14.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 162/1


РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА

от 31 май 2007 година

относно стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г.

(2007/C 162/01)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

ПРИПОМНЯ, че съгласно член 153 от Договора за създаване на Европейската общност:

a)

Общността допринася за защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите, както и за утвърждаване на правото им на информация, образование и организиране в защита на техните интереси;

б)

изискванията за защита на потребителите се вземат пред вид при определяне и осъществяване на други политики и дейности на Общността.

ОТЧИТА важната роля на политиката за защита на потребителите при изграждането на вътрешния пазар и взаимодействието й със свързаните с него политики. Доверието на потребителите и на икономическите среди е предпоставка за доброто функциониране на вътрешния пазар и създава стимули за конкуренцията, нововъведенията и икономическото развитие. Информираните и разполагащи със средства за защита потребители, които имат действителни права и са уверени в тях, се явяват движеща сила на икономическия успех и промяната.

ОТЧИТА потенциала на вътрешния пазар на дребно, който все още е до голяма степен разпокъсан и ограничен на национално ниво, да осигурява ползи за потребителите и икономическите среди, като премахва бариерите и по този начин разширява възможностите за потребителите и търговците на дребно.

ОТЧИТА възможностите, осигурени от новите технологии, особено в цифрова среда, и нововъведенията за посрещане на избора на потребителите и обезпечаване на по-широк достъп до нови пазари, както и предизвикателствата при осигуряването на достатъчни, ясни, прозрачни и гарантирани потребителски права, и пред по-нататъшната разработка на механизми за устойчиво потребление и за разбиране на потребителското поведение.

ПОДЧЕРТАВА, имайки предвид и принципа на субсидиарността, посочен в член 5 от Договора за създаване на Европейската общност, важната роля на правото на Общността за осигуряване на високо ниво на защита на потребителите и необходимостта от ефективни механизми за прилагане на закона, включително по отношение на трансграничните потребителски сделки.

ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че потребителските интереси следва да бъдат включени във всички области на европейската политика. Това е необходимо условие за ефективна политика за защита на потребителите и добра база за постигане на целите на Лисабонската стратегия. Загрижеността относно икономическите интереси на потребителите и тяхната информираност, по-конкретно, е свързана с редица специализирани политики. Включването на потребителските интереси в други области на политиките, в това число услугите от общ интерес, представлява съвместна задача, която трябва да бъде изпълнена от всички институции на ЕС и от държавите-членки.

I.

ПРИВЕТСТВА разработката на стратегия на Комисията за политика за защита на потребителите за периода 2007-2013 г. (1) на равнището на ЕС, която акцентира върху осигуряването на максимален избор и създаването на максимално доверие у потребителите, като им предоставя права и ги защитава, насърчава заетостта и растежа, и разширява конкурентните пазари, и има за цел постигането на по-интегриран и по-ефективен вътрешен пазар на дребно.

II.

ПРИЗОВАВА КОМИСИЯТА да приложи тази стратегия с трите й основни цели и заедно с това, по-конкретно:

1.

да продължи политиката си на защита на потребителите, насочена към прозрачност на пазара и укрепване на капацитета на вътрешния пазар, с цел удовлетворяване на очакванията на потребителите. Една политика за защита на потребителите, която се стреми към осигуряване на ефективни пазари, допринася за растежа и заетостта, и увеличава благосъстоянието на потребителите;

2.

да даде приоритет на високо ниво на защита на потребителите и на осигуряване на избор и достъп на потребителите в рамките на Общността, като по този начин обезпечи потребителското доверие за трансграничните покупки или договори, и да обърне особено внимание на разработката на политиката и мерките за защита на потребителите по отношение на услугите;

3.

да осигури съгласуваност на оперативните цели с целите, залегнали в Решението № 1926/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно създаване на програма за действия на Общността в областта на политиката за защита на потребителите (2007-2013 г.) (2);

4.

да утвърждава и гарантира интересите на потребителите в един непрекъснато глобализиращ се свят и да ги утвърждава в контекста на международните отношения и чрез международни споразумения;

5.

да извърши преглед на общностното законодателство в областта на защитата на потребителите с оглед опростяване, модернизиране, по-добро регулиране, отстраняване на съществуващите несъответствия и зачитане на изискванията на новите технологии, при надлежно спазване на принципа на субсидиарността, изложен в член 5 на Договора за създаване на Европейската общност, и да представя, когато това е целесъобразно и при отчитане на резултатите от консултациите по Зелената книга относно прегледа на общностното законодателство за защита на потребителите, предложения за съответни изменения на законодателството, при условие че въпросните права и задължения осигуряват висока степен на защита на потребителите и подобряват функционирането на вътрешния пазар;

6.

да направи преглед на възможностите съществуващите законодателни разпоредби да бъдат допълнени от механизми за саморегулиране и съвместно регулиране;

7.

да оказва подкрепа за обширно, ориентирано към потребителите проучване за оценка на функционирането на пазара, както и на очакванията и поведението на потребителите, да създаде насочени към потребителите механизми за наблюдение с оглед направляване и оценка на политиката за защита на потребителите и да разработи подходящи индикатори на базата на съответните експертни познания;

8.

да оказва подкрепа за сътрудничеството между институциите за прилагане на свързаните с потребителите закони и на законодателството, регламентиращо безопасността на продуктите, да укрепва междуинституционалното взаимодействие, да продължава разработката на информационни системи и да разширява международните споразумения за съвместно административно сътрудничество между ЕС и трети държави;

9.

да следи непрекъснато за ефикасното прилагане на съществуващите препоръки, съдържащи специфични минимални гаранции за алтернативните процедури за разрешаване на спорове, и да работи за по-широко прилагане и укрепване на предвидените в тях принципи, както и да осигурява по-добро взаимодействие между съществуващите алтернативни механизми за разрешаване на спорове и да осъществява по-добра комуникация със съществуващите информационни средства;

10.

да разгледа внимателно механизмите за колективно обезщетение и да представи резултатите от текущите проучвания по въпроса, с оглед евентуални предложения или действия;

11.

да обърне особено внимание на изискванията за защита на потребителите и за осигуряване на избор и удобства за потребителите при приключване на изграждането на вътрешния пазар на финансови услуги в светлината на изключителното значение на избора на финансови продукти за потребителите, например що се отнася до осигуряване на старините им или финансиране на недвижимо имущество;

12.

да придава по-голямо значение на цялостните оценки на въздействието на всички политики, засягащи дълготрайните интереси на потребителите;

13.

да привлече заинтересованите страните по политиката за защита на потребителите към по-активно участие в консултации, организирани в рамките на други политики на Общността, по предложения със значително въздействие върху потребителите.

III.

ПРИЗОВАВА КОМИСИЯТА И ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ:

14.

да продължат да се борят за по-добра координация между интересите и приоритетите на отделните политики и да приведат политиките си за защита на потребителите в по-тясно съответствие с други специализирани политики, по-специално политиките в областта на икономиката, транспорта, опазването на околната среда, енергетиката и телекомуникациите;

15.

да работят за по-ефективна защита и образоване на потребителите във всички държави-членки, включително образоване по въпросите на устойчивото потребление, така че да се осигури съществуването на еднакво активни и осведомени потребители в целия вътрешен пазар;

16.

да продължат укрепването на правоприлагащите системите в държавите-членки и сътрудничеството между тях в областта на защитата на потребителите, като в същото време засилват сътрудничеството в областта на прилагането на законодателството за защита на потребителите;

17.

да продължат да защитават интересите на потребителите по отношение на услугите от общ интерес и да подкрепят в необходимата степен потребителите при упражняване на техните права;

18.

да вземат пред вид интересите на потребителите при разработката на схеми за стандартизация и етикетиране на европейско и на национално равнище и да работят за гарантиране на потребителските интереси на международно равнище;

19.

да отчетат голямото значение на ефективните и представителни сдружения на потребителите, които да могат по независим начин да представляват потребителските интереси на общностно равнище и в държавите-членки;

20.

да осигурят постоянна подкрепа за Мрежата на европейските потребителски центрове (ECC-Net), както и пунктове за контакт във всички държави-членки с оглед подпомагане на потребителите за ефективно разрешаване на трансгранични спорове.

IV.

ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ да гарантират отчитането на целите на Стратегията на политиката за защита на потребителите при разработката на националните си политики.

V.

ПРИЗОВАВА Комисията:

а)

да провежда редовни консултации с държавите-членки с цел оценка на прилагането на стратегията и, при необходимост, въвеждане на следващия етап на изменения или корекции, както и

б)

да докладва за напредъка, постигнат в областта на политиката за защита на потребителите, като освен това представи междинен доклад за изпълнението на Стратегията на политиката за защита на потребителите до месец март 2011 г. и ex post доклад за оценка до месец декември 2015 г.


(1)  Док. 7503/07.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 39.