБ актуализации на променливите, посочени в част 1 от приложение VII към настоящите насоки, поне веднъж на тримесечие, в срок от два месеца след референтната дата. Променливата „нетна стойност на активите“ обаче се актуализира ежегодно за всички инвестиционни фондове, със забава от най-много два месеца след референтната дата от края на декември.

НЦБ предоставя данни в XML-формат на файловете чрез канала за обмен ESCB-Net в съответствие с дадените в документа напътствия: „Спецификация за обмен на данни за системата за обмен на данни RIAD“. ЕЦБ обработва след това данните чрез системата за обмен на данни RIAD. В случай на повреда на cистемата за обмен на данни „ЕСЦБ-мрежа“ (ESCB-Net) и/или RIAD, актуализациите се представят във формат XML чрез Cebamail адрес N13. Ако системата Cebamail не функционира за трансфер на файлове с актуализации или корекции на инвестиционни фондове, НЦБ предоставят тези файлове по електронна поща, като използват за XML формат, на следния адрес: birs@ecb.int.

При използването на процедури за ръчно въвеждане НЦБ осигуряват адекватни контролни механизми за минимизиране на оперативни грешки и за осигуряване на точност и съответствие на актуализациите на инвестиционните фондове, отчитани чрез cистемата за обмен на данни RIAD.

При получаването на актуализациите, ЕЦБ извършва незабавно проверките за валидност по част 3 от приложение VII към настоящите насоки.

ЕЦБ изпраща незабавно обратно на НЦБ: (i) потвърждение за получаване, съдържащо обобщена информация за актуализациите на инвестиционните фондове, която е била обработена и успешно въведена в данните за инвестиционните фондове; и/или (ii) потвърждение за грешка, съдържащо подробна информация за актуализациите на инвестиционните фондове и проверките за валидност, които са неуспешни. В съответствие с част 3 от приложение VII ЕЦБ изпълнява, изцяло или частично, непълни, неверни или липсващи заявки за актуализация или ги отхвърля.

При получаване на потвърждение за грешка НЦБ предприемат незабавни действия за предоставяне на коригирана информацията. Ако не е възможно незабавно действие, те разполагат с най-много 4 работни дни, т.е. до 17,59 ч. централноевропейско време на четвъртия ден, да отчетат вярната информация, спазвайки определения за отчитането срок.

В 18,00 ч. централноевропейско време на четвъртия работен ден, следващ определената дата за отчитане на предаваните актуализации, ЕЦБ изготвя препис на набора данни на инвестиционните фондове, като изключва стойности, отбелязани като поверителни и променливата „нетната стойност на активите“. Актуализираната информация става достъпна до 12,00 ч. централноевропейско време на същия ден. Ако преписът е направен в 18,00 ч. централноевропейско време в петък, ЕЦБ предоставя актуализираната информация в 12,00 часа централноевропейско време в събота.

ЕЦБ не публикува стойности, които са отбелязани като поверителни.

ЕЦБ не публикува „нетната стойност на активите“ по инвестиционни фондове. Вместо тава, като се основава на „нетната стойност на активите“, ЕЦБ създава редове от класове по големина и съответния клас по инвестиционен фонд.

В същото време, в което публикува списъкът на инвестиционните фондове на уебсайта си, ЕЦБ го изпраща на НЦБ посредством системата за обмен на данни RIAD.

Член 21

Проверка

Без да се накърняват правата на ЕЦБ относно проверката, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 2533/98 и Регламент ЕЦБ/2001/13, НЦБ следят за и осигуряват качеството и надеждността на предоставяната на ЕЦБ статистическата информация.

Член 22

Стандарти за предаване на данни

НЦБ използват предоставяната от ЕСЦБ „ЕСЦБ-мрежа“ (ESCB-Net) за електронното предаване на изискваната от ЕЦБ статистическа информация. Форматът на съобщенията, разработен за този електронен обмен на статистическа информация, е стандартният формат, договорен от комитета по статистика. Това изискване не противоречи на използването като резервен вариант на всякакви други средства за предаване на статистическа информация с предварителното съгласие на ЕЦБ.

Член 23

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на комитета по статистика, Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да прави всякакви технически изменения в приложенията към настоящите насоки, които не променят основната концептуална рамка, нито засягат задължението за предоставяне на данни на отчетните единици от държавите-членки.

Член 24

Публикуване

НЦБ не публикуват националния принос към месечните парични агрегати на еурозоната, докато ЕЦБ не публикува тези агрегати. Когато НЦБ публикуват такива данни, те трябва да бъдат същите като данните, които са включени в последните публикувани за еурозоната агрегати. Когато НЦБ възпроизвеждат агрегатите за еурозоната, публикувани от ЕЦБ, те трябва да ги възпроизвеждат вярно.

Член 25

Отменяне

С настоящото се отменят насоки ЕЦБ/2003/2.

Член 26

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила на третия ден следващ деня, на който Регламент ЕЦБ/2007/8 влиза в сила.

Член 27

Адресати

Настоящите насоки се прилагат към всички централни банки на Еуросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 1 август 2007 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 333, 17.12.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент ЕЦБ/2006/20 (ОВ L 2, 5.1.2007 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10

(3)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 24. Регламент изменен с Регламент ЕЦБ/2004/21 (ОВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 42).

(4)  ОВ L 211, 11.8.2007 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/46/EC на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 58, 3.3.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EC) № 1267/2003 на Европейския парламент и Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

(9)  По принцип балансът се съставя към последния календарен ден на месеца/тримесечието, без да се имат предвид местните почивни дни. Когато това не е възможно, балансът се съставя в края на последния работен ден, което е в съответствие с правилата на националния пазар или със счетоводните правила.

(10)  Например транзакции.

(11)  Например включване и изключване на ПФИ, ако дейността е прехвърлена във или извън сектора „ПФИ“.

(12)  Например, сливания и придобивания.

(13)  Европейски паричен институт, Наръчник за съставяне на парична и банкова статистика — ръководство, предоставяно на НЦБ за съставянето на парична и банкова статистика за представяне на ЕЦБ, може да бъде намерено на www.ecb.int.

(14)  По принцип активите и пасивите се съставят към последния календарен ден на месеца или тримесечието, без да се имат предвид местните почивни дни. Тава обаче няма да е възможно в много случаи и активите и пасивите се съставят в края на последния работен ден в съответствие с правилата на националния пазар или със счетоводните правила.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ

Таблиците предлагат подробно сравнение между статиите на счетоводния баланс и показателите, отчитани за статистически цели.

В лявата страна на сравнителните таблиците са посочени за всяка клетка от таблици 1, 2, 3 и 4 от приложение I към Регламент ЕЦБ/2001/13, номерът на показателя, описание и разбивка; в дясната страна на таблиците за съотвествие са посочени за всяка счетоводна статия — номерът на статията, описание и разбивката, която се изисква. Някои балансови показатели по Регламент ЕЦБ/2001/13 не са приложими по отношение балансите на ЕЦБ/НЦБ (те са посочени като „не е приложимо“).

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

(Месечни данни)

Сравнителна таблица. Съответствие показател по показател.

ПАСИВИ

Салда

Регламент ЕЦБ/2001/13 — Приложение I — Таблица 1

Формат на счетоводния баланс

Показател

Описание

Разбивка

Статия

Описание

Предоставена допълнителна разбивка

Резидентност

Сектор

Подсектор

Матуритет

Резидентност

Вид

Валута

Сектор

Подсектор

Матуритет

8

Валута в обращение

 

 

 

 

 

1

Банкноти в обращение

 

 

 

 

 

 

9

Депозити (всички валути)

Местни

ПФИ

 

 

 

2.1

Задължения към кредитни институции отеурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозитно улеснение

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции на паричната политика, деноминирани в еуро — срочни депозити

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Задължения към кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозити, свързани с искания за предоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на ЕЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само в баланса на НЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Вътрешни за Еуросистемата задължения — други задължения в рамките на Еуросистемата

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Депозити

Всички валути

ПФИ

 

 

9

Депозити (всички валути)

Местни

НПФИ

Държавно управление

Централно държавно управление

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

 

 

НПФИ

Централно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

 

 

НПФИ

Централно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Депозити

Всички валути

НПФИ

Централно държавно управление

 

9

Депозити (всички валути)

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

2.1

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозитно улеснение

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — срочни депозити

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозити, свързани с искания запредоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на ЕЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само в баланса на НЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Вътрешни за Еуросистемата задължения — други задължения в рамките на Еуросистемата

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Депозити

Всички валути

ПФИ

 

 

9

Депозити (всички валути)

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Централно държавно управление

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

 

 

НПФИ

Централно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

 

 

НПФИ

Централно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Депозити

Всички валути

НПФИ

Централно държавно управление

 

9

Депозити (всички валути)

Останал свят

 

 

 

 

6

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — депозити, салда и други задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Останал свят

Депозити

Всички валути

 

 

 

9

Депозити (всички валути)

Останал свят

 

 

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

6

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро

 

 

 

 

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — депозити, салда и други задължения

 

 

 

 

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II

 

 

 

 

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Останал свят

Депозити

Всички валути

 

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

9e

Депозити (еуро)

Местни

ПФИ

 

 

 

2.1

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозитно улеснение

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — срочни депозити

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозити, свързани с искания за предоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на ЕЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само за баланса на НЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Вътрешни за Еуросистемата задължения — други задължения в рамките на Еуросистемата

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Депозити

Еуро

 

 

 

9e

Депозити (еуро)

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

2.1

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозитно улеснение

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — срочни депозити

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — депозити, свързани с искания за предоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на ЕЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Вътрешни за Еуросистемата задължения — задължения, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само в баланса на НЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4

Задължения в рамките на Еуросистемата — други задължения в рамките на Еуросистемата

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Депозити

Еуро

ПФИ

 

 

9.1e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

Овърнайт

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.1e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Други резиденти

 

9.1e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Овърнайт

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Други финансови посредници

 

9.1e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Овърнайт

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.1e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Овърнайт

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

9.1.e

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Овърнайт

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Домакинства

 

9.1.e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.1e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Други резиденти

 

9.1e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Други финансови посредници

 

9.1e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.1e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.1e

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Домакинства

 

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

С договорен матуритет

 

НПФИ

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12.

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

С договорен матуритет

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

С договорен матуритет

 

 

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

С договорен матуритет

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

С договорен матуритет

 

 

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

С договорен матуритет

 

 

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управлени

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

 

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2e

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Еуро

НПФИ

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Сектор „Държавно управление“

Държавно управление — други

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3e

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

Репо-сделки

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Други резиденти

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Репо-сделки

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

 

НПФИ

Други финансови посредници

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Репо-сделки

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

 

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Репо-сделки

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.4e

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Местни

Репо-сделки

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Домакинства

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Други резиденти

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Други финансови посредници

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.4e

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

5.2

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Еуро

НПФИ

Домакинства

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Други резиденти

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Други финансови посредници

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Еуро

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.1x

Овърнайт

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Домакинства

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Други финансови посредници

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.1x

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Чуждестранна валута

НПФИ

Домакинства

 

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

По матуритет

(3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

 

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Други финансови посредници

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Нефинансови предприятия

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.2x

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

 

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Чуждестранна валута

НПФИ

Домакинства

По матуритет (3 матуритетни интервала)

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.3x

Договорени за ползване след предизвестие

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

По матуритет (2 матуритетни интервала)

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Други финансови посредници

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

 

НПФИ

Други финансови посредници

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

 

НПФИ

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Нефинансови предприятия

 

9.4x

Репо-сделки

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Репо-сделки

 

 

Домакинства

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Домакинства

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Държавно управление — други

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Държавно управление — други

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

НПФИ

Други резиденти

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

НПФИ

Други резиденти

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

 

9.4x

Репо-сделки

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

 

 

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Репо-сделки

Чуждестранна валута

НПФИ

Други резиденти

 

10

Акции/дялове на фондовете на паричния пазар

 

 

 

 

 

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

11e

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

До 1 година

4

Емитирани дългови сертификати

 

 

 

 

 

До 1 година

11e

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

Над 1 година и до 2 години

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

11e

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

Над 2 години

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

11x

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

До 1 година

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

11x

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

Над 1 година и до 2 години

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

11x

Емитирани дългови ценни книжа

 

 

 

 

Над 2 години

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

 

12

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

(11)

(Други активи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

 

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Провизии

 

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Сметки за преоценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Капитал и резерви

 

 

 

 

 

 

13

Други задължения

 

 

 

 

 

10.3

Вътрешни за Еуросистемата задължения — нетни задължения, свързани с разпределянето на еуро банкноти в рамките на Еуросистемата

 

Други задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Позиции в процес на сетълмент

 

Други задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

 

Други задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Провизии

 

Други задължения

 

 

 

 

CB3

Кореспондираща позиция на СПТ

 

 

 

 

 

9

Кореспондираща позиция на СПТ, разпределяни от МВФ

 

 

 

 

 

 

Местните вътрешни за Еуросистемата позиции важат само за ЕЦБ или Deutsche Bundesbank.


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

(Месечни данни)

Сравнителна таблица. Съответствие показател по показател

АКТИВИ

Салда

Регламент ЕЦБ/2001/13 — Приложение 1 — Таблица 1

Формат на счетоводния баланс

Показател

Описание

Разбивка

Статия

Описание

Предоставена допълнителна разбивка

Резидентност

Сектор

Подсектор

Предназначение

Матуритет

Резидентност

Вид

Сектор

Подсектор

Предназначение

Матуритет/Валута

1

Парични средства (всички валути)

 

 

 

 

 

 

2.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи

 

Парични средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

1e

Парични средства, включително в еуро

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити

Местни

ПФИ

 

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — основни операции по рефинансиране

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Кредитиране на кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — дългосрочни операции по рефинансиране

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Кредитиране на кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Кредитиране на кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — структурни обратни операции

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Кредитиране на кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — пределно кредитно улеснение

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Кредитиране на кредитни институции в еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — кредити, свързани с искания за предоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Вътрешни за Еуросистемата вземания — вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на НЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Вътрешни за Еуросистемата вземания — вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само в баланса на ЕЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Вътрешни за Еуросистемата вземания — други вземания в рамките на Еуросистемата

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

ПФИ

 

 

 

 

2

Кредити

Местни

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Жилищни кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Домакинства

Жилищни кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Жилищни кредит

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Кредити

 

 

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — основни операции по рефинансиране

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — дългосрочни операции по рефинансиране

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — обратни операции за фино регулиране

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — структурни обратни операции

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика — пределно кредитно улеснение

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Кредитиране на кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро — кредити, свързани с искания за предоставяне на допълнителни обезпечения (margin calls)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Други вземания от кредитни институции ог еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Вътрешни за Еуросистемата вземания — вземания, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви (само в баланса на НЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Вътрешни за Еуросистемата вземания — вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи издаването на дългови сертификати от ЕЦБ (само в баланса на ЕЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Вътрешни за Еуросистемата вземания — други вземания в рамките на Еуросистемата

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

ПФИ

 

 

 

 

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Потребителски кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Жилищни кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Домакинства

Жилищни кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Жилищни кредити

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

Други (останали)

По матуритет (3 матуритетни интервала)

2

Кредити

Останал свят

 

 

 

 

 

2.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — вземания от МВФ

 

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — салда в банки, инвестиции в ценни книжа и кредити

 

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Останал свят

Кредити

 

 

 

 

 

2

Кредити

Останал свят

 

 

 

 

До 1 година

2.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — вземания от МВФ

 

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи

 

 

 

 

 

 

До 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — салда в банки, инвестиции в ценни книжа и кредити

 

Кредити

 

 

 

 

До 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — вземания, произтичащи от кредитно улеснение по Механизма на обменните курсове II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Останал свят

Кредити

 

 

 

 

До 1 година

2

Кредити

Останал свят

 

 

 

 

Над 1 година

2.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи

 

 

 

 

 

 

Над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — салда в банки, инвестиции в ценни книжа и кредити

 

Кредити

 

 

 

 

Над 1 година

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Останал свят

Кредити

 

 

 

 

Над 1 година

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Местни

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Държавно управление

 

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

 

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

 

11

Други активи

Местни

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Други участващи държави-членки

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Държавно управление

 

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

 

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Други финансови посредници

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Нефинансови предприятия

 

Еуро

2e

Кредити, включително в еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Кредити

НПФИ

Други резиденти

Домакинства

 

Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Местни

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Дълг на сектора „Държавно управление“, деноминиран в еуро

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Местни

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

6

Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)/Еуро

3e

Ценни книжа, различни от акции — еуро

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

6

Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)/Еуро

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Местни

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

Чуждестранна валута

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

Чуждестранна валута

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Държавно управление

 

 

Чуждестранна валута

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

НПФИ

Други резиденти

 

 

Чуждестранна валута

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Местни

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)/ чуждестранна валута

3x

Ценни книжа, различни от акции — чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

3

Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Ценни книжа (различни от акции)

ПФИ

 

 

 

По матуритет (3 матуритетни интервала)/ Чуждестранна валута

3

Ценни книжа, различни от акции

Останал свят

 

 

 

 

 

2.2

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други външни активи

 

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро — салда в банки, инвестиции в ценни книжа и кредити

 

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Останал свят

Ценни книжа (различни от акции)

 

 

 

 

 

4

Акции/дялове на фондовете на паричния пазар

Местни

ПФИ

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Акции/дялове на фондовете на паричния пазар

 

 

 

 

 

4

Акции/дялове на фондовете на паричния пазар

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Акции/дялове на фондовете на паричния пазар

 

 

 

 

 

5

Акции и други капиталови инструменти

Местни

ПФИ

 

 

 

 

6

Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Местни

Акции и други капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Вътрешни за Еуросистемата вземания — дялово участие в ЕЦБ (само в баланса на НЦБ)

Местни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Местни

Акции и други капиталови инструменти

ПФИ

 

 

 

 

5

Акции и други капиталови инструменти

Местни

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

11

Други активи

Местни

Акции и други капиталови инструменти

НПФИ

 

 

 

 

5

Акции и други капиталови инструменти

Други участващи държави-членки

ПФИ

 

 

 

 

6

Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро

Други участващи държави-членки

Акции и други капиталови инструменти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Вътрешни за Еуросистемата вземания — дялово участие в ЕЦБ (само в баланса на НЦБ)

Други участващи държави-членки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Акции и други капиталови инструменти

ПФИ

 

 

 

 

5

Акции и други капиталови инструменти

Други участващи държави-членки

НПФИ

Други резиденти

 

 

 

11

Други активи

Други участващи държави-членки

Акции и други капиталови инструменти

НПФИ

 

 

 

 

5

Акции и други капиталови инструменти

Останал свят

 

 

 

 

 

11

Други активи

Останал свят

Акции и други капиталови инструменти

 

 

 

 

 

6

Дълготрайни активи

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

 

Дълготрайни активи

 

 

 

 

 

7

Други активи

 

 

 

 

 

 

9.4

Вътрешни за Еуросистемата вземания — нетни вземания във връзка с разпределянето на еуро банкноти в рамките на Еуросистемата

 

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Позиции в процес на сетълмент

 

Други активи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Други активи

 

Други активи

 

 

 

 

 

CB1

Злато и вземания в злато (само монетарно злато)

 

 

 

 

 

 

1

Злато и вземания в злато

 

 

 

 

 

 

 

CB2

Вземания от МВФ — права на тираж, СПТ, други вземания

 

 

 

 

 

 

2.1

Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — вземания от МВФ

 

СПТ

 

 

 

 

 

Местните вътрешни за Еуросистемата позиции важат само за ЕЦБ или Deutsche Bundesbank.


СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Секторна разбивка (тримесечни данни)

Сравнителна таблица. Съответствие показател по показател.

ПАСИВИ

Салда

Регламент ЕЦБ/2001/13 — Приложение 1 — Таблица 2

Формат на счетоводния баланс

Показател

Описание

Разбивка

Статия

Описание

Предоставена допълнителна разбивка

Резидентност

Сектор

Подсектори

Резидентност

Вид

Сектор

Подсектор

Матуритет

9

Депозити (всички валути)

Останал свят

Банки

 

 

 

6

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — депозити, салда и други задължения

 

 

Банки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Останал свят

 

Банки

 

 

9

Депозити (всички валути)

Останал свят

Небанкови институции

Държавно управление

 

 

6

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро

 

 

Небанкови институции

Държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — депозити, салда и други задължения

 

 

Небанкови институции

Държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Останал свят

 

Небанкови институции

Държавно управление

 

9

Депозити (всички валути)

Останал свят

Небанкови институции

Други резиденти

 

 

6

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро

 

 

Небанкови институции

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута — депозити, салда и други задължения

 

 

Небанкови институции

Други резиденти

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Останал свят

 

Небанкови институции

Други резиденти

 

9.1

Овърнайт

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Федерално държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

Овърнайт

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Държавно управление

Федерално държавно управление

 

9.1

Овърнайт

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Местно държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

Овърнайт

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Държавно управление

Местно държавно управление

 

9.1

Овърнайт

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Социалноосигурителни фондове

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

Овърнайт

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

Овърнайт

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

Овърнайт

Държавно управление

Социалноосигурителни фондове

 

9.1

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Федерално държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт депозити

Държавно управление

Федерално държавно управление

 

9.1

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Местно държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Държавно управление

Местно държавно управление

 

9.1

Овърнайт

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Социалноосигурителни фондове

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

Овърнайт

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

Овърнайт

Държавно управление

Социалноосигурителни фондове

 

9.2

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Федерално държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

С договорен матуритет

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Държавно управление

Федерално държавно управление

 

9.2

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Местно държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

С договорен матуритет

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Държавно управление

Местно държавно управление

 

9.2

С договорен матуритет

Местни

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Социалноосигурителни фондове

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Местни

С договорен матуритет

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Местни

С договорен матуритет

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Местни

С договорен матуритет

Държавно управление

Социалноосигурителни фондове

 

9.2

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Федерално държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Федерално държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Държавно управление

Федерално държавно управление

 

9.2

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Местно държавно управление

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Местно държавно управление

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Държавно управление

Местно държавно управление

 

9.2

С договорен матуритет

Други участващи държави-членки

НПФИ

Държавно управление

Държавно управление — други

Социалноосигурителни фондове

5.1

Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро — сектор „Държавно управление“

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

 

Социалноосигурителни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Други задължения

Други участващи държави-членки

С договорен матуритет

Държавно управление

Социалноосигурителни фондове

</