22.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2007 година

относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз

(2007/751/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване от 2005 г.,

като взе предвид Акта за присъединяване от 2005 г. (наричан по-долу „Акт за присъединяване“), и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид препоръката на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията, приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз (2) (наричана по-долу „Конвенция срещу корупцията, в която участват длъжностни лица“) бе подписана в Брюксел на 26 май 1997 г. и влезе в сила на 28 септември 2005 г.

(2)

След присъединяването си към Европейския съюз Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Словения и Словакия депозираха инструментите си за присъединяване към Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица.

(3)

В член 3, параграф 3 от Акта за присъединяване се предвижда, че България и Румъния следва да се присъединят към конвенциите и протоколите, сключени между държавите-членки, изброени в приложение I към Акта за присъединяване, което включва, inter alia, Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица. Те следва да влязат в сила по отношение на България и Румъния на дата, определена от Съвета.

(4)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване Съветът следва да направи всички промени, необходими за присъединяването към тези конвенции и протоколи,

РЕШИ:

Член 1

Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица, влиза в сила за България и Румъния на първия ден от първия месец след датата на приемане на настоящото решение.

Член 2

Текстовете на Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица, изготвени на български и на румънски език (3), са автентични при същите условия като другите текстове на Конвенцията срещу корупцията, в която участват длъжностни лица.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

R. PEREIRA


(1)  Становище от 10 юли 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 2.

(3)  Текстът на конвенцията на български и румънски език ще бъде публикуван в специалното издание на ОВ на по-късна дата.