21.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/127


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2007 година

за изменение на допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. по отношение на някои предприятия в сектора на месото в Полша

(нотифицирано под номер C(2007) 6490)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/864/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално приложение XII, глава 6, раздел Б, подраздел I, точка 1, буква д) от него,

като има предвид, че:

(1)

На Полша бяха отпуснати преходни периоди за някои предприятия, изброени в допълнение Б (1) към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. Възможността за предоставяне на преходни периоди за предприятията за преработка на месо в Полша изтича на 31 декември 2007 г.

(2)

Допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. бе изменено с решения 2004/458/ЕО (2), 2004/471/ЕО (3), 2004/474/ЕО (4), 2005/271/ЕО (5), 2005/591/ЕО (6), 2005/854/ЕО (7), 2006/14/ЕО (8), 2006/196/ЕО (9), 2006/404/ЕО (10), 2006/555/ЕО (11), 2006/935/ЕО (12), 2007/202/ЕО (13), 2007/443/ЕО (14) и 2007/555/ЕО (15) на Комисията.

(3)

Съгласно официална декларация, направена от компетентния орган в Полша, някои предприятия от сектора на месото са приключили процеса на своята модернизация и понастоящем отговарят изцяло на изискванията на законодателството на Общността. Определени предприятия са преустановили дейностите, за които са получили преходен период. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в преходен период.

(4)

Допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. следва да бъде съответно изменено.

(5)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните е информиран за мерките, предвидени в настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предприятията, изброени в приложението към настоящото решение, се заличават от допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2007 година,

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ С 227 E, 23.9.2003 г., стр. 1392.

(2)  ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 52.

(3)  ОВ L 160, 30.4.2004 г., стр. 56.

(4)  ОВ L 160, 30.4.2004 г., стр. 74.

(5)  ОВ L 86, 5.4.2005 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 96.

(7)  ОВ L 316, 2.12.2005 г., стр. 17.

(8)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 66.

(9)  ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 80.

(10)  ОВ L 156, 9.6.2006 г., стр. 16.

(11)  ОВ L 218, 9.8.2006 г., стр. 17.

(12)  ОВ L 355, 15.12.2006 г., стр. 105.

(13)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 86.

(14)  ОВ L 166, 28.6.2007 г., стр. 24.

(15)  ОВ L 212, 14.8.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на предприятията, които се заличават от допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г.

Списък на предприятията за червено месо в преходен период

Ветеринарен номер

Наименование на предприятията

2

02200301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Tarczyński” Sp. z o.o.

9

06020203

Zakłady Mięsne w Biłgoraju Czesław Sobczak

11

06020208

Zakład Mięsny „Romex” Romuald Chołota

34

12100112

P.P.H.U. „KWARTET” Ubojnia Zwierząt

52

14370201

Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski S. J. Z. Motylewski – J. Zaborowski

53

14140301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „SZYNKO-POL” Spółka z o.o.

54

14250309

Sp. z o.o. KAMAR

60

16010301

PPHU „PIM” s.j.

67

22630302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

68

22120303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego M. Korganowski

74

24040211

Przetwórstwo Mięsa Andrzej Kosiński

84

26610201

Zakłady Mięsne S.A. Kielce

94

30210307

ALBAN Sp. z o.o. Jerzy Kniat

98

30270206

PPH PEKTUR s.j. Jerzy Pacholski, Marek Domeński


Списък на предприятията за бяло месо

109

14250604

Krzyżanowscy

113

30170401

PPHEI AWRA Sp. z o.o.


Списък на предприятията с нисък капацитет за червено месо

116

PPHU „Elbro” Furmanek spółka jawna

ul. Kościelna 6, 76-032 Mielno, oddział Siemianice,

ul. Polna 1, 76-200 Słupsk