17.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 април 2007 година

за сключване на споразумение между Европейската общност и Руската федерация за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

(2007/340/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, точка 2, буква б), i) и ii) от него във връзка с първото изречение от първа алинея на член 300, параграф 2 и първа алинея на член 300, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение с Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на граждани на ЕС и на Руската федерация.

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 25 май 2006 г., при условие че е възможно сключването му на по-късна дата съгласно Решение на Съвета, прието на 22 май 2006 г.

(3)

Това споразумение следва да бъде одобрено.

(4)

Споразумението създава съвместен комитет, отговарящ за неговото управление, който може да приеме свой процедурен правилник. Следователно уместно е да се предвидят опростени процедури за определяне на позицията на Общността в такива случаи.

(5)

В съответствие с протокола за позицията на Обединеното кралство и Ирландия и протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на настоящото решение и нито са обвързани от него, нито са обект на прилагането му.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и нито е обвързана от него, нито е обект на прилагането му,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Руската федерация относно улесняване на издаването на визи на граждани на ЕС и на Руската федерация се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета извършва нотифицирането, предвидено в член 15, параграф 1 от Споразумението (1).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в съвместния комитет на експертите, създаден съгласно член 13 от споразумението.

Член 4

След консултация със специален комитет, определен от Съвета, Комисията приема позицията на Общността в рамките на съвместния комитет на експертите относно приемането на процедурен правилник на този комитет съгласно член 13, параграф 4 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 19 април 2007 година.

За Съвета

Председател

B. ZYPRIES


(1)  Датата на влизане в сила на Споразумението ще се публикува от Генералния секретариат на Съвета в Официален вестник на Европейския съюз.