28.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 196/49


РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА EUROPOL

от 18 юли 2007 година

относно условията и процедурите, утвърдени от Еuropol, адаптиращи сумите, цитирани в допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г., относно приложимите данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани на членове на персонала заради Еuropol

(2007/538/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EUROPOL,

като взе предвид протокола, съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз и член 41, параграф 3 от Конвенцията за Europol относно привилегиите и имунитетите на Europol, членовете на неговите органи, заместник-директорите и служителите на Europol (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2007 г. Съветът реши да адаптира заплатите и възнагражденията на служителите на Europol с 1,5 % с обратна сила, считано от 1 юли 2006 г.

(2)

На 18 юли 2007 г. управителният съвет реши да извърши увеличение на сумите по член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет от 16 ноември 1999 г. (2) със същия процент и от същата дата, както е определено в решението на Съвета от 12 юни 2007 г., цитирано в точка 1.

(3)

Съгласно същото решение на управителния съвет от 18 юли 2007 г. така установените стойности ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,

РЕШИ:

Член 1

Считано от 1 юли 2006 г.:

1)

Стойността в първото изречение от член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет на Europol от 16 ноември 1999 г. да бъде заменена със 113,68 EUR.

2)

Стойностите в еуро в таблицата, включена в член 4 от допълнението към Решение на управителния съвет на Europol от 16 ноември 1999 г., да бъдат заменени, както следва:

 

8 % за суми между 113,68 EUR и 2 002,41 EUR

 

10 % за суми между 2 002,42 EUR и 2 758,01 EUR

 

12,5 % за суми между 2 758,02 EUR и 3 160,83 EUR

 

15 % за суми между 3 160,84 EUR и 3 589,60 EUR

 

17,5 % за суми между 3 589,61 EUR и 3 992,45 EUR

 

20 % за суми между 3 992,46 EUR и 4 382,91 EUR

 

22,5 % за суми между 4 382,92 EUR и 4 785,73 EUR

 

25 % за суми между 4 785,74 EUR и 5 176,21 EUR

 

27,5 % за суми между 5 176,22 EUR и 5 579,03 EUR

 

30 % за суми между 5 579,04 EUR и 5 969,51 EUR

 

32,5 % за суми между 5 969,52 EUR и 6 372,33 EUR

 

35 % за суми между 6 372,34 EUR и 6 763,42 EUR

 

40 % за суми между 6 763,43 EUR и 7 166,26 EUR

 

45 % за суми над 7 166,27 EUR.

Член 2

Настоящото решение ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Хага на 18 юли 2007 година.

Jaime FERNANDES

Председател на Управителния съвет


(1)  ОВ C 221, 19.7.1997 г., стр. 2.

(2)  ОВ C 65, 28.2.2001 г., стр. 8.