20.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 277/29


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2007 година

за създаване на експертна група по трафика на хора

(2007/675/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

С оглед засилване на борбата срещу трафика на хора на европейско равнище и в съответствие с Брюкселската декларация (1) от 2002 г., отразяваща необходимостта Комисията да създаде експертна група по трафика на хора, групата бе създадена с Решение 2003/209/ЕО на Комисията. Консултативната група е наречена „Експертна група по трафика на хора“ (2).

(2)

Експертната група по трафика на хора е упълномощена да допринася за по-нататъшното развитие на предотвратяването и борбата срещу трафика на хора, с цел да даде възможност на Комисията да получи становища с оглед на инициативите на Комисията, свързани с трафика на хора, и подготовката на доклад въз основа на препоръките, направени в Брюкселската декларация. През декември 2004 г. експертната група представи доклад и пакет от препоръки с оглед приемане на по-нататъшни конкретни предложения на европейско равнище.

(3)

Съобщението на Комисията от 18 октомври 2005 г.„Борба срещу трафика на хора — интегриран подход и предложения за план за действие“ (3) бе до голяма степен основано на доклада и препоръките, предложени от експертната група. На 1 декември 2005 г. Съветът прие Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора (4), в който са отразени някои от предложенията, направени в съобщението на Комисията.

(4)

В светлината на стойностния принос на експертната група по трафика на хора от 2003 г. насам, дал възможност на Комисията да развие политиката си в тази област и да се съобрази с нарастващото значение в глобален мащаб на политиката във връзка с трафика на хора, експертната група трябва да продължи своята работа. Предвид разширяването на Европейския съюз се изисква да бъде прието ново решение. Компетенциите на експертната група трябва също да се разширят и трябва да ѝ бъде дадена възможност да използва по-широк обхват експертна информация, наложена от промените при трафика на хора.

(5)

Групата от експерти трябва да продължи да съветва Комисията, като отчита текущото развитие на европейско, национално и международно равнище. По-специално, тя трябва да подпомага Комисията при прилагането и развитието на действия, предвидени в Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора от декември 2005 г., като отделя специално внимание в областта на трудовата експлоатация.

(6)

Групата трябва да бъде съставена от 21 членове, които да представляват по балансиран начин обществените органи в държавите-членки на ЕС и организациите с нестопанска цел в Европейския съюз, както и Европол. Трябва да участват и експерти от академичните среди и консултантски агенции, специализирани в сектора на организациите с нестопанска цел.

(7)

Трябва да бъде дадена възможност към експертната група да се създадат подгрупи с цел улесняване и ускоряване на работата ѝ чрез съсредоточаване върху определена тема. Правомощията на тези подгрупи трябва да бъдат одобрени от експертната група като цяло и трябва да бъдат ясно очертани.

(8)

Следва да бъдат предвидени правила за оповестяване на информация от страна на членовете на групата, без да се накърняват правилата на Комисията относно сигурността, определени в приложението към Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията (5).

(9)

Личните данни, свързани с членовете на групата, следва да бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и за свободното движение на такива данни (6).

(10)

Мандатът на членовете на Комитета трябва да бъде три години с възможност за подновяване.

(11)

Решение 2003/209/ЕО следва да бъде отменено,

РЕШИ:

Член 1

Експертна група по трафика на хора

Създава се Експертна група по трафика на хора, наричана по-долу „групата“.

Член 2

Консултация

1.   Комисията се допитва до групата по всякакви въпроси, свързани с трафика на хора.

2.   Задачите на групата са:

а)

да установи сътрудничество между държавите-членки, третите страни, изброени в член 3, параграф 2, буква б), и Комисията по въпросите, свързани с трафика на хора;

б)

да подпомага Комисията, като предлага становища, свързани с трафика на хора и осигурява цялостен подход към темата;

в)

да подпомага Комисията при оценката на напредъка на политиката в областта на трафика на хора на национално, европейско и международно равнище;

г)

да подпомага Комисията при установяването и определянето на съответните възможни мерки и действия на европейско и национално равнище в областта на политиката срещу трафика.

д)

експертната група представя становища или доклади на Комисията при искане от страна на последната или по собствена инициатива, отчитайки прилагането и по-нататъшното развитие на европейско равнище на Плана на ЕС за най-добра практика, стандарти и процедури за борба и предотвратяване на трафика на хора и свързаните форми на експлоатация. Групата ще се съобразява и със социалното измерение на пола.

3.   Председателят на групата може да посочи на Комисията случаите, в които е желателно тя да се консултира с групата по определен въпрос.

Член 3

Членство — назначаване

1.   Групата се състои от 21 членове. Заявление за членство в групата ще бъде публикувано в Официален вестник и на открития уебсайт на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“.

2.   Членовете на групата от експерти се определят от специалисти с познания и опит в борбата срещу трафика на хора, включително и по трудовото измерение на трафика на хора, подбрани от:

а)

администрациите на държавите-членки (до 11 членове);

б)

междуправителствени, международни и неправителствени организации, действащи на европейско равнище с документирано доказани познания и опит в областта на трафика на хора (до 5 членове);

в)

асоциации на социални партньори и работодатели, действащи на европейско равнище (до 4 членове);

г)

Европол (1 член);

д)

лица с опит, произлизащи от академичните научни среди от държавни или частни университети или институти в държавите-членки също могат да станат членове на групата (до 2 членове).

3.   Членовете, посочени в параграф 2, буква а), се определят и назначават от Комисията по предложение на държавите-членки. Членовете, посочени в букви б), в) и д), се назначават от Комисията измежду подалите заявление. Членът, посочен в параграф 2, буква г), се назначава от Европол.

4.   Въз основа на подадените заявления кандидатите, които са счетени за подходящи за участие в групата, но не са назначени, при съгласие от тяхна страна остават в резервен списък. Комисията ще използва този списък при необходимост от определяне на заместници на членовете.

5.   Членовете на групата остават на длъжност, докато бъдат заменени или докато изтече мандатът им.

6.   Членовете, които вече не са способни ефективно да участват в обсъжданията на групата, които подадат оставка или не отговарят на условията, определени в параграф 3 от настоящия член или в член 287 от Договора, могат да бъдат заместени за остатъка от мандата им.

7.   Членовете, назначени в лично качество, подписват всяка година ангажимент, че ще действат в обществен интерес, и декларация, указваща отсъствието или наличието на всякакъв интерес, който би могъл да накърни тяхната обективност.

8.   Имената на членовете, назначени на личностен принцип, се публикуват на интернет сайта на ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ и в серия C на Официален вестник на Европейския съюз.

9.   Имената на членовете се събират, обработват и публикуват в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 4

Функциониране

1.   Групата избира председател и двама заместник-председатели от своите членове чрез обикновено мнозинство.

2.   Със съгласието на Комисията могат да се създадат подгрупи, които да разглеждат конкретни въпроси на основата на предоставен от групата мандат. Подгрупите включват най-много 9 членове и се разпускат веднага след приключването на техния мандат.

3.   Информацията, получена в резултат на участието в обсъжданията на групата или на дадена нейна подгрупа, не се разпространява, ако по мнението на Комисията тази информация засяга въпроси от поверителен характер.

4.   Групата и нейните подгрупи обикновено заседават в сградите на Комисията в съответствие с определените от нея процедури и график. Комисията осигурява секретариата на заседанията на групата и на нейните работни подгрупи. Представители на заинтересованите служби на Комисията могат да присъстват на заседанията на групата и нейните работни подгрупи.

5.   Групата приема свой процедурен правилник на основата на стандартните процедурни правилници, приети от Комисията.

6.   Комисията може да публикува обобщения, заключения, частични заключения или работни документи, подготвени от групата, на автентичния език на съответните документи.

Член 5

Допълнителни експерти

1.   Комисията може да покани за участие в работата на групата външни експерти или наблюдатели, които притежават специфична компетентност по въпрос от дневния ред.

2.   Комисията може да покани официални представители на държавите-членки, страните кандидатки или трети страни, както и от международни, междуправителствени и неправителствени организации за участие на заседание на експертната група.

Член 6

Разноски за заседанията

1.   Комисията възстановява разходите за път и при необходимост дневните разходи на членовете и експертите във връзка с дейностите на групата съгласно правилата на Комисията относно възнаграждението на външни експерти.

2.   На членовете, експертите и наблюдателите не се заплаща възнаграждение за предоставените услуги.

3.   Разноските за заседанията се възстановяват в границите на годишния бюджет, определен за групата от съответните служби на Комисията.

Член 7

Отменяне

Решение 2003/209/ЕО се отменя.

Член 8

Прилагане

Настоящото решение се прилага три години.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2007 година.

За Комисията

Franco FRATTINI

Заместник-председател


(1)  Брюкселската декларация бе приета на Европейската конференция за превенция и борба с трафика на хора — глобалното предизвикателство на ХХI век, 18—20 септември 2002 година, ОВ C 137, 12.6.2003 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 79, 26.3.2003 г., стр. 25.

(3)  COM(2005) 514 окончателен.

(4)  ОВ C 311, 9.12.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(6)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.