29.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/13


ДИРЕКТИВА 2007/75/ЕО НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (2) предвижда някои дерогации по отношение на ставките на ДДС. Срокът на прилагане на някои от тези дерогации изтича на определена дата, докато други се прилагат до приемането на окончателния режим.

(2)

Дерогациите по отношение на ставките на ДДС, предвидени от Директива 2006/112/ЕО в съответствие с Акта за присъединяване от 2003 г. и които дават възможност за гладко приспособяване на икономиките на определени нови държави-членки към вътрешния пазар, имат определена срок на прилагане, който изтича скоро.

(3)

Някои от тези нови държави-членки изразиха желанието си да прилагат предоставените им дерогации през допълнителен период от време.

(4)

С оглед на продължаващото обсъждане относно използването на намалени ставки и законодателно предложение, което ще бъде представено от Комисията, е уместно да се удължи прилагането на някои дерогации до края на 2010 г. — датата, до която е удължено експерименталното прилагане на намалената ставка за трудоемки услуги.

(5)

Поради това Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Считано от 1 януари 2008 г., Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 123 се заменя със следното:

„Член 123

Чешката република може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 5 % за доставката на строителни работи за жилищно строителство, което не се извършва като част от социална политика, с изключение на строителните материали.“

2.

Член 124 се заличава.

3.

В член 125, параграфи 1 и 2 думите „до 31 декември 2007 г.“ се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.

4.

Член 126 се заличава.

5.

В член 127 думите „1 януари 2010 г.“ се заменят с „31 декември 2010 г.“.

6.

Член 128 се заменя със следното:

„Член 128

1.   Полша може до 31 декември 2010 г. да предоставя освобождаване с възможност за приспадане на платен на предходния етап ДДС по отношение на доставката на някои книги и специализирани периодични издания.

2.   Полша може до 31 декември 2010 г. или до въвеждането на окончателен режим, както е посочено в член 402, което от двете събития настъпи по-рано, да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за предоставянето на ресторантьорски услуги.

3.   Полша може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 3 % за доставката на хранителни продукти, както е посочено в точка 1 от приложение III.

4.   Полша може до 31 декември 2010 г. да продължи да прилага намалена ставка от не по-малко от 7 % за предоставянето на услуги, които не се извършват като част от социална политика, за строителство, обновяване и преустройство на жилища, с изключение на строителните материали, и за доставката преди първо обитаване на жилищни сгради или части от жилищни сгради, както е посочено в член 12, параграф 1, буква а)“.

7.

В член 129, параграфи 1 и 2 думите „до 31 декември 2007 г.“ се заменят с „до 31 декември 2010 г.“.

8.

Член 130 се заличава.

Член 2

Държавите-членки изпращат на Комисията текстовете на разпоредбите на националното законодателство, които са приели в уредената с настоящата директива област.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  Становище от 11 декември 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2006/138/ЕО (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 92).