03/ 80

BG

Официален вестник на Европейския съюз

192


32006R1975


L 368/74

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1975/2006 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2006 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 51, параграф 4, член 74, параграф 4 и член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Опитът показва, че интегрираната система за администриране и контрол (наричана по-нататък ИСАК), предвидена в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (2) е доказано ефективно и ефикасно средство за осъществяването на схемите за директни плащания. Следователно, що се отнася до мерките за подпомагане за площ и за животновъдна дейност съгласно ос 2 на раздел 2 от глава I от дял IV от Регламент (ЕО) № 1698/2005, правилата за управление и контрол, както и свързаните с тези мерки разпоредби относно намаленията и изключванията в случаите на декларации с невярно съдържание, следва да се ръководят от принципите, определени в ИСАК, и по-специално в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (3).

(2)

За някои схеми за подпомагане, обаче, определени в ос 2, и за еквивалентно подпомагане съгласно ос 4, предвидено в раздел 2 от глава I от дял IV от Регламент (ЕО) № 1698/2005, е необходимо правилата за управление и контрол да бъдат адаптирани според конкретните им характеристики. Същото се отнася и за случаите на схеми за подпомагане, определени в оси 1 и 3, съответно в раздели 1 и 3 от посочения регламент, и еквивалентно подпомагане съгласно ос 4. Поради това е необходимо за тези схеми за подпомагане да бъдат въведени специални разпоредби.

(3)

С цел да се гарантира, че всички национални администрации са в състояние да организират ефективен интегриран контрол върху всички площи, за които се иска плащане съгласно ос 2, от една страна, и по схемите за подпомагане на площ, обхванати от Регламент (ЕО) № 796/2004, от друга, исканията за изплащане за мерките за площи съгласно ос 2 следва да се подават в същите срокове, които са определени за единичното заявление, предвидено в раздел I от дял II от част II от посочения регламент. Въпреки това следва да се предостави преходен период, за да се даде възможност да бъдат извършени необходимите административни действия.

(4)

За да се гарантира възпиращият ефект на мерките за контрол, като общо правило плащанията следва да не се извършват, преди да приключат проверките на заявленията за подпомагане. Уместно е, обаче, след приключване на административните проверки да се позволи извършването на плащанията в определена степен. При определянето на тази степен следва да се отчита рискът от изплащане на по-големи суми от дължимите.

(5)

Правилата за контрол, предвидени в настоящия регламент, следва да са съобразени със специалните характеристики на мерките съгласно ос 2. Ето защо следва да бъдат определени конкретни правила.

(6)

В съответствие с член 51 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 плащанията съгласно някои от предвидените в посочения регламент мерки се извършват съгласно изискването за кръстосаното спазване, както това е предвидено в раздел I от дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003. Поради това е уместно да се съгласуват правилата, свързани с кръстосаното спазване, с тези, съдържащи се в Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 796/2004.

(7)

За да се удостовери доколко е спазен член 72, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, следва да се извършват ex-post проверки на инвестиционните операции, за да се гарантира, че тези операции са правилно извършени и че същите инвестиции не са финансирани по нередовен начин от различни национални източници или източници на Общността. Следва да се определят базата и съдържанието на тези проверки.

(8)

Необходими са специални правила за определяне на отговорностите в контрола на местните групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и одобрени от държавите-членки.

(9)

За да се позволи на Комисията да изпълнява задълженията си по управлението на мерките, държавите-членки следва да отчитат пред Комисията броя на извършените проверки и резултатите от тях.

(10)

Всички критерии за допустимост, установени съгласно общностното или националното законодателство или на програмите за развитие на селските райони, трябва да могат да се контролират съгласно набор от проверими показатели.

(11)

Държавите-членки могат да използват сведения, получени от други служби или организации, с цел проверка на спазването на критериите за допустимост. Въпреки това те трябва да имат гаранции, че тези служби или организации работят по достатъчно високи стандарти, за да контролират спазването на критериите за допустимост.

(12)

Следва да бъдат установени някои общи принципи за контрол, които да обхващат правото на Комисията да извършва проверки.

(13)

Държавите-членки следва да гарантират, че разплащателните агенции, съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (4), разполагат с достатъчно информация за контрола, осъществяван от техните служби или органи, за да изпълняват задълженията си съгласно този регламент.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

Приложно поле и общи разпоредби

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на процедурите за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за съфинансиране за подпомагане на развитието на селските райони, установени в Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 2

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, членове 5, 22, 23, 69 и 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент:

а)

„заявление за подпомагане“ означава заявлението, което трябва да бъде прието, за да бъде предоставено подпомагането или да бъде извършена регистрация в схема;

б)

„искане за плащане“ означава подадено от бенефициера заявление за изплащане от националните органи.

Член 4

Заявления за подпомагане и искания за плащане

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, държавите-членки осигуряват подходящи процедури за подаване на заявленията за подпомагане.

2.   За мерките с многогодишни плащания бенефициерите подават искане за годишно изплащане.

Въпреки това държавите-членки могат да премахнат искането за годишно физическо изплащане, ако въведат ефективни алтернативни процедури за извършване на административните проверки, предвидени в член 11 или член 26, според случая.

3.   Заявления за подпомагане и исканията за плащане могат да се коригират по всяко време след подаването им, когато съдържат очевидни грешки, установени от компетентните органи.

Член 5

Общи принципи на контрол

1.   Без да се засягат специфичните разпоредби на настоящия регламент, държавите-членки осигуряват всички критерии за допустимост, установени съгласно общностното или националното законодателство или на програмите за развитие на селските райони, да могат да се контролират според набор от проверими показатели, които се определят от държавите-членки.

2.   Когато е възможно, проверките на място, предвидени по силата на членове 12, 20 и 27, и другите проверки, предвидени по правилата на Общността във връзка със земеделските субсидии, се извършват едновременно.

3.   Без да се засягат специфичните разпоредби, за бенефициери, за които бъде установено, че изкуствено са създали условията, необходими за получаване на плащане с оглед получаването на предимство в противоречие с целите на схемата за подпомагане, не се извършва плащане.

ЧАСТ II

Правила за администриране и контрол

ДЯЛ I

Подпомагане за развитие на селските райони съгласно някои мерки от ос 2 и ос 4

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 6

Приложно поле и определения

1.   Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, този дял се прилага за:

а)

подпомагане, предоставено съгласно член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

подпомагане, предоставено съгласно член 63, буква а) от посочения регламент, по отношение на операции, които отговарят на мерките, съгласно ос 2.

Въпреки това настоящият дял не се прилага за мерките, посочени в член 36, буква а), vi), буква б), vi) и vii) и в член 39, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, както и за мерките съгласно член 36, буква б), i) и iii) от посочения регламент, когато се отнася за разходи за залесяване.

2.   За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а)

„мярка, свързана с площите“ означава мерките или подмерките, при които подпомагането се основава на размера на декларираните площи;

б)

„мярка, свързана с животновъдството“ означава мерките или подмерките, при които подпомагането се основава на броя на декларираните животни.

Член 7

Прилагане на Регламент (ЕО) № 796/2004

За целите на настоящия дял член 2, параграфи 10, 22 и 23 и членове 9, 18, 21 и член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis.

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 също се прилага mutatis mutandis. За мерките, посочени в член 36, буква б), iii), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, обаче държавите-членки могат да въведат подходящи алтернативни системи за уникална идентификация на земите, за които се ползва подпомагането.

Член 8

Искания за плащане

1.   За всички договори, които влизат в сила след 1 януари 2007 г., исканията за плащане съгласно мерките за площ се подават в съответствие със срока, определен в член 11 от Регламент (ЕО) № 796/2004. Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение да прилагат тази разпоредба за заявленията, подадени, считано от 2008 г. като година на отправяне на искането.

2.   Когато една държава-членка прилага разпоредбите на член 4, параграф 2, втора алинея, искането за плащане се счита за подадено съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

3.   Член 11, параграф 3, член 12 и член 15 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат mutatis mutandis за искания за плащане съгласно настоящия дял. В допълнение към информацията, посочена в член 12, параграф 1, буква г) от посочения регламент, искането за плащане следва също да съдържа информацията, определена в тази разпоредба по отношение на неземеделска земя, за която се иска подпомагане.

Член 9

Плащания

1.   Не се извършва плащане за която и да е мярка или набор от операции в рамките на обхвата на настоящия дял преди окончателното приключване на проверките по мярката или по набора от операции по отношение на критериите за допустимост съгласно раздел I от глава II.

Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение, като отчитат риска от надплащане, да изплатят до 70 % от помощта след окончателното приключване на административните проверки, предвидени в член 11. Процентната стойност на плащането следва да бъде еднаква за всички бенефициери за дадена мярка или набор от операции.

2.   По отношение на проверките за кръстосано спазване, предвидени в раздел II от глава II, когато тези проверки не могат да приключат преди плащането, извършените недопустими плащания се възстановяват в съответствие с разпоредбите на член 73 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

ГЛАВА II

Контрол, намаления и изключвания

Член 10

Общи принципи

1.   Заявленията за подпомагане и последващите искания за плащане се проверяват по начин, който гарантира ефективно удостоверяване на спазването на условията за предоставяне на подпомагането.

2.   Държавите-членки определят подходящи методи и средства за удостоверяване на спазването на условията за предоставяне на подпомагането съгласно всяка отделна мярка.

3.   Държавите-членки следва да ползват интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 1782/2003 (наричана по-нататък „ИСАК“).

4.   Удостоверяването на критериите за допустимост се осъществява чрез административни проверки и проверки на място.

5.   Съблюдаването на изискванията за кръстосано спазване се удостоверява чрез проверки на място, а когато е уместно и чрез административни проверки.

6.   През периода, обхванат от предоставеното подпомагане, парцелите, за които то се предоставя, не могат да се разменят, освен в специално предвидените случаи в програмата за развитие на селските райони.

РАЗДЕЛ I

Спазване на критериите за допустимост

ПОДРАЗДЕЛ I

Контрол

Член 11

Административни проверки

1.   Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане и искания за плащане и следва да обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства. Процедурите следва да гарантират регистриране на извършените контролни дейности, на резултатите от проверките и за предприетите мерки по отношение на нередностите.

2.   Административните проверки следва да включват кръстосани проверки, когато е възможно и целесъобразно, inter alia с информацията от ИСАК. Тези кръстосани проверки следва да се отнасят минимум до парцелите и животните, за които се прилагат мерките за подпомагане, за да се избегне изплащането на недопустими помощи.

3.   Проверява се и спазването на дългосрочните ангажименти.

4.   Предписанията за нередностите, установени при кръстосани проверки трябва да бъдат последвани от други подходящи административни процедури, а когато е необходимо и от проверка на място.

5.   Когато е приложимо, административните проверки за спазването на критериите за допустимост следва да са съобразени с резултатите от проверки, извършени от други служби, органи или организации, които участват в контрола на земеделските субсидии.

Член 12

Проверки на място

1.   Общият брой на извършените всяка година проверки на място обхваща минимум 5 % от всички бенефициери, които ползват финансова подпомагане съгласно една или повече от мерките, които попадат в обхвата на настоящия дял.

Въпреки това заявителите, за които бъде установено след административните проверки, че не са спазени критериите за допустимост, не се включват в общия брой на бенефициерите, посочени в първата алинея.

2.   За предвидените в настоящия член проверки на място се прилага член 26, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

3.   Контролната извадка, посочена в параграф 1, първа алинея, се подбира в съответствие с критериите, определени в член 27 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

4.   За многогодишни мерки, при които плащанията се извършват за период повече от пет години, държавите-членки могат да вземат решение след петата година на плащане за даден бенефициер, да разделят наполовина нормата на контрол, предвидена в параграф 1.

Бенефициерите, по отношение на които държавите-членки се ползват от определената в първа алинея от настоящия параграф възможност, не се включват в общия брой на бенефициерите, съгласно параграф 1, първа алинея.

Член 13

Контролен доклад

Проверките на място, съгласно настоящия подраздел, подлежат на контролен доклад, въведен в съответствие с разпоредбите на член 28 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 14

Общи принципи относно проверките на място

1.   Проверките на място се разпределят за цялата година въз основа на анализ на риска, свързан с различните форми на финансово подпомагане, съгласно всяка мярка за развитие на селските райони.

2.   Проверките на място обхващат всички ангажименти и задължения, получени от бенефициера, които могат да бъдат проверени по време на посещението.

Член 15

Елементи на проверките на място и определяне на площите

1.   Държавите-членки определят критериите и методите за контрол, които позволяват да бъдат контролирани различните ангажименти и задължения на бенефициера, за да бъдат спазени изискванията на член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 (5).

2.   По отношение на контрола върху мерките за площи проверките на място следва да се извършват в съответствие с членове 29, 30 и 32 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Въпреки това за мерките съгласно член 36, буква б), iii), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 държавите-членки могат да определят съответните толеранси, които в никой случай не могат да бъдат по-големи от двукратния размер на толерансите, определени в член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

3.   По отношение на контрола върху мерките за животновъдство проверките на място се извършват в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

ПОДРАЗДЕЛ II

Намаления и изключвания

Член 16

Мерки за площи

1.   Основата за изчисляване на помощта съгласно мерките за площи се определя в съответствие с член 50, параграфи 1, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 796/2004. За целите на настоящия член декларираните от бенефициера площи, за които той получава еднакъв размер на помощите, се считат за формиращи една група култури.

2.   Когато декларираната площ за получаване на плащане съгласно една от мерките за площ надхвърля площта, определена в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004, помощта се изчислява въз основа на определената площ, намалена с двукратния размер на установената разлика, когато тази разлика е по-голяма от 3 %, или от два хектара, но не повече от 20 % от определената площ.

Ако разликата е по-голяма от 20 % от определената площ, не се отпуска помощ съгласно съответната мярка за площи.

3.   Когато декларираната площ надхвърля площта, определена в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004, с повече от 30 %, бенефициерът се изключва от възможността да получи помощта, на която има право съгласно посочения член за въпросната календарна година и за съответните мерки.

Когато разликата е над 50 %, бенефициерът допълнително се изключва от възможността да получи помощ до размера, равен на стойността, която съответства на разликата между декларираната и определената площ в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2 и на параграф 3, първа алинея за бенефициерите в държавите-членки, които прилагат схемата за единно плащане на площ, както е предвидено в член 143, буква б) от Регламент (ЕО) № 1782/2003, прилаганите намаления и изключвания се изчисляват в съответствие с член 138, параграф 1, първа и втора алинея от Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията (6).

5.   Когато разликата между декларираната и определената площ в съответствие с член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 796/2004 е резултат от нередности вследствие на умишлени действия, бенефициерът се изключва от възможността да получи помощ, на която има право съгласно посочения член за въпросната година от ЕЗФРСР и съгласно съответната мярка за площ.

6.   Размерът, който се получава след изключванията, предвидени в параграф 3, втора алинея и в параграф 5, се компенсира от помощите съгласно някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 или Регламент (ЕО) № 1782/2003, които този бенефициер има право да получи в контекста на подадените от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, когато е установена разликата. Когато размерът не може да се компенсира изцяло от тези плащания, частта, която остава непокрита, се анулира.

Член 17

Мерки за животновъдството

1.   Основата за изчисляване на помощта по отношение на мерките за животновъдството се определя в съответствие с член 57, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

2.   Всички намаления или изключвания, които се прилагат в случай на деклариране на по-голям брой животни от рода на едрия рогат добитък или, съответно, от рода на овцете или козите, се изчисляват в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Мерките за подпомагане по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък и животни от рода на овцете и козите се третират поотделно.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 59, параграф 2, втора алинея и на член 59, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 796/2004 размерът, получен след изключванията, се компенсира от помощите съгласно някоя от мерките за подпомагане съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, които съответният бенефициер има право да получи в контекста на подадените от него заявления в продължение на три календарни години след календарната година, когато е установена разликата. Когато размерът не може да се компенсира изцяло от тези плащания, частта, която остава непокрита, се анулира.

4.   По отношение на завишени декларации за животни, различни от посочените в параграф 2, държавата-членка определя съответната система за намаленията и изключванията.

Член 18

Намаления и изключвания при неспазени критерии за допустимост

1.   В случай на неспазване на някои от ангажиментите, свързани с предоставянето на помощта, различни от тези, които засягат декларирания размер на площите или брой на животните, исканата помощ се намалява или отказва.

2.   Държавата-членка определя размера на намалението на помощта, по-специално въз основа на тежестта, степента и времетраенето на установеното нарушение.

Тежестта на нарушението зависи, по-специално, от значимостта на последствията от нарушението, като се отчитат целите, към които са ориентирани нарушените критерии.

Степента на нарушението зависи, по-специално, от ефекта от нарушението върху операцията като цяло.

Времетраенето на нарушението зависи, по-специално, от продължителността от време, през която трае ефектът, или от възможността този ефект да бъде прекратен с разумни средства.

3.   Когато нарушението е резултат от нередности вследствие на умишлени действия, бенефициерът се изключва от въпросната мярка за засегнатата година на ЕЗФРСР, както и за следващата година на ЕЗФРСР.

4.   Предвидените в настоящия член намаления и изключения се прилагат, без да се засягат допълнителните санкции, които се налагат съгласно националните разпоредби.

РАЗДЕЛ II

Спазване на изискването на кръстосано спазване

ПОДРАЗДЕЛ I

Контрол

Член 19

Общи принципи

1.   Без да се засяга член 51, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, „кръстосано спазване“ означава задължителните изисквания, посочени в член 51, параграф 1, първа алинея от посочения регламент и минималните изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита, посочени в член 51, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.

2.   Член 3, параграф 2 и член 25 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и член 2, параграфи 2, 2а и 31—36, както и членове 9, 41, 42, 43, 46, 47 и 48 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат по отношение на контрола по съблюдаване на изискването за кръстосано спазване.

Член 20

Проверки на място

1.   Компетентният орган извършва проверки на място по отношение на изискванията или стандартите, за които е отговорен, на минимум 1 % от всички бенефициери, подали искане за плащане съгласно член 36, буква а), i)—v) и буква б), i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   Прилага се член 44, параграф 1, втора алинея и член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 21

Избор на контролна извадка

1.   По отношение на избора на контролната извадка, посочена в член 20 от настоящия регламент, се прилага член 45, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

2.   По отношение на изискванията или стандартите, за които е отговорен, компетентният орган избира бенефициерите, за които да бъдат извършени проверките съгласно член 20, като прави извадка от извадката от бенефициери, вече подбрана съгласно член 12, и за които бенефициери се прилагат съответните изисквания или стандарти.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 компетентният орган може да направи контролна извадка по отношение на изискванията или стандартите, за които е отговорен, от 1 % от всички бенефициери, подали искане за плащане съгласно член 36, буква а), i)—v) и буква б), i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и които имат задължението да спазват поне едно от изискванията или стандартите.

ПОДРАЗДЕЛ II

Намаления и изключвания

Член 22

Общо

1.   Член 25 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 и член 2, параграфи 2, 2а и 31—36, член 41 и член 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 796/2004 се прилагат по отношение на намаленията или изключванията, които се прилагат при установяване на несъответствия.

2.   Когато повече от една разплащателна агенция е отговорен орган в контекста на управлението на различните мерки за подпомагане съгласно член 36, буква а), i)—v) и буква б), i), iv) и v) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират правилното прилагане на разпоредбите на настоящия подраздел, и по-специално прилагането на един и същ процент на намаление за всички плащания, за които кандидатства бенефициерът.

Член 23

Изчисляване на намаления и изключвания

Без да се засяга член 51, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, когато бъде установено несъответствие, се прилага намаление върху целия размер на помощта съгласно член 36, буква а), i)—v) и буква б), i), iv) и v) от посочения регламент, която помощ е била предоставена или следва да бъде предоставена на съответния бенефициер след исканията за плащане, които е подал или ще подаде през календарната година, в която е установено несъответствието.

Когато несъответствието се дължи на пропуск от страна на бенефициера, намалението се изчислява по правилата, определени в член 66 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

В случаите на умишлено несъответствие намалението се изчислява съгласно член 67 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Член 24

Натрупване на намаленията

При натрупване на намаленията най-напред се прилагат тези за закъснение при подаването на заявлението в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 796/2004, след това тези в съответствие с членове 16 и 17 от настоящия регламент, след това тези в съответствие с член 18 и накрая тези, в съответствие с членове 22 и 23.

ДЯЛ II

Подпомагане за развитието на селските райони съгласно ос 1 и ос 3 и някои мерки съгласно ос 2 и ос 4

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 25

Обхват

Настоящият дял се прилага за:

а)

мерките за подпомагане, определени в членове 20 и 52 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

мерките за подпомагане, определени в член 36, буква а), vi), буква б), vi) и vii) и в член 39, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, както и в член 36, буква б), i) и iii) от посочения регламент, когато се отнася за разходи за залесяване;

в)

подпомагане, предоставено в съответствие с член 63, букви а) и б) от посочения регламент, по отношение на операции, които отговарят на мерките, предвидени в букви а) и б) от настоящия член.

РАЗДЕЛ I

Контрол

Член 26

Административни проверки

1.   Административните проверки се извършват за всички заявления за подпомагане или искания за плащане и обхващат всички елементи, които е възможно и целесъобразно да бъдат контролирани с административни средства. Процедурите налагат регистриране на предприетите контролни дейности, на резултатите от проверките и на мерките, взети по отношение на нередностите.

2.   Административните проверки на заявленията за подпомагане включват по-специално удостоверяване на:

а)

допустимостта на операцията, за която се иска подпомагане;

б)

спазването на критериите за подбор, определени в програмата за развитие на селските райони;

в)

съответствието на операцията, за която се иска подпомагане, с приложимите национални правила и правила на Общността, и по-специално когато се прилагат, с разпоредбите за обществени поръчки, държавни помощи и други съответни задължителни изисквания, установени с националното законодателство или в програмата за развитие на селските райони;

г)

основателността на предлаганите разходи, която се оценява с помощта на подходяща система за оценка, като например референтни цени, сравнение на различни оферти или оценяваща комисия;

д)

надеждността на кандидата по отношение на предходни операции със съфинансиране, осъществени след 2000 г.

3.   Административните проверки на исканията за плащане следва да включват, по-специално и доколкото това е целесъобразно за въпросното искане, удостоверяване на:

а)

предоставянето на продуктите и услугите, за които е получено съфинансиране;

б)

действителността на направените разходи, за които се иска съфинансиране;

в)

приключилата операция, сравнена с операцията, за която е подадено заявление и е предоставено подпомагане.

4.   Административните проверки, свързани с инвестиционни операции, включват минимум едно посещение на място на операцията, получилата подпомагане, или на инвеститорския обект за проверка на реализирането на инвестицията.

Въпреки това държавите-членки могат да вземат решение да не извършват такива посещения при по-малки инвестиции или когато счетат, че рискът от неизпълнение на условията за получаване на помощта или от неспазване на изискването за действителност на инвестицията е малък. Това решение и основанията за него се документират.

5.   Плащанията, направени от бенефициерите, се потвърждават с фактури и документи, които доказват извършеното плащане. Когато това не може да бъде направено, плащанията се потвърждават с документи с еквивалентна доказателствена стойност.

6.   Административните проверки следва да включват процедури за избягване на неправомерното двойно финансиране съгласно други схеми на Общността или национални схеми и с други програмни периоди. Когато е налице финансиране от други източници, тези проверки гарантират общият размер на получената помощ да не надхвърля максималните допустими тавани на помощта.

7.   При подпомагане, свързано със схеми за качеството на храните, признати от държавите-членки, както това е предвидено в член 32 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, разплащателните агенции могат, според случая, да ползват доказателствен материал от други служби, органи или организации, за да удостоверят спазването на критериите за допустимост. Въпреки това те трябва да имат гаранции, че тези служби, органи или организации работят по стандарт, който е достатъчен, за да могат да контролират спазването на критериите за допустимост.

Член 27

Проверки на място

1.   Държавите-членки организират проверки на място за одобрени операции и въз основа на подходяща извадка. Доколкото това е възможно, тези проверки следва да се извършват преди окончателното плащане по проекта.

2.   Контролираните разходи представляват минимум 4 % от публичните разходи, които се декларират пред Комисията всяка година, и минимум 5 % от публичните разходи, декларирани пред Комисията за целия програмен период.

3.   Извадката от одобрени операции, която се проверява в съответствие с параграф 1 е съобразена, по-специално, със следното:

а)

необходимостта да бъде проверена подходяща комбинация от видове и размери операции;

б)

вероятните рискови фактори, идентифицирани след национални проверки или проверки на Общността;

в)

необходимостта да се поддържа баланс между осите и мерките.

4.   Резултатите от проверките на място се анализират, за да се установи доколко евентуално констатираните проблеми са със систематичен характер и пораждат рискове за други подобни операции, бенефициери или други организации. Анализът следва също така да определи причините за подобно положение, необходимостта от допълнително проучване и нужните коригиращи и превантивни действия.

5.   Проверките на място могат да се обявяват предварително, при условие че това не излага на опасност целта на проверката. Когато предварителното уведомление се прави по-рано от 48 часа предварително, то трябва да е ограничено в рамките на необходимия минимум, в зависимост от характера на мярката и от операцията, която се съфинансира.

Член 28

Съдържание на проверките на място

1.   Чрез проверките на място държавите-членки се стремят да удостоверят следното:

а)

че плащанията, които е получил бенефициерът, са подкрепени от счетоводни или други документи, които се съхраняват от органите на фирмите, които осъществяват съфинансираните операции;

б)

че за адекватна част от разходните позиции характерът и времевата рамка на съответните разходи отговарят на разпоредбите на Общността и на одобрените спецификации на операцията, както и че строителните работи са действително извършени и услугите са действително предоставени;

в)

че прилагането или очакваното прилагане на операцията съответства на прилагането, описано в заявлението за подпомагане от Общността;

г)

че финансираните с публични средства операции са изпълнени в съответствие с правилата и политиката на Общността, особено правилата за обществените поръчки и съответните задължителни изисквания, определени от националното законодателство или в програмата за развитие на селските райони.

2.   Проверките на място обхващат всички отговорности и задължения на даден бенефициер, които могат да бъдат проверени по време на посещението.

3.   Освен в изключителни случаи, които трябва да бъдат надлежно документирани и пояснени от националните органи, проверките на място включват посещение на операцията, а когато операцията е с нематериален характер, посещение при лицето, организирало операцията.

4.   Само проверки, които отговарят на всички изисквания на настоящия член, се признават за постигане на контролната норма, определена в член 27, параграф 2.

Член 29

Контрол на мерките за ранно пенсиониране и за стопанства, произвеждащи за собствено потребление

1.   За заявления за подпомагане съгласно членове 23 и 34 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 административните проверки включват допълнително и проверките, посочени в член 11, параграф 2 от настоящия регламент.

2.   За мярката, предвидена в член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавите-членки могат да бъдат освободени от задължението за извършване на проверки на място след първото плащане на помощта, при условие че административните проверки, включително inter alia и съответните кръстосани проверки, по-специално спрямо информацията, съдържаща се в електронната база данни, посочена в член 19 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, предвиждат необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на плащанията.

Член 30

Проверки еx-post

1.   Проверки еx-post се извършват за инвестиционни операции, които още подлежат на обвързване съгласно член 72, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 или са включени в програмата за развитие на селските райони.

2.   Целта на проверките еx-post е:

а)

да удостоверят спазването на член 72, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

б)

да удостоверят действителността и окончателното извършване на плащанията, извършени от бенефициера, освен в случай на нефинансов принос или на стандартни разходи;

в)

да гарантират същата инвестиция да не бъде финансирана по неправомерен начин от други национални или източници на Общността.

3.   Проверките еx-post обхващат всяка година поне 1 % от допустимите разходи за операциите, посочени в параграф 1, за които е извършено окончателното плащане. Те се извършват в срок до 12 месеца след края на съответната година на ЕЗФРСР.

4.   Проверките еx-post се основават на анализ на рисковете и на финансовия ефект от различните операции, групи операции или мерки.

Контрольорите, които извършват проверките еx-post, не трябва да са участвали в проверки, извършени преди плащанията по същата инвестиционна операция.

РАЗДЕЛ II

Намаления и изключвания

Член 31

Намаления и изключвания

1.   Плащанията се изчисляват въз основа на установената допустимост. Държавата-членка проверява полученото от бенефициера искане за плащане и определя сумите, които е допустимо да получат подпомагане. Тя определя:

а)

сумата, която да бъде изплатена на бенефициера въз основа единствено на искането за плащане;

б)

сумата, която да бъде изплатена на бенефициера след проверка на допустимостта на искането за плащане.

Когато определената сума съгласно буква а) надхвърля сумата, определена съгласно буква б), с повече от 3 %, определената съгласно буква б) сума се намалява. Размерът на това намаление е разликата между двете суми.

Въпреки това, ако бенефициерът може да докаже, че не е допуснал грешка, като е включил недопустимата сума, не се прилага намаление. Намаленията се прилагат mutatis mutandis за недопустимите разходи, установени при проверките съгласно членове 28 и 30.

2.   Когато бъде установено, че даден бенефициер умишлено е представил невярна декларация, въпросната операция се изключва от възможността да получи подпомагане от ЕЗФРСР и изплатените суми по тази операция се възстановяват. Освен това бенефициерът се изключва от възможността да получи подпомагане съгласно същата мярка през въпросната година на ЕЗФРСР и през следващата година на ЕЗФРСР.

3.   Санкциите, предвидени в параграфи 2 и 3, се прилагат, без да се засягат допълнителните санкции, предвидени с националните разпоредби.

ГЛАВА II

Специфични разпоредби за ос 4 („Лидер“)

Член 32

Контрол

В случай на разходи, понесени съгласно член 63, буква в) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, държавата-членка организира контрола в съответствие с настоящия дял. Проверките се извършват от лица, независими от въпросната местна инициативна група.

Член 33

Отговорност за контрола

1.   В случай на разходи, понесени съгласно член 63, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, административните проверки, посочени в член 26 от настоящия регламент, могат да се извършват от местните инициативни групи след официално делегиране на тези права. Въпреки това държавата-членка остава отговорна да удостовери, че местните инициативни групи притежават необходимия административен и контролен капацитет за осъществяването на тази дейност.

2.   Държавата-членка въвежда подходяща система за надзор над местните инициативни групи. Тя включва редовен контрол на операциите на местните инициативни групи, включително счетоводни проверки и извадково повторно извършване на административни проверки.

ЧАСТ III

Заключителни разпоредби

Член 34

Уведомления

Държавите-членки изпращат в Комисията до 15 юли всяка година, а за първи път — до 15 юли 2008 г., отчет за предходната финансова година на ЕЗФРСР, по-специално по следните точки:

а)

брой на исканията за плащане съгласно всяка мярка за развитие на селските райони, общата сума, за която са извършени проверки, както и, според случая, общата площ и общия брой на животните, обхванати от проверките на място съгласно членове 12, 20 и 27;

б)

за подпомагане за площ — общата площ в разбивка по индивидуални схеми на подпомагане;

в)

за подпомагане за животновъдство — общия брой на животните в разбивка по индивидуални схеми на подпомагане;

г)

резултатите от проведените проверки, с указание за приложените намаления и изключвания съгласно членове 16, 17, 18, 22 и 23;

д)

брой на извършените проверки еx-post съгласно член 30, проверения размер на разходите и резултатите от проверките, с указание за приложените намаления и изключвания съгласно член 31.

Член 35

Контрол, упражняван от Комисията

Член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 се прилага за подпомагане, изплатено съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 36

Отчитане на контролната дейност пред разплащателната агенция

1.   Когато контролните дейности не се осъществяват от разплащателната агенция, държавата-членка гарантира получаването от разплащателната агенция на достатъчно информация за извършените дейности. Разплащателната агенция сама определя от каква информация се нуждае.

Поддържа се достатъчна одитна пътека. Примерно описание на изискванията за приемлива одитна пътека е дадено в приложението.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, първа алинея, може да бъде отчет за всеки вид осъществена контролна дейност или, когато е целесъобразно, под формата на обобщен доклад.

3.   Разплащателната агенция има право да проверява качеството на осъществена от други органи контролна дейност и да получава всяка друга информация, която ѝ е необходима за осъществяване на нейните функции.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за подпомагането от Общността за програмния период, който започва на 1 януари 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1405/2006 (ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 659/2006 (ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 20).

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 320/2006 (ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42).

(5)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕРНО ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАТЪЧНА ОДИТНА ПЪТЕКА

Достатъчна одитна пътека, както е посочено в член 36, параграф 1, е налице, когато за определен вид подпомагане:

а)

може да се направи съгласуване между общите суми, декларирани пред Комисията, и фактурите, счетоводните и останалите съпътстващи документи, съхранявани от разплащателната агенция или друга служба за всички операции, получили подпомагане от ЕЗФРСР;

б)

може да се удостовери изплащането на публичните средства на бенефициера;

в)

може да се удостовери прилагането на критериите за подбор за операциите, финансирани от ЕЗФРСР;

г)

съдържа, доколкото това е уместно, финансовия план, отчетите за дейностите, документи, свързани с предоставянето на помощта, документи, свързани с процедури за възлагане на обществени поръчки, и отчети, свързани с всички осъществени контролни дейности.