08/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

75


32006R1857


L 358/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1857/2006 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2006 година

за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти и за изменение на Регламент (ЕО) № 70/2001

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г. за прилагането на членове 92 и 93 от Договора за създаване на Европейската общност към някои категории хоризонтална държавна помощ (1), и по-специално член 1, параграф 1, буква а), i) от него,

след като публикува проект на настоящия регламент,

след консултации с Консултативния комитет по държавна помощ,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 994/98 упълномощава Комисията да обявява в съответствие с член 87 от Договора, че при определени обстоятелства помощта за малки и средни предприятия е съвместима с общия пазар и не подлежи на уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора.

(2)

Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средните предприятия (2) не се прилага спрямо дейностите, свързани с производството, преработката или търговията с продукти, посочени в приложение I към Договора.

(3)

Комисията е прилагала членове 87 и 88 от Договора за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството, преработката и търговията със селскостопански продукти в редица решения, а също така е заявявала своята политика, най-скоро в насоките на Общността за държавната помощ в селскостопанския сектор (3). В светлината на значителния опит, който Комисията притежава в прилагането на тези членове към малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, е уместно, с оглед осъществяване на ефективен надзор и опростяване на администрирането, без да отслабва надзорът от страна на Комисията, последната да използва правомощията си по Регламент (ЕО) № 994/98 спрямо малките и средните предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, доколкото член 89 от Договора е обявен за приложим спрямо такива продукти.

(4)

През идващите години селското стопанство ще трябва да се приспособява към новите реалности и по-нататъшните промени, свързани с развитието на пазара, пазарната политика и правилата за търговия, потребителското търсене и предпочитания и разширяването на Общността. Тези промени ще засегнат не само селскостопанските пазари, но и местните икономики в селските райони като цяло. Политиката за развитие на селските райони следва да е насочена към възстановяване и повишаване конкурентоспособността на селските райони и следователно да допринася за поддържането и създаването на заетост в тези райони.

(5)

Малките и средните предприятия играят решаваща роля в създаването на работни места, а в по-общ план, са фактор за социална стабилност и икономически подем. Но тяхното развитие понякога бива ограничавано от несъвършенствата на пазара. Често те имат трудности с привличането на капитали или кредити предвид страх към риска на някои финансови пазари и ограничения размер на гаранциите, които биха могли да предоставят. Ограничените им ресурси биха могли също да ограничат достъпа им до информация, а именно що се отнася до нови технологии и потенциални пазари. Във връзка с тези съображения освободената по настоящия регламент помощ следва да е насочена към улесняване развитието на икономическите дейности на малките и средните предприятия, при условие че такава помощ не влияе отрицателно върху условията на търговия в степен, противоречаща на общия интерес. Тези развития следва да бъдат насърчени и подпомогнати чрез опростяване на съществуващите правила, доколкото те се отнасят към малките и средните предприятия.

(6)

Производството, преработката и търговията със селскостопански продукти в Общността са области, в които до голяма степен доминират малките и средните предприятия. Независимо от това съществуват съществени различия между структурата на първичното производство, от една страна, и преработката и търговията със селскостопански продукти, от друга страна. Преработката и търговията със селскостопански продукти често изглеждат подобни на тези при промишлените продукти. Следователно би било по-уместно да има различен подход към преработката и търговията със селскостопански продукти и тези дейности да бъдат включени към правилата за индустриални продукти. Следователно и противоположно на подхода, възприет в Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г. за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произвеждат, преработват и извършват търговия със селскостопански продукти (4), изглежда полезно да се въведе регламент за освобождаване, насочен към специфичните потребности на първичното селскостопанско производство.

(7)

С Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти (5), както и с Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (6), са въведени специфични правила относно държавните помощи при някои мерки за развитие на селските райони, които получават подпомагане от държавите-членки без никакво финансиране от Общността.

(8)

Настоящият регламент следва да освободи всяка помощ, която отговаря на всички поставени от него изисквания, както и всяка схема на помощ, при условие че предоставяните по такава схема помощи отговарят на всички изисквания на настоящия регламент. С оглед осъществяване на ефективен надзор и опростяване на администрирането, без да отслабва наблюдението от страна на Комисията, схемите за помощ и индивидуалните помощи извън всякаква схема за помощ, следва изрично да се позовават на настоящия регламент.

(9)

Предвид необходимостта да се намери подходящ баланс между минимизиране нарушаването на конкуренцията в подпомагания сектор и целите на настоящия регламент следва регламентът да не изключва индивидуалните помощи, които превишават определен максимален размер, независимо дали помощта се предоставя в рамките на или извън схемата за помощ, освободена с настоящия регламент.

(10)

Настоящият регламент следва да не освобождава помощ за износ или помощ, предоставяна в зависимост от употребата на местни пред вносни продукти. Такава помощ може да е несъвместима с международните задължения на Общността. Помощта за разходите по участие в търговски изложения или за проучвания или консултантски услуги, необходими за извеждането на нов или съществуващ продукт на нов пазар в нормалния случай не би следвало да представлява помощ за износ.

(11)

За да се премахнат различията, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията, за да се улесни координацията между различните общностни и национални инициативи, отнасящи се до малките и средните предприятия, както и по съображения, свързани с административната яснота и правната сигурност, определението за „малки и средни предприятия“, използвано в настоящия регламент, следва да бъде това, установено в приложение I към Регламент (ЕО) 70/2001.

(12)

В съответствие с установената практика на Комисията и за да се гарантира, че помощта е пропорционална и сведена до необходимия размер, праговете по правило следва да бъдат изразени като интензитети на помощ спрямо набор от приемливи разходи, отколкото като максимални размери на помощта.

(13)

За да се прецени дали дадена помощ е съвместима с общия пазар по смисъла на настоящия регламент, е необходимо да се вземе предвид интензитетът на помощта и оттук размерът на помощта, изразен като паричен еквивалент. Изчисляването на паричния еквивалент на помощта, която се изплаща на няколко части, изисква използването на пазарните лихви, действащи към момента на предоставяне на помощта. За осигуряване на единно, прозрачно и опростено прилагане на правилата за държавни помощи, за пазарни лихви по смисъла на настоящия регламент следва да се приемат референтните лихвени проценти, които Комисията периодически определя въз основа на обективни критерии и публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в Интернет.

(14)

За да се осигури прозрачност и ефективно наблюдение, настоящият регламент следва да се прилага само към мерките за помощ, които са прозрачни. Това са мерки за помощ, при които брутният паричен еквивалент може да бъде изчислен прецизно като процент от приемливите разходи ex ante без необходимост от извършване на оценка на риска (например безвъзмездна помощ, субсидии за лихви и лимитирани фискални мерки). Публичните заеми следва да се разглеждат като прозрачни, ако са нормално обезпечени, не включват риск извън нормалния и следователно не се разглеждат като съдържащи елемент на държавна гаранция. По принцип мерките за помощ, които включват държавните гаранции или публичните заеми с елемент на държавна гаранция, не трябва да бъдат приемани за прозрачни. Независимо от това такива мерки за помощ следва да се разглеждат като прозрачни, ако преди въвеждане на мярката методиката за изчисляване интензитета на помощта на държавната гаранция е одобрена от Комисията, като за целта Комисията се уведомява за тази методика след приемането на настоящия регламент. Методиката ще бъде оценявана от Комисията в съответствие със Съобщение за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавната помощ под формата на гаранции (7). Публичното участие и помощта, заложени в мерки за рисков капитал, следва да не се разглеждат като прозрачна помощ. За мерките за помощ, които не са прозрачни, във всички случаи следва да се изпратят уведомления до Комисията. Уведомленията за непрозрачни мерки на помощ ще бъдат оценявани от Комисията, по-специално в светлината на критериите, установени в Насоки на Общността за държавна помощ за селскостопанския и горския сектор 2007—2013 г.

(15)

В съответствие с установената практика на Комисията за оценяване на държавна помощ в селскостопанския сектор не е необходимо да се прави разграничение между малки предприятия и средни предприятия. За някои видове помощ е уместно да се заложат максимални размери на помощта, която може да получава един получател.

(16)

В съответствие с опита на Комисията максималните тавани на помощта трябва да бъдат определяни на нива, при които се постига подходящ баланс между минимизиране нарушаването на конкуренцията в подпомагания сектор и целите за подпомагане развитието на икономическите дейности на малките и средни предприятия в селскостопанския сектор. В интерес на взаимното съответствие с финансираните от Общността мерки за подпомагане максималните тавани следва да бъдат съгласувани с тези, определени в Регламент (ЕО) № 1257/1999 и Регламент (ЕО) № 1698/2005.

(17)

Уместно е да се въведат допълнителни условия, на които следва да отговарят освободените с настоящия регламент схеми на помощ или индивидуални помощи. Всякакви ограничения върху производството или лимити на подпомагането от Общността в рамките на организацията на общия пазар следва да бъдат взети предвид. Предвид разпоредбите на член 87, параграф 3, буква в) от Договора помощта не следва да има за единствен резултат постоянното или периодичното намаляване на оперативните разходи, които нормално получателят трябва да понесе, и следва да е пропорционална на недостатъците, чието преодоляване е необходимо, за да се гарантират социалноикономическите ползи, за които се счита, че са в интерес на Общността. Едностранчивите мерки на държавна помощ, които имат за цел само да подобрят финансовото състояние на производителите, но по никакъв начин не подпомагат развитието на сектора, и по-специално помощите, предоставяни единствено на база цени, качество, единица продукция или единица производствени мощности, се считат за оперативни помощи, които са несъвместими с общия пазар. Освен това такива помощи могат да предизвикат смущения в механизмите за общата организация на пазарите. Следователно уместно е приложното поле на настоящия регламент да бъде ограничено до определени видове помощ.

(18)

Настоящият регламент следва да освободи помощта за малки и средни земеделски стопанства (ферми) независимо от местонахождението им. Инвестициите и създаването на работни места могат да допринесат за икономическото развитие на районите в по-неблагоприятно положение и районите, посочени в член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005. Малките и средните земеделски стопанства (ферми) в тези области страдат както от структурните недостатъци на района, така и от трудностите, произтичащи от размера на стопанствата. Следователно, уместно е малките и средните предприятия в такива райони да се възползват от по-високи тавани.

(19)

Поради рисковете от нарушаване, които произтичат от целевата инвестиционна помощ, и за да бъде предложена свобода на земеделските стопани да определят продуктите, в които да инвестират, освободената по настоящия регламент инвестиционна помощ следва да не е ограничена до определени продукти. Това условие следва да не е пречка за държавата-членка да изключва определени селскостопански продукти от такава помощ или схеми за помощ, по-специално в случаите, когато липсва нормален излаз на пазара. Освен това някои видове инвестиции сами по себе си следва да бъдат изключени от настоящия регламент.

(20)

Когато помощта се предоставя за адаптиране към нововъведени стандарти на общностно равнище, държавите-членки следва да не удължават адаптационния период за земеделските стопани чрез отлагане въвеждането на съответните правила. Следователно, ясно трябва да бъде определена датата, след която новото законодателство повече не може да се счита за ново.

(21)

Някои регламенти на Съвета в областта на земеделието предвиждат специални права за изплащане на помощи от държавите-членки, често в съчетание със или в допълнение на финансиране от Общността. Но тези разпоредби обикновено не предвиждат освобождаване от задължението за уведомяване по член 88 от Договора, доколкото съответната помощ изпълнява условията на член 87, параграф 1 от Договора. Тъй като условията за такива помощи са ясно определени в посочените по-горе регламенти и/или специалните разпоредби на тези регламенти изискват съответните мерки да бъдат съобщавани на Комисията, не е необходимо допълнително и отделно уведомяване по смисъла на член 88, параграф 3 от Договора, за да бъдат тези мерки оценени от Комисията. За осигуряване на правна сигурност настоящият регламент следва да се позове на посочените по-горе разпоредби и следователно не следва да се изисква уведомяване по член 88 от Договора, доколкото предварително може да бъде установено, че такава помощ се предоставя изключително на малки и средни предприятия.

(22)

За да се гарантира, че помощта е необходима и стимулира развитието на определени дейности, настоящият регламент следва да не освобождава помощ за дейности, които при пазарни условия получателят така или иначе би започнал да упражнява самостоятелно. Следва да не се предоставя помощ със задна дата за дейности, които вече са предприети от получателя.

(23)

Настоящият регламент следва да не освобождава помощ, натрупвана с друга държавна помощ, включително помощ, предоставяна от национални, регионални или местни органи, с публично подпомагане, предоставено в рамките на Регламент (ЕО) № 1698/2005 или с помощ от Общността, за същите приемливи разходи, ако с това натрупване се превишават праговете, определени с настоящия регламент. Освободената по настоящия регламент помощ следва да не бъде натрупвана с de minimis подкрепа по смисъла на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите земеделие и рибарството (8) за едни и същи приемливи разходи или инвестиционен проект, ако при това натрупване интензитетът на помощта превишава определения с настоящия регламент.

(24)

За да се гарантира прозрачност и ефективно наблюдение в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 994/98, уместно е да се установи стандартна форма, с която държавите-членки следва да предоставят на Комисията обобщена информация във всички случаи, когато в съответствие с настоящия регламент дадена схема за помощ е въведена или когато индивидуална помощ е предоставена извън такава схема, с цел публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. По същите причини е уместно да се установят правила относно документацията, която държавите-членки следва да водят за освободената по настоящия регламент помощ. Необходимо е Комисията да определи конкретните изисквания към годишните доклади, които държавите-членки представят в Комисията. Предвид широката достъпност на нужната технология обобщената информация и годишният доклад следва да бъдат в компютризиран вид.

(25)

Неизпълнението от държава-членка на задълженията за отчетност по настоящия регламент може да постави Комисията в невъзможност да изпълнява задачата си за наблюдение съгласно член 88, параграф 1 от Договора, и по-специално да оценява дали сумарният икономически ефект от освободените с настоящия регламент помощи е такъв, че влияе негативно върху условията на търговия в степен, противоречаща на общия интерес. Необходимостта за оценяване на сумарния ефект от държавната помощ е особено силна, когато един и същ получател може да получава помощ, предоставяна от няколко източника, както все по-често става в областта на земеделието. Ето защо е изключително важно държавата-членка бързо да предоставя необходимата информация, преди да реализира помощ по настоящия регламент.

(26)

Помощта за дружества, осъществяващи дейност в преработката и търговията със селскостопански продукти, следва да бъде предмет на правилата, регламентиращи помощта за малки и средни предприятия в други сектори, установени с Регламент (ЕО) № 70/2001. В тази връзка Регламент (ЕО) № 70/2001 следва да бъде съответно изменен.

(27)

Държавна помощ, освободена по Регламент (ЕО) № 1/2004, следва да остане освободена, ако изпълнява всички изисквания на настоящия регламент.

(28)

Уместно е да се установят преходни разпоредби за помощта, която е предоставена преди влизането в сила на настоящия регламент и за която не е постъпило уведомление в нарушение на задължението по член 88, параграф 3 от Договора.

(29)

Настоящият регламент не засяга възможността на държавите-членки да уведомяват за помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти. Тези уведомления ще бъдат оценявани от Комисията в светлината на настоящия регламент и на база „Насоки на Общността за държавната помощ в селскостопанския и горския сектор 2007 —2013 г.“. Уведомленията, висящи към влизането в сила на настоящия регламент, следва да бъдат оценявани първо в светлината на настоящия регламент и ако установените с него условия не са изпълнени, оценката ще се извърши на база „Насоки на Общността за държавната помощ в селскостопанския и горския сектор 2007—2013 г.“.

(30)

В светлината на опита на Комисията в тази област, и по-специално честотата, с която обикновено е необходимо да се преразглежда политиката по държавните помощи, уместно е да се заложи ограничение на периода, през който ще се прилага настоящият регламент. Ако срокът на настоящия регламент изтече и не бъде удължен, освободените по него схеми за помощ следва да останат освободени за допълнителен период от шест месеца, за да се осигури на държавите-членки време за адаптиране,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ

Член 1

Приложно поле

1.   Настоящият регламент се прилага към прозрачната помощ, предоставяна на малки и средни земеделски стопанства (ферми), осъществяващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Без да се засяга член 9, регламентът не се прилага към помощите, предоставяни за разходи, свързани с преработката или търговията със селскостопански продукти.

2.   Без да се засяга член 16, параграф 1, буква а), настоящият регламент не се прилага за:

а)

помощ за дейности, свързани с износ, по-конкретно помощ, директно свързана с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи, свързани с дейността по износа;

б)

помощ, поставена в зависимост от използването на вътрешни стоки с предимство пред вносни стоки.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1.

„помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, установени в член 87, параграф 1 от Договора;

2.

„селскостопански продукт“ означава:

а)

продуктите, посочени в приложение I към Договора, с изключение на рибни продукти и продукти от аквакултури, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (9);

б)

продуктите под кодове по КН 4502, 4503 и 4504 (коркови продукти);

в)

продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета (10);

3.

„преработка на селскостопански продукти“ означава всяка операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство, необходими за приготвянето на животински или растителен продукт за първата му продажба;

4.

„търговия със селскостопански продукт“ означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо за пускане на пазара по какъвто и да било друг начин с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка дейност по приготвяне на продукта за тази първа продажба; продажба от първичен производител на крайни потребители се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел;

5.

„малки и средни предприятия“ (МСП) означава малки и средни предприятия съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕО) № 70/2001;

6.

„брутен интензитет на помощта“ е размерът на помощта, изразен като процент от приемливите разходи по проекта. Всички използвани данни се вземат преди приспадане на преките данъци. Когато помощта се предоставя под форма, различна от безвъзмездна помощ, за размер на помощта се приема паричният еквивалент на помощта. Помощ, предоставяна на няколко части, се сконтира към размера ѝ в момента на предоставяне. Лихвеният процент, използван за сконтиране и за изчисляване на размера на помощта в случаите на заеми при облекчени условия, е равен на референтния лихвен процент, приложим към момента на предоставяне;

7.

„качествен продукт“ е продукт, отговарящ на критериите, които трябва да бъдат определени съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

8.

„неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие“ означава климатични условия като слана, градушка, заледяване, дъжд или суша, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден земеделски стопанин за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател;

9.

„райони в по-неблагоприятно положение“ означава районите, определени от държавите-членки въз основа на член 17 от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

10.

„инвестиция, направена за изпълнение на нововъведени минимални стандарти“ означава:

а)

за стандарти, които не предвиждат преходен период, инвестиции, реално започнати не по-късно от две години след датата, на която стандартът трябва да стане задължителен за операторите; или

б)

за стандарти, които предвиждат преходен период, инвестиции, реално започнати преди датата, на която стандартът трябва да стане задължителен за операторите;

11.

„млади земеделски стопани“ означава производители на селскостопански продукти, които отговарят на критериите, установени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1698/2005;

12.

„група производители“ означава група, създадена с цел съвместно адаптиране, в рамките на целите на общата организация на пазара, на производството и продукцията на нейните членове към пазарните изисквания, и по-специално чрез съсредоточаване на предлагането;

13.

„сдружение на производители“ означава сдружение, което се състои от признати групи производители и преследва същите цели в по-голям мащаб;

14.

„мъртви животни“ означава животни, които са убити чрез евтаназия със или без установена диагноза, или са умрели (включително мъртвородени или неродени животни) в земеделското стопанство или в помещение, или при транспорт, но не са заклани за консумация от човека;

15.

„разходи за изследване на ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии) и СЕГ (спонгиформна енцефалопатия по говедата)“ означава всички разходи, включително за аналитични комплекти, вземане, транспорт, анализ, съхраняване и унищожаване на проби, необходими за изследвания, осъществявани в съответствие с приложение Х, глава В от Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11);

16.

„предприятия в затруднение“ означава предприятия, считани за такива в затруднено положение по смисъла на „Насоки на Общността за държавната помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение“ (12);

17.

„заместваща инвестиция“ означава инвестиция, с която съществуваща сграда или машина или части от нея само се заменя с нова, съвременна сграда или машина без увеличение на производствения капацитет с минимум 25 % или без фундаментална промяна на характера на производството или на използваната технология. За заместващи инвестиции не се считат нито цялостното събаряне на селскостопански сгради с възраст 30 години или повече и замяната им със съвременни сгради, нито основното обновяване на селскостопански сгради. Обновяването се счита за основно, когато разходите за него възлизат на минимум 50 % от стойността на новата сграда;

18.

„прозрачни помощи“ означава мерки за помощ, при които брутният еквивалент на помощта може да бъде изчислен прецизно като процент от приемливите разходи ex ante без необходимост от извършване на оценка на риска (например мерки, които използват безвъзмездни помощи, субсидии за лихви и лимитирани фискални мерки).

Член 3

Условия за освобождаване

1.   Прозрачните индивидуални помощи, които се предоставят извън схеми и изпълняват всички условия на настоящия регламент, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, при условие че е предоставена обобщена информация по член 20, параграф 1 и помощта изрично се позовава на настоящия регламент, като цитира наименованието на регламента и данните за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прозрачните схеми за помощ, които изпълняват всички условия, изложени в настоящия регламент, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора при следните условия:

а)

всяка помощ, предоставена по такава схема, изпълнява всички условия, изложени в настоящия регламент;

б)

схемата съдържа изрично позоваване на настоящия регламент с цитиране на заглавието и данните за публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

в)

предоставена е обобщената информация, предвидена в член 20, параграф 1.

3.   Помощта, предоставена въз основа на схемите съгласно параграф 2, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако предоставената помощ пряко изпълнява всички условия по настоящия регламент.

4.   За помощта, която не попада в приложното поле на настоящия регламент или на други регламенти, приети съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98, или регламенти, посочени в член 17 от настоящия регламент, се изпраща уведомление до Комисията в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора. Тази помощ се оценява в съответствие с критериите, установени в „Насоки на Общността за държавната помощ в селскостопанския и горския сектор 2007—2013 г.“.

ГЛАВА 2

ВИДОВЕ ПОМОЩ

Член 4

Инвестиции в земеделски стопанства

1.   Помощ за инвестиции в земеделски стопанства, които се намират в рамките на Общността, за първично производство на селскостопански продукти, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява условията, определени в параграфи от 2 до10 на настоящия член.

2.   Брутният интензитет на помощта не трябва да надхвърля:

а)

50 % от приемливите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение или в районите съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент;

б)

40 % от приемливите инвестиции в останалите райони;

в)

60 % от приемливите инвестиции в районите в по-неблагоприятно положение или в районите, съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент, и 50 % в останалите региони, ако инвестициите са направени от млади земеделски стопани до пет години след започване на дейността;

г)

75 % от приемливите инвестиции в най-отдалечените региони и малките егейски острови по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета (13);

д)

75 % от приемливите инвестиции в районите съгласно буква а) и 60 % в останалите райони, ако от инвестициите възникват допълнителни разходи за опазване и подобряване на околната среда, подобряване на хигиенните условия в животновъдни предприятия или стандартите за хуманно отношение на животните, отглеждани в стопанства. Това увеличение може да бъде допуснато само по отношение на инвестиции, които преизпълняват действащите минимални изисквания в Общността или инвестиции, направени за изпълнение на нововъведени минимални стандарти. Увеличението трябва да бъде ограничено до необходимите допълнителни приемливи разходи и не се допуска за инвестиции, които водят до увеличаване на производствен капацитет.

3.   Инвестициите трябва да преследват по-специално следните цели:

а)

намаляване на производствените разходи;

б)

подобряване и пренасочване на производството;

в)

подобряване на качеството;

г)

съхраняване и подобряване на природната среда или подобряване на хигиенните условия или стандартите за хуманно отношение на животните, отглеждани в стопанства.

4.   Приемливите разходи могат да включват:

а)

изграждането, придобиването или подобряването на недвижим имот;

б)

закупуването или закупуването на лизинг на машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

в)

общи разходи, свързани със средствата по букви а) и б), като хонорари на архитекти, инженери и консултанти, техникоикономически проучвания, придобиване на патенти и лицензии.

Разходите по договори за лизинг извън тези, посочени в първа алинея, буква б), като данъци, марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, допълнителни застраховки, такси и т.н, не са приемливи разходи.

5.   Помощ може да бъде предоставяна само на земеделски стопанства, които не са предприятия в затруднение.

Помощ може да бъде предоставяна, за да се даде възможност на получателя да изпълни нововъведени минимални стандарти по отношение на околната среда, хигиената и хуманното отношение към животните.

6.   Помощта не може да се предоставя в нарушение на забрани или ограничения, установени в регламент на Съвета за създаване на обща организация на пазара, дори ако тези забрани и ограничения се отнасят само за подпомагане от Общността.

7.   Помощта не трябва да е ограничена до конкретни селскостопански продукти и следователно трябва да е отворена за всички селскостопански сектори, освен ако държавата-членка изключи определени продукти, поради свръхкапацитет или липса на пазарен излаз. Помощ не може да бъде предоставяна по отношение на следното:

а)

закупуване на права за производство, животни и едногодишни растения;

б)

засаждане на едногодишни растения;

в)

дренажни работи или напоително оборудване и напоителни работи, освен ако инвестицията води до намаляване на потреблението на вода с минимум 25 % в сравнение с предишното;

г)

обикновени заместващи инвестиции.

8.   Помощ може да бъде предоставяна за закупуване на земи с изключение на земи за строителни цели в размер на 10 % от приемливите разходи за инвестицията.

9.   Максималният размер на помощта, предоставена на едно отделно предприятие, не може да надвишава 400 000 EUR за всеки период от три фискални години или 500 000 EUR, ако предприятието е разположено в район с по-неблагоприятно положение или район, съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определен от държавите-членки, съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент.

10.   Помощ не може да бъде предоставяна за производство на продукти, които имитират или заместват мляко и млечни продукти.

Член 5

Съхраняване на традиционен ландшафт и сгради

1.   Помощта за съхраняване на традиционен ландшафт и сгради е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Помощ може да бъде предоставяна за 100 % от реалните разходи за инвестиции или капитални работи, предназначени за съхраняване на непроизводителни наследствени ценности, намиращи се в земеделските стопанства, като археологични или исторически ценности. Тези разходи могат да включват разумна компенсация за работите, осъществявани от самия земеделски стопанин или от негови работници, в размер до 10 000 EUR годишно.

3.   Помощ може да бъде предоставяна в размер до 60 % или 75 % за райони в по-неблагоприятно положение или райони съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки, съгласно членове 50 и 94 от посочения регламент, от реалните разходи за инвестиции или капитални работи, предназначени за съхраняване на наследствени ценности, съставляващи част от производствените активи на стопанството като селскостопански сгради, при условие че инвестицията не води до каквото и да било увеличение на производствения капацитет на стопанството.

Когато има увеличение на производствения капацитет, спрямо приемливите разходи за съответните работи с използване на нормални съвременни материали се прилагат интензитетите, установени в член 4, параграф 2. Допуска се допълнителна помощ с интензитет до 100 % за покриване на допълнителните разходи, произтичащи от използването на традиционни материали, необходими за поддържане на наследствени ценности на сградата.

Член 6

Преместване на селскостопански сгради в името на обществения интерес

1.   Помощ за преместване на селскостопански сгради е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако е в името на обществен интерес и изпълнява условията, изложени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член.

Общественият интерес, с който се обосновава предоставянето на помощ по настоящия член, е определен в съответните разпоредби на държавата-членка.

2.   Помощ може да бъде предоставяна в размер до 100 % от реално осъществените разходи, ако преместването в името на обществения интерес се състои само от разглобяване, изнасяне и повторно изграждане на съществуващи съоръжения.

3.   Ако в резултат от преместването в името на обществения интерес земеделският стопанин бъде облагодетелстван с по-модерни съоръжения, земеделският стопанин трябва да участва с минимум 60 % или 50 % за райони в по-неблагоприятно положение или райони, съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки, в съответствие с членове 50 и 94 от посочения регламент, от увеличението в стойността на съответните съоръжения след преместването. Ако получателят е млад земеделски стопанин, това участие е съответно поне 55 % или 45 %.

4.   Ако преместването в името на обществения интерес води до увеличение на производствен капацитет, участието на получателя трябва да бъде минимум 60 % или 50 % за райони в по-неблагоприятно положение или райони съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки, в съответствие с членове 50 и 94 от този регламент, от разходите, свързани с това увеличение. Ако получателят е млад земеделски стопанин, това участие е най-малко 55 % или 45 %.

Член 7

Помощ за започване на дейност от млад земеделски стопанин

1. Помощта за започване на дейност от млад земеделски стопанин е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако са изпълнени критериите, изложени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 8

Помощ за предсрочно пенсиониране

Помощ за предсрочно пенсиониране на земеделски стопани е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора при следните условия:

а)

да са изпълнени критериите, определени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и всички правила, приети от Комисията за изпълнение на посочения член;

б)

преустановяването на търговската селскостопанска дейност да бъде постоянно и окончателно.

Член 9

Помощ за групи производители

1.   Началната помощ за създаване на групи производители или сдружения на производители е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява разпоредбите на параграфи 2—8 от настоящия член.

2.   Помощ съгласно параграф 1 се предоставя на следните лица, при условие че същите имат право на финансово подпомагане съгласно законодателството на съответната държава-членка:

а)

групи производители или сдружения на производители, осъществяващи производство на селскостопански продукти; и/или

б)

сдружения на производители, отговарящи за наблюдението върху използването на географски наименования и обозначения за произход или марки за качество в съответствие с правото на Общността.

Вътрешните правилници на групата или сдружението на производители трябва да задължават членовете да реализират продукцията си в съответствие с правилата за доставяне или пускане на пазара, съставени от групата или сдружението. Тези правила могат да допускат част от продукцията да се реализира директно от производителя. Те трябва да изискват от присъединяващите се към групата или сдружението производители да членуват в продължение на минимум три години и да напускат с минимум 12-месечно предизвестие. Освен това те трябва да предвиждат общи правила за производство, и по-специално по отношение качеството на продукта или използването на органични практики и други практики за опазване на околната среда, общи правила за пускане на стоки на пазари и правила относно информацията за продукта, особено по отношение събиране на реколтата и наличност. При все това производителите трябва да запазват отговорността за управлението на своите стопанства. Споразуменията, сключвани в рамките на групата или сдружението на производители, трябва да са в пълно съответствие с всички приложими разпоредби на правото на конкуренция, и по-специално на членове 81 и 82 от Договора.

3.   Приемливите разходи могат да включват наеми на подходящи помещения, придобиване на офис оборудване, включително компютърен хардуер и софтуер, разходи за административен персонал, административни разходи и такси за правни и административни услуги. При закупуване на помещения приемливите разходи за помещения трябва да са ограничени до разходите за наем по пазарни цени.

4.   Помощ не може да бъде изплащана за разходи, направени след петата година, или да бъде изплащана след седмата година от признаването на организацията на производителя. Това не ограничава предоставянето на помощ за приемливи разходи, ограничени до и възникващи от ежегодното увеличение на оборота на получателя с минимум 30 %, ако това се дължи на присъединяването на нови членове и/или включването на нови продукти.

5.   Помощ не може да се предоставя на производствени организации като дружества или кооперативи, които имат за свой предмет на дейност управление на едно или повече земеделски стопанства и по тази причина на практика представляват единични производители.

6.   Помощ не може да се предоставя на други земеделски сдружения, които изпълняват задачи на ниво селскостопанско производство, като взаимно подпомагане и облекчаване на земеделското стопанство и управление на селскостопанските услуги в стопанствата на членовете, без да участват в съвместното адаптиране на предлагането за пазара.

7.   Общият размер на помощта, предоставена на една група или сдружение на производители по настоящия член, не може да превишава 400 000 EUR.

8.   Помощ не може да се предоставя на групи или сдружения на производители, чиито цели са несъвместими с регламента на Съвета за създаване на обща организация на пазара.

Член 10

Помощ по отношение на болести по животни и растения и на нашествия от вредители

1.   Помощта, предоставена за компенсиране разходите на земеделски стопани по предотвратяване и унищожаване на болести по растения и животни или на нашествия от вредители, направени за медицински прегледи, изследвания и други скринингови мерки, закупуване и прилагане на ваксини, лекарства и средства за растителна защита, на разходите за клане и унищожаване на животни и на разходите за унищожаване на реколти, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява следните условия и условията, изложени в параграфи 4—8 от настоящия член:

а)

брутният интензитет на помощта не трябва да превишава 100 %;

б)

помощта се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.

2.   Помощ, предназначена за компенсиране на земеделските стопани за загубите, причинени от болести по растения и животни или нашествия от вредители, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява следните условия и условията, изложени в параграфи 4—8 от настоящия член:

а)

компенсацията се изчислява само по отношение на:

i)

пазарната стойност на животните или растенията, убити или съответно унищожени от болестта или нашествието от вредители, или на животните или растенията, убити или съответно унищожени по разпореждане на публични органи като част от задължителна публична програма за предотвратяване или премахване на болестта или нашествието;

ii)

нереализираните приходи, свързани с изпълнение на карантинни задължения или с трудности по възстановяване на поголовието или пренасаждане на площите;

б)

брутният интензитет на помощта не трябва да превишава 100 %;

в)

помощта трябва да бъде ограничена до загубите, причинени от болести, за които има официално обявена епидемия от публичните власти.

3.   Максималният размер на разходите или загубите, приемливи за помощ, съгласно параграфи 1 и 2, трябва да се намали със:

а)

всички суми, получени по застрахователни схеми; и

б)

размера на разходите, които не са предизвикани от болестта и е трябвало да бъдат направени дори при липса на такава.

4.   Плащанията трябва да бъдат извършвани във връзка с болести или вредители, за които съществуват общностни или национални разпоредби, независимо дали установени със закон, подзаконов акт или административен акт. В този смисъл плащанията трябва да бъдат извършвани като част от публична програма на общностно, национално или регионално равнище за предотвратяване, контрол или унищожаване на съответната болест или съответния вредител. Болестите или нашествието от вредители трябва да бъдат ясно идентифицирани в програмата, която трябва да съдържа и описание на съответните мерки.

5.   Помощта не трябва да е свързана с болест, за която в законодателство на Общността са предвидени специални такси за контролни мерки.

6.   Помощта не трябва да е свързана с мерки, за които в законодателство на Общността е предвидено, че разходите по тези мерки са за сметка на стопанството, освен ако разходите по мерките за помощ изцяло се покриват от задължителни такси, наложени върху производителите.

7.   Доколкото се отнася до болести по животните, помощта трябва да е предоставена за болести, посочени в списъка на болестите по животните, съставен от Световната организация за здравето на животните и/или в приложението към Решение 90/424/ЕИО на Съвета (14).

8.   Схемите за помощ трябва да бъдат въведени до три години след възникване на разхода или загубата. Помощта трябва да бъде изплатена до четири години след възникването.

Член 11

Помощ за загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития

1.   Помощта, предоставена за компенсиране загубите на растения или животни и селскостопански сгради, понесени от земеделски стопани вследствие на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява условията, изложени в параграфи 2—6, 9 и 10 от настоящия член, доколкото се отнася за растения или животни, и параграфи 3—8 и 10 от настоящия член, доколкото се отнася за селскостопански сгради.

2.   Брутният интензитет на помощта не трябва да превишава 80 % или 90 % за райони в по-неблагоприятно положение или райони съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки, в съответствие с членове 50 и 94 от посочения регламент, от намалението на приходите от продажби на продукция, дължащо се на неблагоприятното климатично събитие. Това намаление на приходите се изчислява чрез изваждане на:

а)

количеството продукция, произведено през годината на неблагоприятното климатично събитие, умножено по средната продажна цена, получена през същата година;

б)

средногодишното количество, произведено през предходния тригодишен период (или средното количество за три години на база предходния петгодишен период, изключвайки най-високия и най-ниския показател), умножено по получената средна продажна цена.

Така получената сума на приемливата помощ може да бъде увеличена с други разходи, понесени от земеделския стопанин конкретно заради несъбирането на реколтата, поради неблагоприятното климатично събитие.

3.   Максималният размер на разходите, приемливи за подпомагане съгласно параграф 1, трябва да се намали със:

а)

всички суми, получени по застрахователни схеми; и

б)

размера на разходите, които не са понесени заради неблагоприятното климатично събитие.

4.   Загубите се изчисляват на нивото на отделното стопанство.

5.   Помощта трябва да се изплаща директно на съответния земеделски стопанин или на организацията на производители, в която членува земеделският стопанин. Ако помощта се изплаща на организация на производители, размерът ѝ не трябва да превишава размера на помощта, която може да бъде предоставена на земеделския стопанин.

6.   Компенсацията за щети по селскостопански сгради или селскостопанско оборудване, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, трябва да е с брутен интензитет на помощта до 80 % и 90 % за райони в по-неблагоприятно положение или райони, съгласно член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005, определени от държавите-членки в съответствие с членове 50 и 94 от посочения регламент.

7.   Неблагоприятното климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, трябва да бъде признато за такова от публични власти.

8.   От 1 януари 2010 г. предлаганата компенсация трябва да бъде намалена с 50 %, освен ако се предоставя на земеделски стопани, които са сключили застраховки, покриващи минимум 50 % от тяхното средногодишно производство или свързаните с производството им доходи, и статистически най-честите климатични рискове в съответната държава-членка или регион.

9.   От 1 януари 2011 г. помощи за загуби от суша могат да се изплащат само от държава-членка, която е въвела изцяло член 9 от Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15) по отношение на земеделието и е уредила разходите за водни услуги, предоставяни на селскостопанския сектор, да бъдат възстановявани чрез адекватни вноски от този сектор.

10.   Схемите за помощ трябва да бъдат въведени до три години след възникване на разхода или загубата. Помощта трябва да бъде изплатена до четири години след възникването.

Член 12

Помощ за заплащане на застрахователни премии

1.   Помощта за застрахователни премии е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако изпълнява условията, изложени в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Брутният интензитет на помощта не може да надхвърля:

а)

80 % от разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива само загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия;

б)

50 % от разходите за застрахователни премии, ако в полицата е посочено, че същата покрива:

i)

загубите, посочени в буква а), и други загуби, причинени от климатични събития; и/или

ii)

загуби, причинени от болести по животни и растения или нашествия от вредители.

3.   Помощта не трябва да възпрепятства функционирането на вътрешния пазар на застрахователни услуги. Помощта не трябва да е ограничена до застрахователните покрития, предоставяни от едно застрахователно дружество или една група дружества и не трябва да е обвързана с условие за сключване на застрахователния договор със застрахователно дружество, установено в съответната държава-членка.

Член 13

Помощ за препарцелиране на земи

Помощта за препарцелиране на земи е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако се предоставя за и е ограничена до правните и административни разходи, включително земемерните разходи, в размер до 100 % от реално направените разходи.

Член 14

Помощ за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти

1.   Помощта за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако се предоставя за приемливите разходи, посочени в параграф 2 и изпълнява условията, определени в параграфи 3—6 от настоящия член.

2.   Помощта може да бъде предоставяна за покриване разходите по следните обслужващи дейности, доколкото са свързани с разработването на качествени селскостопански продукти:

а)

до 100 % от разходите за дейности по пазарни проучвания, разработване на концепция и технически проект за продукта, включително помощ за изготвяне на заявки за признаване на географски наименования и обозначения за произход или за издаване на специални удостоверения в съответствие с приложимите норми на Общността;

б)

до 100 % от разходите за въвеждане на схеми за осигуряване на качеството като сериите ISO 9000 или 14 000, системи базирани на анализ на опасностите и критичните контролни букви (HACCP), системи за проследяване, системи за гарантиране на автентичност и спазване на пазарните норми или системи за екологичен одит;

в)

до 100 % от разходите за обучение на персонала по прилагане на схемите и системите, посочени в буква б);

г)

до 100 % от разходите за такси, събирани от признати сертифициращи органи за първоначално сертифициране на системи за осигуряване на качеството или подобни системи;

д)

до 100 % от разходите по задължителни мерки за контрол, провеждани в изпълнение на общностното или национално законодателство от компетентни органи или от тяхно име, освен ако общностното законодателство изисква тези разходи да се поемат от предприятията;

е)

до размера на средствата, определен в приложението към Регламент (ЕО) № 1698/2005 за подпомагане на мерки, посочени в член 32 от посочения регламент.

3.   На подпомагане подлежат само разходите за услуги, предоставяни от трети лица и/или за действия по контрол, осъществявани от трети лица или от името на трети лица, например компетентни регулаторни органи и организации, действащи от тяхно име или независими организации, отговарящи за контрол и надзор върху използването на географски указания и наименования за произход, етикети за органични продукти или етикети за качество, при условие че тези наименования и етикети съответстват на общностното законодателство. Помощ не може да бъде предоставяна за покриване на разходи по инвестиции.

4.   Не подлежат на подпомагане разходите за контрола, осъществяван самостоятелно от фермера или производителя, а също и разходите за контрол, които общностното законодателство вменява на производителите, без да посочва реалния размер на таксите.

5.   С изключение на помощта по параграф 2, буква е) помощта трябва да се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.

6.   Помощта трябва да бъде достъпна за всички, отговарящи на критериите за подпомагане в съответната област, въз основа на обективно определени условия. Ако услугите по параграф 2 се предоставят от групи производители или други земеделски организации за взаимно подпомагане, членството в тези групи или организации не трябва да е условие за достъп до услугата. Участието на нечленуващи лица в административните разходи на съответната група или организация трябва да бъде ограничено до приспадащите се разходи за предоставяне на услугата.

Член 15

Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор

1.   Помощта е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, ако се предоставя за приемливи разходи по дейности за техническа помощ, посочени в параграф 2, и изпълнява условията, определени в параграфи 3 и 4 от настоящия член.

2.   Помощ може да бъде предоставяна за следните приемливи разходи:

а)

във връзка с образованието и обучението на земеделски стопани и селскостопански работници:

i)

разходи за организиране на учебната програма;

ii)

пътни и дневни разходи на участниците;

iii)

разходи за предоставяне на заместващи услуги през отсъствието на земеделския стопанин или селскостопанския работник;

б)

във връзка с услуги по заместване в стопанството — реалните разходи по заместване на земеделски стопанин, партньор на земеделски стопанин или селскостопански работник по време на заболяване или отпуска;

в)

във връзка с консултантски услуги, предоставяни от трети лица — таксите за услуги, които не представляват непрекъснати или периодични дейности и не са свързани с нормалните оперативни разходи на предприятието, като рутинни данъчни консултации, редовни правни услуги или рекламни дейности;

г)

във връзка с организацията и участието във форуми за обмен на знания между фирми, състезания, изложения и панаири:

i)

разходи за участие;

ii)

пътни разходи;

iii)

разходи за публикации;

iv)

наем на изложбени помещения;

v)

символични награди, връчвани в рамките на състезания, на стойност до 250 еуро за една награда на един награден;

д)

при условие че не се посочват конкретни дружества, марки или произходи:

i)

популяризация на научни знания;

ii)

фактическа информация относно системи за качество, които са отворени за продукти от други страни относно генерични продукти, хранителни предимства на генерични продукти и предлагани приложения на такива продукти.

Помощ може да бъде предоставяна за покриване на разходите по буква д) и в случаите, когато е посочен произходът на продукти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (16) и членове от 54 до 58 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (17), при условие че цитираните позовавания на произхода изцяло съответстват на позоваванията, които са регистрирани от Общността;

е)

публикации като каталози или електронни страници за представяне на фактическа информация относно производители от определен район или производители на определен продукт, при условие че информацията и представянето са неутрални и всички заинтересовани производители разполагат с еднакви възможности да бъдат представени в публикацията.

3.   Помощта може да покрива 100 % от разходите, посочени в параграф 2. Помощта трябва да се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите.

4.   Помощта трябва да бъде достъпна за всички, отговарящи на критериите за подпомагане в съответната област, въз основа на обективно определени условия. Ако техническата помощ се предоставя от групи производители или други организации, членството в тези групи или организации не трябва да е условие за достъп до услугата. Участието на нечленуващи лица в административните разходи на съответната група или организация трябва да бъде ограничено до разходите за предоставяне на услугата.

Член 16

Подпомагане на животновъдния сектор

1.   Следната помощ за предприятия в животновъдния сектор е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и е освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора:

а)

помощ с интензитет до 100 % за покриване на административните разходи по създаване и поддържане на регистри на стадата;

б)

помощ с интензитет до 70 % от разходите по изследвания, извършвани от трети лица или от името на трети лица, за определяне генетичното качество или продуктивността на животните, с изключение на мерките за контрол, осъществявани от собственика на животните и рутинния качествен контрол на млякото;

в)

до 31 декември 2011 г. — помощ с интензитет до 40 % за въвеждане в стопанството на нови животновъдни техники или практики, с изключение на разходите, свързани с въвеждане или осъществяване на изкуствено осеменяване;

г)

помощ с интензитет до 100 % от разходите по отстраняване на мъртви животни и до 75 % от разходите за унищожаване на трупове на такива животни; или, алтернативно, помощ до същата сума за премиите, заплащани от земеделски стопани по застраховки, които покриват разходи за отстраняване и унищожаване на мъртви животни;

д)

помощ с интензитет до 100 % от разходите за отстраняване и унищожаване на трупове, ако помощта се финансира от такси или задължителни вноски предназначени за финансиране унищожаването на такива трупове, при условие че тези такси или вноски са ограничени само до месния сектор и са наложени директно на този сектор;

е)

помощ до 100 % от разходите за отстраняване и унищожаване на умрели животни, когато умрелите животни задължително подлежат на изследване за ТСЕ;

ж)

помощ с интензитет до 100 % за разходите по изследвания за ТСЕ.

По отношение на задължителните изследвания за BSE на говеда, заклани за консумация от човека, общият размер на прякото и непрякото подпомагане, включително плащанията от Общността, не може да надхвърля 40 EUR за едно изследване. Тази сума се отнася за всички разходи по изследването, включително аналитични комплекти, вземане, транспорт, анализ, съхраняване и унищожаване на пробата. Задължението за провеждане на изследванията може да е установено в общностното или националното законодателство.

2.   Условие за освобождаване по реда на параграф 1, букви г), д), е) и ж) е наличието на последователна програма за наблюдение и осигуряване безопасното унищожаване на умрели животни в държавата-членка. За улесняване администрирането на тази държавна помощ сумите могат да бъдат изплащани на икономически оператори от технологичната верига след фермера, които предоставят услуги, свързани с отстраняване и/или унищожаване на умрели животни, ако надлежно може да бъде доказано, че изплатената държавна помощ се прехвърля на фермера в пълен размер.

3.   Помощта не може да включва директни плащания на парични средства към производителите.

Член 17

Помощ, предвидена в някои регламенти на Съвета

1. Следните помощи за малки и средни предприятия са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и са освободени от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора:

а)

помощи, предоставяни от държави-членки, които изпълняват всички условия по Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета (18), и по-специално член 14, параграф 2 от него;

б)

помощи, предоставяни от държави-членки, които изпълняват всички условия по Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (19), и по-специално член 87, член 107, параграф 3 и член 125, параграф 5, първа алинея от него;

в)

помощи, предоставяни от държавите-членки в съответствие с член 15, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета (20).

ГЛАВА 3

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Етапи, предшестващи предоставянето на помощта

1.   За да бъде освободена по настоящия регламент, помощта може да се предоставя само по схеми за помощ, отнасящи се за дейности или услуги, които са осъществени или съответно получени след учредяване и публикуване на схемата в съответствие с настоящия регламент.

Ако схемата за помощ поражда автоматично правото за получаване на помощ, без да са необходими допълнителни действия на административно ниво, помощта като такава може да се предоставя само за дейности или услуги, които са осъществени или съответно получени след учредяване и публикуване на схемата в съответствие с настоящия регламент.

Ако схемата за помощ изисква подаването на молба до съответния компетентен орган, помощта като такава може да се предоставя само за дейности или услуги, които са осъществени или съответно получени след изпълнение на следните условия:

а)

схемата за помощ да е учредена и публикувана в съответствие с настоящия регламент;

б)

молбата за помощ да е надлежно подадена до съответния компетентен орган;

в)

съответният компетентен орган да е одобрил молбата за помощ по начин, който задължава този орган да предостави помощта, при ясно определен размер на предоставяната помощ или начин за изчисляване на този размер; компетентният орган може да приеме молбата само ако бюджетът на помощта или схемата за помощ не е изчерпан.

2.   За да бъдат освободени по настоящия регламент, индивидуални помощи, невключени в схеми за помощ, могат да се предоставят за дейности или услуги, които са осъществени или съответно получени след изпълнение на критериите по параграф 1, букви б) и в), трета алинея.

3.   Настоящият член не се прилага за помощта, попадаща в приложното поле на член 17.

Член 19

Натрупване

1.   Определените в членове 4—16 максимални размери на помощта се прилагат независимо от това дали подпомаганият проект или дейност се финансира изцяло със средства на държавата-членка или отчасти със средства на Общността.

2.   Помощ, която е освободена по настоящия регламент, не се натрупва с каквато и да било друга държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора или с финансово участие от държавите-членки, включително видовете участия по член 88, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005, или с финансово участие на Общността за едни и същи приемливи разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта превишава стойността, определена с настоящия регламент.

3.   Помощ, която е освободена по настоящия регламент, не се натрупва с минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1860/2004 за едни и същи приемливи разходи или инвестиционни проекти, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта превишава стойността, определена с настоящия регламент.

Член 20

Прозрачност и наблюдение

1.   Най-късно 10 работни дни преди влизането в сила на схеми за помощи, освободени по настоящия регламент или предоставянето на индивидуални помощи, освободени по настоящия регламент и невключени в схеми за помощи, държавите-членки изпращат в Комисията с оглед публикуване в Официален вестник на Европейския съюз обобщена информация за съответната схема за помощ или индивидуална помощ по форма, дадена в приложение I. Тази информация се предоставя електронно в компютризиран вид. До 10 работни дни след получаване на резюмето Комисията изпраща разписка за получаване с идентификационен номер и публикува резюмето в Интернет.

2.   Държавите-членки водят подробна документация за всички освободени по настоящия регламент схеми за помощ, за индивидуалните помощи, предоставени по тези схеми и за индивидуалните помощи, които са освободени по настоящия регламент и са предоставени извън съществуващи схеми за помощ. Тази документация следва да съдържа цялата информация, необходима за установяване дали са изпълнени условията за освобождаване по настоящия регламент, включително информация за статута на дружеството като МСП. Държавите-членки съхраняват документацията за всяка индивидуална помощ в продължение на 10 години от датата, на която помощта е предоставена, а за всяка схема за помощ — в продължение на 10 години след датата, на която последната индивидуална помощ е била предоставена по съответната схема. По писмено искане съответната държава-членка предоставя на Комисията в срок до 20 работни дни или в по-дълъг срок, ако такъв бъде определен с искането, цялата информация, която Комисията счита за необходима, за да прецени дали са спазени условията по настоящия регламент.

3.   Държавите-членки съставят доклад относно прилагането на настоящия регламент за всяка пълна календарна година или част от календарна година, през която е в сила настоящият регламент, по образеца, даден в приложение II. Този доклад може да бъде включен към годишния доклад, изискуем от държавите-членки по член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (21), и се представя до 30 юни на годината, следваща календарната година, за която се отнася докладът. До същата дата държавата-членка представя отделен доклад относно плащанията по членове 10 и 11 от настоящия регламент с данни за сумите, изплатени през календарната година, условията за плащане, съответните болести по член 10 и във връзка с член 11 подходящи метеорологични сведения за доказване на вида, времето, относителната сила и районите на климатичните събития, както и на последствията им за производството, обусловили предоставянето на компенсация.

4.   Незабавно след влизането в сила на схемата за помощ, която е освободена по настоящия регламент, или след предоставянето извън схема за помощ на индивидуална помощ, освободена по настоящия регламент, държавите-членки публикуват в Интернет пълния текст на схемата за помощ или съответно критериите и условията, при които е предоставена индивидуалната помощ.

Адресът на страниците в Интернет, включително директна връзка към текста на схемата, се предоставя на Комисията заедно с изискуемата по параграф 1 обобщена информация за помощта. Той се посочва и в годишния доклад, представян по параграф 3.

5.   Параграф 1 не се прилага за помощта, попадаща в приложното поле на член 17.

Член 21

Изменения на Регламент (ЕО) № 70/2001

Регламент (ЕО) № 70/2001 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 2, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

за рибни и рибни продукти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (22) и за дейности, свързани с първично производство (отглеждане) на селскостопански продукти; за производството и реализацията на продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти;

2.

Член 2 се изменя, както следва:

Добавят следните нови букви от к) до н):

„к)

„селскостопански продукт“ означава:

i)

продуктите, посочени в приложение I към Договора, с изключение на продуктите на риболова и рибовъдството по Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета;

ii)

продуктите от код по КН 4502, 4503 и 4505 (коркови изделия);

iii)

продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти, съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 (23);

л)

„продукти, предназначени да имитират или заместват мляко и млечни продукти“ означава продукти, които могат погрешно да бъдат счетени за мляко и/или млечни продукти, но чийто състав се различава от последните поради това, че те съдържат мазнини и/или протеини от немлечен произход със или без извлечен от мляко протеин (в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 същите са наречени „продукти, различни от млечни продукти“);

м)

„преработка на селскостопански продукти“ означава всяка една операция върху селскостопански продукт, от която се получава също селскостопански продукт, с изключение на дейностите, осъществявани на място в земеделското стопанство по подготвяне на животински или растителен продукт за първата му продажба;

н)

„търговия със селскостопански продукт“ означава държане или излагане с цел продажба, предлагане за продажба, доставяне или изобщо за пускане на пазара по какъвто и да било друг начин, с изключение на първата продажба от първичния производител на прекупвач или преработвател, както и всяка една дейност по подготвяне на продукта за тази първа продажба; продажба от първичен производител на краен потребител се счита за търговия, ако се осъществява в самостоятелни помещения, предвидени за тази цел.

3.

В член 4 се добавя следният параграф 7:

„7.   В случаите, когато инвестицията е за преработка или реализация на селскостопански продукти, посочени в приложение I към Договора, брутният интензитет на помощта не може да превишава:

а)

75 % от приемливите инвестиции в най-отдалечените райони;

б)

65 % от приемливите инвестиции в по-малките егейски острови по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета (24);

в)

50 % от приемливите инвестиции в районите, приемливи за подпомагане по член 87, параграф 3, буква а) от Договора за ЕО;

г)

40 % от приемливите инвестиции във всички останали райони.

4.

В приложение II след думите „Друго производство“, на едно и също ниво с думите „Цялото производство“, се добавя следният текст:

„□ Преработка и реализация на селскостопански продукти (25)

Член 22

Преходни мерки

Схемите за помощ, които са освободени по Регламент (ЕО) № 1/2004 и изпълняват всички условия на настоящия регламент, остават освободени до датата, посочена в член 23, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 23

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г.

2.   Уведомленията, които са висящи към датата на влизане в сила на настоящия регламент, се оценяват в съответствие с неговите разпоредби. Ако условията на настоящия регламент не са изпълнени, Комисията разглежда тези висящи уведомления в светлината на насоките на Общността за държавната помощ в селскостопанския сектор.

Индивидуалните помощи и схемите за помощ, въведени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, както и помощите, предоставени по тези схеми, по отношение на които няма разрешение на Комисията и не е спазено изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора, са съвместими с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора и са освободени, ако изпълняват условията по член 3 от настоящия регламент с изключение на изискванията по параграф 1 и параграф 2, букви б) и в) от посочения член за изричното позоваване на настоящия регламент и за представяне на обобщението по член 20, параграф 1 преди предоставяне на помощта. Всички помощи, които не изпълняват тези условия, се оценяват от Комисията в съответствие с приложимите рамки, насоки, съобщения и известия.

3.   Схемите за помощ, които са освободени по настоящия регламент, остават освободени за срок от шест месеца след датата, на която изтича действието на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1040/2006 (ОВ L 187, 8.7.2006 г., стр. 8).

(3)  ОВ С 28, 1.2.2000 г., стр. 2. Поправена версия (ОВ С 232, 12.8.2000 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 1, 3.1.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(6)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1698/2005 (ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1).

(7)  ОВ С 71, 11.3.2000 г., стр. 14.

(8)  ОВ L 325, 28.10.2004 г., стр. 4.

(9)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(10)  ОВ L 182, 3.7.1987 г., стр. 36.

(11)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(12)  ОВ С 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(13)  ОВ L 184, 27.7.1993 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(15)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(17)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(19)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.“

(23)  ОВ L 182, 3.7.1987 г., стр. 36.“

(24)  ОВ L 184, 27.7.1993 г., стр. 1.“

(25)  Съгласно определението, дадено в член 2, буква к) от настоящия регламент.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формуляр за предоставяне на обобщена информация при въвеждане на схеми за помощ, които са освободени по настоящия регламент и при предоставяне извън схеми за помощ на индивидуални помощи, които са освободени по настоящия регламент

Обобщена информация относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията

Държава-членка

Район (да се посочи името на района, ако помощта не се предоставя от централен орган, а от орган, който е на по-ниско ниво)

Наименование на схемата за помощ или име на дружеството получател на индивидуалната помощ (да се посочи наименованието на схемата за помощ или — в случай на индивидуална помощ — името на получателя).

Правно основание (да се посочат точните данни на националния нормативен документ, уреждащ схемата за помощ или индивидуалната помощ).

Планирани годишни разходи за схемата или общ размер на индивидуалната помощ, предоставена на фирмата (данните се представят в еуро или ако е необходимо — в национална валута. В случай на схема за помощ да се посочи общият размер на заделените бюджетни средства или прогнозният размер на нереализираните бюджетни приходи годишно за всички инструменти, включени в схемата. В случай на индивидуално предоставена помощ: да се посочи общият размер на помощта/съответно нереализираните данъчни приходи. Ако е приложимо, да се посочи в продължение на колко години помощта ще се изплаща на части или няма да се реализират данъчни постъпления. По отношение на гаранциите и в двата случая да се посочи (максималният) размер на гарантирания заем).

Максимален интензитет на помощта (да се посочи максималният интензитет на помощта или максималният размер на помощта за една приемлива позиция).

Дата на въвеждане (да се посочи датата, от която по схемата може да се предоставя помощ или датата на предоставяне на индивидуалната помощ).

Срок на схемата или на предоставената индивидуална помощ (да се посочи датата (година и месец), до която по схемата може да бъде предоставяна помощ или в случай на индивидуална помощ и ако е приложимо, очакваната дата (година и месец) за изплащане на последната част).

Цел на помощта (по подразбиране основната цел е подпомагане на МСП. Да се посочи какви специфични (вторични) цели се преследват. Да се посочи кой (кои) от членове 4—17 се използва(т) и също приемливите разходи, обхванати от схемата за помощ или индивидуалната помощ.

Обхванат сектор (обхванати сектори) (да се укажат подсекторите, като се посочи видът на съответната животинска продукция (например свине/птици) или растителна продукция (например ябълки/домати)).

Име и адрес на органа, предоставящ помощта

Адрес на електронната страница (да се посочи адресът в Интернет, където може да бъде намерен пълният текст на схемата или критериите и условията, при които се предоставя индивидуална помощ, невключена в схема за помощ).

Друга информация


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Форма на периодичния доклад за предоставяне на Комисията

Форма на годишния доклад относно схеми за помощ, освободени по регламент за групово освобождаване, приет въз основа на член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета

Държавите-членки задължително използват дадената по-долу форма за изпълнение на задълженията им за отчетност пред Комисията по регламенти за групово освобождаване, приети въз основа на Регламент (ЕО) № 994/98.

Докладите се представят в компютризиран вид.

Информация, изисквана за всички схеми за помощ, освободени по регламент за групово освобождаване, приет въз основа на член 1 от Регламент (ЕО) № 994/98.

1.   Наименование на схемата за помощ

2.   Приложим регламент на Комисията за групово освобождаване

3.   Разходи

(Представят се отделни данни за всеки инструмент за помощ в рамките на схемата или индивидуалната помощ (например безвъзмездна помощ, заеми при облекчени условия и др.). Данните се посочват в еуро или ако е необходимо — в национална валута. В случая с данъчни разходи се посочва годишният размер на нереализираните данъчни приходи. При липса на точни данни нереализираните данъчни приходи могат да се посочат като прогноза.

Тези данни за разходите се представят на следната база.

За отчетната година отделно за всеки инструмент за помощ в рамките на схемата (например безвъзмездна помощ, заем при облекчени условия, гаранция и др.) се посочват:

3.1.

заделени суми (прогноза) за нереализираните данъчни или други приходи, данни относно гаранции и други за нови подпомагани проекти. За гаранционните схеми да се посочи общият размер на новоиздадените гаранции;

3.2.

реални плащания (прогноза) за нереализираните данъчни или други приходи, данни относно гаранции и други за нови и текущи проекти. За гаранционните схеми да се предоставят следните данни: общ размер на издадените гаранции, премиен доход, възстановени суми, изплатени обезщетения, оперативен резултат на схемата за отчетната година;

3.3.

брой подпомагани проекти и/или предприятия;

3.4.

(не се попълва);

3.5.

прогноза за общия размер на:

подпомаганите инвестиции,

подпомаганите разходи за съхраняване на традиционен ландшафт и сгради,

подпомаганите разходи за преместване на селскостопански сгради в името на обществения интерес,

помощта, предоставена за започване на дейност от млади земеделски стопани,

помощта, предоставена за предсрочно пенсиониране,

подпомаганите разходи на групи производители,

разходите за болести,

разходите за компенсации във връзка с лоши атмосферни условия,

подпомаганите разходи за застрахователни премии,

помощта, предоставена за препарцелиране на земи,

помощта, предоставена за насърчаване производството на качествени селскостопански продукти,

подпомаганите разходи за техническа помощ,

разходите за подпомагане на животновъдния сектор,

3.6.

регионална разбивка на сумите в буква 3.1 по райони в по-неблагоприятно положение, райони по член 36, буква a), i), ii) и iii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и други райони;

3.7.

секторна разбивка на сумите в точка 3.1 по предмет на дейност на получателя (ако е обхванат повече от един сектор, да се посочи относителният дял на всеки сектор):

вид животински продукт,

вид растителен продукт.

4.   Друга информация и бележки.