25.4.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/1


ДИРЕКТИВА 2007/2/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 март 2007 година

за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора, в светлината на съвместния текст, одобрен от Помирителния комитет на 17 януари 2007 г. (2),

като имат предвид, че:

(1)

Общностната политика за околната среда трябва да цели високо равнище на защита, като се отчита разнообразието на ситуации в различните региони на Общността. Освен това е необходима информация, включително пространствена, за формулиране и прилагане на тази политика и други общностни политики, които трябва да включват изисквания за опазване на околната среда в съответствие с член 6 от Договора. С оглед постигане на такава интеграцияе необходимо да се въведе мярка за координация между потребителите и доставчиците на информация, така че да се обединят информацията и познанието от различни сектори.

(2)

Шестата програма за действие в областта на околната среда, приета с Решение № 1600/2002/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. (3) поставя изискване за подробно разглеждане на въпроса, така че да се гарантира, че общностната политика за околната среда се изработва интегрирано при отчитане на регионалните и местните различия. Известен брой проблеми съществуват по отношение на наличието, качеството, организацията, достъпността и обмена на пространствена информация, необходима за постигане на поставените в тази програма цели.

(3)

Проблемите относно наличието, качеството, организацията, достъпността и обмена на пространствена информация са общи за голям брой политики и информационни теми и се проявяват на различните нива на публична власт. Разрешаването на тези проблеми изисква мерки, насочени към размяната, обмена, достъпа и използването на оперативно съвместими пространствени данни и услуги за пространствени данни на различните нива на публична власт и в различни сектори. Поради това следва да се създаде инфраструктура за пространствена информация в Общността.

(4)

Инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) следва да подпомага определянето на политиката във връзка с политиките и дейностите, които могат да имат пряко или косвено отражение върху околната среда.

(5)

INSPIRE следва да се базира на инфраструктурите за пространствена информация, създадени от държавите-членки, които са съвместими с общите правила за прилагане и са допълнени с мерки на общностно равнище. Тези мерки следва да гарантират, че създадените от държавите-членки инфраструктури за пространствена информация са съвместими и използваеми в общностен и трансграничен контекст.

(6)

Инфраструктурите за пространствена информация в държавите-членки следва да са предназначени да гарантират, че пространствените данни се съхраняват, предоставят и поддържат на най-подходящото равнище; че са възможни последователно съчетаване на пространствени данни от различни източници в Общността и техният обмен между няколко потребители и приложения; че е възможно пространствени данни, събрани на дадено равнище на публична власт, да бъдат обменяни между други публични власти; че пространствените данни се предоставят при условия, които не ограничават неправомерно тяхното широко използване; че са улеснени намирането на налични пространствени данни, оценката на тяхната пригодност за преследваните цели и запознаването с условията за тяхното използване.

(7)

Съществува известно припокриване между пространствената информация, обхваната от настоящата директива, и информацията, обхваната от Директива 2003/4/EО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (4). Настоящата директива не следва да накъpнява прилагането на директива 2003/4/EО.

(8)

Настоящата директива не следва да накъpнява прилагането на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (5), чиито цели допълват целите на настоящата директива.

(9)

Настоящата директива не трябва да засяга съществуването или правото на собственост върху права на интелектуална собственост на органи на публичната власт.

(10)

Създаването на INSPIRE ще представлява значителна добавена стойност за – и също така ще се ползва от – други общностни инициативи като Регламент (EО) № 876/2002 на Съвета от 21 май 2002 г. за създаване на Съвместното предприятие „Галилео“ (6) и Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Глобално наблюдение на околната среда и сигурността (ГНОСС): създаване на капацитет за ГНОСС до 2008 г. – (План за действие (2004 – 2008 г.)“. Държавите-членки следва да разгледат въпроса за използване на данните и услугите, произтичащи от Галилео и ГНОСС, в момента в който бъдат налице, и по-специално данните и услугите, свързани с времевите и пространствените референции от „Галилео“.

(11)

Голям брой инициативи за събиране, хармонизиране или организиране на разпространението или използването на пространствена информация се предприемат на национално и общностно paвнище. Такива инициативи могат да бъдат въведени с общностно законодателство, като например Решение 2000/479/EО на Комисията от 17 юли 2000 г. за въвеждане на Европейски регистър на замърсяващите емисии (EPER) в съответствие с член 15 от Директива 96/61/EО на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) (7) и Регламент (EО) № 2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. за наблюдение на горите в Общността и тяхното взаимодействие с околната среда (Forest focus) (8), в рамките на финансирани от Общността програми (например CORINE земно покритие, Европейската информационна система за транспортна политика) или могат да произтичат от инициативи, предприети на национално или регионално равнище. Настоящата директива не само ще допълни тези инициативи, като създаде рамка, която ще направи възможна тяхната оперативна съвместимост, но и по-скоро ще надгради съществуващите опит и инициативи, отколкото да дублира вече извършената работа.

(12)

Настоящата директива следва да се прилага за пространствени данни, държани от или от името на публични власти, и за използването на пространствени данни от публични власти при изпъление на техните публични задачи. Въпреки това, при определени условия, тя следва също да се прилага и за пространствени данни, държани от физически или юридически лица, различни от публични власти, ако тези лица го поискат.

(13)

Настоящата директива не следва да поставя изисквания за събирането на нови данни или за докладване на такава информация на Комисията, тъй като тези въпроси се уреждат от други нормативни актове в областта на околната среда.

(14)

Въвеждането на националните инфраструктури следва да става постепенно, като съответно на въпросите, отнасящи се до пространствените данни, обхванати от настоящата директива, следва да се определят различни степени на приоритет. Въвеждането следва да отчита степента, в която пространствените данни са необходими за широк спектър от приложения в различни области на политиката, приоритета на действията, предвидени съгласно общностните политики, които се нуждаят от хармонизирани пространствени данни, и вече постигнатия напредък от хармонизираните усилия, предприети от държавите-членки.

(15)

Загубата на време и средства за търсене на съществуващи пространствени данни или за установяване на това, дали тези данни могат да бъдат използвани за дадена цел, е съществена пречка за пълното използване на наличните данни. Следователно държавите-членки следва да предоставят описание на наличните масиви от пространствени данни и услуги под формата на метаданни.

(16)

Тъй като голямото разнообразие от формати и структури, в които са организирани пространствените данни и се предоставя достъп до тях в Общността, затруднява ефективното формулиране, прилагане, наблюдение и оценка на общностното законодателство, което пряко или косвено засяга околната среда, следва да се предвидят мерки по прилагане, така че да се улесни използването на пространствени данни от различни източници в държавите-членки. Тези мерки следва да са изработени по такъв начин, че да осигуряват оперативната съвместимост на масивите от пространствени данни, като държавите-членки следва да гарантират, че данните или информацията, необходими за постигане на оперативна съвместимост, са предоставени при условия, които не ограничават тяхното използване за тази цел. Правилата за прилагане следва да се базират, по възможност, на международни стандарти и не трябва да водят до прекомерни разходи за държавите-членки.

(17)

Необходими са мрежови услуги за обмен на пространствени данни между различните равнища на публична власт в Общността. Тези мрежови услуги следва да направят възможно откриването, преобразуването, разглеждането и изтеглянето на пространствени данни и прибягването до услуги за пространствени данни и електронна търговия. Услугите на мрежата следва да функционират в съответствие с общо съгласувани спецификации и минимални критерии за изпълнение, така че да се гарантира оперативната съвместимост на създадените от държавите-членки инфраструктури. Мрежата от услуги следва да включва също техническата възможност публичните органи да предоставят на разположение своите масиви от пространствени данни и услуги.

(18)

Някои масиви от данни и услуги от значение за общностните политики, които пряко или непряко се отнасят до околната среда, се държат и експлоатират от трети лица. Следователно държавите-членки следва да предоставят възможност на трети лица да допринесат за националните инфраструктури, при условие че последователността и лесното използване на обхванатите от тези инфраструктури пространствени данни и услуги за пространствени данни не са накърнени по този начин.

(19)

Опитът в държавите-членки е показал, че за успешното въвеждане на дадена инфраструктура за пространствена информация е важно минимален брой услуги да бъдат предоставени безплатно на обществеността. Поради това държавите-членки следва да предоставят, като минимум и безплатно, услугите за намиране на масиви от пространствени данни и, при определени условия, преглеждане на масиви от пространствени данни.

(20)

За да се подпомогне интегрирането на националните инфраструктури в INSPIRE, държавите-членки следва да предоставят достъп до своите инфраструктури чрез геопортал на Общността, управляван от Комисията, както и чрез всяка точка за достъп, чието управление самите държави-членки решат да поемат.

(21)

С цел предоставянето на разположение на информация от различни нива на публична власт, държавите-членки следва да премахнат практическите пречки, пред които публичните органи на национално, регионално и местно равнище са изправени в това отношение при изпълнение на своите публични функции, които могат да имат пряко или косвено отражение върху околната среда.

(22)

Публичните органи трябва да имат безпрепятствен достъп до съответните масиви от пространствени данни и услуги при изпълнение на своите публични функции. Този достъп може да бъде затруднен, ако зависи от индивидуални преговори ad hoc между публичните органи всеки път, когато е необходим достъп. Държавите-членки следва да предприемат необходимите мерки, за да предотвратят такива практически препятствия за обмена на данни, като използват, например, предварителни споразумения между публичните органи.

(23)

Когато даден публичен орган предоставя на друг публичен орган в същата държава-членка масиви от пространствени данни и услуги, необходими за изпълнението на задължения за докладване според общностното законодателство в областта на околната среда, засегнатата държава-членка следва да бъде свободна да реши, че тези масиви от пространствени данни и услуги няма да бъдат предмет на заплащане на каквито и да било такси. Механизмите за обмен на масиви от пространствени данни и услуги между правителството и други органи на публичната администрация и физически или юридически лица, изпълняващи публични административни функции съгласно националното право, следва да вземат предвид необходимостта да се защитава финансовата жизнеспособност на публичните органи, по-конкретно на тези, които имат задължение да увеличават приходите. Във всеки случай събираните такси не следва да надвишават разходите по събиране, производство, възпроизвеждане и разпространение заедно с разумен приход от инвестициите.

(24)

Предоставянето на мрежови услуги следва да се извършва при пълно спазване на принципите, свързани със защитата на личните данни съгласно Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (9).

(25)

Рамките за обмена на пространствени данни между органи на публична власт, на които директивата възлага задължение за обмен, следва да бъдат неутрални по отношение на такива органи на публична власт в дадена държава-членка, както и по отношение на такива органи на публична власт в други държави-членки и институциите на Общността. Тъй като институциите и органите на Общността често трябва да обединяват и оценяват пространствена информация от всички държави-членки, те следва да имат възможност да получат достъп и да използват пространствени данни и услуги за пространствени данни съгласно хармонизирани условия.

(26)

С оглед стимулиране на развитието на услуги с добавена стойност от трети лица в полза както на органите на публична власт, така и на обществото, е необходимо да се улесни достъпът до пространствени данни, които се простират извън административните и национални граници.

(27)

Ефективното въвеждане на инфраструктури за пространствена информация изисква координиране на всички, които имат интерес от въвеждането на такива инфраструктури, независимо дали като участници или като потребители. В тази връзка следва да бъдат създадени подходящи структури за координация, които да обхващат различните нива на управление и да вземат предвид разпределението на правомощията и отговорностите в държавите-членки.

(28)

С цел използване на постигнатото ниво и съществуващия опит в информационните инфраструктури, е целесъобразно мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, да бъдат подкрепени с международни стандарти и стандарти, приети от европейските органи за стандартизация в съответствие с процедурата, установена в Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила и за създаване на правилник за услугите на информационното общество (10).

(29)

Тъй като Европейската агенция за околната среда, създадена с Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (11), има за задача да предоставя на Общността обективна, достоверна и съпоставима информация в областта на околната среда на общностно равнище и, наред с другото, цели подобряване между държавите-членки и институциите на Общността на потока от информация в областта на околната среда от значение за политиката, тя следва активно да участва в прилагането на настоящата директива.

(30)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за подобряване на законотворчеството (12) държавите-членки се насърчават да съставят, за себе си и с оглед интересите на Общността, таблици, илюстриращи, доколкото е възможно, съответствието между настоящата директива и мерките по въвеждането ѝ в националното законодателство, както и да предоставят публичен достъп до тези таблици.

(31)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (13).

(32)

По-специално на Комисията следва да се предоставят правомощия да адаптира описанието на съществуващите теми на данните, упоменати в приложения I, II и III. Тъй като такива мерки имат общ обхват и са предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, те следва да бъдат приети съобразно процедурата на регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(33)

На Комисията също така следва да се предоставят правомощия за приемане на правила за прилагане, установяващи технически разпоредби за оперативната съвместимост и хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги, правила за условията за достъп до такива масиви и услуги, както и правила относно техническите спецификации и задълженията на мрежовите услуги. Тъй като такива мерки имат общ обхват и са предназначени да допълнят настоящата директива чрез добавяне на нови несъществени елементи, те следва да бъдат приети съобразно процедурата на регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(34)

Подготвителната работа по решения относно прилагането на настоящата директива и бъдещото развитие на INSPIRE изисква непрекъснато наблюдение на изпълнението на директивата и съставяне на редовни доклади.

(35)

Тъй като целите на настоящата директива, и по-специално създаването на INSPIRE, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки поради транснационалния аспект и всеобщата нужда Общността да координира условията на достъп, обмена и размяната на пространствена информация, но могат по тази причина да бъдат постигнати по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   Целта на настоящата директива е да се определят общи правила, насочени към създаване на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (по-нататък наричана „INSPIRE“), за целите на общностните политики в областта на околната среда и политиките или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда.

2.   INSPIRE следва да изгради инфраструктури за пространствена информация, създадени и управлявани от държавите-членки.

Член 2

1.   Настоящата директива не накърнява прилагането на директиви 2003/4/ЕО и 2003/98/ЕО.

2.   Настоящата директива не засяга съществуването или правото на собственост върху права на интелектуална собственост на публичните власти.

Член 3

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„инфраструктура за пространствена информация“ означава метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни; мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение, процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни съгласно настоящата директива;

2.

„пространствени данни“ означава всички данни, които пряко или непряко указват специфично местоположение или географски район;

3.

„масив от пространствени данни“ означава определяем набор от пространствени данни;

4.

„услуги за пространствени данни“ означава операциите, които могат да бъдат извършени чрез използване на компютърно приложение, по пространствените данни, съдържащи се в масив от пространствени данни или по свързаните с тях метаданни;

5.

„пространствен обект“ означава абстрактно представяне на явление от действителността, свързано със специфично местоположение или географски район;

6.

„метаданни“ означава информация, описваща масив от пространствени данни и услуги за пространствени данни, позволяваща тяхното откриване, обобщаване и използване;

7.

„оперативна съвместимост“ означава възможността за съчетаване на пространствените данни и за взаимодействие на услугите без повторяема ръчна намеса, по такъв начин, че да се постигне последователен резултат и да бъде увеличена добавената стойност на масива от данни и услуги;

8.

„геопортал INSPIRE“ означава интернет сайт или равностоен на него, който предоставя достъп до услугите по член 11, параграф 1;

9.

„публична власт“ означава:

а)

всяко правителство или друга публична администрация, включително публични консултативни органи на национално, регионално или местно равнище;

б)

всяко физическо или юридическо лице, което изпълнява административни публични функции съгласно националното право, включително специфични задачи, дейности или услуги, свързани с околната среда; и

в)

всяко физическо или юридическо лице с публични правомощия или функции или което предоставя публични услуги, свързани с околната среда, под контрола на орган или лице по буквa а) или б).

Държавите-членки могат да предвидят, че когато органите или институциите действат в качеството cи на съдебни или законодателни органи, те не се считат за публични власти по смисъла на настоящата директива;

10.

„трето лице“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от орган на публична власт.

Член 4

1.   Настоящата директива обхваща масивите от пространствени данни, които отговарят на следните условия:

а)

отнасят се до район, върху който държава-членка има и/или упражнява своята юрисдикция;

б)

представени са в електронен формат;

в)

държат се от или от името на някои от следнитe органи или лица:

i)

орган на публичната власт, след като са създадени или получени от орган на публичната власт или се управляват или актуализират от този орган и попадат в обхвата на публичните му функции;

ii)

трето лице, на което мрежата е предоставена в съответствие с член 12;

г)

отнасят се до една или повече от темите, изброени в приложения I, II или III.

2.   В случаите, когато няколко идентични копия от един и същ масив от пространствени данни се държат от или от името на различни публични власти, настоящата директива се прилага единствено към референтната версия, от която са направени различните копия.

3.   Настоящата директива обхваща също и услугите за пространствени данни, свързани с данните, съдържащи се в масивите от пространствени данни по параграф 1.

4.   Настоящата директива не изисква събиране на нови пространствени данни.

5.   В случаите на масиви от пространствени данни, които отговарят на условието по параграф 1, буква в), но по отношение на които правата на интелектуална собственост принадлежат на трето лице, органът на публична власт може да предприеме действия съгласно настоящата директива единствено със съгласието на третото лице.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящата директива обхваща масивите от пространствени данни, държани от или от името на орган на публична власт, действащ на най-ниското ниво на управление в границите на държава-членка, единствено ако съгласно законовите или подзаконовитe актове на държавата-членка се изисква тяхното събиране или разпространение.

7.   Описанието на съществуващите теми на данните, посочени в приложения I, II и III, може да бъде адаптирано в съответствие с процедурата на регулиране с контрол по член 22, параграф 3, така че да се отчете развитието на нуждите от пространствени данни в подкрепа на общностните политики в областта на околната среда.

ГЛАВА II

МЕТАДАННИ

Член 5

1.   Държавите-членки гарантират, че се създават метаданни за масивите от пространствени данни и услуги, съответстващи на темите, изброени в приложения I, II и III, и че тези метаданни се актуализират.

2.   Метаданните включват информация относно:

а)

съответствието на масивите от пространствени данни с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1;

б)

условията за достъпа и използването на масиви от пространствени данни и услуги и, където е приложимо, съответстващите такси;

в)

качеството и валидността на масивите от пространствени данни;

г)

публичните власти, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги;

д)

ограниченията на публичния достъп и основанията за тези ограничения, в съответствие с член 13.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че метаданните са пълни и с достатъчно качество, за да изпълнят целта, определена в член 3, точка 6.

4.   Правилата за прилагането на настоящия член се приемат до 15 май 2008 г. в съответствие с процедурата на регулиране по член 22, параграф 2. Тези правила вземат предвид съответните съществуващи международни стандарти и изисквания на потребителите, особено по отношение на метаданните за валидиране.

Член 6

Държавите-членки създават метаданните по член 5 съгласно следния график:

а)

не по-късно от 2 години след датата на приемане на правила за прилагане в съответствие с член 5, параграф 4 за масивите от пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложения I и II;

б)

не по-късно от 5 години след датата на приемане на правила за прилагане в съответствие с член 5, параграф 4 за масивите от пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложение III.

ГЛАВА III

ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА МАСИВИТЕ ОТ ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ И УСЛУГИ

Член 7

1.   Правилата за прилагане, определящи технически изисквания за оперативната съвместимост и, по целесъобразност, хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги и предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол, посочена в член 22, параграф 3. Съответните изисквания на потребителите, съществуващите инициативи и международни стандарти за хармонизация на масиви от пространствени данни, както и осъществимостта и съображенията за съотношението между разходи и ползи, се вземат предвид при създаване на правилата за прилагане. Когато създадените съгласно международното право организации са приели съответни стандарти за гарантиране на оперативната съвместимост или хармонизацията на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, тези стандарти се включват и съществуващите технически средства се посочват по целесъобразност в правилата за прилагане, упоменати в настоящия параграф.

2.   Като основа за съставяне на предложение за правилата за прилагане, предвидени в параграф 1, Комисията прави анализ на осъществимостта на правилата и очакваните разходи и ползи от тях и съобщава резултатите от анализа на комитета по член 22, параграф 1. При поискване, държавите-членки представят на Комисията необходимата информация за изготвяне на такива анализи.

3.   Държавите-членки гарантират, че всички новосъбрани и съществено преструктурирани масиви от пространствени данни и съответстващите услуги за пространствени данни са на разположение в съответствие с правилата за прилагане по параграф 1 до две години след тяхното приемане, както и че другите все още употребявани масиви от пространствени данни и услуги са на разположение в съответствие с правилата за прилагане до седем години след тяхното приемане. Масивите от данни се предоставят в съответствие с правилата за прилагане, било чрез приспособяването на масивите от пространствени данни, било чрез услугите за трансформиране, посочени в член 11, параграф 1, буква г).

4.   Правилата за прилагане по параграф 1 обхващат определението и класификацията на пространствените обекти от значение за масивите от пространствени данни, отнасящи се до темите, изброени в приложения I, II и III и начина, по който тези данни се обозначават географски.

5.   Представителите на държавите-членки на национално, регионално и местно равнище, както и други физически или юридически лица, които имат интерес от съответните пространствени данни по силата на участието им в инфраструктурата за пространствена информация, включително потребители, производители, доставчици на услуги с добавена стойност или органи за координация, следва да получат възможност да участват в подготвителните разисквания по съдържанието на правилата за прилагане, упоменати в параграф 1, преди разглеждането от комитета по член 22, параграф 1.

Член 8

1.   По отношение на масивите от пространствени данни, съответстващи на една или повече теми, изброени в приложения I или II, правилата за прилагане по член 7, параграф 1, отговарят на условията, определени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

2.   Правилата за прилагане се отнасят до следните аспекти на пространствените данни:

а)

обща рамка за уникална идентификация на пространствени обекти, с която могат да се съгласуват идентификаторите съгласно националните системи, така че да се гарантира тяхната оперативна съвместимост;

б)

връзка между пространствените обекти;

в)

ключови определения и съответни многоезични тезауруси, обикновено необходими при политики, които могат да имат отражение върху околната среда;

г)

информация относно времевото измерение на данните;

д)

актуализации на данните.

3.   Правилата за прилагане са предназначени да гарантират последователност между информационни единици, отнасящи се до едно и също местоположение, или между информационни единици, които се отнасят до един и същ обект, представен в различни мащаби.

4.   Правилата за прилагане са предназначени да гарантират, че информацията, произхождаща от различни масиви от пространствени данни, е сравнима по отношение на аспектите по член 7, параграф 4 и параграф 2 от настоящия член.

Член 9

Правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1, се приемат съгласно следния график:

а)

не по-късно от 15 май 2009 г. за масиви от пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложение I;

б)

не по-късно от 15 май 2012 г. за масиви от пространствени данни, съответстващи на темите, изброени в приложения II или III.

Член 10

1.   Държавите-членки гарантират, че всяка информация, включително данни, кодове и технически класификации, необходима за привеждане в съответствие с правилата за прилагане по член 7, параграф 1, се предоставя на разположение на публичните власти или трети лица при условия, които не ограничават нейното ползване за тази цел.

2.   За да гарантират, че пространствените данни, отнасящи се до географски обект, който обхваща границите на две или повече държави-членки, са последователни, държавите-членки, когато е уместно, вземат решение по взаимно съгласие относно описанието и положението на тези общи обекти.

ГЛАВА IV

МРЕЖОВИ УСЛУГИ

Член 11

1.   Държавите-членки изграждат и управляват мрежа от следните услуги, свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са създадени метаданни, в съответствие с настоящата директива:

а)

услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне на съдържанието на метаданните;

б)

услуги за разглеждане на данни, позволяващи най-малкото: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;

в)

услуги за изтегляне на данни, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни, или на части от тези масиви, и, където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;

г)

услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;

д)

услуги, позволяващи ползването на услуги за пространствени данни.

Тези услуги отчитат съответните изисквания на потребителите и следва да са лесни за ползване, публично достъпни чрез интернет или други подходящи телекомуникационни средства.

2.   За целите на посочените в параграф 1, буква а) услуги следва, като минимално условие, да се прилага следната комбинация от критерии за търсене:

а)

ключови думи;

б)

класификация на пространствените данни и услуги;

в)

качество и валидност на масивите от пространствени данни;

г)

степен на съответствие с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1;

д)

географско разположение;

е)

условия за достъпа до и ползването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни;

ж)

публичните органи, отговарящи за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

3.   Услугите за трансформиране, посочени в параграф 1, буква г), се комбинират с другите услуги, посочени в споменатия параграф, по начин, позволяващ управлението на всички тези услуги в съответствие с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1.

Член 12

Държавите-членки следва да гарантират, че на публичните власти е предоставена техническа възможност да свържат своите масиви от пространствени данни и услуги с мрежата, посочена в член 11, параграф 1. Тази услуга се предоставя също така, при поискване, на разположение на трети лица, чиито масиви от пространствени данни и услуги са съобразени с правилата за прилагане, определящи задължения по отношение, по-специално, на метаданните, мрежовите услуги и оперативната съвместимост.

Член 13

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 11, параграф 1 държавите-членки могат да ограничат публичния достъп до масивите от пространствени данни и услугите за такива данни посредством услугите, посочени в член 11, параграф 1, буква а), когато такъв достъп би повлиял отрицателно на международните отношения, обществената сигурност или националната отбрана.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 11, параграф 1 държавите-членки могат да ограничат публичния достъп до масивите от пространствени данни и услугите за такива данни посредством услугите, посочени в член 11, параграф 1, букви от б) до д), или до услугите за електронна търговия, посочени в член 14, параграф 3, когато този достъп би оказал неблагоприятно влияние върху някой от следните елементи:

а)

поверителност на работата на публичните власти, когато по закон се предвижда такава поверителност;

б)

международни отношения, обществена сигурност или национална отбрана;

в)

осъществяване на правораздаването, гарантиране на справедлив процес за всяко лице или способност на орган на публичната власт да провежда разследване по наказателен или дисциплинарен ред;

г)

поверителност на търговска или промишлена информация, когато такава поверителност е предвидена по националното законодателство или законодателството на Общността за защита на законен икономически интерес, включително обществен интерес във връзка с опазването на статистическа поверителност и данъчна тайна;

д)

права на интелектуална собственост;

е)

поверителност на личните данни и/или досиетата на физически лица, когато тези лица не са дали съгласие за публично огласяване на информацията, когато такава поверителност е предвидена от националното или общностното законодателство;

ж)

интереси или защита на лице, което доброволно е предоставило исканата информация, без да е било правно задължено да направи това, освен ако лицето е дало съгласие за огласяване на съответната информация;

з)

опазване на околната среда, за която се отнася информацията, като например местонахождението на редки видове.

2.   Основанията за ограничаване на достъпа съгласно параграф 1 следва да се тълкуват ограничително, като за конкретния случай се отчита общественият интерес, обслужван чрез предоставянето на този достъп. Общественият интерес, обслужван чрез огласяването на съответната информация, следва да се преценява за всеки конкретен случай, като се взема предвид интересът, обслужван чрез ограничаването или предоставянето на достъп при определени условия. По силата на параграф 1, букви а), г), е), ж) и з) държавите-членки не могат да ограничават достъпа до информация относно емисиите, отделяни в околната среда.

3.   В тази рамка и с оглед прилагането на параграф 1, буква е) държавите-членки следва да гарантират спазването на изискванията на Директива 95/46/ЕО.

Член 14

1.   Държавите-членки следва да гарантират, че услугите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) са публично достъпни и безплатни.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да разрешат на публичен орган, предоставящ услуга, посочена в член 11, параграф 1, буква б), да налага такси, когато такива такси осигуряват поддържането на масиви от пространствени данни или съответните услуги за данни, особено в случаите на много големи количества данни, които често се актуализират.

3.   Данните, предоставяни чрез услугите за разглеждане, посочени в член 11, параграф 1, буква б), могат да бъдат във вид, непозволяващ повторното им използване за търговски цели.

4.   Когато публичните власти събират такси за услугите, посочени в член 11, параграф 1, буква б), в) или д), държавите-членки следва да гарантират наличието на услуги, предоставяни чрез електронна търговия. Тези услуги не могат да бъдат предмет на уговорка за освобождаване от отговорност, разрешения, давани по електронен път, или, при необходимост, лицензии.

Член 15

1.   Комисията създава и управлява геопортала INSPIRE на общностно равнище.

2.   Държавите-членки предоставят достъп до услугите по член 11, параграф 1 чрез геопортала INSPIRE, посочен в параграф 1. Държавите-членки могат да предоставят достъп до тези услуги и чрез собствените си портали за достъп.

Член 16

Правилата за прилагане, предназначени да изменят несъществените елементи на настоящата глава като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол по член 22, параграф 3 и предвиждат по-специално следното:

а)

технически спецификации за услугите, посочени в членове 11 и 12, и минимални критерии за изпълнение за тези услуги, като се отчитат съществуващите изисквания за докладване и препоръките, приети в рамките на общностното законодателство в областта на околната среда, съществуващите услуги, предоставяни чрез електронна търговия и технологичния прогрес;

б)

задълженията по член 12.

ГЛАВА V

ОБМЕН НА ДАННИ

Член 17

1.   Всяка държава-членка предприема мерки за обмен на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни между своите публични власти, посочени в член 3, точка 9, букви а) и б). Тези мерки позволяват достъп на публичните органи до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни и обмен и ползване на тези масиви и услуги за целите на публичните функции, които могат да имат въздействие върху околната среда.

2.   Мерките, предвидени в параграф 1, следва да изключват всякакви ограничения, които биха могли да създадат практически пречки, в точката на ползване, за обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

3.   Държавите-членки могат да разрешат на публичните власти, предоставящи масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, да ги лицензират и/или да изискват заплащане от публичните власти или институциите и органите на Общността, които ползват тези масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. Всички такива такси и лицензии трябва да бъдат напълно съвместими с общата цел да се улесни обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни между публичните власти. Когато се налагат такси, те следва да не надвишават минималната стойност необходима за гарантиране на нужното качество и доставка на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, заедно с разумен приход от инвестициите, като в същото време, когато това е приложимо, се зачитат задълженията за самофинансиране на публичните органи, предоставящи масиви от пространствени данни и услуги за такива данни. Масивите от пространствени данни и услугите за такива данни, предоставяни от държавите-членки на институции и органи на Общността в изпълнение на задължението им да докладват съгласно законодателството на Общността в областта на околната среда, не подлежат на никакво облагане с такси.

4.   Мерките относно обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, следва да са достъпни за публичните власти, посочени в член 3, точка 9, букви а) и б), за другите държави-членки и за институциите и органите на Общността, с оглед осъществяването на публичните функции, които могат да имат въздействие върху околната среда.

5.   Мерките относно обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, следва въз основа на взаимност и равнопоставеност да са достъпни за органите, създадени с международни споразумения, по които Общността и държавите-членки са страни, с оглед осъществяването на задачи, които могат да имат въздействие върху околната среда.

6.   Когато мерките относно обмена на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предвидени в параграфи 1, 2 и 3, са взети в съответствие с параграфи 4 и 5, тези мерки могат да се придружават от изисквания на националното право, определящи условията за тяхното ползване.

7.   Чрез дерогация от настоящия член, държавите-членки могат да ограничават обмена, когато това би попречило на осъществяването на правораздаването, на обществената сигурност, националната отбрана или международните отношения.

8.   Държавите-членки следва да предоставят на институциите и органите на Общността достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни в съответствие с хармонизирани условия. Правилата за прилагане на тези условия, предназначени да изменят несъществените елементи на настоящата директива, като я допълнят, се приемат в съответствие с процедурата на регулиране с контрол по член 22, параграф 3. Тези правила за прилагане следва да зачитат напълно принципите, посочени в параграфи OT 1 до 3.

ГЛАВА VI

КООРДИНАЦИЯ И ДОПЪЛВАЩИ МЕРКИ

Член 18

Държавите-членки осигуряват определянето на подходящи структури и механизми за координиране, между различните нива на управление, на участието на лицата, заинтересовани от ползването на техните инфраструктури за пространствена информация.

Тези структури координират, наред с другото, участието на потребители, производители, доставчици на услуги с добавена стойност и органи за координация при определянето на съответните масиви от данни, потребителските нужди, предоставянето на информация за съществуващи практики и осъществяването на обратна връзка по отношение изпълнението на настоящата директива.

Член 19

1.   Комисията отговаря за координацията на INSPIRE на равнище Общност и за тази цел се подпомага от съответните организации, и по-специално от Европейската агенция за околна среда.

2.   Всяка държава-членка определя орган за контакт, обикновено публичен орган, който да отговаря за контактите с Комисията във връзка с настоящата директива. Този орган за контакт се подпомага от координираща структура, като се вземат предвид разпределението на пълномощията и отговорностите в съответната държава-членка.

Член 20

При прилагане на определените в настоящата директива правила следва надлежно да се отчитат стандартите, приети от европейските органи по стандартизация в съответствие с процедурата, установена с Директива 98/34/ЕО, както и международните стандарти.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

1.   Държавите-членки упражняват контрол върху въвеждането и ползването на техните инфраструктури за пространствена информация. Те предоставят редовно на Комисията и на обществеността резултатите от този контрол.

2.   Не по-късно от 15 май 2010 г. държавите-членки изпращат на Комисията доклад, съдържащ общо описание на:

а)

начина на координация между доставчиците от публичния сектор, потребителите на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни и посредническите органи и на осъществяване на връзка с третите лица и организирането на качествен контрол;

б)

приноса на публични власти или трети лица за функционирането и координацията на инфраструктурата за пространствена информация;

в)

информация за ползването на инфраструктурата за пространствена информация;

г)

споразуменията за обмен на данни между публични власти;

д)

разходите и ползите от изпълнение на настоящата директива.

3.   На всеки три години, но не по-късно от 15 май 2013 г., държавите-членки изпращат на Комисията доклад с актуализирана информация за обстоятелствата по параграф 2.

4.   Правилата за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата за регулиране по член 22, параграф 2.

Член 22

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.

Член 23

В срок до 15 май 2014 г. и на всеки шест години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на настоящата директива, основаващ се, наред с другото, на доклади на държави-членки в съответствие с член 21, параграфи 2 и 3.

При необходимост докладът се придружава от предложения за действия на Общността.

Член 24

1.   Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 15 май 2009 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 25

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 март 2007 г.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

G. GLOSER


(1)  ОВ C 221, 8.9.2005 г., стр. 33.

(2)  Становище на Европейския парламент от 7 юни 2005 г. (ОВ С 124 Е, 25.5.2006 г., стр. 116), Обща позиция на Съвета от 23 януари 2006 г. (ОВ С 126 Е, 30.5.2006 г., стр. 16) и Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2006 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от 29 януари 2007 г. и законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2007 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90.

(6)  ОВ L 138, 28.5.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 36.

(8)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 788/2004 (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 17).

(9)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(11)  ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1641/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1).

(12)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23. Решение, изменено с Решение 2006/512/EО (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, БУКВА А), ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, БУКВА А)

1.

Координатни справочни системи

Системи за пространствена информация, предназначена изключително за справочни цели, представена в пространството с координати (x, y, z) и/или ширина, дължина и височина, на базата на геодезични хоризонтални и вертикални данни.

2.

Географски координатни системи

Хармонизирана сложна координатна система с обща начална точка и стандартизирано разположение и размер на квадрантите на координатната система.

3.

Географски наименования

Наименования на области, региони, местности, големи градове, предградия, малки градове или населени места, или географска или топографска характеристика от обществен или исторически интерес.

4.

Административни единици

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите-членки имат и/или упражняват юридически правомощия, за целите на местното, регионалното и националното управление.

5.

Адреси

Местонахождение на имоти, обозначено чрез адресни данни, обичайно чрез наименование на улица, номер на сграда и пощенски код.

6.

Кадастрални парцели

Райони, посочени в кадастрални регистри или други равностойни документи.

7.

Транспортни мрежи

Автомобилни, железопътни, въздушни и водни транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи. Включват също така и Трансевропейската транспортна мрежа, определена в Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (1) и бъдещо преразглеждане на това решение.

8.

Хидрография

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни. По целесъобразност съгласно определенията, посочени в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (2) и под формата на мрежи.

9.

Защитени обекти

Район, определен или управляван съгласно международно законодателство, законодателство на Общността или на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване на такива обекти.


(1)  ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Решение № 2455/2001/EО (ОВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, БУКВА А), ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 1 И ЧЛЕН 9, БУКВА Б)

1.

Релеф

Цифрови релефни модели за земната, ледената и океанската повърхност. Включва земен релеф, батиметрия и брегова линия.

2.

Земна покривка

Физическа или биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.

3.

Ортоизображение

Данни от геоизображение на земната повърхност, направено от сателит или въздушни сензори.

4.

Геология

Геология, определена според състава и структурата. Включва земен слой, воден слой и геоморфология.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 6, БУКВА Б) И ЧЛЕН 9, БУКВА Б)

1.

Статистически единици

Единици, разпространяващи или ползващи статистическа информация.

2.

Сгради

Географско разположение на сградите.

3.

Почва

Почви и подпочви, определени според дълбочина, строеж, структура, механичен състав и съдържание на органични материали, каменливост, ерозия и, по целесъобразност, среден наклон и предполагаема водопопиваемост.

4.

Ползване на земята

Територия, определена според настоящите и бъдещите ѝ планирани функционални параметри или социално-икономическо предназначение (например жилищна, промишлена, търговска, селскостопанска, горска, почивна).

5.

Здраве и безопасност на човека

Географско разпределение на преобладаващите патологии (алергии, рак, болести на дихателните пътища и др.), информация за въздействието върху човешкото здраве (биомаркери, намаляване на раждаемостта, епидемии) или за физическото състояние на човека (умора, стрес и други), пряко свързани (замърсяване на въздуха, химикали, изтъняване на озоновия слой, шум и др.) или непряко свързани (храна, генетично модифицирани организми и други) с качеството на околната среда.

6.

Комунално-битови и обществени услуги

Включват инфраструктура за комунално-битови услуги, например напоителни системи, управление на отпадъците, електроснабдяване и водоснабдяване, административни и социални обществени услуги, например публични администрации, обекти на гражданската защита, училища и болници.

7.

Съоръжения за управление на околната среда

Местонахождението и действието на съоръжения за мониторинг на околната среда включват наблюдение и измерване на емисиите, на състоянието на факторите на околната среда и на други параметри на екосистемата (биологично разнообразие, екологични условия на флората и други), извършвани от публичните власти или от тяхно име.

8.

Производствени и промишлени съоръжения

Промишлени обекти, включително инсталации, обхванати от Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (1), и съоръжения за водочерпене, минни съоръжения, складови обекти.

9.

Селскостопански и водностопански съоръжения

Оборудване за селски стопанства и производствени мощности (включително поливни системи, парници и обори).

10.

Разпределение на населението — демография

Географско разпределение на населението, включително характеристики на населението и нива на дейност, представено обобщено по координати, регион, административна единица или друга аналитична единица.

11.

Управление на територията/ограничени/регулирани зони и отчетни единици

Зони, управлявани, регулирани или използвани за докладване на международно, европейско, национално, регионално и местно равнище. Включва складови обекти, ограничени райони около източници на питейна вода, уязвими от замърсяване с нитрати зони, контролирани морски проходи или големи вътрешни водни пътища, райони за складиране на отпадъци, зони с наложени ограничения върху шума, проучвателни и минни райони, райони на речни басейни, съответни отчетни единици и зони за управление на брегови райони.

12.

Природни рискови зони

Уязвими райони, определени в зависимост от вида природен риск (всички атмосферни, хидрологични, сеизмични, вулканични и огнени явления, които поради местонахождението, силата и честотата на проявление могат да засегнат сериозно обществото), например наводнения, свличане и пропадане на земни маси, лавини, горски пожари, земетресения, изригвания на вулкани.

13.

Атмосферни условия

Физически атмосферни условия. Включва пространствени данни, основаващи се на измервания, на модели или на комбинация от двете, както и местата, където са направени измерванията.

14.

Метеорологични географски характеристики

Атмосферни условия и измерването им; валежи, температура, евапотранспирация, скорост и посока на вятъра.

15.

Океанографски географски характеристики

Физическо състояние на океаните (течения, соленост, височина на вълните и други).

16.

Морски региони

Физическо състояние на моретата и солени водни маси, разделени на региони и подрегиони с общи характеристики.

17.

Биогеографски региони

Райони с относително еднородни екологични условия с общи характеристики.

18.

Местообитания и биотопи

Географски райони, характеризиращи се със специфични екологични условия, процеси, структура и (животоподпомагащи) функции, подпомагащи физически организмите, които ги обитават. Включват земни или водни райони, отличаващи се с напълно естествени или полуестествени географски, абиотични и биотични характеристики.

19.

Разпределение на видовете

Географско разпределение на животинските и растителните видове, представено обобщено по координати, регион, административна единица или друга аналитична единица.

20.

Енергийни източници

Енергийни източници, включително въглеводород, водна енергия, биоенергия, слънчева енергия, енергия от вятър и други; по целесъобразност се включва информация за дълбочина/височина на района на източника.

21.

Минерални ресурси

Минерални ресурси, включително метални руди, промишлени минерали и други; по целесъобразност се включва информация за дълбочина/височина на находището на ресурса.


(1)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006 г., стр. 1).