23.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 305/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2007 година

за изменение на Решение 2006/504/ЕО по отношение честотата на контрола на фъстъци и продукти, получени от тях, с произход от или изпратени от Бразилия във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини

(нотифицирано под номер C(2007) 5516)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/759/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/504/ЕО на Комисията (2) установява специалните условия по отношение на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини.

(2)

Научният комитет по храните отбеляза, че афлатоксин В1 е силен генотоксичен карциноген и може да допринесе за появата на риск за развитие на рак на черния дроб, дори и при изключително ниски нива. Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (3) определя максимално допустимите количества на афлатоксини в храните. Въпреки това през 2005 и 2006 г. растящият брой уведомления, изпратени посредством Системата за бързо съобщаване относно фуражите и храните (RASFF), показаха, че тези максимално допустими количества са били редовно превишавани във фъстъци и продукти, получени от тях, от Бразилия.

(3)

Подобно замърсяване представлява заплаха за общественото здраве в Общността. Следователно е целесъобразно да бъдат приети специални мерки на общностно равнище.

(4)

Хранителната и ветеринарна служба (ХВС) на Комисията проведе мисия в Бразилия от 25 април до 4 май 2007 г. за оценка на действащите системи за контрол, за да не се допусне замърсяване с афлатоксини на фъстъците, предназначени за износ за Общността (4). Тази мисия показа, че системата за контрол на фъстъците, изнасяни за Общността, е в действие, но не е напълно въведена. Следователно действащата система не дава пълни гаранции, че фъстъците, изнасяни за Общността, отговарят на съответните изисквания по отношение на афлатоксините.

(5)

В интерес на общественото здраве вносът на фъстъци и продукти, произведени от тях, от Бразилия в Общността следва да бъде предмет на повишена честота на вземане на проби и анализ на количествата афлатоксини от компетентните органи на държавата-членка вносител преди пускането на тези продукти на пазара.

(6)

Член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (5) предвижда изготвянето на списък на фуражи и храни от неживотински произход, които да са предмет на засилен официален контрол на основата на вече познат или появяващ се риск. Мерките, посочени в член 15, параграф 5 от споменатия регламент, няма да се прилагат преди 2008 г. С цел опазване на общественото здраве е целесъобразно да бъде наложена незабавно повишена честота на контрол по отношение на афлатоксините във фъстъците от Бразилия. За момента не се изисква здравен сертификат, издаден от компетентните органи на Бразилия, за вноса на фъстъци и продуктите, получени от тях, от Бразилия.

(7)

Следователно Решение 2006/504/ЕО на Комисията следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/504/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1, втори параграф, буква а) се добавят следните подточки iii), iv) и v):

„iii)

фъстъци, включени в код по КН 1202 10 90 или 1202 20 00;

iv)

фъстъци, включени в код по КН 2008 11 94 (в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 1 kg) или в код по КН 2008 11 98 (в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg);

v)

фъстъци, печени, включени в код по КН 2008 11 92 (в директни опаковки с нетно съдържание, превишаващо 1 kg) или в код по КН 2008 11 96 (в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg).“

2.

В член 3 се добавя следният параграф 9:

„9.   Настоящият член не се прилага за вноса на фъстъците, посочени в член 1, втори параграф, буква a), iii), iv) и v).“

3.

Текстът на член 5, параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

всяка пратка с храни от Бразилия с изключение на фъстъците, посочени в член 1, втори параграф, буква a), iii), iv) и v), за които вземането на проби трябва да бъде извършено върху 50 % от пратките с фъстъци от Бразилия;“.

4.

В член 7 се добавя следният параграф 3:

„3.   Настоящият член не се прилага за вноса на фъстъците, посочени в член 1, втори параграф, буква a), iii), iv) и v).“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 575/2006 на Комисията (ОВ L 100, 8.4.2006 г., стр. 3).

(2)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 21. Решение, последно изменено с Решение 2007/563/ЕО (ОВ L 215, 18.8.2007 г., стр. 18).

(3)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1126/2007 (ОВ L 255, 29.9.2007 г., стр. 14).

(4)  Доклад от мисия, проведена в Бразилия от 25 април до 4 май 2007 г., с цел оценка на действащите системи за контрол, за да се предотврати замърсяването с афлатоксини на фъстъци, предназначени за износ за Европейския съюз (DG (SANCO)/7182/2007 – MR).

(5)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).