16.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 46/51


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 февруари 2007 година

за изменение на Решение 2002/300/ЕО относно областите, изключени от списъка на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae

(нотифицирано под номер C(2007) 419)

(текст от значение за ЕИП)

(2007/104/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/67/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания при пускането на пазара на аквакултури и продукти от тях (1), и по-специално член 5, параграф 3 от нея;

като има предвид че:

(1)

Решение 2002/300/ЕО на Комисията от 18 април 2002 г. за определяне на одобрените зони по отношение на Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens  (2), изрежда в приложението към това решение областите в Общността, които се считат за незасегнати от заболявания по мекотелите, дължащи се на причинителите Bonamia ostreae и/или Marteilia refringens.

(2)

С писмо от юли 2006 г. Обединеното кралство информира Комисията, че Bonamia ostreae е била открита в Loch Sunart. Преди това тази област се считаше за незасегната от Bonamia ostreae, но поради горната причина вече не може да се смята за незасегната от това заболяване.

(3)

С писмо от ноември 2006 г. Ирландия информира Комисията, че Bonamia ostreae е била открита в Lough Swilly. Преди това тази област се считаше за незасегната от Bonamia ostreae, но поради горната причина вече не може да се смята за незасегната от това заболяване.

(4)

Поради това Решение 2002/300/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2002/300/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2007 година.

За Комисията:

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  OВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  OВ L 103, 19.4.2002 г., стр. 24. Решение, последно изменено с Решение 2006/559/ЕО (ОВ L 219, 10.8. 2006 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗОНИ, ОДОБРЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ БОЛЕСТИТЕ ПО МЕКОТЕЛИТЕ BONAMIA OSTREAE И MARSTEILIA REFRINGENS

1.A.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на B. ostreae

Цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на следните осем области:

Cork Harbour

Galway Bay

Ballinakill Harbour

Clew Bay

Achill Sound

Loughmore, Blacksod Bay

Lough Foyle

Lough Swilly

1.Б.   Зони в Ирландия, одобрени по отношение на M. refringens

Цялото крайбрежие на Ирландия

2.A.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на b. ostreae

Цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение на следните пет области:

южното крайбрежие на Cornwall от нос Lizard до Start Point

областта около устието на река Solent от Portland Bill до Selsey Bill

крайбрежната област в Essex, от Shoeburyness до Landguard point

крайбрежната област в югозападен Уелс от Wooltack Point до St. Govan’s Head, включително Milford Haven и приливните води на източния и западния бряг на река Cleddau.

Областта, която обхваща водите на Loch Sunart, на изток от линията, прокарана югоизточно от най-северната точка на Maclean’s Nose към Auliston Point.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на следните области:

Lough Foyle

цялото крайбрежие на Guernsey и Herm

зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Jersey и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Man.

2.Б.   Зони в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови и остров Ман, одобрени по отношение на M. refringens

цялото крайбрежие на Великобритания

цялото крайбрежие на Северна Ирландия

цялото крайбрежие на Guernsey и Herm

зоната на States of Jersey: тази зона съответства на крайбрежната зона на колебание на прилива между средната линия на прилива на остров Jersey и въображаема линия на три морски мили от средната линия на отлива. Разположена е в Нормандско-бретанския залив в южната част на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Ман.

3.   Зони в Дания, одобрени по отношение на B. ostreae и M. refringens

Limfjorden от Thyborøn на запад до Hals на изток.“