13/ 58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

108


32006R1906


L 391/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1906/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 18 декември 2006 година

за определяне на правила за участието на предприятия, изследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 167, и член 172, втори параграф от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Сметната палата (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Седмата рамкова програма е приета с Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) (4). Отговорност на Комисията е да гарантира изпълнението на тази рамкова програма и специфичните програми към нея, включително свързаните с тях финансови аспекти.

(2)

Седмата рамкова програма се прилага в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), наричан по-долу „Финансовия регламент“, и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Финансовия регламент (6), наричани по-долу „правилата за прилагане“.

(3)

Седмата рамкова програма се прилага също в съответствие с правилата за държавна помощ, и по-специално правилата за държавна помощ за изследвания и развитие, понастоящем рамка на Общността за държавни помощи за научни изследвания и развитие (7).

(4)

Обработката на поверителни данни се ръководи от цялото съответно законодателство на Общността, включително вътрешните правила на институциите като например Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (8), относно разпоредбите за сигурността.

(5)

Правилата за участието на предприятия, изследователски центрове и университети следва да осигурят съгласувана, изчерпателна и прозрачна рамка, която да гарантира възможно най-ефективното прилагане, като се вземе предвид необходимостта от лесен достъп за всички участници посредством опростени процедури, в съответствие с принципа за пропорционалност.

(6)

Правилата, следва освен това, да улеснят използването на интелектуалната собственост, разработена от участник, като също така се вземе предвид начинът, по който участникът може да бъде организиран в международен мащаб, като същевременно се защитят законните интереси на другите участници и на Общността.

(7)

Седмата рамкова програма следва да насърчи участие от най-отдалечените региони на Общността, както и от широк спектър предприятия, изследователски центрове и университети, включително малки и средни предприятия (МСП).

(8)

За съгласуваност и прозрачност, следва да се прилага определението за микро, малки и средни предприятия (МСП), предвидено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията (9).

(9)

Необходимо е да се установят минималните условия за участие, както като общо правило, така и по отношение на спецификите на косвените дейности съгласно Седмата рамкова програма. По-специално, следва да се установят правила относно броя на участниците и тяхното място на установяване.

(10)

Уместно е всеки правен субект да е свободен да участва, стига да са удовлетворени минималните условия. Участие над и извън минимума следва да гарантира ефективното прилагане на съответната косвена дейност.

(11)

Международните организации, посветили се на развитие на сътрудничеството в областта на научните изследвания в Европа и включващи основно държави-членки или асоциирани страни, следва да бъдат поощрявани да участват в Седмата рамкова програма.

(12)

От Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност („Решение за отвъдморско асоцииране“) (10) следва, че правните образувания от отвъдморските страни и територии са допустими за участие в Седмата рамкова програма.

(13)

В съответствие с целите на международното сътрудничество, както е описано в членове 164 и 170 от Договора, следва да се предвиди и участието на правни образувания, установени в трети страни, а така също и участието на международни организации. Въпреки това, е уместно да се изисква това участие да е оправдано, изразено като засилен принос по отношение на целите, чието постигане се търси съгласно Седмата рамкова програма.

(14)

В съответствие с целите, посочени по-горе, е необходимо да се установят сроковете и условията за предоставяне на финансиране от Общността на участниците в косвени дейности.

(15)

В полза на участниците, следва да има ефективен и гладък преход от режима за изчисление на разходите, използван в Шестата рамкова програма. Процесът на мониторинг на Седмата рамкова програма трябва следователно да е насочен към отражението върху бюджета от тази промяна, и по-специално към ефекта ѝ върху административното бреме за участниците.

(16)

Необходимо е Комисията да създаде следващи правила и процедури, в допълнение към тези, предвидени във Финансовия регламент и в правилата за прилагането му, и в настоящия регламент, за уреждане на представянето, оценката и подбора на предложения и отпускането на безвъзмездни средства, както и да коригира процедурите за участниците. И по-специално, следва да се създадат правила, уреждащи използването на независими експерти.

(17)

Уместно е Комисията да създаде следващи правила и процедури, в допълнение към предвидените във Финансовия регламент и в правилата за прилагането му, които уреждат оценката на правната и финансовата жизнеспособност на участниците в косвени дейности съгласно Седмата рамкова програма. Тези правила следва да направят правилния баланс между защитата на финансовите интереси на Общността и опростяването и улесняването на участието на правни субекти в Седмата рамкова програма.

(18)

В този контекст, Финансовият регламент и правилата за прилагането му, и Регламент (Евратом, ЕО) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (11), уреждат, inter alia, защитата на финансовите интереси на Общността, борбата срещу измамите и нередностите, процедурите за възстановяване на суми, дължими на Комисията, изключване от процедури за договори и безвъзмездни средства и свързани санкции, и одити, проверки, и инспекции от Комисията и от Сметната палата, съгласно член 248, параграф 2 от Договора.

(19)

Необходимо е финансовото участие на Общността да стига до участниците без ненужно закъснение.

(20)

Споразуменията, сключени за всяка дейност, следва да предвиждат наблюдение и финансов контрол от Комисията или от представител, упълномощен от Комисията, както и одити от Сметната палата и проверки на място, извършвани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), в съответствие с процедурите, установени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (12).

(21)

Комисията следва да наблюдава и контролира както косвените дейности, извършвани съгласно Седмата рамкова програма и Седмата рамкова програма и специфичните програми към нея. С оглед да се осигури ефективен и съгласуван мониторинг и оценка на изпълнението на косвените дейности, Комисията следва да изгради и да поддържа уместна информационна система.

(22)

Седмата рамкова програма следва да отразява и насърчава общите принципи, установени в Европейската харта на изследователите, и в Кодекса за поведение при подбор на изследователи (13), зачитайки същевременно доброволния им характер.

(23)

Правилникът, който урежда разпространението на резултатите от научните изследвания следва да гарантира, че когато е уместно, участниците защитават интелектуалната си собственост, генерирана по време на действия, и използват и разпространяват тези резултати.

(24)

Като зачитат правата на собствениците на интелектуална собственост, тези правила следва да бъдат планирани така че да гарантират, че участниците и, където е уместно, техните свързани правни образувания, установени в държава-членка или асоциирана страна, имат достъп до информация, която внасят в проекта и до знания, получени от научноизследователската работа, извършвана по проекта, до размера, необходим за провеждане на изследователската работа или за използване на получените познания.

(25)

Задължението, установено в Шестата рамкова програма, някои участници да поемат финансова отговорност за своите партньори в същия консорциум, се премахва. В този контекст, следва да се създаде гаранционен фонд за участниците, управляван от Комисията, който да покрива дължимите и невъзстановени суми от неизпълнени задълженията си партньори. Този подход ще насърчи опростяването и ще улесни участието, преди всичко, на МСП, като същевременно запазва финансовите интереси на Общността по начин, уместен за Седмата рамкова програма.

(26)

Участието на Общността за съвместно предприятие или за всякаква друга структура, създадена съгласно член 171 от Договора, или съгласно член 169 от Договора, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

(27)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати, по-специално, с Хартата на основните права на Европейския съюз.

(28)

Общността може да отпусне безвъзмездна помощ на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за да поощри инвестиции от частния сектор в подходящи големи европейски изследователски и технологични развойни дейности, увеличавайки капацитета на ЕИБ да управлява риска, като по този начин предвижда i) по-голям обем заеми от ЕИБ за определено ниво на риск, и ii) финансиране на по-високорискови европейски изследователски и технологични развойни дейности, които биха били възможни без такава подкрепа от Общността.

(29)

Общността може да предостави финансова подкрепа, както е установено във Финансовия регламент, inter alia, посредством:

а)

обществени поръчки, във формата на цена за стоки или услуги, установени с договор и подбрани на основата на покани за участие в тръжна процедура;

б)

безвъзмездни средства;

в)

абонаменти в организация, под формата на членски внос;

г)

хонорари за независими експерти, определени в член 17 от настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява правилата за участие на предприятия, изследователски центрове и университети, и на други правни образувания в дейности, предприети от един или няколко участника, посредством схемите за финансиране, определени в част а) на приложение III към Решение № 1982/2006/ЕО, наричани по-долу „косвени дейности“.

Освен това установява правила, в съответствие с тези, установени във Финансовия регламент и в правилата за прилагане относно финансовото участие на Общността за участници в косвени дейности съгласно Седмата рамкова програма.

Що се отнася до резултатите от изследванията, извършвани съгласно Седмата рамкова програма, настоящият регламент установява правила за разкриване на нови знания посредством всякакви уместни средства, с изключение на тези, които са резултат от формалностите за защитата ми, и включително публикуването на нови знания във всяко средство за масово осведомяване, наричано по-долу „разпространение“.

В допълнение, установява правила за пряко или непряко използване на нови знания в по-нататъшни изследователски дейности, без тези, които са предмет на съответната косвена дейност, или за разработка, създаване и продажба на продукт или процес, или за създаване и предоставяне на услуга, наричани по-долу „използване“.

По отношение както на нови знания, така и на предишни знания, настоящият регламент установява правила относно лицензите и потребителските права към тях, наричани по-долу „права за достъп“.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент, прилагат се следните определения, в допълнение към установените във Финансовия регламент и в правилата за прилагане:

1.

„правно образувание“ означава всяко физическо лице, или всяко юридическо лице, създадени съгласно националното право в мястото на учредяване, или съгласно правото на Общността, или съгласно международното право, което има правосубектност и което може да упражнява от свое име права и да е обект на задължения. По отношение на физическите лица, за позоваванията на мястото на установяване се приема, че се отнасят за обичайното пребиваване;

2.

„свързано правно образувание“ означава всяко правно образувание, което е под пряк ли непряк контрол на участник, или под същия пряк или непряк контрол, под който е и участникът, като контролът може да приеме всяка от формите, установени в член 6, параграф 2;

3.

„справедливи и разумни условия“ означава уместни условия, включително вероятни финансови условия, като се отчитат специфичните обстоятелства на искането за достъп, така например за действителна или потенциална стойност на нови знания или на предишни знания, до които се иска достъп и/или обхвата, продължителността или други характеристики на предвидената употреба;

4.

„нови знания“ означава резултатите, включително информация, независимо дали могат или не могат да бъдат защитени, които са генерирани от съответната косвена дейност. Тези резултати включват права, свързани с авторското право, права за дизайн, патентни права, правната закрила на сортовете растения или аналогични форми на защита;

5.

„предишни знания“ означава информация, притежавана от участниците преди присъединяването им към споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, а така също и авторски права или други права на интелектуална собственост, свързани с тази информация, за която има подадено искане преди присъединяването им към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, и която е необходима за извършване на косвената дейност или за използване на резултатите от косвената дейност;

6.

„участник“ означава правно образувание, което съдейства за косвена дейност и има права и задължения по отношение на Общността съгласно условията на настоящия регламент;

7.

„изследователска организация“ означава правно образувание, създадено като организация с нестопанска цел, който извършва изследвания или технологични развойни дейности, като една от своите основни цели;

8.

„трета страна“ означава държава, която не е държава-членка;

9.

„асоциирана страна“ означава трета страна, която е страна по международно споразумение с Общността, съгласно условията или на базата на което тя има финансово участие по цялата или по част от Седмата рамкова програма;

10.

„международна организация“ означава междуправителствена организация, но не Общността, която има правосубектност съгласно международното публично право, както и всяка специализирана агенция, създадена от тази международна организация;

11.

„международна организация на европейски интерес“ означава международна организация, мнозинството от членовете на която са държави-членки или асоциирани страни, и основната цел на която е да насърчава научното и технологичното сътрудничество в Европа;

12.

„страна, партньор в международно сътрудничество“ означава трета страна, която Общността класифицира като страна с ниски приходи, страна с ниски до средни приходи, или страна с високи до средни приходи и която се идентифицира като такава в работните програми;

13.

„държавен орган“ означава всяко правно образувание, създадено като такова по националното право, както и международни организации;

14.

„МСП“ означава микро, малки и средни предприятия по смисъла на Препоръка 2003/361/ЕО във версията от 6 май 2003 г.;

15.

„работна програма“ означава план, приет от Комисията за прилагането на специфична програма, както е определено в член 3 от Решение № 1982/2006/ЕО;

16.

„схеми за финансиране“ означава механизмите за финансиране от Общността на косвени дейности, както е установено в част а) на приложение III към Решение № 1982/2006/ЕО;

17.

„специфични групи“ означава бенефициерите на „научни изследвания за специфични групи“, определени в специфичната програма и/или работната програма;

18.

„изпълнител на изследователски и технологични развойни дейности“ означава правно образувание, което извършва дейности по изследвания или технологично развитие по схеми за финансиране, в полза на специфични групи, както са определени в приложение III към Решение № 1982/2006/ЕО;

Член 3

Поверителност

При спазване на условията, установени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, писмо за назначение или договор, Комисията и участниците запазват поверителни всякакви данни, знания и документи, които са им съобщени като поверителни.

ГЛАВА II

УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ 1

Минимални условия

Член 4

Общи принципи

1.   Всяко предприятие, университет или изследователски център или друго правно образувание, независимо дали са установени в държава-членка или в асоциирана страна, или в трета страна, може да участва в косвена дейност, при условие че са изпълнени минималните условия, установени в настоящата глава, включително всякакви условия съгласно член 12.

Въпреки това, по отношение на косвена дейност, както е цитирано в член 5, параграф 1 и членове 7, 8 и 9, съгласно които е възможно да се отговори на минималните условия без участието на правен субект, установен в държава-членка, постигането на целите, установени в членове 163 и 164 от Договора, трябва при това да е усилено.

2.   Съвместният изследователски център на Комисията, наричан оттук нататък „СИЦ“, може да участва в косвени дейности на същата основа и със същите права и задължения като правно образувание, установено в държава-членка.

Член 5

Минимални условия

1.   Минималните условия за косвени дейности са, както следва:

а)

трябва да участват най-малко три правни образувания, всяко от които е установено в държава-членка или в асоциирана страна, и никои две от които не са установени в една и съща държава-членка или асоциирана страна;

б)

и трите правни образувания трябва да независими едно от друго, по смисъла на член 6.

2.   По смисъла на параграф 1, буква а), ако един от участниците е СИЦ, или международна организация на европейски интерес, или правно образувание, създадено съгласно законодателството на Общността, се приема, че е установен в държава-членка или в асоциирана страна, различна от всяка държава-членка или асоциирана страна, в която е установен друг участник в една и съща косвена дейност.

Член 6

Независимост

1.   Две правни образувания се разглеждат като независими едно от друго, ако никое от тях не е под пряк или непряк контрол на другото, или под същия пряк или непряк контрол както другото.

2.   По смисъла на параграф 1, контролът може да приеме, по-специално, всяка от следните форми:

а)

пряко или косвено притежание на повече от 50 % от номиналната стойност на издадения акционерен капитал в съответното правно образувание, или мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците в това правно образувание.

б)

пряко или косвено притежание, фактически или по закон, на пълномощията за вземане на решения в съответното правно образувание.

3.   Все пак обаче, за следните взаимоотношения между правни образувания не се смята, че съставляват сами по себе си взаимоотношения на контролиране:

а)

същата обществена инвестиционна корпорация, институционален инвеститор или дружество за рисков капитал е в пряко или косвено притежание на повече от 50 % от номиналната стойност на издадения акционерен капитал или на мнозинството от правата на глас на акционерите или съдружниците;

б)

съответните правни образувания се притежават или наблюдават от една и съща държавна структура.

Член 7

Косвени дейности за специфични дейности по сътрудничество, предназначени за страни партньори в международно сътрудничество

За колективните проекти за специфични дейности по сътрудничество, предназначени за страни партньори в международно сътрудничество, определени в работната програма, минималните условия са, както следва:

а)

трябва да участват най-малко четири правни образувания;

б)

най-малко две от правните образувания, посочени в буква а), трябва да са установени в държави-членки или в асоциирани страни, но да не са установени в същата държава-членка или асоциирана страна;

в)

най-малко две от правните образувания, посочени в буква а), трябва да са установени в страни партньори в международно сътрудничество, но да не са установени в същата страна-партньор в международно сътрудничество, освен ако в работната програма не е посочено нещо друго;

г)

всичките четири правни образувания, посочени в буква а) трябва да са независими едно от друго, по смисъла на член 6.

Член 8

Дейности за координиране и подкрепа, и обучение и професионално развитие на изследователите

За дейностите за координиране и подкрепа, както и действия в полза на обучението и професионалното развитие на изследователите, минималното условие е участието на едно правно образувание.

Първият параграф не се прилага по отношение на дейности, целта на които е да координират изследователски дейности.

Член 9

„Гранични“ изследователски проекти

За косвените дейности в подкрепа на „гранични“ изследователски проекти, финансирани в рамките на Европейския изследователски съвет, минималното условие е участието на едно правно образувание, установено в държава-членка или в асоциирана страна.

Член 10

Единичен участник

Ако минималните условия за косвена дейност са изпълнени от известен брой правни субекти, които заедно формират едно правно образувание, последното може да е единичен участник в косвена дейност, при условие че е установено в държава-членка или в асоциирана страна.

Член 11

Международни организации и правни образувания, установени в трети страни

Участието в косвени дейности е отворено за международни организации и правни образувания, установени в трети страни при условие че са изпълнени минималните условия, установени в настоящата глава, както и всякакви условия, установени в специфичните програми или в съответните работни програми.

Член 12

Допълнителни условия

В допълнение към минималните условия, установени в настоящата глава, в специфични програми или работни програми могат да се установяват условия относно минималния брой участници.

Те могат освен това да установяват, в съответствие с характера и целите на косвената дейност, допълнителни условия, на които трябва да се отговори по отношение на типа участник и, където е уместно, мястото на установяване.

РАЗДЕЛ 2

Процедури

Подраздел 1

Покани за предложения

Член 13

Покани за предложения

1.   Комисията издава покани за предложения за косвени дейности в съответствие с изискванията, установени в съответните специфични програми и работни програми, които може да включват покани, насочени към специални групи, като МСП.

В допълнение към гласността, определена в правилата за прилагане, Комисията публикува покани за предложения на страниците на Интернет относно Седмата рамкова програма, посредством специфични информационни канали, както и на националните контактни точки, създадени от държавите-членки и асоциираните страни.

2.   Когато е уместно, Комисията посочва в поканата за предложения, че не е необходимо участниците да създават споразумение за консорциум.

3.   Поканите за предложения имат ясни цели, така че да се гарантира, че кандидатите няма да отговарят ненужно.

Член 14

Изключения

Комисията не издава покани за предложения за следното:

а)

дейности за координиране и подкрепа, които ще се извършват от правни субекти, посочени в специфичните програми или в работните програми, ако специфичната програма позволява работните програми да определят бенефициерите, в съответствие с правилата за прилагане;

б)

дейности за координиране и подкрепа, състоящи се от закупуване на стоки или услуги, които са предмет на правилата за обществените поръчки, установени във Финансовия регламент;

в)

дейности за координиране и подкрепа, които се отнасят за назначаването на независими експерти;

г)

други дейности, ако това е предвидено от Финансовия регламент или от правилата за прилагане.

Подраздел 2

Оценка и подбор на предложения и отпускане на безвъзмездни средства

Член 15

Оценка, подбор и отпускане

1.   Комисията оценява всички предложения, представени в отговор на покана за предложения на основата на принципите за оценка, както и на критериите за подбор и отпускане, установени в специфичната програма и работната програма.

а)

За програмите „Сътрудничество“ и „Капацитети“ се прилагат следните критерии:

научни и/или технологични върхови постижения;

приложимост на целите на тези специфични програми,

потенциалното въздействие вследствие развойните дейности, разпространението и използването на резултатите от проекта,

качеството и ефикасността на изпълнението и управлението.

б)

За програмата „Хора“ се прилагат следните критерии:

научни и/или технологични върхови постижения,

приложимост на целите на тази специфична програма,

капацитет за качество и изпълнение на кандидатите (изследователи/организации) и техният потенциал за по-нататъшен напредък,

качеството на предложената дейност за научно обучение и/или трансфер на знание.

в)

За подкрепа на дейностите за „гранични“ научни изследвания по програма „Идеи“, се прилага единствен критерий за върхови постижения. За дейности за координиране и подкрепа, могат да се прилагат критерии, свързани с проекта.

В тази рамка, работните програми определят критериите за оценка и подбор и могат да добавят допълнителни извиквания, оценки и прагове, или да установят допълнителни детайли относно прилагането на критериите.

2.   Предложение, което противоречи на основни етични принципи или което не изпълнява условията, установени в специфичната програма, в работната програма или в поканата за предложения, не се подбира. Такова предложение може по всяко време да бъде изключено от процедурите за оценка, подбор и отпускане.

3.   Предложенията се класират съобразно резултатите от оценката. Решенията за финансиране се вземат на основата на това класиране.

Член 16

Процедури за представяне, оценка, подбор и отпускане

1.   Ако поканата за предложения определя процедура за оценка в две стъпки, само предложенията, преминали първата стъпка, на основата на оценка спрямо определена поредица от критерии, ще продължат към по-нататъшна оценка.

2.   Ако поканата за предложения определя процедура за представяне на два етапа, само тези кандидати, чиито предложения са минали през оценката на първия етап, ще бъдат поканени да представят пълно предложение на втори етап.

Всички кандидати ще бъдат информирани максимално бързо относно резултатите от оценката на първия етап.

3.   Комисията приема и публикува правилата, които уреждат процедурата за представяне на предложения, а така също и свързаните с нея процедури за оценка, подбор и отпускане, и публикува указвания за кандидатите, включително насоки за оценителите. И по-специално, установява подробни правила за процедурата за представяне на два етапа (включително по отношение на обхвата и характера на предложението в първия етап, а така също и по отношение на пълното предложение на втория етап), както и правила за процедурата на оценка в две стъпки.

Комисията предоставя информация и установява процедури за корекции за кандидатите.

4.   Комисията приема и публикува правила, за да гарантира последователно удостоверяване на съществуването и юридическия статут на участниците в косвени дейности, както и техния финансов капацитет.

Комисията се въздържа от повторно удостоверяване, освен ако ситуацията на съответния участник не се е променила.

Член 17

Назначаване на независими експерти

1.   Комисията назначава независими експерти, които да ѝ помагат при оценките на предложенията.

За дейностите за координиране и подкрепа, посочени в член 14, независими експерти се назначават, само ако Комисията сметне, че е уместно.

2.   Независимите експерти се избират на основата на уменията и знанията, които са уместни за определените им задачи. В случаите, когато независими експерти трябва да се занимават с класифицирана информация, преди назначаването им се изисква съответна проверка за благонадеждност.

Независимите експерти се определят и подбират на основата на покани за молби от отделни лица и покани, адресирани до съответни организации, като например национални изследователски агенции, изследователски институции или предприятия, с оглед създаването на списъци с подходящи кандидати.

Комисията може, ако реши че е уместно, да избере всяко лице с подходящи умения, извън тези от списъците.

Когато се назначават групи от независими експерти, се вземат уместни мерки, за да се осигури разумен баланс между половете.

За „граничните“ изследователски проекти, експертите се назначават от Комисията на основата на предложение от Научния съвет на Европейския изследователски съвет.

3.   При назначаването на независим експерт, Комисията предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че експертът не е изправен пред конфликт на интереси по отношение на материята, по която се иска от експерта да даде становище.

4.   Комисията приема примерно писмо за назначение, наречено по-долу „писмото за назначение“, което включва декларация, че независимият експерт няма конфликт на интереси към момента на назначаването и че се задължава да информира Комисията, ако възникне някакъв конфликт на интереси в хода на предоставяне на становището му или на изпълнение на задълженията му. Комисията сключва писмо за назначение между Общността и всеки независим експерт.

5.   Комисията публикува веднъж годишно във всяко подходящо средство за масово осведомяване списъка на независимите експерти, които са ѝ оказали помощ за Седмата рамкова програма и за всяка специфична програма.

Подраздел 3

Изпълнение и споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

Член 18

Общи положения

1.   Участниците изпълняват косвената дейност и предприемат всички необходими и разумни мерки за тази цел. Участници в една и съща косвена дейност изпълняват работата заедно и поотделно спрямо Общността.

2.   Комисията съставя, на основата на образеца, предвиден в член 19, параграф 8 и като отчита характеристиките на съответната схема за финансиране, споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ между Общността и участниците.

3.   Участниците не поемат никакви ангажименти, които са несъвместими със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

4.   Ако един участник не изпълнява задълженията си относно техническото изпълнение на косвената дейност, другите участници изпълняват споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, без допълнително участие на Общността, освен ако Комисията не ги освободи изрично от това задължение.

5.   Ако изпълнението на дейност стане невъзможно или ако участниците не я изпълняват, Комисията гарантира прекратяване на дейността.

6.   Участниците гарантират, че Общността е информирана за всяко събитие, което би могло да засегне изпълнението на косвената дейност или интересите на Общността.

7.   Ако е предвидено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, участниците могат да сключват договор с основен изпълнител за някои елементи от работата, която трябва да се извърши с трети страни.

8.   Комисията установява процедури за корекции за участници.

Член 19

Общи разпоредби относно включване в споразумения за отпускане на безвъзмездни средства

1.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства установява правата и задълженията на участниците по отношение на Общността, в съответствие с Решение № 1982/2006/ЕО, с настоящия регламент, с Финансовия регламент и с правилата за прилагане, и в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността.

Също така установява, в съответствие със същите условия, правата и задълженията на правните субекти, които стават участници, ако косвената дейност продължава.

2.   Където е уместно, споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ определя коя част от финансовото участие на Общността ще се базира на възстановяване на допустими разходи, и коя част ще се базира на финансови ставки (като се включва мащаба на разходите за единица продукт) или еднократно плащане.

3.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства определя за кои промени в състава на консорциума се изисква предварително публикуване на конкурсна покана.

4.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства изисква да се представят на Комисията периодични доклади за напредъка относно изпълнението на съответната косвена дейност.

5.   Където е уместно, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, може да предвижда предварително нотифициране на Комисията относно всяко планирано прехвърляне на собственост върху нови знания, на трета страна.

6.   Ако споразумението за отпускане на безвъзмездни средства изисква от участниците да извършват дейности, които са в полза на трети страни, участниците рекламират широко това и определят, оценяват и подбират третите страни прозрачно, справедливо и безпристрастно. Ако е предвидено в работната програма, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства установява критерии за подбора на тези трети страни. Комисията си запазва правото да се противопостави на подбора на третите страни.

7.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да установи крайни срокове за участниците да изпращат различните нотификации, посочени в настоящия регламент.

8.   Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, установява примерно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, в съответствие с настоящия регламент. Ако се окаже необходимо да се направи съществено изменение в примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, Комисията, в тясно сътрудничество с държави-членки, го ревизира както е уместно.

9.   Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства отразява общите принципи, установени в Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи. Комисията търси когато е уместно синергии с образованието на всички нива; готовност и капацитет за насърчаване на диалога и дебата по научни въпроси и изследователски резултати с участието на широката общественост, извън изследователската общност; дейности за засилване на участието и ролята на жените в научните изследвания; както и дейности, които засягат социално-икономическите аспекти на научните изследвания.

10.   Примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства предвижда наблюдение и финансов контрол от Комисията или от всеки представител, упълномощен от нея, както и от Сметната палата.

Член 20

Разпоредби относно правата за достъп, използването и разпространението

1.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства установява съответните права и задължения на участниците по отношение на правата за достъп, използването и разпространението, доколкото тези права не са вече установени в настоящия регламент.

За тези цели се изисква представяне пред Комисията на план за използване и разпространение на нови знания.

2.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да посочва условията, при които участниците могат да се противопоставят на технологичен одит за използване и разпространение на нови знания, извършван от определени упълномощени представители на Комисията.

Член 21

Разпоредби относно прекратяването

Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства специфицира основанията за неговото прекратяване, изцяло или частично, по-специално при несъобразяване с разпоредбите на настоящия регламент, неизпълнение или нарушение, както и последиците за участниците от всяко несъгласие от страна на друг участник.

Член 22

Специфични разпоредби

1.   По отношение на непреки действия в подкрепа на съществуващи изследователски инфраструктури и, където е уместно, на нови изследователски инфраструктури, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да формулира специални разпоредби относно поверителността, гласността и правата за достъп и задълженията, които биха могли да засегнат потребителите на инфраструктурата.

2.   По отношение на непреки действия в подкрепа на обучението и кариерното развитие на изследователите, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да формулира специални разпоредби относно поверителността, правата за достъп и задълженията, отнасящи се за изследователите, които се възползват от действието.

3.   По отношение на непреки действия в областта на изследванията по сигурността, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да формулира специални разпоредби по-специално относно промените в състава на консорциума, поверителността, на класификацията на информация и относно информация за държавите-членки, разпространение, права за достъп, прехвърляне на собственост на нови знания и тяхното използване.

4.   Ако е подходящо, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за непреки действия, засягащи въпроси на сигурността, без посочените в параграф 3, може също да включва такива специални разпоредби.

5.   По отношение на „гранични“ изследователски действия, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да формулира специални разпоредби относно разпространението.

Член 23

Подписване и присъединяване

Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства влиза в сила при подписването му от координатора и от Комисията.

То се прилага за всеки участник, присъединил се официално към него.

Подраздел 4

Консорциуми

Член 24

Споразумения за консорциуми

1.   Освен ако не е предвидено нещо друго в поканата за предложения, всички участници в косвена дейност сключват споразумение, наричано по-долу „споразумение за консорциум“, с цел уреждане, между другото, на следното:

а)

вътрешната организация на консорциума;

б)

разпределението на финансовото участие на Общността;

в)

правилник за разпространение, използване и права за достъп, в допълнение към посочените в глава III и към разпоредбите в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

г)

уреждане на вътрешни спорове, включително случаи на злоупотреба с властта;

д)

договорености по отношение на отговорност, обезщетяване и поверителност между участниците.

2.   Комисията установява и публикува насоки по основните въпроси, които участниците могат да третират в споразуменията си за консорциуми, включително разпоредби относно насърчаване на участието на малки и средни предприятия.

Член 25

Координатор

1.   Юридическите лица, които желаят да участват в косвена дейност, назначават едно лице измежду тях, което да действа като координатор и да изпълнява следните задачи в съответствие с настоящия регламент, с Финансовия регламент, с правилата за прилагането му, както и със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

а)

да наблюдава и контролира спазването от участниците в косвена дейност на техните задължения;

б)

да проверява дали юридическите лица, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, извършват необходимите формалности за присъединяване към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

в)

да получава финансовото участие на Общността и да го разпределя в съответствие със споразумението за консорциума и субсидията;

г)

да пази официалните документи и финансовите отчети, отнасящи се за финансовото участие на Общността и да информира Комисията относно неговото разпределение в съответствие с член 24, параграф 1, буква б) и член 36;

д)

да бъде посредник за ефективна и коректна комуникация между участниците и да се отчита редовно пред участниците и пред Комисията относно напредъка на проекта.

2.   Координаторът се посочва в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

3.   За назначаването на нов координатор се изисква писменото одобрение на Комисията.

Член 26

Промени в консорциума

1.   Участниците в косвена дейност могат да се съгласят да добавят нов участник или да отстранят съществуващ участник, в съответствие със съответните разпоредби в споразумението за консорциума.

2.   Всеки правен субект, който се включва в текущо действие, се присъединява към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

3.   В специални случаи, ако е предвидено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, консорциумът публикува конкурентна покана и я рекламира широко, използвайки специална информационна подкрепа, по-специално в интернет страници за Седмата рамкова програма, специализираната преса и брошури, както и националните контактни точки, създадени от държавите-членки и асоциираните страни с цел информация и подкрепа.

Консорциумът оценява оферти в светлината на критериите, уреждали първоначалното действие и с помощта на независими експерти, назначени от консорциума, в съответствие с принципите, формулирани съответно в членове 15 и 17.

4.   Консорциумът нотифицира всяка предложена промяна в своя състав на Комисията, която може да се противопостави в срок от 45 дни от нотификацията.

Промените в състава на консорциума, свързани с предложения за други промени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, които не са пряко свързани с промяна в състава му, са под условие на писмено одобрение от Комисията.

Подраздел 5

Мониторинг и оценка на програми и напреки действия, и предоставяне на информация

Член 27

Мониторинг и оценка

1.   Комисията наблюдава изпълнението на непреките действия на основата на периодични доклади за напредъка, представени в съответствие с член 19, параграф 4.

По-специално, Комисията наблюдава изпълнението на плана за използване и разпространение на нови знания, представен в съответствие с член 20, параграф 1, втора алинея.

За тези цели, Комисията може да бъде подпомогната от независими експерти, назначени в съответствие с член 17.

2.   Комисията изгражда и поддържа информационна система, която позволява осъществяването на наблюдението, ефективно и съгласувано, в цялата Седма рамкова програма.

При спазване на член 3, Комисията публикува информация относно финансираните проекти във всяко подходящо комуникационно средство.

3.   Наблюдението и оценката, посочени в член 7 от Решение № 1982/2006/ЕО включват аспекти, свързани с прилагането на настоящия регламент, по-специално аспекти, които са значими за малките и средни предприятия и са насочени към бюджетното въздействие на промените в режима за изчисляване на разходите, в сравнение със Шестата рамкова програма и нейното въздействие върху административното бреме за участниците.

4.   Комисията назначава, в съответствие с член 17, независими експерти, които да помогнат с оценките, които се изискват по Седмата рамкова програма и специалните програми към нея и, ако сметне за необходимо, за оценката на предишните рамкови програми.

5.   В допълнение, Комисията може да изгради групи от независими експерти, назначени в съответствие с член 17, които да я консултират относно планирането и изпълнението на политиката на Общността за научните изследвания.

Член 28

Информация, която трябва да се предостави

1.   Като взема надлежно предвид член 3, Комисията — при поискване, предоставя на всяка държава-членка или асоциирана страна всяка притежавана от нея полезна информация относно нови знания, възникнали в резултат от работата, извършвана в контекста на косвена дейност, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

съответната информация има отношение към обществената политика;

б)

участниците не са представили надеждни и достатъчни основания за запазване на съответната информация.

2.   При никакви обстоятелства предоставянето на информация в съответствие с член 1 не се смята за прехвърляне на получателя на някакви права или задължения на Комисията, или на участниците.

Въпреки това, получателят третира всяка такава информация като поверителна, освен ако тя не стане обществено достъпна или не бъде предоставена открито от участниците, или ако не е съобщена на Комисията без ограничения относно нейната поверителност.

РАЗДЕЛ 3

Финансово участие на Общността

Подраздел 1

Допускане до финансиране и различни форми безвъзмездни средства

Член 29

Допускане до финансиране

1.   Следните правни образувания, които участват в косвена дейност, могат да получат финансово участие от Общността:

а)

всяко правно образувание, създадено в държава-членка или в асоциирана страна, или създадено по правото на Общността;

б)

всяка международна организация на европейски интерес;

в)

всеки правен субект, създаден в страна, партньор в международно сътрудничество.

2.   По отношение на участваща международна организация, която не е международна организация на европейски интерес, или правно образувание, установено в трета страна, която не е асоциирана страна или страна, партньор в международно сътрудничество, финансовото участие на Общността може да се предостави при условие че е удовлетворено поне едно от следните условия:

а)

предвидена е разпоредба в този смисъл в специфичните програми или в съответната работна програма;

б)

помощта е от съществено значение за извършване на косвената дейност;

в)

това финансиране е предвидено в двустранно научно и технологично споразумение или във всяко друго споразумение между Общността и страната, в която е създадено правното образувание.

Член 30

Различни форми безвъзмездни средства

1.   Финансовото участие на Общността за безвъзмездните средства, определени в част а) на приложение III към Решение № 1982/2006/ЕО се основава на възстановяване, изцяло или частично, на допустими разходи.

Въпреки това, финансовото участие на Общността може да приеме формата на финансиране, с фиксирана ставка включително таблица на разходите за единица продукт, или финансиране с еднократна сума, или може да комбинира възстановяване на допустими разходи чрез финансирания с фиксирани ставки и еднократни суми. Финансовото участие на Общността може да приеме и формата на стипендии или награди.

2.   Работните програми и поканите за подаване на предложения определят различните форми безвъзмездни средства, които да се използват в съответните дейности.

3.   Участниците от страни, партньори в международно сътрудничество могат да предпочетат и изберат финансово участие на Общността във формата на финансиране с еднократна сума. Комисията установява приложими еднократни суми, в съответствие с Финансовия регламент.

Член 31

Възстановяване на допустими разходи

1.   Косвените дейности, финансирани с безвъзмездни средства, се съфинансират от участниците.

Финансовото участие на Общността за възстановяване на допустими разходи не поражда печалба.

2.   Разписките се вземат под внимание за плащането на безвъзмездните средства в края на изпълнението на дейността.

3.   За да бъдат приети за допустими, разходите направени в изпълнение на косвена дейност, трябва да отговарят на следните условия:

а)

трябва да са актуални;

б)

трябва да са направени през времетраенето на дейността, с изключение на окончателните доклади, ако е предвидено в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства;

в)

трябва да са решени в съответствие с обичайните принципи и практики на счетоводство и управление на участника и да са използвани с единствената цел постигане на целите на косвената дейност и очакваните от нея резултати, по начин съобразен с принципите на икономичност, ефикасното и ефективност;

г)

трябва да са документирани в сметките на участника и, по отношение на всяко участие от трети страни, да са документирани в сметките на третите страни;

д)

трябва да изключват недопустимите разходи, по-специално определими непреки данъци, включително данък върху добавената стойност, мита, дължими лихви, разпоредби за възможни бъдещи загуби или такси, загуби от валутен обмен, разходи свързани с печалби върху капитал, разходи които са декларирани или направени, или възстановени по отношение на друг проект на Общността, такси за дългове и за обслужване на дългове, извънмерни или безразсъдни разходи, както и всякакви други разходи, които не отговарят на условията, формулирани в букви а)—г).

По смисъла на буква а), могат да се използват средните разходи за персонал, ако те са съвместими с принципите на управление и счетоводните практики на участника и не се различават съществено от декларираните от всеки участник разходи.

4.   Докато финансовото участие на Общността се изчислява позовавайки се на разходите за косвената дейност като цяло, възстановяването му се базира на отчетените разходи на всеки участник.

Член 32

Допустими преки разходи и допустими непреки разходи

1.   Допустимите разходи са съставени от разходи, които могат да се причислят пряко към дейността, наричани оттук нататък „допустими преки разходи“ и, ако е подходящо, от разходи, които не могат да се причислят пряко към дейността, но са направени в пряка връзка с допустимите преки разходи, наричани оттук нататък „допустими непреки разходи“.

2.   Възстановяването на разходите на участниците се основава на техните допустими преки и непреки разходи.

В съответствие с член 31, параграф 3, буква в), участникът може да използва опростен метод на изчисление на непреките му допустими разходи на ниво неговото правно образувание, ако това е в съответствие с обичайните му принципи и практики на счетоводство и управление. Принципите, които ще се следват в това отношение, се формулират в примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

3.   Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да предвиди, че възстановяването на допустимите непреки разходи трябва да се ограничи до максималния процент на преките допустими разходи, с изключение на допустимите преки разходи за поддоговаряне, по-специално по отношение на дейностите за координация и подкрепа и, където е уместно, дейности за обучение и кариерно развитие на научните изследователи.

4.   Чрез дерогация от параграф 2, за покриването на допустимите непреки разходи участникът може да избере фиксирана ставка за общите си допустими преки разходи, с изключение на допустимите си преки разходи за поддоговаряне или възстановяване на разходите на трети страни.

Комисията установява подходящи фиксирани ставки, базирани на голямо сближаване на съответните реални непреки разходи, в съответствие с Финансовия регламент и с правилата за прилагането му.

5.   Държавни структури с нестопанска цел, учебни заведения за средно и висше образование, организации за научни изследвания и малки и средни предприятия, които не са в състояние да определят със сигурност реалните си непреки разходи за съответната дейност, когато участват в схеми за финансиране, включващи изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности, така както е посочено в член 33, могат да изберат фиксирана ставка, равна на 60 % от общите допустими преки разходи за безвъзмездни средства, отпуснати съгласно отправени покани за подаване на предложения, с крайна дата преди 1 януари 2010 г.

С оглед улесняване на прехода към пълно прилагане на общия принцип, установен в параграф 2, Комисията установява за безвъзмездни средства, отпуснати съгласно покани с крайна дата след 31 декември 2009 г., подходящо ниво на фиксирана ставка, която следва да е приближаване до съответните реални непреки разходи, но да не е по-ниска от 40 %. Тя ще се базира на оценка на участието на държавни структури с нестопанска цел, учебни заведения за средно и висше образование, организации за изследвания и малки и средни предприятия, които не са в състояние да определят със сигурност реалните си непреки разходи за съответната дейност.

6.   Всички фиксирани ставки се излагат в примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 33

Горни граници на финансиране

1.   За дейности по изследвания и технологично развитие, финансовото участие на Общността може да достигне максимум 50 % от общите допустими разходи.

Все пак обаче, по отношение на държавни структури с нестопанска цел, учебни заведения за средно и висше образование, организации за изследвания, и малки и средни предприятия, тя може да достигне максимум 75 % от общите допустими разходи.

За дейности, свързани със сигурността и технологичното развитие, тя може да достигне максимум 75 %, ако се отнася за развитие на възможности в области с много ограничен пазарен размер и риск от „пазарен провал“, както и за ускорена разработка на оборудване в отговор на новите заплахи.

2.   За демонстрационни дейности, финансовото участие на Общността може да достигне максимум 50 % от общите допустими разходи.

3.   За дейности, подкрепени от „гранични“ изследователски дейности, действия за координация и подкрепа, както и дейности за обучение и кариерно развитие на изследователи, финансовото участие на Общността може да достигне максимум 100 % от общите допустими разходи.

4.   За управленски дейности, включително сертификати относно финансовите отчети, както и за други дейности, които не са предмет на параграфи 1, 2 и 3, финансовото участие на Общността може да достигне максимум 100 % от общите допустими разходи.

Другите дейности, посочени в първа алинея включват, inter alia, обучение за дейности, които не попадат в схемата за финансиране на обучение и професнонално развитие на изследователи, за координация, създаване на мрежа от контакти, и за разпространение.

5.   По смисъла на параграфи 1—4, допустимите разходи и разписки се вземат под внимание, за да се определи финансовото участие на Общността.

6.   Параграфи 1—5 се прилагат, при необходимост, по отношение на косвени дейности, когато финансиране с фиксирана ставка или финансиране с еднократна сума се използва за цялата косвена дейност.

Член 34

Отчитане и одит на допустими разходи

1.   На Комисията се представят периодични отчети относно допустими разходи, финансова лихва, получена от предварително финансиране, както и разписки свързани със съответната косвена дейност и, при необходимост, сертификат относно финансовите отчети, в съответствие с Финансовия регламент и с правилата за прилагането му.

Съществуването на съфинансиране по отношение на съответната дейност се докладва и, когато е уместно, се сертифицира в края на дейността.

2.   Независимо от Финансовия регламент и от правилата за прилагането му, сертификатът относно финансовите отчети е задължителен само в случай, че натрупаната сума от междинни плащания и балансови плащания на участник, е равна на 375 000 EUR или повече за косвена дейност.

За косвени дейности с продължителност 2 години или по-малко обаче, от участника се изисква не повече от един сертификат относно финансовите отчети, в края на проекта.

Сертификатите относно финансовите отчети не се изискват за косвени дейности, които са изцяло платени посредством еднократни суми или фиксирани ставки.

3.   По отношение на държавните структури с нестопанска цел, организации за изследвания и учебни заведения за средно и висше образование, сертификат относно финансовите отчети, така както се изисква по параграф 1, може да бъде направен от компетентен държавен служител.

Член 35

Мрежи за върхови научни постижения

1.   Работната програма предвижда различните форми безвъзмездни средства, които да се използват за мрежите за върхови научни постижения.

2.   Ако финансовото участие на Общността за мрежите за върхови научни постижения приеме формата на еднократна сума, то се изчислява съгласно броя на изследователите, които ще бъдат интегрирани в мрежите за върхови научни постижения, и от продължителността на дейността. Единичната стойност за платените еднократни суми е 23 500 EUR на година и на изследовател.

Тази сума се регулира от Комисията в съответствие с Финансовия регламент и с правилата за прилагането му.

3.   Работната програма установява максималния брой участници и, при необходимост, максималния брой изследователи, които могат да бъдат използвани като основа за изчисление на максималната еднократна сума. При необходимост обаче, могат да участват участници над и извън максимумите за установяване на финансовото участие.

4.   Плащането се извършва посредством периодични освобождавания на суми.

Тези периодични освобождавания на суми се извършват съгласно оценката на прогресивното изпълнение на Съвместната програма от дейности с измерване на интегрирането на изследователските ресурси и капацитети, на основата на показател за изпълнението, договорени с консорциума и посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Подраздел 2

Плащане, разпределение, възстановяване и гаранции

Член 36

Плащане и разпределение

1.   Финансовото участие на Общността се плаща на участниците през координатор, без необосновано закъснение.

2.   Координаторът пази счетоводната документация, което да позволява да се определи по всяко време частта от средства на Общността, разпределена на всеки участник.

Координаторът съобщава тази информация на Комисията, при искане от нея.

Член 37

Възстановяване

Комисията може да приеме решение за възстановяване, в съответствие с Финансовия регламент.

Член 38

Механизъм за избягване на риска

1.   Финансовата отговорност на всеки участник е ограничена до неговия дълг, при спазване на разпоредбите на параграфи 2—5.

2.   С цел да управлява риска, свързан с невъзстановяване на суми, дължими на Общността, Комисията създава и оперира с гаранционен фонд за участниците (наричан оттук нататък „фондът“), в съответствие с приложението.

Финансовите лихви, генерирани от фонда, се добавят към фонда и служат изключително за целите, изложени в точка 3 от приложението, без това да засяга точка 4 от него.

3.   Участието във фонда на участник в косвена дейност, което приема форма на безвъзмездни средства, не превишава 5 % от финансовото участие на Общността, дължимо на участника. В края на действието сумата, внесена във фонда, се връща на участника, посредством координатор, предмет на разпоредбите на параграф 4.

4.   Ако лихвите, генерирани от фонда, са недостатъчни да покрият сумите, дължими на Общността, Комисията може да отчисли от сумата, която трябва да се върне на участник, максимум 1 % от финансовото участие на Общността за този участник.

5.   Отчислението, посочено в параграф 4, не се прилага за държавни структури, правни субекти, чието участие в косвена дейност е гарантирано от държава-членка или от асоциирана страна, както и за учебни заведения за средно и висше образование.

6.   Комисията проверява ex-ante само финансовия капацитет на координаторите, както и на участници, различни от посочените в параграф 5, кандидатстващи за финансово участие на Общността при косвена дейност за сума, превишаваща 500 000 EUR, освен ако не съществуват изключителни обстоятелства, когато на основата на вече налична информация, съществуват оправдани основания за съмнение във финансовия капацитет на тези участници.

7.   Съгласно Финансовия регламент, фондът се смята за достатъчна гаранция. Никаква допълнителна гаранция или ценни книжа не могат да се изискват от участниците, или да им се налагат такива.

ГЛАВА III

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРАВА ЗА ДОСТЪП

РАЗДЕЛ 1

Нови знания

Подраздел 1

Собственост

Член 39

Собственост върху нови знания

1.   Новите знания, възникващи в резултат от работата, извършвана по косвени дейности, с изключение на посочените в параграф 3, са собственост на участника, извършващ работата, генерираща тези нови знания.

2.   Ако служители или друг персонал, работещи за участник, имат право да претендират за права върху нови знания, участникът гарантира, че е възможно да упражняват тези права по начин, съвместим със задълженията му по споразумението за финансиране.

3.   Новите знания са собственост на Общността в следните случаи:

а)

дейности за координация и подкрепа, състоящи се от закупуване на стоки или услуги предмет на правилника за обществените поръчки, определен във Финансовия регламент;

б)

дейности за координация и подкрепа, отнасящи се за независими експерти.

Член 40

Съвместна собственост върху нови знания

1.   Ако няколко участника са извършвали съвместно работа, генерираща нови знания и ако съответният им дял в работата не може да бъде констатиран, те имат съвместна собственост върху тези нови знания.

Те създават споразумение относно разпределянето и условията за упражняване на тази съвместна собственост, в съответствие с условията на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Ако все още няма сключено споразумение за съвместна собственост, всеки от съвместните собственици има право да дава неизключителни лицензии на трети страни, без никакво право на сублицензиране, при следните условия:

а)

трябва да се изпрати предварително известие на другите съвместни собственици;

б)

трябва да се предостави справедлива и разумна компенсация за другите съвместни собственици;

3.   При поискване, Комисията дава насоки относно възможните въпроси, които да се включат в споразумението за съвместна собственост.

Член 41

Собственост върху нови знания от специфични групи

По отношение на действия в полза на специфични групи, член 39, параграф 1 и член 40, параграф 1 не се прилагат. В тези случаи, нови знания се притежават съвместно от участниците, които са членове на специфичната група, възползваща се от дейността, освен ако тези участници не договорят нещо друго.

Ако собствениците на нови знания не са членове на тази група, те гарантират, че тази група е осигурена с всички права върху тези нови знания, които се изискват по смисъла на тяхното използване и разпространение, в съответствие с техническото приложение към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 42

Прехвърляне на нови знания

1.   Собственикът на нови знания може да ги прехвърля на всяко правно образувание, съгласно разпоредбите на параграфи 2—5 и на член 43.

2.   Ако участник прехвърли собственост върху нови знания, той предава задълженията си относно тези нови знания на правоприемника, включително задължението да ги предаде на всеки следващ правоприемник, в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

3.   При спазване на задълженията му относно поверителността, ако от участника се иска да предаде права за достъп, той изпраща предварително предизвестие до другите участници в същата дейност, заедно с достатъчно информация относно новия собственик на нови знания, което им позволя да упражнят правата си за достъп по споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Другите участници могат обаче, с писмено споразумение, да се откажат от правото си на индивидуално предварително известие по отношение на прехвърляне на собственост от един участник на конкретно определена трета страна.

4.   След нотификация в съответствие с първа алинея от параграф 3, всеки друг участник може да се противопостави на всякакво прехвърляне на собственост на основание, че то би засегнало неблагоприятно неговите права за достъп.

Ако някой от другите участници покаже, че правата му биха били засегнати неблагоприятно, планираното прехвърляне не се осъществява, докато не бъде постигнато съгласие между съответните участници.

5.   Където е уместно, споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да предвижда, че Комисията трябва да бъде нотифицирана предварително за всяко планирано прехвърляне на собственост или за всяко планирано предоставяне на изключителна лицензия на трета страна, която е установена в трета страна, която не е асоциирана към Седмата рамкова програма.

Член 43

Запазване на европейската конкурентноспособност и етични принципи

Комисията може да се противопостави на прехвърляне на собственост върху нови знания, или на предоставяне на изключителе лиценз относно нови знания, на трети страни, установени в трета страна, която не е асоциирана към Седмата рамкова програма, ако сметне, че това не е в съответствие с интересите на развитие на конкурентноспособността на европейската икономика или не е в съответствие с етичните принципи или със съображенията за сигурност.

В тези случаи прехвърлянето на собственост или предоставянето на изключителе лиценз не се осъществява, освен ако Комисията не бъде удовлетворена, че ще се осъществят подходящи мерки за защита.

Подраздел 2

Защита, публикуване, разпространение и използване

Член 44

Защита на нови знания

1.   Ако нови знания допускат промишлено или търговско приложение, техният собственик предвижда адекватната им и ефективна защита, отчитайки надлежно законните си интереси, както и законните интереси, и по-специално търговските интереси на другите участници в съответната косвена дейност.

Ако участник, който не е собственикът на нови знания, се позове на законния си интерес, той трябва във всеки един момент да покаже, че ще претърпи несъразмерно големи щети.

2.   Ако новите знания допускат промишлени или търговски приложения, а техният собственик не ги защити, и не ги прехвърли на друг участник, на свързан правен субект, установен в държава-членка или в асоциирана страна, или всяка друга трета страна, установена в държава-членка или в асоциирана страна, успоредно с възложените ѝ задължения в съответствие с член 42, не могат да се извършват никакви дейности по разпространение, преди Комисията да бъде информирана.

В тези случаи Комисията може, със съгласието на съответния участник, да поеме собственост върху тези нови знания и приеме мерки за адекватната им и ефективна защита. Съответният участник може да откаже да даде съгласие само, ако може да покаже, че законните му интереси ще претърпят несъразмерно големи щети.

Член 45

Изявление относно финансовата подкрепа на Общността

Всички публикации, заявления за патенти, подадени от участник или от името на участник, или всяко друго разпространение, свързано с нови знания, включва изявление, което може да включва визуални средства, че съответните нови знания са генерирани с помощта на финансовата подкрепа на Общността.

Условията за това изявление се установяват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 46

Използване и разпространение

1.   Участниците използват нови знания, които притежават или гарантират, че се използват.

2.   Всеки участник гарантира, че новите знания, на които е собственик, се разпространяват максимално бързо. Ако той не успее да направи това, Комисията може да разпространи тези нови знания. Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства може да посочва крайните срокове в това отношение.

3.   Дейностите по разпространението са съвместими със защитата на правата на интелектуалната собственост, със задълженията за поверителност, както и със законните интереси на собственика на нови знания.

4.   На съответните други участници се изпраща предварително известие относно всяка дейност по разпространение.

След нотификация, всеки от тези участници може да се противопостави, ако реши, че законните му интереси във връзка с неговите нови знания или предишни знания биха могли да претърпят несъразмерно големи щети В тези случаи дейност по разпространение не може да се извършва, освен ако не бъдат предприети подходящи мерки за защита на тези законни интереси.

РАЗДЕЛ 2

Права за достъп до предишни и до нови знания

Член 47

Покритие за предишни знания

Участниците могат да дефинират предишни знания, необходими за целите на косвената дейност в писмено споразумение и, при необходимост, могат да изключат определени предишни знания.

Член 48

Принципи

1.   Всички искания за права за достъп се правят в писмен вид.

2.   Освен ако не е посочено нещо друго от собственика на нови знания или на предишни знания, правата за достъп не дават право за предоставяне на подлицензи.

3.   Изключителни лицензи за нови знания или за предишни знания могат да бъдат предоставени, при условие за писмено потвърждение от всички други участници, че се отказват от своите права за достъп до тях.

4.   Без да се засяга параграф 3, всяко споразумение, осигуряващо права за достъп до нови знания или до предишни знания за участници или за трети страни е такова, че гарантира запазване на потенциалните права за достъп за другите участници.

5.   Без да се засягат членове 49 и 50 и споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, участниците в една и съща дейност се информират един друг, колкото може по-скоро, относно всяко ограничение, засягащо предоставяне на права за достъп до предишни знания, или относно всяка друга рестрикция, която би могла да засегне съществено предоставянето на права за достъп.

6.   Прекратяването на участието му в косвена дейност не засяга по никакъв начин задължението на този участник да предостави права за достъп за останалите участници в същата дейност, при сроковете и условията, установени със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Член 49

Права за достъп за изпълнение на косвени дейности

1.   Правата за достъп до нови знания се предоставят на другите участници в една и съща косвена дейност, ако това е необходимо, за да могат тези участници да извършват работата си по тази косвена дейност.

Тези права за достъп се предоставят без възнаграждение.

2.   Правата за достъп до предишни знания се предоставят на другите участници в една и съща косвена дейност, ако това е необходимо, за да могат тези участници да извършват работата си по тази косвена дейност, при условие че съответният участник има право да ги предостави.

Тези права за достъп се предоставят без възнаграждение, освен ако не е договорено нещо друго от всички участници, преди присъединяването им към споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Въпреки това, изпълнителите на изследователска и технологична развойна дейност предоставят права за достъп без възнаграждение.

Член 50

Права за достъп за използване

1.   Участниците в една и съща косвена дейност се ползват с права за достъп до нови знания, ако е необходимо да използват собствените нови знания.

При наличие на споразумение, тези права за достъп се предоставят или при справедливи и разумни условия, или без възнаграждение.

2.   Участниците в една и съща косвена дейност се ползват с права за достъп до предишни знания, ако е необходимо да използват собствените нови знания, при условие че съответният участник има право да ги предостави.

При наличие на споразумение, тези права за достъп се предоставят или при справедливи и разумни условия, или без възнаграждение.

3.   Свързано правно образувание, установено в държава-членка или в асоциирана страна, има също правата за достъп, посочени в параграфи 1 и 2, до нови знания или до предишни знания при същите условия, както участникът, към който е свързан, освен ако не е предвидено нещо друго в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства или в споразумението за консорциум.

4.   Искане за права за достъп съгласно параграфи 1, 2 и 3 може да се прави до една година след едно от двете следващи събития:

а)

края на косвената дейност;

б)

прекратяване на участие от страна на собственика на съответните нови или предишни знания.

Съответните участници могат обаче да се споразумеят за различен краен срок.

5.   При спазване на споразумението на всички съответни собственици, права за достъп до нови знания се дават на изпълнител на изследователска и технологична развойна дейност, на базата на справедливи и разумни условия, които следва да се договорят, за да осъществяват по-нататъшни изследователски дейности.

6.   Изпълнителите на изследователска и технологична развойна дейност предоставят достъп без възнаграждение, или на базата на справедливи и разумни условия, които следва да се договорят преди подписването на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, до предишни знания, необходими за използване на нови знания, генерирани в косвената дейност.

Член 51

Допълнителни разпоредби относно правата за достъп, които се използват да „гранични“ изследователски дейности и за дейности в полза на специфични групи

1.   Участниците в такава „гранична“ изследователска дейност се ползват с права за достъп без възнаграждение до нови знания и до предишни знания за изпълнението на или по смисъла на осъществяване на по-нататъшни изследователски дейности.

Права за достъп за използване за цели, различни от осъществяването на по-нататъшни изследователски дейности, са без възнаграждение, освен ако не е предвидено нещо друго в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

2.   Ако специфичната група, ползваща се от дейността, се представлява от правно образувание, което участва в дейността на тяхно място, правното образувание може да предостави подлицензия по отношение на всяко право за достъп, което му е предоставено, до онези от своите членове, които са установени в държава-членка или в асоциирана страна.

ГЛАВА IV

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Член 52

1.   Общността може да предостави участие на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с цел да се покрие рискът по отношение на предоставени заеми или дадени гаранции от ЕИБ в подкрепа на изследователските цели, изложени в Седмата рамкова програма (Финансов инструмент за споделяне на риска).

2.   Европейската инвестиционна банка предоставя тези заеми или гаранции в съответствие с принципите за честност, прозрачност, безпристрастност и равнопоставено третиране.

3.   Комисията има правото да се противопостави на използването на Финансовия инструмент за споделяне на риска за определени заеми или гаранции, при условия, които трябва да бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, в съответствие с работните програми.

ГЛАВА V

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 53

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета

Председател

M. VANHANEN


(1)  Становище от 5 юли 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 203, 25.8.2006 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 30 ноември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник), и Решение на Съвета от 18 декември 2006 г.

(4)  ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1248/2006 (ОВ L 227, 19.8.2006 г., стр. 3).

(7)  ОВ С 45, 17.2.1996 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1. Решение, последно изменено с Решение 2006/548/ЕО, Евратом (ОВ L 215, 5.8.2006 г., стр. 38).

(9)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36.

(10)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(13)  ОВ L 75, 22.3.2005 г., стр. 67.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

1.

Фондът ще се управлява от Общността, представлявана от Комисията, която действа като изпълнителен агент от името на участниците при условията, които ще се установят с примерното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Комисията ще повери финансовото управление на фонда или на Европейската инвестиционна банка или, в съответствие с член 14, буква б), на подходяща финансова институция (наричана по-долу „банка депозитар“). Банката депозитар управлява фонда съгласно мандата, даден ѝ от Комисията.

2.

Комисията може да компенсира, от първоначалното предварително финансиране, което ще плати на консорциума, вноската на участниците във фонда, и да плати от тяхно име на фонда.

3.

Ако се дължат суми на Общността от участник, Комисията може, без да накърнява санкциите, които могат да бъдат наложени на просрочилия плащане участник, в съответствие с Финансовия регламент, или:

а)

да нареди на банката депозитар да прехвърли директно дължимата сума от фонда на координатора на косвената дейност, ако тя все още продължава, а останалите участници да се съгласят да я изпълнят идентично относно нейните цели, в съответствие с член 17, параграф 4. Сумите, прехвърлени от фонда, ще се смятат за финансово участие на Общността; или

б)

да възстанови ефективно упоменатата сума от фонда, ако косвената дейност е прекратена или вече завършена.

Комисията ще издаде в полза на фонда нареждане за събиране на вземания, насочено срещу участника. Комисията може да приеме за целта решение за събиране, в съответствие с Финансовия регламент.

4.

Сумите, възстановени от фонда по време на Седмата рамкова програма, ще представляват приход, отнесен към нея по смисъла на член 18, параграф 2 от Финансовия регламент.

След като изпълнението на всички безвъзмездни средства съгласно Седмата рамкова програма бъде завършено, всякакви суми, неплатени от фонда, ще бъдат възстановени от Комисията и вписани в бюджета на Общността, при спазване на решенията относно Осмата рамкова програма.