6.2.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 32/23


РЕШЕНИЕ 2007/73/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2006 година

тъй като настоящият акт не е нормативен акт с общо приложение, той няма да бъде публикуван в Специалното издание на Официален вестник