4.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 116/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2007 година

относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер C(2007) 1547)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/275/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. за определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (2), и по-специално член 3, параграф 5 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 8, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/496/ЕИО предвижда извършването на ветеринарни проверки от държавите-членки по отношение на животни, въведени в Общността от трети страни, съгласно тази директива.

(2)

Директива 97/78/ЕО предвижда ветеринарни проверки на някои продукти от животински произход и някои растителни продукти, въведени в Общността от трети страни.

(3)

Решение 2002/349/EО на Комисията от 26 април 2002 г. относно определяне списъка на продуктите, които се проверяват на граничните инспекционни пунктове съгласно Директива 97/78/ЕО (4) на Съвета, предвижда че включените в списъка на това решение продукти от животински произход подлежат на ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове съгласно Директива 97/78/ЕО.

(4)

Тъй като ветеринарните проверки на граничните инспекционни пунктове се извършват в тясно сътрудничество с митническите служители, уместно е да се използва списък с продукти, който се позовава на Комбинираната номенклатура („КН“), предвидена в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (5) като първооснова за подбор на пратки. Следователно списъкът с продукти в Решение 2002/349/ЕО следва да се замени със списъка в приложение I към настоящото решение.

(5)

Уместно е, в интерес на рационалността на законодателството на Общността, списъкът в приложение I към настоящото решение да обхваща и животните, въведени в Общността от трети страни.

(6)

За да се улеснят проверките от компетентните органи на граничните инспекционни пунктове, списъкът в приложение I към настоящото решение следва да представя възможно най-прецизно описание на животните и продуктите, които подлежат на ветеринарни проверки съгласно Директива 97/78/EО. Освен това, за определени кодове по КН настоящото решение предвижда само малка част от продуктите, попадащи в съответната глава или позиция да бъдат подлагани на ветеринарни проверки. В такива случаи колона 3 от приложение I към настоящото решение следва да се отнася към приложимия код по КН и дава подробности за продуктите, които следва да се подложат на тези ветеринарни проверки.

(7)

Решение 2002/349/EО предвижда съставните хранителни продукти, съдържащи само ограничен процент продукти от животински произход, да продължат да бъдат регулирани от националните разпоредби.

(8)

Въпреки това, за да се избегнат различия в тълкуването между държавите-членки, които да доведат до нарушения в търговията и до потенциални рискове за здравето на животните, сега трябва да се установят правила на ниво Общност относно съставните продукти, които могат да бъдат освободени от ветеринарни проверки съгласно Директива 97/78/EО.

(9)

Регламент (EО) № 853/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (6), съдържа определения за някои продукти. В интерес на последователността на законодателството на Общността е целесъобразно тези определения да се вземат предвид в настоящото решение.

(10)

Има различия в рисковете за здравето на животните, свързани с вноса на различни видове животински продукти в Общността. В съответствие с това настоящото решение следва да предвиди всички съставни продукти, които съдържат месни продукти да подлежат на ветеринарни проверки, докато за съставните продукти, които съдържат други животински продукти следва да се прилагат други критерии поради необходимостта от хармонизирани правила на равнище Общност.

(11)

В процеса на производството някои съставни продукти се подлагат на обработка, която намалява потенциалния риск за здравето на животните, съдържащ се в тези продукти. Следователно видът, търговската трайност и физическите характеристики следва да се използват като разпознаваеми отличителни черти от компетентните органи, които трябва да вземат решение относно необходимостта от подлагането на съставните продукти на ветеринарни проверки.

(12)

В интерес на последователността на ветеринарните проверки на граничните инспекционни пунктове по отношение на съставните продукти, въвеждани в Общността, е уместно да се създаде също и списък на определени хранителни вещества и съставни продукти, които могат да бъдат освободени от ветеринарните проверки, предвидени в Директива 97/78/EО.

(13)

В интерес на съгласуваността на законодателството на Общността е уместно да бъде отменено Решение 2002/349/ЕО и да бъде заменено от настоящото решение.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение установява правила относно животните и продуктите, които подлежат на ветеринарни проверки в граничните инспекционни пунктове при въвеждане в Общността в съответствие с Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/EО.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„съставен продукт“: хранителен продукт, предназначен за консумация от човека, който съдържа и продукти от животински произход и продукти от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт;

б)

„месни продукти“: продуктите, определени в точка 7.1 от приложение I към Регламент (EО) № 853/2004;

в)

„преработени продукти“: преработените продукти, изброени в точка 7 от приложение I към Регламент (EО) № 853/2004;

г)

„млечни продукти“: продуктите, определени в точка 7.2 от приложение I към Регламент (EО) № 853/2004.

Член 3

Ветеринарни проверки на животни и продукти, изброени в приложение I

1.   Животните и продуктите, изброени в приложение I към настоящото решение, подлежат на ветеринарни проверки в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО.

2.   Настоящото решение се прилага без ограничение за проверките на съставните продукти, необходими за гарантиране на съответствие с изискванията за общественото здраве в Общността.

3.   Първоначалният подбор на продукти за ветеринарни проверки, извършен въз основа на Комбинираната номенклатура в колона 1 от приложението, се ограничава чрез позоваване на конкретен текст или ветеринарен закон, цитиран в колона 3.

Член 4

Съставни продукти, които подлежат на ветеринарни проверки

Следните съставни продукти подлежат на ветеринарни проверки:

а)

съставни продукти, които съдържат преработен месен продукт;

б)

съставни продукти, които съдържат в половината или повече от субстанцията си някакъв преработен продукт от животински произход, различен от преработен месен продукт;

в)

съставни продукти, които не съдържат в субстанцията си преработен месен продукт и съдържат в по-малко от половината субстанция преработен млечен продукт, когато крайните продукти не отговарят на изискванията на член 6.

Член 5

Сертифициране, което се изисква да придружава съставните продукти, които подлежат на ветеринарни проверки

Тези съставни продукти, които съдържат преработен месен продукт, се придружават при въвеждане в Общността от съответният сертификат за месни продукти, определен в законодателството на Общността, независимо от каквото и да било друго съдържание на животински продукти.

Тези съставни продукти, споменати в член 4, буква б) и член 4, буква в), които съдържат преработен млечен продукт, при въвеждане в Общността се придружават от съответният сертификат, определен в законодателството на Общността.

Съставните продукти, които съдържат само преработени рибни или яйчни продукти от животински произход, при въвеждане в Общността се придружават от съответния сертификат, определен в законодателството на Общността или от търговски документ, когато няма такова изискване за сертификат.

Член 6

Дерогация на някои съставни продукти и хранителни продукти

1.   Чрез дерогация от член 3 следните съставни продукти или хранителни продукти, предназначени за консумация от човека, които не съдържат никакви месни продукти, не подлежат на ветеринарни проверки:

а)

съставни продукти, които съдържат в по-малко от половината от субстанцията си друг преработен продукт при условие че тези продукти са:

i)

трайни при околна температура или очевидно в процеса на производството са претърпели пълно сваряване или процес на топлинна преработка на цялата си субстанция, така че всеки суров продукт е денатуриран;

ii)

ясно определени като предназначени за консумация от човек;

iii)

сигурно пакетирани или запечатани в чисти контейнери;

iv)

придружени от търговски документ и етикетирани на официален език на държава-членка, така че документът и етикетът съвместно да дават информация за естеството, количеството и броя на опаковките със съставните продукти, страната на произход, производителя и съставките.

б)

съставни продукти или хранителни продукти, изброени в приложение II.

2.   Въпреки това всеки млечен продукт, включен в какъвто и да било съставен продукт, следва да произхожда от и да е обработен според условията за страните, изброени в приложение I към Решение 2004/438/EО на Комисията (7).

Член 7

Отмяна

Решение 2002/349/EО се отменя.

Член 8

Приложимост

Настоящото решение влиза в сила един месец след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 април 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 301/2007 (ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 11).

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

(7)  ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 72.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ЖИВОТНИ И ПРОДУКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ВЕТЕРИНАРНИ ПРОВЕРКИ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 3

Настоящият списък съдържа животни и продукти съгласно номенклатурата на стоки, която се използва в Общността, за да подпомогне подбора на пратките, които трябва да бъдат представени за ветеринарни проверки в граничен инспекционен пункт.

Забележки:

1.   Колона 1:

Когато е използван четирицифрен код: освен ако не е указано друго, всички продукти с този префикс или обхванати изцяло от тези четири цифри, трябва да бъдат предадени на компетентния орган за ветеринарни проверки.

Когато се изисква само някои продукти с даден код да бъдат изследвани чрез ветеринарни проверки и в номенклатурата на стоките не съществува подразделение по този код, кодът е обозначен с Ex (например Ex30 02: изисква се ветеринарна проверка само за материалите от животински произход, а не за цялата позиция).

Цифрите, поставени в скоби в колона 1 не следва да се въвеждат в системата TRACES, създадена с Решение 2004/292/EО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES и за изменение на Решение 92/486/EИО (1).

2.   Колона 2:

Описанието на стоките е съгласно установеното в колона „Описание“ в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87. За допълнително обяснение относно точното покритие от Общата митническа тарифа, моля правете справки в последното изменение на това приложение.

Забележка: Допълнителна информация за продуктите, обхванати от различните глави и позиции, е представена в обяснителни бележки за хармонизираната система на Световната митническа организация или може да бъде намерена в обяснителните бележки за Комбинираната номенклатура, що се отнася до кодовете по Комбинираната номенклатура (КН).

3.   Колона 3: Тази колона дава подробности за обхванатите продукти.

В някои случаи има някои живи животни (като влечуги, земноводни, насекоми, червеи или други безгръбначни) или животински продукти, изпратени към официалният ветеринарен лекар, за които няма установени хармонизирани условия за здравето на животните за внос в Общността и следователно няма хармонизиран сертификат за внос. Условията за внос за всички живи животни, които не са упоменати на друго място, попадат в обхвата на Директива 92/65/EИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), но в случаи с някои животни по отношение на изискваната документация, която придружава пратките, се прилагат националните разпоредби. Официалните ветеринарни лекари трябва да изследват пратките и да издават съответния Общ ветеринарен входен документ (ОВВД), който да показва, че е извършен контрол и че животните могат да бъдат освободени за свободна циркулация.

В някои случаи, що се отнася до животински странични продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (3), пълният обхват на законодателството на Общността по отношение на производни или преработени продукти не е точно определен. Ветеринарни проверки трябва да се извършват на преработени продукти, които все още са по същество суров продукт, който подлежи на допълнителна преработка преди да бъде представен на крайния потребител.

В тези случаи официалните ветеринари на граничните инспекционни пунктове трябва да уточнят дали конкретен извлечен продукт е преработен така, че да попадне извън ветеринарните проверки, предвидени в законодателството на Общността.

ТАБЛИЦА

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, словесното описание на продуктите в колона 2 следва да се разглежда само като индикативно, като обхватът в контекста на настоящото приложение се определя от обхвата на кодовете по КН, такива каквито съществуват по време на приемането на настоящото решение.

Когато в настоящата таблица се споменават „ex“ кодове по КН, обхватът се определя чрез прилагане на кода по КН и съответното описание, взети заедно.


Код по КН

Описание

Квалификация и обяснение

Глава 1:   

Живи животни

0101

Живи коне, магарета, мулета и катъри

Всички

0102

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

Всички

0103

Живи животни от рода на свинете

Всички

0104 10

Живи животни от рода на овцете

Всички

0104 20

Живи животни от рода на козите

Всички

0105

Живи домашни птици, по-точно домашни петли, кокошки, патици, гъски, пуйки и токачки

Всички

0106

Други живи животни

Всички

Позицията включва следните домашни или диви животни:

А)

Бозайници:

1.

Примати;

2.

Китове, делфини, морски свине, (бозайници от разред Китоподобни) Cetacea); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни/Sirenia);

3.

Други (като елени-рогачи, котки, кучета, лъвове, тигри, мечки, слонове, камили, зебри, зайци, диви зайци, сърни, антилопи, диви кози, лисици, норки и други животни за ферми за кожи).

Б)

Влечуги (включително змиите и морските костенурки);

В)

Птици:

1.

Грабливи птици;

2.

Птици от рода папагалоподобни (включително качулатите папагали, дългоопашатите папагали, папагалите ара и какаду);

3.

Други (като яребици, фазани, пъдпъдъци, бекаси, бекасини, гълъби, бяла яребица, градинска овесарка, диви патици, диви гъски, дроздове, косове, чучулиги, сипки, синигери, колибри, пауни, лебеди и други птици, неупоменати в позиция 01.05).

Г)

Други, като пчели (дори транспортирани в кутии или сандъци, или кошери), други насекоми, жаби.

Позиция 0106 изключва животни, които участват в циркове, менажерии или други подобни пътуващи шоупрограми с участие на животни (позиция 95.08).

0106 11

Примати

Всички

0106 12

Китове, делфини, морски свине, (бозайници от разред Китоподобни) Cetacea); ламантини и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни/Sirenia)

Всички

0106 19

Други

Домашни зайци и бозайници, различни от тези, които са част от 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 и 0106 12. Включва кучета и котки.

0106 20

Влечуги (включително змиите и морските костенурки)

Всички

0106 31

Птици: Грабливи птици

Всички

0106 32

Птици: Папагалоподобни (включително качулатите папагали, дългоопашатите папагали, папагалите ара и какаду)

Всички

0106 39

Други

Включва: птици, различни от тези от позиции 0105, 0106 31 и 0106 32, включително гълъби.

0106 90 00

Други

Всички други живи животни, които не са включени другаде, различни от бозайници, птици и влечуги. Живите жаби, предназначени да бъдат запазени живи за вивариуми или да бъдат умъртвени за консумация от човека, са обхванати от тази позиция.

Глава 2:   

Меса и карантии, годни за консумация

 

Тази глава не обхваща:

а)

продукти от вид, описан в позиции от 0201 до 0208 или 0210, негодни или неподходящи за консумация от човека;

б)

черва, пикочни мехури или стомаси от животни (позиция 0504) или животинска кръв (позиция 0511 или 3002);

в)

животинска мас, различна от продукти от позиция 0209 (глава 15).

0201

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

Всички

0202

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Всички

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

Всички

0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

Всички

0205 00

Меса от рода на конете, магаретата, мулетата и катърите, прясно, охладено или замразено

Всички

0206

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Всички

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от позиция 0105, пресни, охладени или замразени

Всички

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

Изключва: суров материал, непредназначен за консумация от човека.

Включва кости и друг материал за производството на желатин или колаген за консумация от човека.

0208 10

От зайци

Всички

0208 20 (00)

Жабешки бутчета

Всички

0208 30

От примати

Всички

0208 40

Китове, делфини, морски свине, (бозайници от разред Китоподобни/Cetacea); морски крави и дюгони (бозайници от разред Сиреноподобни/Sirenia)

Всички

0208 50 (00)

От влечуги: (включително змиите и водните костенурки)

Всички

0208 90

Други: от домашни гълъби, от дивеч, различен от зайци

Включва месо от пъдпъдък, тюлен, северен елен или други от вид бозайници.

0209 00

Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Включва мазнина и преработени мазнини.

0210

Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

Всички: Включва меса, месни продукти и кости за консумация от човека и други продукти от животински произход.

Тази глава обхваща преработен животински протеин, включително пръжки за консумация от човека. Включва сушени свински уши за консумация от човека.

Колбасите са включени в позиция 1601.

Глава 3:   

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Тази глава не обхваща:

а)

бозайници от позиция 0106;

б)

меса от бозайници от позиция 0106 (позиция 0208 или 0210);

в)

риби (включително черен дроб, хайвер и семенна течност) или ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, мъртви и негодни за консумация от човека поради биологичния им вид или състоянието им (глава 5); брашна и агломерати, риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека (позиция 2301); или

г)

хайвер или неговите заместители, приготвени от яйца от риби (позиция 1604)

 

 

Тази глава включва живи риби за отглеждане и развъждане, живи декоративни риби и живи риби или живи ракообразни, транспортирани живи, но внасяни за консумация от човека.

 

 

Всички продукти в този раздел подлежат на ветеринарни проверки.

0301

Живи риби

Всички: включва пъстърва, змиорка, шаран, или други видове, или риби, внасяни за отглеждане или развъждане.

За целите на ветеринарните проверки живите риби, внасяни за непосредствена консумация от човека, се третират като продукти.

Включва декоративни риби от позиция 0301 10.

0302

Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304*.

Всички

0302 70

Черен дроб, хайвер и семенна течност

 

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от позиция 0304.

Всички:

Включва: тихоокеанска сьомга, но изключва черния дроб, хайвера и семенната течност, червена сьомга; други видове сьомга, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност; пъстърва; атлантическа сьомга и всеки друг вид риби.

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

 

0305

Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека

Всичко: включва други рибни продукти като брашна, прахове и агломерати, годни за консумация от човека, направени от риби, ракообразни или други водни безгръбначни.

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура;

ракообразни, с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени,

замразени, сушени, осолени или в саламура, брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човек

Всички: за целите на ветеринарната проверка живите ракообразни, внасяни за незабавна консумация от човека, се считат за и се третират като продукти.

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура;

водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени,

сушени, осолени или в саламура; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека.

Всички:

Това включва: Bonamia Ostreae и Martelia refringens, също мекотели и водни безгръбначни, които може да са сварени и след това охладени или замразени.

За целите на ветеринарните проверки живите мекотели, внасяни за непосредствена консумация от човека се третират като продукти.

Това включва и месо от вид охлюви.

0307 60 00

Охлюви, различни от морските.

Включва сухоземни коремоноги от видовете Helix pomatiaLinné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum и видовете от семейство Achatinidae.

Включва живи охлюви за непосредствена консумация от човека, а също и меса от охлюви за непосредствена консумация от човека.

Включва слабо предварително сварени или предварително преработени охлюви.

0307 91 00

Живи водни безгръбначни, различни от ракообразни и мекотели, живи, пресни или охладени.

Всички

0307 99 90

Други: настоящият код включва брашна, прахове и агломерати от водни безгръбначни, различни от ракообразни, годни за консумация от човека.

Всички: включва рибни брашна за консумация от човека.

Глава 4:   

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

1.

Изразът „мляко“ означава пълномаслено мляко или частично или напълно обезмаслено мляко.

2.

За целите на позиция 0405:

а)

терминът „масло“ означава естествено масло, масло от суроватка или комбинирано масло (прясно, осолено или граниво, включително масло в консервени кутии), извлечено изключително от мляко, с 80 % или по-голямо съдържание на млечна мазнина, но не повече от 95 % тегловно, максимално съдържание на твърдо млечно съдържание, различно от мазнина от 2 % тегловно и максимално водно съдържание от 16 % тегловно. Маслото не съдържа добавени емулгатори, но може да съдържа натриев хлорид, хранителни оцветители, неутрализиращи соли и култури от безвредни млечно-кисели бактерии;

б)

изразът „млечни пасти за намазване“ означава годна за намазване емулсия от типа „вода в масло“, която съдържа млечна мазнина като единствена мазнина в продукта, със съдържание на млечна мазнина от 39 % или повече, но по-малко от 80 % тегловно.

3.

Продуктите, получени чрез концентриране на суроватка и с прибавка на мляко или млечна мазнина се класифицират като сирена в позиция 0406, при условие че притежават следните три характеристики:

а)

тегловно съдържание на млечна мазнина в сухо вещество от 5 % или по-голямо;

б)

съдържание на сухо вещество не по-малко от 70 %, но не повече от 85 % тегловно; и

в)

оформени в калъп или годни да бъдат оформени в калъп.

4.

Настоящата глава не обхваща:

а)

продуктите, получени от суроватка, която съдържа повече от 95 % лактоза тегловно, изразена като анхидратна лактоза, изчислена в сухо вещество (позиция 1702); или

б)

албумини (включително концентрати на два или повече протеина от суроватка, които съдържат повече от 80 % протеини от суроватка тегловно, изчислени въз основа на сухото вещество) (позиция 3502) или глобулини (позиция 3504).

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители.

Всички: „мляко“ включва сурово, пастьоризирано или термично обработено мляко.

Включва млечни фракции.

Мляко за храна на животни е включено в позиция 2309.

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители.

Всички

0403

Мътеница, подквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали и подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове, ядки или какао.

Всички:

включва сметана, масло и ароматизирани, желирани, замразени и ферментирали млека, и концентрирани млека за консумация от човека.

Сладоледите се включват в позиция 2105.

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

Всички

0405

Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване.

Всички: включва млечни пасти за намазване.

0406

Сирена и извара

Всички

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

Всички: включва яйца, при които процесът на мътене е започнал и яйца със специфичен патоген (SPF), както и яйца за консумация от човека.

Включва „стогодишни яйца“.

Яйчен албумин, негоден за консумация от човека, се включва в позиция 3502.

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители.

Всички: настоящата позиция обхваща яйчни продукти, дори топлинно обработени.

Настоящата позиция обхваща цели яйца без черупки и яйчни жълтъци от всички птици. Продуктите от тази позиция могат да бъдат пресни, сушени, варени на пара или във вода, представени в различни форми (например цилиндрични „дълги яйца“), замразени или консервирани по друг начин. Всички изброени се обхващат от позицията, дори с прибавка на захар или други подсладители и независимо дали са за употреба като храна или за промишлени цели (например за щавене).

Настоящата позиция не обхваща:

а)

масла от яйчен жълтък (позиция 15.06);

б)

яйчни препарати, които съдържат подправки или други добавки (позиция 21.06);

в)

лецитин (позиция 29.23);

г)

отделени яйчни белтъци (яйчен албумин) (позиция 35.02).

0409 00 00

Естествен мед

Всички

Настоящата позиция обхваща пчелен мед (Apis Mellifera) или мед, произведен от други насекоми, центрофугиран или в пита, или съдържащ късчета от пчелна пита, при условие че не е добавена захар или друго вещество. Такъв мед може да бъде обозначен по растение-източник, произход или цвят.

Позицията изключва изкуствен мед и смеси от естествен и изкуствен мед (позиция 17.02).

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати нито включени другаде.

Всички

Настоящата позиция включва пчелно млечице и прополис, както и кости или други материали, получени от животни, предназначени за консумация от човека.

Насекомите или яйцата от насекоми за консумация от човека са включени в настоящата позиция.

Настоящата позиция 0410 00 00 обхваща продукти от животински произход, подходящи за консумация от човека, неупоменати, нито включени другаде в комбинираната номенклатура. Тя включва:

а)

яйца от морска костенурка;

б)

гнезда на морска лястовица („птичи гнезда“).

Позиция 0410 00 00изключва животинска кръв, дори годна за консумация, течна или изсушена (позиция 05.11 или 30.02).

Глава 5:   

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде

 

 

Допълнителни изисквания за избор на определени продукти от настоящата глава са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VIII (вълна, косми, свинска четина, пера и части от пера).

1.

Настоящата глава не обхваща:

а)

продукти, годни за консумация (различни от черва, пикочни мехури и стомаси от животни, цели и парчета от такива, и кръв от животни, в течно или сухо състояние);

б)

кожи (включително кожухарски кожи), различни от стоките от позиция 0505 и обрезки, и подобни отпадъци от сурови кожи или кожи от позиция 0511 (глава 41 или 43);

в)

животински текстилни материали, различни от конски косми и отпадъци от конски косми (раздел ХI); или

г)

готови възли и снопчета за направа на метли и четки (позиция 9603).

2.

В цялата номенклатура бивните от слон, хипопотам, морж, нарвал и дива мечка, роговете от носорози и зъбите от всички животни се разглеждат като „слонова кост“.

3.

В цялата номенклатура изразът „конски косъм“ означава косми от гриви и опашки на коне или едър рогат добитък.

0502 10 00

Четина и косми от прасета, шопари или мечки; отпадъци от такава четина и косми

Необработена свинска четина означава четина от прасета, която не е преминала през фабрично изпиране, не е получена чрез щавене или не е била обработена по друг начин, за да се гарантира, че няма останали патогени.

0503 00 00

Конски косъм и отпадъци от конски косъм

Всички косми под този код трябва да бъдат обявявани пред компетентните ветеринарни органи. Може да се изисква доказателство за състоянието на вида и получената обработка.

Позиция 0503 изключва косми, които са преминали процес на предене или са завързани край към край. Настоящият код включва не само необработени конски косми, но и изпрани, боядисани, избелени, накъдрени или подготвени по друг начин конски косми.

0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси от животни (различни от риби), цели или на парчета, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички: включва стомаси, пикочни мехури и черва, почистени, осолени, сушени или топлинно обработени, които произхождат от едър рогат добитък, свине, овце, кози или от домашни птици.

0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или части от пера

Всички — с изключение на обработените декоративни пера, обработени пера, пренасяни от пътници за лична употреба или пратки от обработени пера, изпратени до частни лица за неиндустриални цели.

Позиция 0505 обхваща необработените, както и обработените, както следва: само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се запазят, но необработени по друг начин или монтирани.

 

 

Пера от вид, употребяван за пълнене и пух, сурови или други пера.

0506

Кости и сърцевина от рога, необработени, обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във форми), обработени с киселини или дежелатинирани; прах и отпадъци от тези материали

Включително кости за производство на желатин или колаген, ако са добити от трупове, заклани за консумация от човека и костно брашно за консумация от човека.

Изискванията за избор са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VIII, глава X (кости и продукти от кости и т.н.).

0507

Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит или на други морски бозайници, рога, копита, нокти и човки, необработени или само подготвени, но неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези материали

Изискванията за избор за ловни трофеи са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VII.

Включва обработени ловни трофеи от птици и копитни животни, представляващи само кости, рогове, копита, щипки, рога, зъби или кожи от трети страни.

Ex05100000

Сив амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; кантаридис; жлъчка, дори изсушена;

жлези и други субстанции от животински произход, използвани за приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, охладени, замразени или временно запазени по друг начин.

Изискванията за избор са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VIII, глава XI, животински странични продукти за производство на храни, включително храни за домашни любимци и за производство на фармацевтични и други технически продукти.

Жлези, други животински продукти и жлъчка са обхванати от този код.

Изсушените жлези и продукти са обхванати от позиция 3501.

0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде, мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

Включва генетичен материал (сперма и ембриони) с произход от животни като едър рогат добитък, овце, кози, коне и свине.

Включва също животински странични продукти от категории 1 и 2.

0511 10 00

Сперма от бикове

 

0511 91

Продукти от риби, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни; мъртви животни от глава 3

Всички: включва рибни яйца за люпене и мъртви животни. Включва животински странични продукти за производство на храна за домашни любимци и на фармацевтични и други технически продукти.

0511 99 (10)

Сухожилия и нерви, обрезки и други подобни отпадъци от необработени кожи

Всички

0511 99 90

Други

Всички: ембриони, яйцеклетки, сперма и генетичен материал, необхванат в 0511 10 и от видове различни от едър рогат добитък попадат под тази позиция.

Включва животински странични продукти за производство на храна за домашни любимци или други технологични продукти.

Включва пчелни продукти за употреба в пчеларството.

Включва също мъртви животни от глава I (кучета и котки).

Включва материал, чийто основни характеристики не са били променени, годна за консумация животинска кръв, която не е добита от риби, за консумация от човека.

Глава 12:   

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

 

 

Само определени растителни продукти подлежат на ветеринарен контрол.

Ex12130000

Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени,

пресовани или агломерирани под формата на гранули.

Включва само сено и слама.

Ex12 14 (90)

Фуражни цвекла, репи, фуражни корени, сено, люцерна, еспарзета, детелина, фуражно зеле, фий, вълчи боб и подобни фуражни култури, дори агломерирани под формата на гранули.

Други.

Включва само сено и слама.

Глава 15:   

Мазнини и масла от животински и растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход

1.

Настоящата глава не обхваща:

а)

мазнини от свине или домашни птици от позиция 0209;

б)

какаово масло, мазнини и масла (позиция 1804);

в)

препарати за хранителни цели, съдържащи повече от 15 % от продуктите от позиция 0405 тегловно (най-общо глава 21);

г)

пръжки (позиция 2301) или остатъци от позиции 2304 или 2306.

2.

Позиция 1518 не обхваща мазнини или масла, или фракции от тях, само денатурирани, които са класифицирани в съответната позиция за съответстващите неденатурирани мазнини и масла, и техните фракции.

3.

Суровини за сапун, утайки и отпадъци от масла, остатъците от стеаринова смола, смола от глицерол и мазнина от вълна попадат в позиция 1522.

 

 

Всички масла, извлечени от животни.

Допълнителни изисквания за избор са установени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, както следва:

Приложение VII, глава IV; топени мазнини и рибни масла;

Приложение VIII, глава XII; топени мазнини от категория 2 материали за олио химични цели;

Приложение VIII, глава XIII; деривати на мазнини.

Деривати на мазнини включват продукти от първи етап на извличане от мазнини и масла в чисто състояние, произведени чрез метод, посочен в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VI, глава III. Дериватите, смесени с други материали, не се включват.

1501 00

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиции 0209 или 1503.

Всички

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези от позиция 1503.

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин.

Всички

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или от морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени.

Масла от риби и масла от морски бозайници.

Различните видове хранителни препарати са обхванати от глава 21.

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени.

Неразделени мазнини или масла, също и първоначалните им фракции, произведени по метод, посочен в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VI, глава III.

Деривати, смесени с други материали не са включени.

Позиция 1516 обхваща растителни мазнини и масла, претърпели специфична химическа трансформация от споменат по-долу вид, но не обработени допълнително.

Позицията обхваща също обработени по подобен начин фракции от животински или растителни мазнини и масла.

Хидрогениране, засегнато от контакта на продуктите с чист хидроген при подходяща температура и налягане в присъствие на катализатор (обикновено фино разделен никел), повишава точките на топене на мазнините и увеличава маслената консистенция чрез трансформиране на ненаситените глицериди в наситени глицериди с по-високи точки на топене.

1516 10

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин.

Само животински мазнини и масла. Деривати, смесени с други материали, не са включени във ветеринарните проверки.

За ветеринарни цели деривати на мазнини включва продукти от първи етап на извличане от мазнини и масла в чисто състояние, произведени чрез метод, посочен в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VI, глава III.

Ex15 18 00

Животински и растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде.

Само животински мазнини и масла.

Само топени мазнини.

Деривати от мазнини, произведени чрез метод, посочен в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VI, глава III.

Деривати, смесени с други материали, не се включват.

1518 00 (91)

Животински мазнини и масла, и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ, или химично променени по друг начин, с изключение на тези от позиция 1516.

Изискванията за избор са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава XIII (за деривати от мазнини), и приложение VIII, глава XII за топени мазнини от материали от категория 2 за олеохимични цели.

1518 00 (95)

Негодни за консумация смеси или препарати от животински или от животински и растителни мазнини и масла и техните фракции.

Препарати от мазнини и масла, извлечени от животни.

1521 90 (91)

Суров пчелен восък и восък от други насекоми, дори рафиниран

Пчелен восък за технически цели.

Допълнителни изисквания за избор са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VIII, глава IX Продукти на пчеларството.

1521 90 (99)

Други

Пчелни продукти за нуждите на пчеларството.

Допълнителни изисквания за избор са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VIII, глава IX — Продукти на пчеларството. Продукти на пчеларството, различни от пчелни продукти за пчеларство, се предоставят съгласно код 0511 99„Други“.

Глава 16:   

Продукти от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни:

1.

Настоящата глава не обхваща месата, карантиите, рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, приготвени или консервирани чрез процеса, упоменат в глава 2 или 3, или в позиция 0504.

2.

Приготвените храни се включват в настоящата глава, при условие че съдържат тегловно над 20 % салами, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, или комбинация от тях. В случаите, когато готовата храна съдържа два или повече от гореспоменатите продукти, те се класират в тази позиция от глава 16, която съответства на преобладаващата/щите тегловно съставка/ки. Тези разпоредби не се прилагат нито за пълнените продукти от позиция 1902 или препаратите от позиция 2103 или 2104.

 

 

Настоящата глава включва съставни продукти, съдържащи преработен животински продукт.

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти.

Включва консервирано месо в различни форми.

1602

Други приготвени или консервирани меса, карантии или кръв.

Включва консервирано месо в различни форми.

1603 00

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни.

Всички: включва Surimi, рибен протеин във формата на гел, дори охладен или замразен.

1604

Приготвени или консервирани риби, хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на рибни яйца, риби, цели или на парчета, но не смлени.

Всички: варени или бланширани кулинарни препарати, съдържащи мекотели или риби.

Включва риби в консервни кутии, хайвер в консервни кутии в контейнери, непропускащи въздух.

Рибните продукти, смесени с паста са включени в позиция 1902.

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани.

Всички. Напълно или предварително приготвените охлюви попадат в тази позиция.

Включва ракообразни или други водни безгръбначни в консервени кутии.

Глава 17:   

Захар и захарни изделия

 

Настоящата глава не обхваща химически чистите захари, различни от захароза, лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза.

 

1702 11 00

Лактоза и сироп от лактоза, съдържащ 99 % или повече лактоза тегловно, изразена като анхидрирана лактоза, изчислена в сухо вещество.

 

Глава 19:   

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

Настоящата глава не обхваща, освен в случаите на пълнени продукти от позиция 1902, готови храни, в които съдържанието на колбас, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, или комбинации от тях (глава 16) е повече от 20 % тегловно.

 

 

Настоящата глава включва съставни продукти, които съдържат преработени животински продукти.

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиция 0401—0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Кулинарните препарати са включени в глави 16 и 21.

Ex19 02

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или

обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, гночи,

равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

Включва варени или бланширани храни, в които се съдържат животински продукти.

1902 20 (10)

Съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Всички

1902 20 (30)

Съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши или други подобни, месо или карантии от всякакъв вид, включително и мазнини от всякакъв вид или произход

Всички

1902 20 (91)

Варени

Всички

1902 20 (99)

Други [други макаронени изделия с пълнеж, неварени]

Всички

Ex19 05

Тестени сладкарски изделия.

Включва тези храни, които съдържат месо.

Глава 20:   

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

Настоящата глава не обхваща готовите храни, съдържащи тегловно повече от 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти (глава 16).

Ex20 04

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006.

Настоящата глава включва съставни продукти със съдържание на преработен животински продукт.

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо.

Ex20 05

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006.

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо.

Глава 21:   

Разни видове хранителни продукти

1.

Настоящата глава не обхваща хранителни продукти, различни от описаните в 2103 или 2104, със съдържание на колбас, месо, карантия, кръв, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, или комбинация от тях повече от 20 % тегловно (глава 16).

2.

За целите на позиция 2104 изразът „смесени хомогенизирани храни“ означава храни, съставени от фино хомогенизирана смес от две или повече основни съставки като риба, месо, зеленчуци или плодове, пакетирани за търговия на дребно, като бебешки храни или за диетични цели, в контейнери с нето тегловно съдържание не повече от 250 гр. За прилагането на това определение не се вземат предвид малки количества от други съставки, евентуално добавени към сместа за овкусяване, консервиране или с друга цел. Такива храни могат да съдържат малко количество видими парченца от съставките.

 

 

Настоящата глава включва смесени продукти със съдържание на животински продукт.

Ex21 03 (90 90)

Готови сосове и препарати за сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

Други

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо.

Ex21 04

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо или продукти от животински произход в съответствие с настоящото решение.

Ex21 05 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Включва тези хранителни продукти, които съдържат преработено мляко в съответствие с настоящото решение.

Ex21 06

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо или продукти от животински произход в съответствие с настоящото решение.

Ex21 06 10

Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества

Включва тези храни, които съдържат продукти с животински произход в съответствие с настоящото решение.

2106 90 (10)

Сирена „fondue

Всички

2106 90 (98)

Други

Включва тези хранителни продукти, които съдържат месо или продукти от животински произход в съответствие с настоящото решение.

Глава 23:   

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни

Позиция 2309 включва продукти от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде, получени от преработка на растителни или животински материали до степен, че да са загубили съществените характеристики на оригиналния материал, различни от растителни отпадъци, растителни остатъци и „странични продукти от такава преработка“.

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки.

Включва: преработен животински протеин не предназначен за консумация от човека.

Меса и костен прах, прах от пера, сушени пръжки, всички непредназначени за консумация от човека.

Изисквания за избор на преработен животински протеин са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VII, глава II.

Ex23 09

Препарати от видовете, използвани за храна на животни.

Включва храна за домашни любимци, играчки за гризане за кучета и смеси от прахове.

Изисквания за храната за домашни любимци, играчките за гризане за кучета са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава II.

2309 10

Храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно.

Всички

2309 90

Други

Настоящата позиция включва продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“, продукти от мляко или други въглеводороди.

Включва коластра и течно мляко, непредназначени за консумация от човека и продукти със съдържание на мляко, непредназначени за консумация от човека.

2309 90 (99)

Други

Включва яйчни продукти, непредназначени за консумация от човека и други преработени продукти от животински произход, непредназначени за консумация от човека.

Продукти за хранене на животни, включително смеси от прахове (като копита и рога, и т.н.).

Изискванията за избор на яйчните продукти са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VII, глава X.

Глава 28:   

Продукти на химическата промишленост и на други свързани с нея промишлености

Ex28 35

Фосфинати (хипофосфити), фосфонати (фосфити), фосфати и полифосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав.

Предмет на проверки са само определени калциеви фосфати.

2835 (25)

Кисел калциев фосфат (дикалциев фосфат).

Изисквания за избор на дикалциев фосфат са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VII, глава VII.

2835 (26)

Други калциеви фосфати.

Изисквания за избор на трикалциев фосфат са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VII, глава VIII.

Глава 30:   

Фармацевтични продукти

 

 

Готовите лекарствени препарати не са обхванати от ветеринарното законодателство, свързано с вноса. Включват се междинните продукти, извлечени от материали от категория 3 и предназначени за техническа употреба в медицински устройства, in vitro диагностика, лабораторни реагенти и козметика.

3001

Жлези и други органи за органо-терапевтични цели, в изсушено състояние, дори под формата на прах; екстракти от жлези и други органи или от техните секрети за органо-терапевтични цели; хепарин и неговите соли; други субстанции от човешки или животински произход, приготвени за терапевтични или профилактични цели, неупоменати, нито включени другаде:

Включва: само материал, извлечен от животни.

Отнася се към изискванията за избор в Регламент (EО) № 1774/2002:

Приложение VIII, глава IV кръв и кръвни продукти, използвани за технически продукти, с изключение на серума от еднокопитни и приложение VIII, глава ХI, странични животински продукти за производство на храни, включително за храни за домашни любимци и технически продукти, с изключение на междинни продукти, както е посочено в член 1 от Регламент (ЕО) № 2007/2006 (4) на Комиситяа.

3001 (10)

Жлези и други органи, в изсушено състояние, дори под формата на прах.

Само продукти от животински произход.

3001 (20 90)

Екстракти от жлези и други органи или от техните секреции, други.

Само продукти от животински произход.

Ex30 02

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроoрганизми (с изключение на маите) и подобни продукти.

Само продукти от животински произход.

3002 (10 10)

Антисеруми и други кръвни съставки, и модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път.

Антисеруми само от животински произход.

Изключва приготвените лекарствени препарати и готови продукти за крайни потребители.

За позиция 3002 изискванията за избор са като за странични животински продукти, обхванати от Регламент (EО) № 1774/2002 9 в:

приложение VII, глава III, (кръвни продукти);

приложение VIII, глава IV, (кръв и кръвни продукти за технически продукти);

приложение VIII, глава V (серум от еднокопитни).

3002 (10 99)

Хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини: Други

Само продукти, извлечени от животни.

3002 (90 30)

Животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели.

 

Ex30 02 (90 50)

Култури от микроорганизми.

Патогени и култури от патогени.

Ex30 02 (90 90)

Други

Патогени и култури от патогени.

Глава 31:   

Торове

 

 

Настоящата глава не обхваща животинската кръв от позиция 0511.

Ex31010000

Животински торове, дори смесени или химично преработени; торове, получени в резултат на смесване или химична обработка на продукти от животински или растителен произход.

Само продукти, извлечени от животни, в обогатена форма. Включва оборски тор, но смесите от оборски тор и химикали и химическите торове се изключват.

Изискванията за избор за оборски тор, преработен оборски тор или продукти от преработен оборски тор са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава III.

Глава 35:   

Белтъчни вещества; модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими

Ex35 01

Казеини, казеинати и други производни на казеините; казеинови лепила.

Казеин, предназначен за консумация от човека или за хранене на животни.

Изискванията за избор на мляко, продукти на базата на мляко и коластра, непредназначени за консумация от човека са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002.

Ex35 02

Албумини (включително концентратите от два или повече протеини, получени от суроватка, съдържащи тегловно повече от 80 % протеини от суроватка, изчислени в сухо вещество), албуминати и други производни на албумините.

Включва продуктите, извлечени от яйца и от мляко дори предназначени за консумация от човека или непредназначени за консумация от човека (включително за хранене на животни), както е упоменато по-долу.

Продуктите от яйца и млечни продукти, и преработените продукти, предназначени за консумация от човека, са както е определено в Регламент (EО) № 853/2004, приложение I.

Изискванията за избор за продуктите от яйца, непредназначени за консумация от човека, са посочени в Регламент (EC) № 1774/2002, приложение VII, глава X; а за мляко, продукти на основата на мляко и коластра, не предназначени за консумация от човека са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002: приложение VII, глава V.

Ex35 03 00

Желатини (включително желатини на правоъгълни (включително квадратни) листове, дори повърхностно обработени или оцветени) и желатинови производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от позиция 3501.

Желатин предназначен за консумация от човека и за хранителната промишленост.

Желатинът от позиция 9602, (празни капсули) се изключва от ветеринарните проверки.

Изискванията за избор за желатини и хидролизираните протеини, непредназначени за консумация от човека, са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VII, глава VI.

Ex35040000

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром.

Колаген и хидролизирани протеини.

Изискванията за избор за желатини и хидролизираните протеини са посочени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, приложение VII, глава VI.

Включва протеин на основата на колагенови продукти, извлечени от кожи и сухожилия от животни, включително от кости в случаите с прасета, домашни птици и риби.

Включва хидролизирани протеини, които се състоят от полипептиди, пептиди или аминокиселини и техните смеси, получени от хидролизата на странични животински продукти.

Включва всички видове странични продукти от мляко, предназначени за консумация от човека.

Ex35 07

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

Сирище и концентрати, предназначени за консумация от човека.

3507 10 00

Сирище и неговите концентрати.

 

Глава 41:   

Кожи (различни от кожухарските)

 

 

Кожи от копитни и птици само в позиции 4101, 4102, 4103.

Допълнителни изисквания за избор на кожи с косми и кожи без косми от копитни животни са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VI

4101

Сурови кожи от едър рогат добитък (включително биволските) или кожи от еднокопитни (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но не недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин, дори обезкосмени или цепени.

Ветеринарни проверки се прилагат само за пресни, охладени или обработени кожи.

Включва кожи, които са сушени, сухо осолени, мокро осолени или консервирани чрез процес, различен от дъбене.

4102

Сурови овчи и агнешки кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква в) на настоящата глава.

Прилага се само за пресни, охладени или обработени кожи.

Включва кожи, които са сушени, сухо осолени, мокро осолени или консервирани чрез процес, различен от дъбене.

4103

Други сурови кожи (пресни или осолени, сушени, варосани, пиклирани или консервирани по друг начин, но недъбени, нито пергаментирани, нито обработени по друг начин), дори обезкосмени или цепени, различни от тези, които са изключени със забележка 1, буква б) или 1, буква в) на настоящата глава.

Включва само пресни, охладени или обработени кожи.

Включва кожи от птици или риби, и евентуално трофеи от дивеч.

Глава 42:   

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от животински черва (различни от черва на копринена буба)

1.

Настоящата глава не обхваща (наред с други продукти) следните продукти от ветеринарен интерес:

а)

стерилни хирургични катгути, подобни стерилни конци за хирургични шевове (позиция 3006);

б)

струни, кожи за барабани или подобни, или други части от музикални инструменти (позиция 9209).

4205 00 00

Други артикули от кожа или от възстановена кожа.

Включва материал за производството на дъвчащи предмети за кучета.

Ex42 06

Изделия от черва (различни от черва на копринена буба), от ципи от дебели черва, от пикочни мехури или от сухожилия.

Включва също, материал за производството на дъвчащи предмети за кучета.

Глава 43:   

Кожухарски кожи и изкуствени кожухарски кожи; изделия от тях

1.

Навсякъде в комбинираната номенклатура споменаването на „кожухарски кожи“, различни от суровите кожухарски кожи от позиция 4301, се отнася да кожи с и без косми от всички животни, дъбени или обработени заедно с вълната.

2.

Настоящата глава не обхваща:

а)

кожи от птици или части от кожи от птици с или без перата (позиции 0505 или 6701);

б)

сурови кожи с космите или вълната от глава 41 (виж бележка 1, буква в) към споменатата глава).

Ex43 01

Сурови кожухарски кожи (включително главите, опашките и крачетата и други части, годни за употреба в кожухарството), различни от суровите кожи от позиция 4101, 4102 или 4103.

Само от птици или копитни животни.

4301 (30 00)

От агнета, наречени „астраган“, „брайтшванц“, „каракул“, „персиана“ или подобни, от агнета от Индия, Китай, Монголия или Тибет, цели, дори без главите, опашките или крачетата

Допълнителни изисквания за избор за кожите от копитни животни са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VI

4301 (80 80)

Други

Само от птици и копитни животни.

4301 (90 00)

Глави, опашки, крачета и други части или изрезки, годни за употреба в кожухарството.

 

Глава 51:   

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от гриви и опашки

a)

„вълна“ означава фино влакно от овце или агнета;

б)

„фини животински косми“ означава косми от алпага, лама, вигон, камила, як, ангорска коза, тибетска коза, кашмирска коза или подобни (с изключение на космите от обикновените кози), от зайци (включително ангорските), диви зайци, бобри, нутрии или мускусен воден плъх;

в)

„груби животински косми“ означава косми от животни, които не са изброени горе, с изключение на космите за изработка на четки и метли (позиция 0502) и конските косми (позиция 0503).

 

 

За позиции 5101—5103. Допълнителни изисквания за вълна, козина, свинска четина, пера и части от пера са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VIII.

„Необработен“ се прилага според определението за съответния продукт в приложение I към Регламент (EО) № 1774/2002.

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни.

Необработена вълна.

5102

Фини или груби животински косми, нещрайхгарни, нито камгарни.

Необработени косми.

Ex51 03

Отпадъци от вълна или от фини или груби косми, включително отпадъците от прежди, с изключение на развлакнените отпадъци.

Необработена вълна

5103 (10 10)

Некарбонизиран дреб от вълна.

Необработена вълна

Глава 95:   

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности

Ex95 08

Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри

Циркове и менажерии с живи животни.

9508 10

Пътуващи циркове и пътуващи менажерии

Циркове и менажерии с живи животни.

Глава 97:   

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

Ex97050000

Зооложки, ботанически, минералогични, анатомични или други колекции и образци за колекции, или такива с историческа, археологическа, палеонтологическа, етнографска или нумизматична стойност.

Само продукти, извлечени от животни.

Допълнителни изисквания за избор на ловни трофеи са посочени в Регламент (EО) № 1774/2002, приложение VIII, глава VII.

Изключва ловните трофеи от копитни животни или птици, напълно препарирани, така че да могат да се съхраняват при околна температура и ловните трофеи от видове, различни от копитните и птиците (обработени или не).


(1)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 98.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Хранителни продукти, които не подлежат на ветеринарни проверки съгласно Директива 97/78/EО в съответствие с член 6.1., буква б) от настоящото Решение

 

Бисквити

 

Хляб

 

Кексове

 

Шоколад

 

Сладкарски продукти (включително бонбони)

 

Ненапълнени желатинови капсули

 

Хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества животински продукт и тези, които включват глюкозамин, хондройтин или хитозан.

 

Екстракти и концентрати от меса.

 

Маслини, пълнени с риба.

 

Макаронени произведения и юфка без примеси или пълнеж от продукт от месо.

 

Субстанции и подправки за супи, пакетирани за крайния потребител, със съдържание на екстракти и концентрати от меса, животински мазнини или рибни масла, прахове или екстракти.