03/ 81

BG

Официален вестник на Европейския съюз

213


32006R2028


L 414/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2028/2006 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 600/2005 по отношение на разрешението за употреба като добавка в храните за животни на препаратите Bacillus licheniformis DSM 5749 и Bacillus subtilis DSM 5750, които се числят към групата на микроорганизмите

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда издаване на разрешение за употребата на добавките за използване при храненето на животните и определя мотивите и процедурите за даване на такова разрешение.

(2)

Препаратите Bacillus licheniformis DSM 5749 и Bacillus subtilis DSM 5750, които се числят към групата на микроорганизмите, са разрешени без ограничение във времето в съответствие с Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2) като добавка за хранене на свине — с Регламент (ЕО) № 1453/2004 на Комисията (3), на пуйки за угояване и на телета до три месеца — с Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията (4), както и на прасета за угояване и на малки прасенца — с Регламент (ЕО) № 2148/2004 на Комисията (5). Тази добавка впоследствие бе вписана като съществуващ продукт в „Регистър на фуражните добавки на Общността“ в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за изменение на разрешението за препарата, за да се позволи употребата му в храните, предназначени за пуйки за угояване, със съдържание на разрешения коксидиостатик maduramicine ammonium. Към заявлението бе приложена и подробна информация и документи съгласно член 7, параграф 3 от посочения регламент.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 12 юли 2006 г., че е установена съвместимостта на добавката под формата на препарата Bacillus licheniformis DSM 5749 и на Bacillus subtilis DSM 5750 с maduramicine ammonium. В становището си Органът заяви също така че е проверил доклада за метода на анализ на фуражната добавка в храните за животни, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на този препарат показва, че са изпълнени условията, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

Регламент (ЕО) № 600/2005 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидените в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 600/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003, стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

(2)  ОВ L 270, 14.12.1970, стр. 1.Директива, отменена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)  ОВ L 269, 17.8.2004 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 99, 19.4.2005 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 600/2005 вписването за позицията Е 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 и Bacillus subtilis DSM 5750 за пуйки, отглеждани за угояване, се заменя със следното:

№ на ЕО

Добавка

Химическа формула, описание

Вид или категория животни

Максимална възраст

Максимално съдържание

Минимално съдържание

Други условия

Край на срока на разрешителното

CFU/kg готова храна за животни

Микроорганизми

„Е 1700

Bacillus licheniformis

DSM 5749 и Bacillus subtilis

DSM 5750 (в съотношение 1/1)

Смес от Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis със съдържание на минимум 3,2 × 109 CFU/g добавка(минимум 1,6 × 109 CFU/g от всяка бактерия)

Пуйки, отглеждани за угояване

1,28 × 109

1,28 × 109

В указанията за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.

Може да се използва в комбиниран фураж, съдържащ коксидиостатици:

диклазурил, халофугинон, моненсин натрий, робенидин и мадурамицин амониум.

Без ограничение във времето“