22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/104


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2007 година

за изменение на Решение 2005/692/ЕО относно някои защитни мерки във връзка с инфлуенца по птиците, установена в няколко трети страни

(нотифицирано под номер C(2007) 6693)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/869/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 18, параграф 7 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на появата на инфлуенца по птиците в Югоизточна Азия от декември 2003 г., причинена от високопатогенен щам на вирус H5N1, Комисията предприе редица защитни мерки във връзка с инфлуенцата по птиците. Тези мерки включват по-специално Решение 2005/692/ЕО на Комисията от 6 октомври 2005 г. относно някои защитни мерки във връзка с инфлуенца по птиците, установена в няколко трети страни (3).

(2)

Решение 2005/692/ЕО се прилага до 31 декември 2007 г. Въпреки това, като се имат предвид продължаващите случаи на разкритие на огнища на азиатския вирус на инфлуенца по птиците в Югоизточна Азия и Китай, е целесъобразно периодът на прилагане на настоящото решение да бъде удължен до 31 декември 2008 г.

(3)

Решение 2005/692/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 7 от Решение 2005/692/ЕО датата „31 декември 2007 г.“ се заменя с „31 декември 2008 г.“.

Член 2

Държавите-членки незабавно вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(3)  ОВ L 263, 8.10.2005 г., стр. 20. Решение, последно изменено с Решение 2007/99/ЕО (ОВ L 43, 15.2.2007 г., стр. 35).