27.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 195/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 26 юли 2007 година

относно въпросник към докладите на държавите-членки относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО на Съвета за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации през периода 2008—2010 г.

(нотифицирано под номер C(2007) 3547)

(2007/531/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации (1), и по-специално член 11, параграф 1 от нея,

като взе предвид Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (2),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11, параграф 1 от Директива 1999/13/ЕО държавите-членки са задължени да изготвят доклади относно прилагането на посочената директива въз основа на въпросник или схематични насоки, съставени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО.

(2)

Държавите-членки изготвиха доклади относно прилагането на посочената директива за периода от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2004 г. в съответствие с Решение 2002/529/ЕО на Комисията (3).

(3)

Държавите-членки са задължени да докладват относно прилагането на въпросната директива за периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2007 г. в съответствие с Решение 2006/534/ЕО на Комисията (4) най-късно до 30 септември 2008 г.

(4)

Третият доклад ще обхваща периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден в съответствие с член 6 от Директива 91/692/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки използват въпросника, установен в приложението към настоящото решение, за да изготвят доклада, обхващащ периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2010 г., който трябва да бъде предаден на Комисията в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 1999/13/ЕО.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2007 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87).

(2)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 172, 2.7.2002 г., стр. 57.

(4)  ОВ L 213, 3.8.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Въпросник относно прилагането на Директива 1999/13/ЕО за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталация за периода 2008—2010 г.

1.   Общо описание

Докладвайте за съответните промени в националното законодателство, отнасящи се до Директива 1999/13/ЕО, по време на отчетния период.

2.   Обхванати инсталации

2.1.

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете отделно за първия (1.1.2008 г.) и последния ден (31.12.2010 г.) от отчетния период какъв брой инсталации попадат в изброените по-долу категории:

общ брой инсталации (1);

общи брой на инсталациите, които са обхванати и от Директива 96/61/ЕО (Директива КПЗК);

общ брой на инсталациите, които са регистрирани или са получили разрешение в съответствие с Директива 1999/13/ЕО;

общ брой на инсталациите, които са регистрирали или са получили разрешение, използвайки схема за намаляване;

общ брой на инсталациите, които ползват дерогация в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/13/ЕО. Към настоящия въпросник приложете списък с причините за всяка предоставена дерогация;

общ брой на инсталациите, които ползват дерогация в съответствие с член 5, параграф 3, буква б) от Директива 1999/13/ЕО. Към настоящия въпросник приложете списък с причините за всяка предоставена дерогация.

2.2.

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете какъв брой инсталации попадат в изброените по-долу категории през отчетния период:

общ брой на новите или значително изменените инсталации, които са регистрирани или са получили разрешение в съответствие с Директива 1999/13/ЕО.

3.   Замяна

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете за края на отчетния период (31.12.2010 г.) кои вещества или препарати, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за възпроизводството (R45, R46, R49, R60, R61) съгласно Директива 67/548/ЕИО на Съвета (2), все още се използват и в какви (приблизителни) количества (тонове годишно).

4.   Мониторинг

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете следните данни за отчетния период:

брой на инсталациите, които са докладвали „един път годишно“ или „при поискване“ в съответствие с член 8, параграф 1 от директивата;

брой на инсталациите, които са под постоянен мониторинг за съответствие съгласно член 8, параграф 2 от директивата.

5.   Съответствие

За всяка от двадесетте дейности в приложение II А посочете следните данни за отчетния период:

брой на операторите, за които е било установено, че са нарушили изискванията на посочената директива

а)

свързани с несъответствие с изискването за докладване „един път годишно“ и „при поискване“;

б)

свързани с несъответствие с други изисквания на директивата;

на какъв брой оператори компетентните органи са прекратили или отнели разрешенията в случай на несъответствие съгласно член 10, буква б) от директивата.

6.   Емисии

6.1.

Посочете за 2008 и 2010 г. приблизителните тонове на излъчени летливи органични съединения (ЛОС) от общия брой инсталации.

6.2.

Посочете приблизителните тонове на излъчени ЛОС за всяка от двадесетте дейности в приложение II А за 2008 и 2010 г. (незадължително).

7.   Разходи

7.1.

Дайте оценка на общите разходи, като например сумата на разходите за издаване на разрешения, мониторинг, инспекции и т.н., за всички съответни национални органи, посочена в еуро на годишна основа, или в човекогодини, за прилагането на Директива 1999/13/ЕО през 2010 г. (незадължително).

7.2.

Дайте оценка на административните разходи за този доклад в човекомесеци и в еуро (незадължително).

8.   Публикуване на докладите на държавите-членки по настоящия въпросник

Дайте информация, като например URL адрес на уебсайт, предоставящ директен публичен достъп до докладите на държавите-членки с отговорите на настоящия въпросник.

9.   Подобрения

На кои аспекти следва да се наблегне с оглед на

изпълнението/бъдещото преразглеждане на Директива 1999/13/ЕО;

бъдещи въпросници?

10.   Други забележки


(1)  За целите на настоящия въпросник „общ брой инсталации“ включва допълнително инсталациите, които не попадат в обхвата на Директива 1999/13/ЕО, но са регулирани от националното законодателство съгласно разпоредбите на директивата. Не следва да се включват инсталациите за нанасяне на покритие върху определените в Директива 70/156/ЕИО пътни превозни средства или върху част от тях, което се извършва като част от ремонта, съхранението или декорацията на превозни средства извън производствените инсталации.

(2)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.