3.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/29


РЕШЕНИЕ 2007/274/ПВР НА СЪВЕТА

от 23 април 2007 година

за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Съединените американски щати относно сигурността на класифицираната информация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 24 и 38 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На своето заседание от 27 и 28 ноември 2003 г. Съветът реши да упълномощи председателството, подпомагано от генералния секретар/върховния представител, да започне преговори в съответствие с членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз с някои трети страни за сключване от страна на Европейския съюз на споразумение с всяка една от тях относно процедурите за сигурност при обмен на класифицирана информация.

(2)

След като бе упълномощено да започне преговори, председателството, подпомагано от ГС/ВП, договори споразумение с правителството на Съединените американски щати относно сигурността на класифицираната информация.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и правителството на Съединените американски щати относно сигурността на класифицираната информация се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето, упълномощено да подпише споразумението, за да обвърже Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 април 2007 година.

За Съвета

Председател

F.-W. STEINMEIER3.5.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/30


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и правителството на Съединените американски щати относно сигурността на класифицираната информация

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, наричано по-долу „правителството на САЩ“

и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „ЕС“, наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ правителството на САЩ и ЕС споделят целите за повишаване на собствената им сигурност по всички възможни начини и за осигуряване на високо ниво на безопасност за техните граждани в едно пространство на сигурност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ правителството на САЩ и ЕС приемат, че следва да разгърнат консултациите и сътрудничеството помежду си по въпроси от общ интерес, свързани със сигурността,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ в този контекст съществува постоянна необходимост от обмен на класифицирана информация между правителството на САЩ и ЕС,

КАТО ОТЧИТАТ, ЧЕ цялостното и ефективно консултиране и сътрудничество може да изисква достъп до класифицирана информация на правителството на САЩ и ЕС, както и обмен на класифицирана информация между тях,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, ЧЕ такъв достъп и обмен на класифицирана информация изискват подходящи мерки за сигурност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват

1.   Настоящото споразумение се прилага спрямо класифицирана информация, която страните си предоставят или обменят взаимно.

2.   Всяка страна защитава получената от другата страна класифицирана информация, по-конкретно срещу нерегламентирано разкриване, съобразно тук предвидените условия и съответните законови и подзаконови разпоредби на страните.

Член 2

Определения

1.   По смисъла на настоящото споразумение „ЕС“ означава Съветът на Европейския съюз (наричан по-долу „Съветът“), генералният секретар/върховният представител, генералният секретариат на Съвета и Комисията на Европейските общности (наричана по-долу „Европейската комисия“).

2.   За целите на настоящото споразумение „класифицирана информация“ означава информация и материали, предмет на настоящото споразумение: i) чието нерегламентирано разкриване може да причини различна степен на нарушаване и увреждане на интересите на правителството на САЩ, на ЕС или на една или повече от неговите държави-членки; ii) които изискват защита от неправомерно разкриване в интерес на сигурността на правителството на САЩ или ЕС; и iii) които са отнесени към определено ниво на класификация на сигурността от правителството на САЩ или ЕС. Информацията може да бъде устна, визуална, електронна, на магнитен носител или под формата на документ или материал, включително съоръжение или технология.

Член 3

Нива на класификация на сигурността

1.   Класифицираната информация се обозначава по следния начин:

а)

Правителството на САЩ обозначава класифицираната информация с TOP SECRET, SECRET или CONFIDENTIAL;

б)

ЕС обозначава класифицираната информация с TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE, CONFIDENTIEL UE или RESTREINT UE.

2.   Съответстващите нива на класификация на сигурността са:

В Европейския съюз

В Съединените американски щати

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET

SECRET UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE

(няма еквивалент в САЩ)

3.   Класифицираната информация, предоставена от едната на другата страна, се подпечатва, маркира или обозначава с името на страната източник. Класифицираната информация, предоставена от една от страните, се защитава от страната получател по начин, най-малко равностоен на начина, по който я третира страната източник.

Член 4

Защита на класифицираната информация

1.   Всяка страна следва да разполага със система за сигурност и мерки за сигурност, основаващи се на базовите принципи и минималните стандарти за сигурност, заложени в съответните законови и подзаконови разпоредби, за да гарантира, че по отношение на класифицираната информация се прилага равностойно ниво на защита. При поискване всяка страна предоставя на другата информация относно своите стандарти за сигурност, процедурите и практиките, включително обучение, за опазване на класифицираната информация.

2.   Страната получател прилага по отношение на класифицираната информация, получена от страната източник, степен на защита, поне равностойна на прилаганата от последната.

3.   Страната получател не използва, нито разрешава използването на класифицирана информация за друга цел, освен тази, за която е предоставена, без предварителното писмено одобрение на страната източник.

4.   На свой ред страната получател не предоставя, нито разкрива класифицирана информация без предварителното писмено одобрение на страната източник.

5.   Страната получател спазва всички ограничения относно по-нататъшното предоставяне на класифицирана информация, посочени от страната източник при разкриване на информацията.

6.   Страната получател гарантира, че правата на създателя на класифицираната информация, предоставена или обменена съгласно настоящото споразумение, както и правата върху интелектуална собственост, като патенти, авторски права или търговски тайни, са подходящо защитени.

7.   Никое лице няма право на достъп до класифицирана информация, получена от другата страна, единствено по силата на своя чин, служебно положение или разрешение за достъп до класифицирана информация. Достъп до класифицирана информация се предоставя само на тези лица, чиито служебни задължения изискват такъв достъп и които, при необходимост, са получили съответното разрешение за достъп на персонала до класифицирана информация съобразно предвидените стандарти на страните.

8.   Страната получател гарантира, че всички лица, които имат достъп до класифицирана информация, са информирани за своите отговорности относно защитата на информацията съобразно приложимите законови и подзаконови разпоредби.

Член 5

Разрешения на персонала за достъп до класифицирана информация

1.   Страните гарантират, че всички лица, чиито служебни задължения изискват достъп или чиито задължения или функции може да им осигурят достъп до информация, класифицирана като CONFIDENTIEL UE, CONFIDENTIAL или както е предвидено по-горе, или обменена съгласно настоящото споразумение, притежават необходимите разрешения, преди да получат достъп до такава информация.

2.   Решението на една от страните относно предоставяне на определено лице на разрешение за достъп до класифицирана информация е съобразено със свързаните със сигурността интереси на тази страна и се основава на цялата налична информация, потвърждаваща, че дадено лице безспорно притежава лоялност, честност и надеждност.

3.   Разрешенията за достъп до класифицирана информация на всяка страна се предоставят след съответни подробни проучвания, чиято цел е да гарантират, че посочените в параграф 2 критерии са спазени по отношение на всяко лице, което ще получи достъп до класифицирана информация. В рамките на ЕС Националният правителствен орган за сигурност на страната, от която произхожда съответното лице, е компетентният орган, отговорен за извършването на необходимите проучвания на гражданите, свързани със сигурността.

Член 6

Прехвърляне на информацията

Страната източник гарантира, че цялата класифицирана информация се защитава по подходящ начин, докато не бъде прехвърлена на страната получател. Страната получател гарантира, че цялата класифицирана информация на другата страна е подходящо защитена веднага след като получи предоставената ѝ информация.

Член 7

Сигурност на съоръженията и учрежденията на страните, в които се съхранява класифицирана информация

В съответствие с приложимите законови и подзаконови разпоредби всяка от страните гарантира сигурността на съоръженията и учрежденията, където съхранява класифицирана информация, представена ѝ от другата страна, и гарантира, че за всяко съоръжение и учреждение са предприети всички необходими мерки за контрол и защита на информацията.

Член 8

Предоставяне на класифицирана информация на контрагенти

1.   Класифицирана информация, получена от другата страна, може да се предоставя на контрагент или евентуален контрагент с предварителното писмено съгласие на страната източник. Преди предоставянето или разкриването на контрагент или евентуален контрагент на класифицирана информация, получена от другата страна, страната получател гарантира, че този контрагент или евентуален контрагент и неговото съоръжение са в състояние да защитят информацията и разполагат с необходимото разрешение.

2.   Настоящият член не се прилага за персонала, ангажиран от Европейския съюз на трудов договор, или от Съединените щати по договор за частни услуги.

Член 9

Предаване

1.   Класифицираната информация се предава между страните по взаимно договорени канали.

За целите на настоящото споразумение:

а)

що се отнася до ЕС, цялата класифицирана информация в писмена форма се изпраща до главния регистратор на Съвета на Европейския съюз. Главният регистратор на Съвета изпраща цялата такава информация до държавите-членки и до Европейската комисия съгласно параграф 3;

б)

що се отнася до правителството на САЩ, цялата класифицирана информация в писмена форма се изпраща, освен ако не е предвидено друго, чрез мисията на Съединените американски щати в Европейския съюз на следния адрес:

Mission of the United States of America to the European Union

Registry officer

Rue Zinner 13

B-1000 Brussels

2.   При електронно предаване на класифицирана информация до ниво CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE между правителството на САЩ и ЕС и между ЕС и правителството на САЩ, тя се криптира в съответствие с изискванията на страната източник, определени в нейните политики и регламенти относно сигурността. Изискванията на страната източник се спазват при предаването, съхранението и обработването на класифицирана информация във вътрешните мрежи на страните.

3.   В изключителни случаи класифицираната информация на една от страните, достъпна само до определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по оперативни причини да бъде адресирана до и достъпна само за определени служители, органи или служби на другата страна, които са изрично посочени като получатели въз основа на тяхната компетентност и в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Що се отнася до ЕС, тази информация се предава чрез главния регистратор на Съвета или чрез главния регистратор на Дирекцията за сигурност към Европейската комисия, когато е адресирана до Европейската комисия.

Член 10

Посещения на съоръжения и учреждения на страните

При необходимост страните потвърждават разрешенията за достъп на персонала до класифицирана информация чрез взаимно договорени канали за посещения на представители на едната страна до съоръженията и учрежденията на другата.

Член 11

Взаимни посещения във връзка със сигурността

Изпълнението на изискванията за сигурност, съдържащи се в настоящото споразумение, може да се проверява чрез взаимни посещения от персонал по сигурността на страните с оглед оценяване на ефективността на мерките, предприети съгласно настоящото споразумение, и техническия механизъм за сигурност, който ще бъде разработен съгласно член 13 с оглед защита на класифицираната информация, която страните си предоставят една на друга или обменят помежду си. С оглед на това, след предварителни консултации представителите по сигурността на всяка страна могат да получат разрешение да посетят другата страна и да обсъдят и разгледат нейните процедури по изпълнението. Страната домакин оказва помощ на посещаващите представители по сигурността при преценката дали класифицираната информация, получена от посещаващата страна, се защитава по подходящ начин.

Член 12

Надзор

1.   Що се отнася до правителството на САЩ, държавният секретар и министърът на отбраната, както и директорът на националното разузнаване упражняват надзор върху изпълнението на настоящото споразумение.

2.   Що се отнася до ЕС, генералният секретар на Съвета и членът на Комисията, отговорен за въпросите на сигурността упражняват надзор върху изпълнението на настоящото споразумение.

Член 13

Механизъм за техническа сигурност

1.   За целите на изпълнението на настоящото споразумение трите органа, посочени в параграфи 2—4, създават механизъм за техническа сигурност с оглед определяне на стандарти за взаимна защита на сигурността на класифицираната информация, която страните по настоящото споразумение си предоставят една на друга или обменят помежду си.

2.   Държавният департамент на САЩ, действащ от името и по разпореждане на правителството на САЩ, носи отговорност за разработването на споменатия в параграф 1 механизъм за техническа сигурност с цел защита и опазване на класифицираната информация, предоставена или обменена с правителството на САЩ съгласно настоящото споразумение.

3.   Службата за сигурност на генералния секретариат на Съвета, под ръководството и от името на генералния секретар на Съвета, като действа от името и по разпореждане на Съвета, носи отговорност за разработването на споменатия в параграф 1 механизъм за техническа сигурност с цел защита и опазване на класифицираната информация, предоставена или обменена със Съвета или генералния секретариат на Съвета съгласно настоящото споразумение.

4.   Дирекцията за сигурност на Европейската комисия, действаща по разпореждане на члена на Комисията, отговорен за въпросите на сигурността, носи отговорност за разработването на споменатия в параграф 1 механизъм за техническа сигурност с цел защита и опазване на класифицираната информация, предоставена или обменена с Европейската комисия съгласно настоящото споразумение.

5.   Що се отнася до ЕС, механизмът подлежи на одобрение от Комитета за сигурност на Съвета.

Член 14

Понижаване на нивото и декласификация

1.   Страните приемат, че след отпадане на необходимостта от толкова висока степен на защита нивото на класифицираната информация следва да се понижи, или че след отпадане на необходимостта от защита срещу нерегламентираното ѝ разкриване информацията следва да се декласифицира.

2.   Страната източник има пълното право на преценка относно понижаването на нивото или декласификацията на собствената ѝ класифицирана информация. Страната получател не понижава нивото на класификацията на сигурността, нито декласифицира класифицираната информация от другата страна, независимо от евентуални явни инструкции за декласификация, съдържащи се в документа, без предварителното писмено съгласие на страната източник.

Член 15

Загуба или компрометиране

При установяване на доказана или предполагаема загуба или компрометиране на класифицирана информация на страната източник, тя бива уведомена за това, а страната получател започва разследване за изясняване на обстоятелствата. Резултатите от разследването и информацията относно мерките, целящи предотвратяване на повторен инцидент, се изпращат на страната източник. Органите, посочени в член 13, могат да определят процедурите във връзка с това.

Член 16

Разрешаване на спорове

Всички несъответствия между страните, произтичащи или свързани с настоящото споразумение, се разрешават единствено чрез консултации между тях.

Член 17

Разходи

Всяка страна носи отговорност за своите разходи по изпълнението на настоящото споразумение.

Член 18

Способност за защита

Преди предоставянето или обмена на класифицирана информация между страните, отговорните органи за сигурността, посочени в член 12, трябва да дадат съгласието си, че страната получател е способна да защитава и опазва информацията, предмет на настоящото споразумение, съобразно механизма за техническа сигурност, който ще бъде създаден съгласно член 13.

Член 19

Други споразумения

Нищо в настоящото споразумение не променя съществуващите споразумения или договорености между страните, нито споразуменията между правителството на САЩ и държавите-членки на Европейския съюз. Настоящото споразумение не възпрепятства страните да сключват други споразумения, свързани с предоставянето или обмена на класифицираната информация, предмет на настоящото споразумение, при условие че те не засягат задълженията, които то вменява.

Член 20

Влизане в сила, изменение и денонсиране

1.   Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

2.   Страните се уведомяват взаимно относно всички промени в техните законови и подзаконови разпоредби, които засягат защитата на класифицираната информация, посочена в настоящото споразумение. В такива случаи страните се консултират с оглед изменение на настоящото споразумение в съответствие с параграф 3, ако е необходимо.

3.   Измененията към настоящото споразумениe се извършват по взаимно писмено съгласие на страните.

4.   Всяка страна може да денонсира настоящото споразумение чрез писмено уведомление до другата страна в срок от деветдесет дни преди намерението ѝ да денонсира споразумението. Независимо от денонсирането на настоящото споразумение, цялата класифицирана информация, предоставена съгласно споразумението, продължава да се защитава в съответствие с него. Страните се консултират незабавно относно разпореждането с такава класифицирана информация.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено във Вашингтон на тридесети април 2007 година в два екземпляра на английски език.

За Европейския Съюз

Image

За Правителството на Съединените Американски Щати

Image