32006R1891(01)Официален вестник n° L 386 , 29/12/2006 стр. 0014 - 0016
Официален вестник n° L 200 , 01/08/2007 стр. 0562 - 0564


20061218

Регламент (EО) № 1891/2006 на Съвета

от 18 декември 2006 година

за изменение на Регламенти (EО) № 6/2002 и (EО) № 40/94, с оглед на присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (EО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно дизайните на Общността [1] беше създадена система за дизайн на Общността, посредством която предприятията могат чрез уеднаквена процедура да получават дизайн на Общността, който се ползва с еднаква закрила и има еднакво действие на територията на Общността.

(2) Следвайки подготовката, инициирана и извършена от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), с участието на държавите-членки, които са членове на Хагския съюз, държавите-членки, които не са членове на Хагския съюз, и на Европейската общност, дипломатическата конференция, която се свика за тази цел в Женева, прие на 2 юли 1999 г. Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни (наричан по-долу "Женевски акт").

(3) С Решение 2006/954/ЕО на Съвета [2], Съветът одобри присъединяването на Европейската общност към Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлените дизайни и упълномощи председателя на Съвета да депозира инструмента за присъединяването при генералния директор на СОИС, считано от датата, на която Съветът прие мерките, необходими с оглед присъединяването на Общността към Женевския акт. Настоящият регламент съдържа тези мерки.

(4) Подходящите мерки би следвало да бъдат включени в Регламент (EО) № 6/2002 чрез включването на нов дял "Международна регистрация на дизайните".

(5) Правилата и процедурите, свързани с международни регистрации с посочване на Общността, би следвало, по принцип, да бъдат същите както правилата и процедурите, приложими към исканията за дизайн на Общността. Съобразно този принцип, международната регистрация с посочване на Общността, би следвало да бъде предмет на проверка по отношение на основанията за отказ на регистрация, преди да има същото действие като регистриран дизайн на Общността. По същия начин, международна регистрация, която има същото действие като това на регистриран дизайн на Общността, би следвало да бъде предмет на същите правила за обявяване на недействителност като тези на регистриран дизайн на Общността.

(6) Поради това Регламент (EО) № 6/2002 следва съответно да се измени.

(7) Присъединяването на Общността към Женевския акт ще създаде нов източник на приходи за Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни). Поради това Регламент (EО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. за марка на Общността [3] следва да бъде изменен съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 134, параграф 3 от Регламент (EО) № 40/94 се заменя със следното:

"3. Приходите включват, без да се засягат другите видове доход, общо платими такси съгласно правилата за таксите, общо платими такси съгласно Протокола от Мадрид, посочен в член 140 от настоящия регламент за международна регистрация с посочване на Европейските общности, и други плащания, извършени към договарящите страни по Протокола от Мадрид, общо платими такси съгласно Женевския акт, посочен в член 106в от Регламент (EО) № 6/2002 за международна регистрация с посочване на Европейските общности, както и в необходимата степен — субсидия, въведена срещу конкретно перо от общия бюджет на Европейските общности, раздела за Комисията."

Член 2

Регламент (EО) № 6/2002 се изменя, както следва:

1. Член 25, параграф 1, буква г) се заменя със следното:

"г) Ако дизайнът на Общността е в противоречие с определен предходен дизайн, който е станал общодостъпен след датата на подаване на заявката или след датата на приоритета за дизайна на Общността, ако се претендира приоритет, и този дизайн е защитен от по-ранна дата

i) чрез регистриран дизайн на Общността или със заявка за такъв дизайн,

или

ii) чрез регистрация на правото на дизайн в държава-членка, или чрез заявка за такова право,

или

iii) чрез регистрация на правото на дизайн, извършена съгласно Женевския акт от Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, приет в Женева на 2 юли 1999 г., наричан по-долу "Женевски акт", който бе одобрен с Решение 2006/954/ЕО на Съвета и има действие в Общността, или чрез заявка за такова право;"

2. След дял XI се добавя следният дял:

"ДЯЛ XIa:

МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙНИТЕ

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 106a

Приложение на разпоредбите

1. Доколкото в този дял не е определено друго, настоящият регламент и всички регламенти за неговото прилагане, приети съгласно член 109, се прилагат, mutatis mutandis, към регистрациите на промишлени дизайни с посочване на Общността, която се извършва в международния регистър, поддържан от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (наричани по-долу "международна регистрация" и "Международно бюро"), съгласно Женевския акт.

2. Всяко вписване на международна регистрация с посочване на Общността в Международния регистър има същото действие, както ако беше извършено във водения от Службата регистър на дизайните на Общността, както и всяко публикуване на международна регистрация с посочване на Общността в бюлетина на Международното бюро има същото действие, както ако беше извършено в бюлетина за дизайните на Общността.

Раздел 2

Международна регистрация с посочване на Общността

Член 106б

Процедура за подаване на международна заявка

Международните заявки съгласно член 4, параграф 1 от Женевския акт се подават директно в Международното бюро.

Член 106в

Такси за посочване

Предписаните такси за посочване, съгласно член 7, параграф 1 от Женевския акт, се заменят от индивидуална такса за посочване.

Член 106г

Действие на международната регистрация с посочване на Европейската общност

1. Международна регистрация с посочване на Европейската общност има от датата на регистрацията, посочена в член 10, параграф 2 от Женевския акт, същото действие както заявка за регистриран дизайн на Общността.

2. Ако не е произнесен отказ или е оттеглен такъв отказ, международната регистрация на дизайн с посочване на Европейската общност има от датата, посочена в параграф 1, същото действие както регистрацията на дизайн като регистриран дизайн на Общността.

3. Службата предоставя информация за международните регистрации, посочени в параграф 2, в съответствие с условията, установени в регламента за прилагане.

Член 106д

Отказ

1. Службата предоставя на Международното бюро нотификация за отказ не по-късно от шест месеца, считано от датата на публикуване на международната регистрация, ако при извършването на проверка на международната регистрация службата установи, че дизайнът, за който се иска закрила, не отговаря на дефиницията съгласно член 3, буква a), или противоречи на обществения ред или добрите нрави.

В нотификацията се посочват мотивите за отказа.

2. Действието на международната регистрация в Общността не се отказва преди на притежателя да бъде дадена възможност да се откаже от международната регистрация по отношение на Общността или да представи своите възражения.

3. Условията на проверката на основанията за отказа се определят в регламента за прилагане.

Член 106е

Обявяване на действието на международна регистрация за недействително

1. Действието на международна регистрация в Общността може да бъде обявено за недействително частично или изцяло в съответствие с процедурата в дялове VI и VII или чрез съд по дизайн на Общността, на основание насрещен иск в производство за нарушение.

2. Когато службата е запозната с обявяването за недействителност, тя нотифицира Международното бюро за това."

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня, в който Женевският акт влиза в сила по отношение на Европейската общност.

Датата на влизане в сила на настоящия регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J.-E. Enestam

[1] ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

[2] ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 28.

[3] ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2005 г.

--------------------------------------------------