04/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

223


32006R2033


L 414/66

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2033/2006 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2006 година

за определяне на продажните цени на Общността за рибните продукти, изброени в приложение II към Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2007 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите за рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 25, параграфи 1 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да се определи продажна цена на Общността за всеки от продуктите, изброени в приложение II към Регламент (EО) № 104/2000, преди началото на риболовната година на ниво, най-малко равно на 70 % и не превишаващо 90 % от ориентировъчната цена.

(2)

Регламент (EО) № …/… на Съвета (2) определя ориентировъчни цени за риболовната 2007 г. за всички съответни продукти.

(3)

Пазарните цени варират значително в зависимост от видовете и от това, как се предлагат продуктите, особено в случая на калмар и мерлуза.

(4)

Следователно следва да се определят коефициенти на преобразуване за различните видове и различните начини на предлагане на замразени продукти, разтоварени в Общността, с цел да се определи ценовото ниво, което ускорява мярката за интервенция, предвидена в член 25, параграф 2 от Регламент (EО) № 104/2000.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продажните цени на Общността, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (EО) № 104/2000, приложими през риболовната 2007 г. за продуктите, изброени в приложение II към посочения регламент, и начините на предлагане и коефициентите на преобразуване, към които се отнасят, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2006 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  Все още не е публикуван в Официален вестник


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОДАЖНИ ЦЕНИ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Видове

Начин на предлагане

Коефициент на преобразуване

Ниво на интервенция

Продажна цена

(EUR/тон)

Палтус (Reinhardtius hippoglossoides)

Цели или изкормени, със или без глава

1,0

0,85

1 654

Мерлуза (Merluccius spp.)

Цели или изкормени, със или без глава

1,0

0,85

1 022

Отделни филета

 

 

 

— с кожа

1,0

0,85

1 243

— без кожа

1,1

0,85

1 367

Пагел

(Dentex dentex и Pagellus spp.)

Цели или изкормени, със или без глава

1,0

0,85

1 335

Риба-меч (Xiphias gladius)

Цели или изкормени, със или без глава

1,0

0,85

3 467

Скариди и едри скариди Penaeidae

Замразени

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 533

б)

други Penaeidae

 

1,0

0,85

6 782

Сепия (Sepia officinalis, Rossia macrosoma и Sepiola rondeletti)

Замразени

1,0

0,85

1 605

Калмар (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— цели, непочистени

1,00

0,85

993

— почистени

1,20

0,85

1 191

б)

Loligo vulgaris

— цели, непочистени

2,50

0,85

2 482

— почистени

2,90

0,85

2 879

Октопод (Octopus spp.)

Замразени

1,00

0,85

1 792

Illex argentinus

— цели, непочистени

1,00

0,80

717

— тръбообразни

1,70

0,80

1 219

Форми на търговско предлагане:

:

цели, непочистени

:

продукт, който не е преминал през никаква обработка,

:

почистени

:

продукт, който поне е бил изкормен,

:

тръбообразни

:

тяло на калмар, който поне е бил изкормен и главата е отстранена.