27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/33


ДИРЕКТИВА 2007/49/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 юли 2007 година

за изменение на Директива 2003/91/EО относно установяването на мерки за изпълнение за целите на член 7 от Директива 2002/55/EО на Съвета по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове от земеделски растителни видове

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/55/EО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви a) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/91/ЕО на Комисията (2) бе приета, за да гарантира, че сортовете, които държавите-членки включват в националните си каталози, съответстват на насоките, изготвени от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO), по отношение на характеристиките, които трябва да се включват като минимум в изследването и минималните условия за изследване на сортовете, доколкото такива указания са били установени. За други сортове директивата предвижда, че трябва да се прилагат насоките на Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

(2)

Оттогава CPVO и UPOV са изготвили допълнителни насоки за редица други видове или са актуализирали вече съществуващите.

(3)

Следователно Директива 2003/91/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за селско стопанство, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2003/91/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

За изследвания, започнали преди 1 ноември 2007 г., държавите-членки могат да прилагат Директива 2003/91/ЕО във варианта, приложим преди изменението ѝ с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 октомври 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между посочените разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби от 1 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 4

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисиятa


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33. Директива, последно изменена с Директива 2006/124/ЕО на Комисията (ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 12).

(2)  ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11. Директива, изменена с Директива 2006/127/ЕО (ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 82).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на CPVO протоколите за изпитвания

Научно наименование

Общо наименование

CPVO протокол

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

протокол TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

протокол TP 46/1 от 14.6.2005 г.

Allium porrum L.

Праз

протокол TP 85/1 от 15.11.2001 г.

Allium sativum L.

Чесън

протокол TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

протокол TP 130/1 от 27.3.2002 г.

Brassica oleracea L.

Карфиол

протокол TP 45/1 от 15.11.2001 г.

Brassica oleracea L.

Броколи или калабрезе

протокол TP 151/2 от 21.3.2007 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

протокол TP 54/2 от 1.12.2005 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

протокол TP 65/1 от 25.3.2004 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

протокол TP 48/2 от 1.12.2005 г.

Capsicum annuum L.

Чили или пипер

протокол TP 76/2 от 21.3.2007 г.

Cichorium endivia L.

Къдрава листна ендивия и обикновена листна ендивия

протокол TP 118/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

протокол TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория, обикновена

протокол TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Диня

протокол TP 142/1 от 21.3.2007 г.

Cucumis melo L.

Пъпеш

протокол TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

протокол TP 61/1 от 27.3.2002 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

протокол TP 119/1 от 25.3.2004 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

протокол TP 184/1 от 25.3.2004 г.

Daucus carota L.

Моркови и моркови за фураж

протокол TP 49/2 от 1.12.2005 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Копър

протокол TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Марули

протокол TP 13/3 от 21.3.2007 г.

Lycopersicon esculentum Mill.

Домати

протокол TP 44/3 от 21.3.2007 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

протокол TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Увивен боб

протокол TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Дребен френски зелен фасул и увивен френски фасул

протокол TP 12/2 от 1.12.2005 г.

Pisum sativum L. (partim)

Набръчкан градински грах, кръгъл градински грах и захарен градински грах

протокол TP 7/1 от 6.11.2003 г.

Raphanus sativus L.

Репички

протокол TP 64/1 от 27.3.2002 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

протокол TP 55/1 от 27.3.2002 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Градинска салата

протокол TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

протокол TP Бакла/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Сладка царевица и пуклива царевица

протокол TP 2/2 от 15.11.2001 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изпитване на UPOV

Научно наименование

Общо наименование

Насока на UPOV

Allium fistulosum L.

Японски лук или уелски лук

насока TG 161/3 от 1.4.1998 г.

Allium schoenoprasum L.

Сибирски лук

насока TG 198/1 от 9.4.2003 г.

Apium graveolens L.

Керевиз

насока TG 82/4 от 17.4.2002 г.

Apium graveolens L.

Целина

насока TG 74/4 corr. от 17.4.2002 г. + 5.4.2006 г.

Beta vulgaris L.

Листно цвекло или „Chard“

насока TG 106/4 от 31.3.2004 г.

Beta vulgaris L.

Салатно цвекло, включително „Cheltenham“

насока TG 60/6 от 18.10.1996 г.

Brassica oleracea L.

Къдраво зеле

насока TG 90/6 от 31.3.2004 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

насока TG 105/4 от 9.4.2003 г.

Brassica rapa L.

Ряпа

насока TG 37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

насока TG 154/3 от 18.10.1996 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

насока TG 155/4 от 14.3.2007 г.

Raphanus sativus L.

Черна ряпа

насока TG 63/6 от 24.3.1999 г.

Rheum rhabarbarum L.

Ревен

насока TG 62/6 от 24.3.1999 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен или кокеш

насока TG 116/3 от 21.10.1988 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

насока TG 117/4 от 17.4.2002 г.

Текстът на указанията може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).