10.7.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

oт 25 юни 2007 година

за съответствието със законодателството на Общността на мерките, предприети от Ирландия съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

(2007/478/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директивата 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност (1) и по-специално член 3а, параграф 2 от нея,

като взе предвид мнението на Комитета, учреден съгласно член 23а от Директива 89/552/ЕИО,

като има предвид, че:

(1)

С писмото си от 7 ноември 2002 г. Ирландия нотифицира Комисията за мерките, които ще бъдат предприети съгласно член 3а, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО.

(2)

Комисията провери, в рамките на три месеца след нотификацията, дали тези мерки съответстват със законодателството на Общността, по-специално по отношение на пропорционалността на мерките и прозрачността на националната процедура за консултация.

(3)

При проверката Комисията взе предвид наличните данни за ирландското медийно пространство.

(4)

Списъкът от събития с голяма обществена значимост, включен в ирландските мерки, беше съставен ясно и прозрачно и в Ирландия бяха започнати широки консултации.

(5)

Комисията беше удовлетворена, че събитията, включени в ирландските мерки, покриваха поне два от следните критерии, считани за надеждни показатели за значимостта на събития за обществото. i) специален общ отзвук в рамките на държавата-членка, а не само значимост за онези, които обикновено следят въпросната спортна или друга дейност; ii) общопризната, особена културна значимост за населението на държавата-членка, по-специално като катализатор на културна идентичност; iii) участие във въпросното събитие на национален отбор в контекста на състезание или турнир с международна значимост; и iv) факта, че събитието традиционно е било излъчвано по обществена телевизия и е привличало огромна телевизионна аудитория.

(6)

Няколко събития, изброени в ирландските мерки, включително Летните и Зимни олимпийски игри, мачовете за Световната купа и от Европейското първенство по футбол, където ирландският национален отбор взема участие, както и мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на тези турнири, попадат в категорията на събитията, за които традиционно се счита, че са с голяма обществена значимост, посочени изрично в съображение 18 на Директива 97/36/ЕО. Тези събития имат специален общ отзвук в Ирландия, тъй като са особено популярни за широката общественост, не само за онези, които обикновено следят спортните състезания. Освен това мачовете на Ирландия на турнира за Световната купа и Европейското първенство по футбол имат общопризната, особена културна значимост като катализатор на ирландска културна идентичност. Тези мачове действат като фокусна точка за обществото като цяло, като спомагат да се създаде усещане за национална идентичност и национална гордост.

(7)

Квалификационните мачове за Европейското първенство по футбол и за Световното първенство на ФИФА на Ирландия у дома и навън имат специален общ отзвук в Ирландия, като разширяват зрителите си далеч над групата на онези, които обикновено следят този спорт.

(8)

Ирландският футбол и хърлингът са отличително ирландски спортове. Следователно Финалите на Ирландските общински първенства по футбол и хърлинг за възрастни имат общопризнато и особено културно значение за ирландското население като катализатор на национална културна идентичност.

(9)

В Ирландия ръгбито се играе организирано, из цялата страна. Следователно мачовете на Ирландия на турнира на Шестте нации и на финалите на турнира за Световната купа по ръгби имат специален общ отзвук за народа на Ирландия. Мачовете на Ирландия на финалите на турнира за Световната купа по ръгби включват ирландския национален отбор в значим международен турнир и с това оказват влияние върху ирландската национална идентичност.

(10)

Специалният общ отзвук на описаните събития от конните надбягвания и конните спортове в Ирландия е резултат от значимото въздействие, което конната индустрия в Ирландия има върху селските общности из страната. Голямото ирландското национално надбягване и Ирландското надбягване са най-важните конни надбягвания в Ирландия. Като се вземе предвид важността на конните надбягвания за туризма и международната репутация на Ирландия, тези събития имат общопризнато и особено културно значение за ирландското население като катализатор на национална културна идентичност. Купата на нациите на Конното изложение в Дъблин също има особена културна важност, тъй като рекламира дисциплината Ирландски показни скокове и привлича най-силните отбори от света на показните скокове.

(11)

Изброените в списъка събития традиционно са били излъчвани по обществена телевизия и са привличали огромна телевизионна аудитория в Ирландия.

(12)

Ирландските мерки изглеждат съразмерни за оправдаване на дерогацията от основната свобода според Договора за ЕО за осигуряване на услуги на основа на извънредна причина за обществен интерес, тоест да се осигури широк достъп на обществеността до излъчвания с голяма обществена значимост.

(13)

Ирландските мерки са съвместими с правилата на ЕО за конкуренцията в това, че определянето на квалифицирани оператори за излъчването на събитията от списъка се основава върху обективни критерии, които позволяват действителна и възможна конкуренция за придобиване на правата за излъчване на тези събития. В допълнение броят на събитията в списъка не е непропорционален, така че да наруши конкуренцията по-нататък на пазара за обществена телевизия и платена телевизия.

(14)

След съобщение от Комисията на останалите държави-членки за ирландските мерки и консултация с Комитета, учреден съгласно член 23a от Директива 89/552/ЕИО, Генералният директор за Образование и култура информира Ирландия с писмо от 10 февруари 2003 г., че Европейската комисия няма намерение да се противопостави на нотифицираните мерки.

(15)

Ирландските мерки бяха приети на 13 март 2003 г.

(16)

Тези мерки бяха публикувани Серия „С“ на Официален вестник на Европейския съюз  (2) в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, изменена от Директива 97/36/ЕО.

(17)

От решението на Съда на първа инстанция на Европейските общности в случай T-33/01, Infront WM срещу Комисията следва, че заявлението, че мерките, предприети съгласно член 3a, параграф 1 на Директива 89/552/EИО, съответстват със законодателството на Общността, съставляват решение по смисъла на член 249 от Договора за ЕО, което следователно трябва да бъде прието от Комисията. Необходимо е съответно това Решение да заяви, че мерките, нотифицирани от Ирландия, съответстват със законодателството на Общността. Мерките в окончателния си вариант, предприети от Ирландия и посочени в приложението към това решение, следва да бъдат публикувани в Официалния вестник в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО,

РЕШИ:

Член 1

Мерките съгласно член 3a, параграф 1 от Директива 89/552/EИО, нотифицирани от Ирландия на Комисията на 7 ноември 2002 г., публикувани в Oфициален вестник на Европейския съюз C 100 от 26 април 2003 г., са в съответствие със законодателството на Общността.

Член 2

Мерките в окончателния си вариант, предприети от Ирландия и посочени в приложението към това решение, се публикуват в Официалния вестник в съответствие с член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2007 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  OВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 202, 30.7.1997 г., стp. 60).

(2)  OВ С 100, 26.4.2003 г., стр. 12—16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикация в съответствие с член 3а, параграф 2 от Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност

Мерките, предприети от Ирландия, които да бъдат публикувани съгласно член 3a, параграф 2 от Директива 89/552/EИО, са следните:

„НОМЕР 28 ОТ 1999 Г.

Закон за излъчванията (телевизионно отразяване на значими събития), 1999 г.

Подредба на разделите

Раздел

1.

Тълкуване

2.

Посочване на значими събития

3.

Консултиране

4.

Задължения на операторите относно посочените събития

5.

Задължения на операторите относно събитията в държавите-членки

6.

Граждански средства за защита

7.

Разумни пазарни цени

8.

Кратко заглавие

Връзка с други закони

Закон за Европейските общности, 1972 г., № 27

Закон за Европейските общности (Изменение), 1993 г., № 25

Закон за излъчванията (телевизионно отразяване на значими събития), 1999 г.

Закон, осигуряващ телевизионно отразяване на събития с голяма важност за обществото, за прилагане на член 3а от директива 89/552/EИО на съвета от 3 октомври 1989 г., изменена от директива 97/36/ЕО на съвета и осигуряваща други свързани въпроси. [13 ноември 1999 г.] парламентът (Oireachtas) прие следното:

(1)

За целите на този закон

 

„телевизия-оператор“ има значението, дадено му в Директивата на Съвета

 

„Директива на Съвета“ означава Директива 89/552/EИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. (1) изменена с Директива 97/36/EО на Съвета от 30 юни 1997 г.

 

„Споразумение за ЕИП“ има значението, дадено му в Закона за Европейските общности (Изменение), 1993 г.;

 

„събитие“ означава събитие, интересно за обществеността в Европейския съюз, държава-членка или в държавата или в значителна част от държавата, което е организирано от организатор на събития, който е законно упълномощен да продава правата за излъчване за събитието;

 

„свободна телевизионна услуга“ означава услуга за телевизионно излъчване, за приемането на която не се начислява такса от лицето, осигуряващо услугата;

 

„държава-членка“ означава държава, членка на Европейските общности (в смисъла на Закона за Европейските общности, 1972 г. и включва държава, която е договаряща страна по Споразумението за ЕИП;

 

„Министърът“ означава Министърът за изкуството, културното наследство, говорещите ирландски райони и островите;

 

„почти универсално отразяване“ означава

а)

свободна телевизионна услуга, приемането на която е предоставено на поне 95 % от населението на държавата, или

б)

ако по което и да било време по-малко от три оператора са в състояние да осигурят отразяването, изисквано по параграф а), свободна телевизионна услуга, приемането на която е предоставено поне на 90 % от населението на държавата;

 

„квалифициран оператор“ означава оператор, който се счита според подраздел (2) за квалифициран оператор;

 

„излъчваща телевизия“ има значението, дадено ѝ в Директивата на Съвета.

(2)

Следните оператори се считат за квалифицирани оператори:

а)

до 31 декември 2001 г., оператор, който осигурява отразяване на свободна телевизионна услуга на посочено събитие, до което има достъп поне 85 % от населението на държавата;

б)

на и след 1 януари 2002 г., оператор, който осигурява почти универсално отразяване на посочено събитие.

(3)

За целите на подраздел (2) два или повече оператори, които влизат в контакт или споразумение да осигуряват съвместно почти универсално отразяване на посочено събитие ще се считат за един оператор относно това събитие.

(4)

Даден оператор може да поиска от Министъра за разреши който и да е спор, отнасящ се до степента на свободната телевизионна услуга, осигурявана от държавата-членка за целите на подраздел (2) и определението на „почти универсално отразяване“ в подраздел (1).

(5)

Министърът може да се консултира с които и да е технически експерти или други лица или органи, които той сметне за подходящи, преди да разреши спор по подраздел (4).

(6)

За целите на този закон

а)

позоваване на което и да решение, освен ако контекстът не изисква друго, се тълкува като позоваване на изменението и продължението на това решение от или по всяко следващо решение, включващо този закон;

б)

позоваване на раздел е позоваване на раздел от този закон, освен ако не е указано, че се предвижда позоваване на някое друго решение; и

в)

позоваване на подраздел, параграф или алинея е позоваване на подраздел, параграф или алинея от разпоредбата, в която става позоваването, освен ако не е указано, че се предвижда позоваване на някое друго решение;

(1)

Министърът може с наредба

а)

да посочи събития като събития с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги, и

б)

да определи дали трябва да е налице отразяване на свободни телевизионни услуги, посочени по параграф (а)

i)

на живо, с отложено излъчване или едновременно на живо и с отложено излъчване, и

ii)

изцяло, на части или едновременно изцяло и на части.

(2)

Министърът взима под внимание всички обстоятелства и в частност всеки от следните критерии при посочването на събитие по подраздел (1) а):

а)

степента, до която събитието има специален общ отзвук за населението на Ирландия;

б)

степента, до която събитието има общопризната, особена културна значимост за населението на Ирландия.

(3)

За да определи степента, до която са били покрити критериите в подраздел (2), Министърът следва да вземе предвид следните фактори:

а)

дали в събитието участва национален отбор или друг отбор, съставен от ирландци;

б)

минала практика или опит относно телевизионното покритие на събитието или подобни събития.

(4)

Министърът се съобразява със следното при определянето на събитията по подраздел (1) б):

а)

характера на събитието;

б)

времето в рамките на държавата, в която се провежда събитието;

в)

практическите съображения за излъчването.

(5)

Министърът може да отмени или измени наредба по този раздел с наредба.

(6)

Министърът се консултира с Министъра за туризма, спорта и отдиха преди да състави, отмени или измени наредба по този раздел.

(7)

Когато има предложение да се състави, отмени или измени наредба по този раздел, пред всяка камара на Oireachtas следва да се представи проект и наредбата няма да се съставя, докато всяка камара не одобри проекта с резолюция.

(1)

Преди да състави наредба по раздел 2, Министърът

а)

полага разумни усилия да се консултира с организаторите на събитието и с операторите, които са под юрисдикцията на държавата за целите на Директивата на Съвета,

б)

публикува съобщение за събитието, което Министърът възнамерява да посочи под този раздел поне в два вестника, разпространявани в държавата, и

в)

поканва за коментар по замисленото посочване обществеността.

(2)

Невъзможността да се установи кой е организаторът на събитие или неуспехът на организатор под юрисдикцията на държавата да отвърне на усилията на Министъра да се консултира няма да изключват съставянето на наредба по раздел 2.

(1)

Когато оператор под юрисдикцията на държавата, който не е квалифициран оператор придобие изключителни права да излъчва посочено събитие, този оператор няма да излъчва събитието, освен ако то не е било предоставено на квалифициран оператор, в съответствие с наредбата по раздел 2, след заявка и заплащане на разумни пазарни цени от квалифицирания оператор.

(2)

Когато квалифициран оператор придобие правото да излъчва посочено събитие (по този раздел или пряко), квалифицираният оператор излъчва събитието по свободна телевизионна услуга, като осигурява почти универсално отразяване в съответствие с наредбата по раздел 2.

(3)

В този раздел „посочено събитие“ означава събитие, което е посочено в наредба по раздел 2.

5.   Когато друга държава-членка е посочила събитие от голяма значимост за обществото в тази държава-членка и Европейската комисия е съобщила мерките, предприети от тази държава-членка в съответствие с член 3а, параграф 2 на Директивата на Съвета, никой оператор под юрисдикцията на държавата, който придобие изключителни права за посочено събитие, няма да упражнява изключителните права по такъв начин, че съществена част от обществеността в тази държава-членка да е лишена от възможността да проследи събитията в съответствие с предприетите мерки.

(1)

Когато даден оператор предполага („ощетеният оператор“), че която и да било дейност или поведение, забранена с раздел 4 или 5 е била, е или ще се извърши от един или повече други оператори („други оператори“), ощетеният оператор има правото да се обърне към Върховния съд за следните средства за правна защита срещу другия оператор:

а)

заповед, възпрепятстваща другия оператор да извършва или да опитва да извършва дейността или поведението, забранено с раздел 4 или 5;

б)

декларация, че договорът, по който другият оператор е получил изключителните права за посоченото събитие, е нищожен.

в)

щети от другия оператор;

г)

разпореждане, че правото да осигурява телевизионно отразяване ще бъде предложено на ощетения оператор на разумни пазарни цени.

(2)

Молбата до Върховния съд за наредба, посочена в подраздел (1) ще става по искане за разпореждане и съдът, когато разглежда въпроса, може да състави междинна или предварителна наредба, както прецени за подходящо.

(1)

За целите на раздел 4 (1), ако операторите не са в състояние да се съгласят на разумни пазарни цени относно телевизионното отразяване на дадено събитие, всеки от операторите може да се обърне към Върховния съд в резюме за наредба, определяща разумни пазарни цени за дадено събитие.

(2)

Наредба по подраздел (1) може да съдържа такива последващи или допълнителни разпоредби, каквито Върховният съд сметне за подходящо.

8.   Този закон може да се цитира като Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г.

Законови документи

S.I. № 99 от 2003 г.

Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г. Наредба (Посочване на значими събития)

2003

Аз, Dermot Ahern, Министър за комуникациите, морските и природните ресурси, упражнявайки пълномощията, делегирани ми от подраздел (1) на раздел 2 на Закон за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 1999 г. (№ 28 от 1999 г.) и Наредбата за излъчванията (Трансфер на административни и министерски функции) 2002 г. (S.I. № 302 от 2002 г.) (изменен от морските и природни ресурси) (Изменение на наименованието на министерството и титлата на министъра) Наредба 2002 г. (S.I. № 307 от 2002 г.)) след консултация с Министъра за изкуствата, спорта и туризма, както е предвидено от подраздел (6) (изменен от Наредбата за туризма, спорта и отдиха (Изменение на наименованието на министерството и титлата на министъра) 2002 г. (S.I. № 307 от 2002 г.)) на раздел, с настоящето съставям следната наредба, за която, в изпълнение на подраздел (7) от този раздел, бе представен проект пред всяка камара на Oireachtas и всяка камара гласува резолюция на проекта:

1.

Тази наредба може да се цитира като Наредба за излъчванията (Телевизионно излъчване на значими събития), 2003 г.

2.

Събитията, уточнени в Графика към тази Наредба са посочени като събития с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги.

3.

Всеки от мачовете на Ирландия в Шампионата на Шестте нации по ръгби е посочен като събитие с голяма значимост за обществото, за което следва да се осигури в интерес на обществото правото на квалифициран оператор да осигури отразяване по свободни телевизионни услуги в отложени предавания.

ГРАФИК

Правило 2

Летните олимпийски игри

Финалите на Ирландските общински първенства по футбол и хърлинг за мъже

Квалификационните мачове за Европейското първенство по футбол и за Световното първенство на ФИФА на Ирландия у дома и навън

Мачовете на Ирландия на финалния турнир на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Световната купа на ФИФА

Мачовете за откриването, полуфиналите и финалите на Европейския шампионат по футбол и на финалния турнир за Световната купа на ФИФА

Мачовете на Ирландия на финалите на турнира за Световната купа по ръгби

Голямото ирландско национално надбягване и Ирландското надбягване

Купата на нациите на Конното изложение в Дъблин

ПОЛОЖЕН е официалният ми печат,

13 март 2003 г.

DERMOT AHERN

Министър за съобщенията, морските и природните богатства.“