21.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 247/17


ДИРЕКТИВА 2007/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 5 септември 2007 година

за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 75/106/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за предварително опаковане по обем на някои предварително опаковани течности (3) и Директива 80/232/ЕИО на Съвета от 15 януари 1980 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно обхвата на номиналните количества и номинални обеми, разрешени за някои опаковки продукти (4) определят номинални количества за определен брой предварително опаковани течни и нетечни продукти с цел да се гарантира свободното движение на продукти в съответствие с изискванията на тези директиви. За повечето продукти е разрешено националните номинални количества да съществуват паралелно с номиналните количества на Общността. За някои продукти обаче са определени номинални количества на Общността, които изключват всякакви национални номинални количества.

(2)

Промените в предпочитанията на потребителите и иновациите в областта на предварителното опаковане и търговията на дребно на ниво Общност и на национално ниво породиха необходимостта да се прецени дали съществуващото законодателство е все още целесъобразно.

(3)

Съдът на Европейската общност постанови в свое решение от 12 октомври 2000 г. по Дело С-3/99 Cidrerie Ruwet (5), че държавите-членки не могат да забраняват предлагането на пазара на готова опаковка с номинален обем, който не е включен в обхвата на Общността, но която е законно произведена и се предлага на пазара на друга държава-членка, освен ако такава забрана е предназначена да отговори на първостепенно изискване за защита на потребителите, прилага се без разграничение както за национални, така и за вносни продукти и е необходима, за да се отговори на въпросното изискване и е пропорционална на преследваната цел, когато тази цел не може да бъде постигната с мерки, които са по-малко ограничаващи за търговията в рамките на Общността.

(4)

Защитата на потребителите е улеснена от законодателство, прието след директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО, по-специално Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно защита на потребителите при обозначаване цените на стоките, предлагани на потребителите (6). Държавите-членки, които все още не са направили това, следва да преценят дали да въведат Директива 98/6/ЕО по отношение на някои малки предприятия за търговия на дребно.

(5)

Оценка на въздействието, включваща и широка консултация с всички заинтересовани участници, показа, че в много сектори свободните номинални количества увеличават свободата на производителите да предлагат стоки, отговарящи на вкуса на потребителите, и засилват конкуренцията по отношение на качеството и цената на вътрешния пазар. В други сектори, обаче, е по-целесъобразно в интерес на потребителите и производителите засега да се запазят задължителните номинални количества.

(6)

Прилагането на настоящата директива следва да бъде придружено с повече информация за потребителите и производителите, за да се спомогне за разбирането на ценообразуването за единица мярка.

(7)

Следователно номиналните количества следва като цяло да не подлежат на регулиране на ниво Общност или на национално ниво и следва да е възможно да се пуснат на пазара предварително опаковани стоки във всякакви номинални количества.

(8)

Все пак в някои сектори такава липса на регулиране би могла да доведе до несъразмерно високи допълнителни разходи, особено за малките и средни предприятия. Следователно за тези сектори съществуващото законодателство на Общността следва да бъде адаптирано в светлината на опита, по-специално за гарантиране, че номиналните количества на Общността са поне точно определени за най-продаваните продукти.

(9)

Тъй като, освен в сектора на вината и алкохола, който има особени характеристики, поддържането на задължителни номинални количества следва да бъде считано за изключение, то периодично следва да бъде повторно оценявано в светлината на опита и за да се отговори на нуждите на потребителите и производителите. За секторите, в които могат да бъдат запазени задължителните номинални количества, когато Комисията констатира сътресение на пазара и/или дестабилизиране на поведението на потребителите, по-специално на най-уязвимите потребители, тя следва да прецени дали да се разреши на държавите-членки да запазят преходните периоди, и по-специално да запазят най-продаваните разфасовки от задължителната гама.

(10)

В държавите-членки, в които предварително опакованият хляб представлява висок процент от обичайното потребление, съществува силна зависимост между размера на опаковката и теглото на хляба. Както по отношение и на други предварително опаковани продукти, съществуващите размери на опаковката на предварително опакования хляб, които се използват обикновено, не попадат в приложното поле на настоящата директива и могат да продължат да бъдат използвани.

(11)

С цел да се стимулира прозрачността, всички номинални количества за предварително опаковани продукти следва да бъдат определени в един законодателен текст и, следователно, да бъдат отменени директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО.

(12)

С цел да се повиши защитата на потребителите, по-специално на уязвимите потребители като хората с увреждания и възрастните хора, следва да бъде обърнато необходимото внимание на осигуряване на обозначения на теглото и обема при етикетиране на продуктите за потребителите, които са по-лесно четими и видими върху готовите опаковки при нормални условия на представяне.

(13)

За някои течни продукти Директива 75/106/ЕИО определя метрологични изисквания, идентични с тези, определени в Директива 76/211/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно предварителното опаковане по тегло или по обем на някои продукти в готови опаковки (7). Поради това следва Директива 76/211/ЕИО да бъде изменена и да включи в своя обхват продуктите, обхванати понастоящем с Директива 75/106/ЕИО.

(14)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (8) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността таблици, които показват, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и приетите мерки за нейното транспониране и да осигурят публичен достъп до тях.

(15)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и, следователно, чрез отмяна на обхвата на Общността и установяването на еднакви номинални количества на Общността, когато е необходимо, могат да бъдат по-добре постигнати на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, както е уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящата директива определя правила за номиналните количества за продукти, поставени в готови опаковки. Тя се прилага за предварително опаковани продукти и готови опаковки, определени в член 2 от Директива 76/211/ЕИО.

2.   Настоящата директива не се прилага за продуктите, изброени в приложението, които се продават в безмитни магазини за консумация извън Европейския съюз.

Член 2

Свободно движение на стоки

1.   Освен ако не е предвидено друго в членове 3 и 4, държавите-членки не могат да откажат, да забранят или да ограничат пускането на пазара на предварително опаковани продукти на основания, свързани с номиналните количества на готовата опаковка.

2.   Като спазват принципите, изложени в Договора, и по-специално свободното движение на стоки, държавите-членки, които понастоящем предписват задължителни номинални количества за мляко, масло, сухи тестени изделия и кафе, могат да продължат да правят това до 11 октомври 2012 г.

Държавите-членки, които понастоящем предписват задължителни номинални количества за бяла захар, могат да продължат да правят това до 11 октомври 2013 г.

ГЛАВА II

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 3

Пускане на пазара и свободно движение на някои продукти

Държавите-членки осигуряват продуктите, изброени в точка 2 от приложението и поставени в готови опаковки в рамките, посочени в точка 1 от приложението, да се пускат на пазара само ако са предварително опаковани в номиналните количества, посочени в точка 1 от приложението.

Член 4

Аерозолни опаковки

1.   Аерозолните опаковки указват номиналната обща вместимост на контейнера. Указанието е такова, че не поражда объркване с номиналния обем на съдържанието.

2.   Чрез дерогация от член 8, параграф 1, буква д) от Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки (9), продаваните в аерозолни опаковки продукти не е необходимо да бъдат обозначени с номиналното тегло на тяхното съдържание.

Член 5

Групови опаковки и готови опаковки, съставени от индивидуални опаковки, които не са предвидени за продажба поотделно

1.   По смисъла на член 3, когато две или повече индивидуални готови опаковки съставят групова опаковка, номиналните количества, изброени в точка 1 от приложението, се прилагат за всяка една индивидуална опаковка.

2.   Когато готовата опаковка се състои от две или повече индивидуални опаковки, които не са предназначени за продажба поотделно, номиналните количества, изброени в точка 1 от приложението, се прилагат за готовата опаковка.

ГЛАВА III

ОТМЯНА, ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Отмяна

Директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО се отменят.

Член 7

Изменения на Директива 76/211/ЕИО

В член 1 от Директива 76/211/ЕИО думите „с изключение на посочените в Директива 75/106/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за определянето на обема на някои предварително опаковани течности в готови опаковки и“ се заличават.

Член 8

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и обнародват необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, преди 11 октомври 2008 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите-членки прилагат тези мерки, считано от 11 април 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 9

Доклади, съобщения за дерогация и наблюдение

1.   Комисията представя доклад за прилагането и ефекта на настоящата директива на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет най-късно до 11 октомври 2015 г. и на всеки десет години след това. Когато е необходимо, докладът се придружава от предложение за преразглеждане на настоящата директива.

2.   Държавите-членки, посочени в член 2, параграф 2, съобщават на Комисията най-късно до 11 април 2009 г. секторите, които подлежат на дерогацията, посочена в този параграф, периода на тази дерогация, прилагания обхват от задължителни номинални количества и съответната рамка.

3.   Комисията наблюдава прилагането на член 2, параграф 2 на основата на собствените си констатации и на докладите от съответните държави-членки. По-специално, Комисията наблюдава развитието на пазара след транспонирането на настоящата директива и прави преценка, с оглед на резултатите от това наблюдение, относно прилагането на последващи мерки към нея, запазвайки задължителните номинални количества, упоменати в член 2, параграф 2.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 2, 6 и 7 се прилагат от 11 април 2009 година.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 5 септември 2007 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. POETTERING

За Съвета

Председател

M. LOBO ANTUNES


(1)  ОВ C 255, 14.10.2005 г., стр. 36.

(2)  Становище на Европейския парламент от 2 февруари 2006 г. (ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 52), Обща позиция на Съвета от 4 декември 2006 г. (ОВ C 311 E, 19.12.2006 г., стр. 21), Позиция на Европейския парламент от 10 май 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 16 юли 2007 г.

(3)  ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 година.

(4)  ОВ L 51, 25.2.1980 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 87/356/ЕИО (ОВ L 192, 11.7.1987 г., стр. 48).

(5)  [2000] ECR I-8749.

(6)  ОВ L 80, 18.3.1998 г., стр. 27.

(7)  ОВ L 46, 21.2.1976 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 78/891/ЕИО на Комисията (ОВ L 311, 4.11.1978 г., стр. 21).

(8)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБХВАТ НА НОМИНАЛНИТЕ КОЛИЧЕСТВА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОТОВИ ОПАКОВКИ

1.   Продукти, продавани на обем (количество в ml)

Тихи вина

В рамките от 100 ml до 1 500 ml само следните 8 номинални количества:

ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

„Жълти“ вина

В рамките от 100 ml до 1 500 ml само следното номинално количество:

ml: 620

Пенливи вина

В рамките от 125 ml до 1 500 ml само следните 5 номинални количества:

ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500

Ликьорни вина

В рамките от 100 ml до 1 500 ml само следните 7 номинални количества:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Ароматизирани вина

В рамките от 100 ml до 1 500 ml само следните 7 номинални количества:

ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500

Спиртни напитки

В рамките от 100 ml до 2 000 ml само следните 9 номинални количества:

ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000

2.   Определения на продуктите

Тихи вина

Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1) (код по КН ex 2204)

„Жълти“ вина

Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН ex 2204) с обозначението за произход: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L'Etoile“ и „Château-Chalon“ в бутилки по смисъла на приложение I, точка 3 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти (2)

Пенливи вина

Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) и приложение I, точки 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН 2204 10)

Ликьорни вина

Вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) и приложение I, точка 14 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН 2204 21 – 2204 29)

Ароматизирани вина

Ароматизирани вина по смисъла на член 2, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (3) (код по КН 2205)

Спиртни напитки

Спиртни напитки по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на спиртни напитки (4) (код по КН 2208)


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 118, 4.5.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 382/2007 (ОВ L 95, 5.4.2007 г., стр. 12).

(3)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

(4)  ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.