22.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 340/100


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2007 година

за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Решение 2007/445/ЕО

(2007/868/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета от 27 декември 2001 г. относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 юни 2007 г. Съветът прие Решение 2007/445/ЕО за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания (2) и за създаване на актуализиран списък на лица и образувания, за които се прилага регламентът.

(2)

Съветът изложи на всички лица, групи и образувания, за които това бе практически възможно, причините за включването им в списъка на Решение 2007/445/ЕО.

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз от 29 юни 2007 г. (3), Съветът уведоми съдържащите се в списъка в Решение 2007/445/ЕО лица, групи и образувания, че е решил да запази присъствието им в списъка. Съветът информира също съответните лица, групи и образувания за възможността да внесат искане да им бъдат изложени причините на Съвета за включването им в списъка (когато причините не са им вече били изложени).

(4)

Съветът извърши основен преглед на списъка на лица, групи и образувания, за които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001, в съответствие с изискванията на член 2, параграф 3 от него. Във връзка с това Съветът взе предвид бележките, представени му от съответните лица.

(5)

След извършения преглед Съветът стигна до заключението, че изброените в приложението към настоящото решение лица, групи и образувания, са замесени в терористични актове по смисъла на член 1, параграфи 2 и 3 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета от 27 декември 2001 г. за прилагането на специални мерки за борба с тероризма (4), че във връзка с тях е взето решение от страна на компетентен орган по смисъла на член 1, параграф 4 от същата обща позиция и че към тях следва да продължат да се прилагат специалните ограничителни мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2580/2001.

(6)

Списъкът на лицата, групите и образуванията, за които се прилага Регламент (ЕО) № 2580/2001, следва съответно да се актуализира,

РЕШИ:

Член 1

Списъкът, предвиден в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001, се заменя с приложения към настоящото решение списък.

Член 2

Решение 2007/445/ЕО се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

F. NUNES CORREIA


(1)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 70. Регламент, последно изменен с Решение 2007/445/ЕО (ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 58).

(2)  ОВ L 169, 29.6.2007 г., стр. 58.

(3)  ОВ C 144, 29.6.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 93.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, групите и образуванията, посочени в член 1

1.   ЛИЦА

1.

ABOU, Rabah Naami (известен още като Naami Hamza, известен още като Mihoubi Faycal, известен още като Fellah Ahmed, известен още като Dafri Rèmi Lahdi), роден на 1.2.1966 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

2.

ABOUD, Maisi (известен още като Abderrahmane Швейцареца), роден на 17.10.1964 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

3.

AKHNIKH, Ismail (известен още като SUHAIB, известен още като SOHAIB), роден на 22.10.1982 г. в Амстердам (Нидерландия), нидерландски паспорт No. NB0322935 – член на „Hofstadgroep“

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (известен още като ABU OMRAN, известен още като AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), роден на 26.6.1967 г. в Qatif-Bab al Shamal (Саудитска Арабия ), гражданин на Саудитска Арабия

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, роден в Al Ihsa (Саудитска Арабия ), гражданин на Саудитска Арабия

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, роден на 16.10.1966 г. в Tarut (Саудитска Арабия ), гражданин на Саудитска Арабия

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (известен още като Halifi Laarbi MOHAMED, известен още като Abed, известен още като Abid, известен още като Abu ISMAIL), роден на 18.7.1978 г. в Nador (Мароко), испански паспорт No. ESPP278036 – член на „Hofstadgroep“

8.

ARIOUA, Azzedine, роден на 20.11.1960 г. в Costantine (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

9.

ARIOUA, Kamel (известен още като Lamine Kamel), роден на 18.8.1969 г. в Costantine (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

10.

ASLI, Mohamed (известен още като Dahmane Mohamed), роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

11.

ASLI, Rabah, роден на 13.5.1975 г. в Ain Taya (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

12.

ATWA, Ali (известен още като BOUSLIM, Ammar Mansour, известен още като SALIM, Hassan Rostom), Ливан, роден на 1960 г. в Ливан, гражданин на Ливан

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (известен още катоMohammed Fahmi BOURABA, известен още катоMohammed Fahmi BURADA, известен още като Abu MOSAB), роден на 6.12.1981 г. в Al Hoceima (Мароко) – член на „Hofstadgroep“

14.

BOUYERI, Mohammed (известен още като Abu ZUBAIR, известен още като SOBIAR, известен още като Abu ZOUBAIR), роден на 8.3.1978 г. в Амстердам (Нидерландия) – член на „Hofstadgroep“

15.

DARIB, Noureddine (известен още като Carreto, известен още като Zitoun Mourad), роден на 1.2.1972 г. в Алжир – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

16.

DJABALI, Abderrahmane (известен още като Touil), роден на 1.6.1970 г. в Алжир – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

17.

EL FATMI, Nouredine (известен още като Nouriddin EL FATMI, известен още като Nouriddine EL FATMI, известен още като Noureddine EL FATMI, известен още като Abu AL KA'E KA'E, известен още като Abu QAE QAE, известен още като FOUAD, известен още като FZAD, известен още като Nabil EL FATMI, известен още като Ben MOHAMMED, известен още като Ben Mohand BEN LARBI, известен още като Ben Driss Muhand IBN LARBI, известен още като Abu TAHAR, известен още като EGGIE), роден на 15.8.1982 г. в Midar (Мароко), марокански паспорт No. N829139 – член на „Hofstadgroep“

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (известен още като AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali, a.k.a EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), роден на 10.7.1965 г. или 11.7.1965 г. в El Dibabiya (Саудитска Арабия ), гражданин на Саудитска Арабия

19.

EL MORABIT, Mohamed, роден на 24.1.1981 г. в Al Hoceima (Мароко), марокански паспорт No. K789742 – член на „Hofstadgroep“

20.

ETTOUMI, Youssef (известен още като Youssef TOUMI), роден на „20.10.1977 г.“ в Амстердам (Нидерландия), нидерландска лична карта No. LNB4576246 – член на „Hofstadgroep“

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, роден на 10.9.1971 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

22.

HAMDI, Ahmed (известен още като Abu IBRAHIM), роден на 5.9.1978 г. в Beni Said (Мароко), марокански паспорт No. K728658 – член на „Hofstadgroep“

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (известен още като GARBAYA, Ahmed, известен още като SA-ID, известен още като SALWWAN, Samir), Ливан, роден на 1963 г. в Ливан, гражданин на Ливан

24.

LASSASSI, Saber (известен още като Mimiche), роден на 30.11.1970 г. в Constantine (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (известен още като ALI, Salem, известен още като BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, известен още като HENIN, Ashraf Refaat Nabith, известен още като WADOOD, Khalid Adbul), роден на 14.4.1965 или на 1.3.1964 г. в Пакистан, паспорт No 488555

26.

MOKTARI, Fateh (известен още като Ferdi Omar), роден на 26.12.1974 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (известен още като MUGHNIYAH, Imad Fayiz), роден на 7.12.1962 г. в Tayr Dibba (Ливан), ливански паспорт No 432298 – висш служител на разузнаването на „HIZBALLAH“

28.

NOUARA, Farid, роден на 25.11.1973 in Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

29.

RESSOUS, Hoari (известен още като Hallasa Farid), роден на 11.9.1968 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

30.

SEDKAOUI, Noureddine (известен още като Nounou), роден на 23.6.1963 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

31.

SELMANI, Abdelghani (известен още като Gano), роден на 14.6.1974 г. в Algiers (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

32.

SENOUCI, Sofiane, роден на 15.4.1971 г. в Hussein Dey (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

33.

SISON, Jose Maria (известен още като Armando Liwanag, известен още като Joma), роден на 8.2.1939 г. в Cabugao (Philippines) – ръководител на „Комунистическата партия на Филипините“, включително „NPA“

34.

TINGUALI, Mohammed (известен още като Mouh di Kouba), роден на 21.4.1964 г. в Blida (Алжир) – член на „al-Takfir“ и „al-Hijra“

35.

WALTERS, Jason Theodore James (известен още като Abdullah, известен още като David), роден на 6.3.1985 г. в Amersfoort (Нидерландия), нидерландски паспорт No. NE8146378 – член на„Hofstadgroep“

2.   ГРУПИ И ОБРАЗУВАНИЯ

1.

„Организация Abu Nida“ – „ANO“ (известна още като „Революционен съвет Фатах“, известна още като „Арабски революционни бригади“, известна още като „Черен септември“, известна още като „Революционна организация на мюсюлманите социалисти“)

2.

„Бригади на мъчениците Al-Aqsa“

3.

„Al-Aqsa e.V.“

4.

„Al-Takfir“ и „Al-Hijra“

5.

„Aum Shinrikyo“ (известна още като „AUM“, известна още като „Aum Supreme Truth“, известна още като „Aleph“)

6.

„Babbar Khalsa“

7.

„Комунистическа партия на Филипините“, включително „Нова народна армия“ – „NPA“, Филипини, свързана със Sison Jose Maria (известен още като Armando Liwanag, известен още като Joma, ръководител на „Комунистическата партия на Филипините“, включително на „NPA“)

8.

„Gama'a al-Islamiyya“ (известна още като „Al-Gama'a al-Islamiyya“) Ислямска група – „IG“)

9.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Фронт на великите ислямски източни воини“)

10.

„Hamas“, включително „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“

11.

„Муджахидини на Хизбула“ – „HM“

12.

„Hofstadgroep“

13.

„Фондация за спасение и развитие на Светата земя“

14.

„Международна федерация на младите сикхи“ – „ISYF“

15.

„Kahane Chai“ (известна още като „Kach“)

16.

„Khalistan Zindabad Force“ – „KZF“

17.

„Кюрдска работническа партия“ – „PKK“, (известна още като „KADEK“, известна още като „KONGRA-GEL“)

18.

„Тигри за освобождението на Tamil Eelam“ – „LTTE“

19.

„Организация Mujahedin-e Khalq“ –„MEK“ или „MKO“, с изключение на Национален съвет за съпротива на Иран – „NCRI“ (известна още като „Национална армия за освобождение на Иран“ – „NLA“ (военното крило на „MEK“), известна още като Муджахидини на народа на Иран – „PMOI“, известна още като „Сдружение на студентите мюсюлмани на Иран“)

20.

„Ejército de Liberación Nacional“ („Национална армия за освобождение “)

21.

„Фронт за освобождение на Палестина“ – „PLF“

22.

„Палестински ислямски джихад“ – „PIJ“

23.

„Народен фронт за освобождение на Палестина“ – „PFLP“

24.

„Народен фронт за освобождение на Палестина – Общо командване“ (известен още като „PFLP – General Command“)

25.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia“ – „FARC“ („Революционни въоръжени сили на Колумбия“)

26.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (известна още като „Devrimci Sol“ („Революционна левица“), известна още като „Dev Sol“) („Революционна армия/фронт/партия за народно освобождение“)

27.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ („Светъл път“)

28.

„Stichting Al Aqsa“ (известна още като „Stichting Al Aqsa Nederland“, известна още като „Al Aqsa Nederland“)

29.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (известна още като „Соколи за свободата на Кюрдистан“, известна още като „Ястреби за свободата на Кюрдистан“)

30.

„Autodefensas Unidas de Colombia“ – „AUC“ („Обединени сили/групи за самозащита на Колумбия“)