26.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/6


ДИРЕКТИВА 2007/28/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 25 май 2007 година

за изменение на определени приложения към директиви на Съвета 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО относно максимално допустимите граници на остатъци от азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху храните от животински произход (1), и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (3), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Директива 91/414/ЕИО разрешенията за употреба на продукти за растителна защита върху определени култури са отговорност на държавите-членки. Такива разрешения трябва да се основават на оценката на ефекта върху човешкото здраве и здравето на животните и въздействието върху околната среда. При тази оценка трябва да се имат предвид елементи, които включват излагането на потребителя и на наблюдателя и въздействието върху земната, водната и въздушната среда, както и въздействието върху хора и животни, посредством консумацията на остатъци по третираните култури.

(2)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) отразяват използването на минималните количества пестициди, необходими за ефективна защита на растенията, прилагани по начин, при който количеството остатъци да бъде практически най-малкото и токсикологично допустимо, особено що се отнася до допустимата дневна доза.

(3)

МДГОВ за пестициди, попадащи в обхвата на директиви 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, ще бъдат държани под наблюдение и могат да бъдат изменени, за да се вземат предвид нови или променени употреби. Информацията за нови или променени употреби е съобщена на Комисията, което следва да доведе до промени в количествата остатъци от азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин.

(4)

Излагането на потребителите в продължение на целия им живот на тези пестициди посредством хранителни продукти, които могат да съдържат остатъци от тези пестициди беше преразгледано и оценено в съответствие с използваните в Общността процедури и практики, като се взети предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация (4). На базата на тези преценки и оценки, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат установени така, че да се гарантира, че допустимата дневна доза не е надвишена.

(5)

В случая с хлорфенапир, фолпет и ламбда-цихалотрин, за които съществува критична референтна доза (КРД), силното излагане на потребителите посредством всеки от хранителните продукти, които могат да съдържат остатъци от тези пестициди, беше преценено и оценено в съответствие с действащите в Общността процедури и практики, като се вземат предвид насоките, публикувани от Световната здравна организация. Становищата на Научния комитет по растенията (НКР), по-специално мнението и препоръките по отношение на защитата на потребителите на хранителни продукти, третирани с пестициди (5), бяха взети под внимание. На основата на оценката за дневната доза, МДГОВ за тези пестициди следва да бъдат определени така, че да се гарантира, че критичната референтна доза няма да бъде надвишена. Що се отнася до другите вещества, оценката на наличната информация показа, че не се изисква КРД и че следователно не е необходима краткосрочна оценка.

(6)

Когато разрешената от държавите-членки употреба на препарати за защита на растенията не води до доловими количества на остатъци от пестициди във или върху хранителните стоки, или когато е налице неразрешена употреба, както и при разрешена употреба от държава-членка, без да са били представени необходимите данни, или когато употреба в трети страни, която води до остатъци във или върху хранителни продукти, които могат да попаднат на пазара на Общността не е подкрепена с подобни необходими данни, МДГОВ следва да бъдат установени на най-ниската граница на аналитично определяне.

(7)

Установяването или изменението на временни МДГОВ на равнище Общност не пречи на държавите-членки да определят временни МДГОВ за малеинов хидразид и трифлоксистробин в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО и приложение VI към същата директива. Приема се, че период от четири години е достатъчен, за да се позволи по-нататъшна употреба на тези вещества. Временните МДГОВ на равнище Общност следва в такъв случай да станат окончателни.

(8)

Необходимо е следователно да се изменят МДГОВ, установени в приложенията към директиви 86/363/EИО и 90/642/EИО, за да се осигури възможност за нужните наблюдение и контрол на употребата на съответните продукти за растителна защита и за да се защитят потребителите. Когато МДГОВ са били вече определени в приложенията към тези директиви, е уместно те да бъдат изменени. Когато МДГОВ все още не са били определени, е уместно те да бъдат установени за пръв път.

(9)

Директиви 86/363/EИО и 90/642/EИО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 86/363/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящата директива.

Член 2

Директива 90/642/ЕИО се изменя в съответствие с приложение II към настоящата директива.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 26 ноември 2007 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 27 ноември 2007 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 май 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО на Комисията (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 31).

(2)  OВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71. Директива, последно изменена с Директива 2007/27/ЕО.

(3)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/25/ЕО на Комисията (ОВ L 106, 24.4.2007 г., стр. 34).

(4)  Насоки за прогнозното изчисляване на дневната доза от остатъци от пестициди, приемани с храната (преразгледани), изготвени от световната система за мониторинг на околната среда/хранителната програма (GEMS/Food Programme) в сътрудничество с Комитета по Кодекса за остатъците от пестициди, публикувани от Световната здравна организация през 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Становище относно въпросите, свързани с изменението на приложенията към директиви на Съвета 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО (становище, изразено от Научния комитет по растенията на 14 юли 1998 г.); Становище относно променливите количества остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците (становище, изразено от Научния съвет по растенията на 14 юли 1998 г.); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част Б от приложение II към Директива 86/363/ЕИО се добавя следният ред:

 

Максимални количества в мг/кг

Остатъци от пестициди

в месо, включително мазнина, месни продукти, вторични месни продукти и животински мазнини, изброени в приложение I под позиции номер ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 и 1602

за мляко и млечни продукти, изброени в приложение I под позиции номер 0401, 0402, 0405 и 0406

в пресни яйца без черупка, в птичи яйца и яйчни жълтъци, изброени в приложение I под позиции номер 0407 и 0408

„Малеинов хидразид (2)

месо (с изключение на домашни птици) 0,05 (3)

черен дроб (с изключение на домашни птици) 0,05 (3)

бъбрек (с изключение на домашни птици) 0,5 (3)

други 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Определението за остатъците за млякото и млечните продукти е: малеинов хидразид и неговите съединения, изразени като малеинов хидразид.

(3)  Показва, че МДГОВ са установени условно в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.

(4)  Показва, че МДГОВ са установени временно до 30 юни 2008 г., в очакване да бъде предадена информация от заявителя. Ако не бъде получена информация до тази дата, МДОГВ се отменят чрез директива или регламент.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част А от приложение II към Директива 90/642/ЕИО колоните за азоксистробин, хлорфенапир, фолпет, ипродион, ламбда-цихалотрин, малеинов хидразид, металаксил-М и трифлоксистробин се заменят със следното:

 

Остатъци от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества (мг/кг)

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Азоксистробин

Хлорфенапир

Фолпет

Ипродион

Ламбда-цихалотрин

Малеинов хидразид

Метолахлор, включително други смеси на съставни изомери, включително металаксил-М (сума на изомерите)

Трифлоксистробин

„1.

Плодове, пресни, изсушени или сурови, замразени, несъдържащи добавена захар; ядки

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Грейпфрути

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Лимони

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Сладки лимони

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Мандарини (включително клементини и други хибриди)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Помело

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ (със или без черупки)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Орехи макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеканови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от пиния

 

 

 

 

 

 

 

 

Шамфъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

Орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

СЕМКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

КОСТИЛКОВИ ПЛОДОВЕ

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Кайсии

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Череши

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Праскови (включително праскови без мъх и подобни хибриди)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

ЯГОДОВИ ПЛОДОВЕ И ДРЕБНОПЛОДНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Трапезно и винено грозде

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Трапезно грозде

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Винено грозде

 

 

5

 

 

 

1

 

б)

Ягоди (различни от диворастящи)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

в)

Храстовидни (различни от диворастящи)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Къпини

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Едри къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръстоски на малина и къпина

 

 

 

 

 

 

 

 

Малини

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

г)

Други дребноплодни и ягодови плодове (различни от диворастящи)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Френско грозде (червено, черно и бяло)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Цариградско грозде

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

д)

Диворастящи ягодови и други плодове

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

РАЗНИ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

Банани

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Кумкуат

 

 

 

 

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

 

 

 

 

Манго

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Маслини (трапезни)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Маслини (за извличане на маслиново масло)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Папая

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Маракуя

 

 

 

 

 

 

 

 

Ананас

 

 

 

 

 

 

 

 

Нар

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Зеленчуци, пресни или несготвени, замразени или изсушени

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И ГРУДКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Корени от маниока

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина с едри глави

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Хрян

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Земни ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Пащърнак

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Корени от магданоз

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Репички

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Козя брада

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Сладки патати

 

 

 

 

 

 

 

 

Жълта ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнам

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Чесън

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Лук

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Шалот

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Зелен лук

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

ПЛОДОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Картофови

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Домати

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Пиперки

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Патладжани

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Бамя

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

б)

Тиквови – ядивна кора

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Краставици

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

в)

Тиквови – неядивна кора

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Пъпеши

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Тикви

 

 

 

 

 

 

 

 

Дини

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Други

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

г)

Сладка царевица

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

ЗЕЛЕНЧУЦИ ОТ РОД „ЗЕЛЕ“

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Цветно зеле

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Броколи (включително броколи от Калабрия)

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Главесто зеле

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Брюкселско зеле

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Зеле

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

в)

Листно зеле

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Китайско зеле

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Други

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

г)

Алабаш

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПРЕСНИ ПОДПРАВКИ

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Марули и подобни

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

Градинска салата

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Маруля

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Ескариол (широколистна ендивия)

 

 

 

 

 

 

1

 

Рукола

 

 

 

 

 

 

 

 

Листно зеле, включително листа от ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

б)

Спанак и подобни

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Спанак

 

 

10

 

 

 

 

 

Цвекло за салата

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

в)

Воден кресон

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

г)

Ендивия

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

д)

Билки

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Балдаран

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирски лук

 

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа от целина

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

БОБОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Фасул (с шушулки)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Фасул (без шушулки)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Грах (с шушулки)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Грах (без шушулки)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (пресни)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

 

Бяло цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Копър

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Артишок (ангинарии)

1

 

 

 

 

 

 

 

Праз

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Ревен

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

ГЪБИ

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Култивирани гъби

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

б)

Диворастящи гъби

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Варива

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Фасул

 

 

 

 

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

Грах

 

 

 

 

 

 

 

 

Лупина

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Маслодайни семена

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Ленено семе

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Фъстъци

 

 

 

 

 

 

 

 

Маково семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Сусамово семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Слънчогледово семе

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Рапично семе

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Соя

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Синапено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Памуково семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Конопено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Картофи

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Ранни картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

Късни картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Чай (изсушени листа и стебла, ферментирали или обработени по друг начин, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Хмел (сушен), включително хмелов гранулат и неконцентриран прах

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Показва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Сума от каптан и фолпет.

(3)  Показва, че МДГОВ са установени временно в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО.“