5.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/81


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 ноември 2007 година

за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г.

(ЕЦБ/2007/16)

(2007/790/ЕО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 106, параграф 2 от него,

като взе предвид член 1 от Решение 2007/503/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора, относно приемането на единната валута от Кипър на 1 януари 2008 г. (1),

като взе предвид член 1 от Решение 2007/504/ЕО на Съвета от 10 юли 2007 г. в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора, относно приемането на единната валута от страна на Малта на 1 януари 2008 г. (2),

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) има от 1 януари 1999 г. изключителното право да одобрява обема на монетите, емитирани от държавите-членки, които са приели еврото (наричани по-долу „участващите държави-членки“).

(2)

Дерогацията в полза на Кипър и Малта, посочена в член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г., се отменя, считано от 1 януари 2008 г.

(3)

Тринадесетте сегашни участващи държави-членки, както и Кипър и Малта, представиха на ЕЦБ за одобрение своите оценки на обема на евромонетите, които трябва да бъдат емитирани през 2008 г., допълнени с обяснителни бележки относно методологията за прогнозиране,

РЕШИ:

Член 1

Одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират през 2008 г.

С настоящото ЕЦБ одобрява обема на евромонетите, които ще се емитират от участващите държави-членки през 2008 г., както е представено в следната таблица:

(в милиони EUR)

 

Емисия монети, предназначени за обращение, и емисия нумизматични монети (непредназначени за обращение) през 2008 г.

Белгия

130,0

Германия

655,0

Ирландия

114,0

Гърция

97,3

Испания

550,0

Франция

500,0

Италия

375,2

Кипър

147,4

Люксембург

49,0

Малта

56,7

Нидерландия

57,5

Австрия

185,0

Португалия

50,0

Словения

39,0

Финландия

60,0

Член 2

Заключителни разпоредби

Адресати на настоящото решение са участващите държави-членки.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 ноември 2007 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 186, 18.7.2007 г., стр. 32.