02/ 22

BG

Официален вестник на Европейския съюз

106


32006R1798


L 341/24

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1798/2006 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2006 година

за откриване на тарифната квота за 2007 година за внос в Европейската общност на някои стоки с произход от Норвегия, получени в резултат на преработка на земеделски продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на земеделски продукти (1), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2004/859/ЕО на Съвета от 25 oктомври 2004 г. за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност, от една страна, и Кралство Норвегия, от друга страна, относно протокол № 2 към Двустранното споразумение за свoбодна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (2), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно протокол № 2 към Двустранното споразумение за свободна търговия между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, предвижда в точка III годишни тарифни квоти за внос на определени стоки, които произхождат от Норвегия. Необходимо е да се отвори тази квота за 2007 г.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3) се определят правилата за управление на тарифните квоти. Уместно е да се предвиди, че отворената с настоящия регламент тарифната квота следва да се управлява в съответствие с тези правила.

(3)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по хоризонталните въпроси по отношение на търговията с преработени продукти, които не са изброени в списъка в приложение I към Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифните квоти на Общността за стоките с произход от Норвегия, които са изброени в списъка в приложението, се отварят от 1 януари до 31 декември 2007 г.

Член 2

Общностните тарифни квоти по член 1, се управляват от Комисията в съответствие с членове 308a, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2006 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5).

(2)  ОВ L 370, 17.12.2004 г., стр. 70.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 402/2006 (ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 35).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Годишни тарифни квоти, които се прилагат по отношение на вноса в Общността на стоки с произход от Норвегия

Пореден №

Код по КН

Описание

Обем на годишната квота от 1.1.2007 г.

Митническа ставка, която се прилага в границите на квотата

09.0765

1517 10 90

Маргарин, с изключение на течен маргарин, със съдържание на млечни мазнини не повече от 10 тегловни %

2 470 тона

Освободени от мита

09.0771

ex 2207 10 00

(TAРИК код 90)

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолна сила 80 % обемни или повече, различен от получения от земеделските продукти, които са посочени в списъка в приложение I към Договора за ЕО

164 000 хектолитра

Освободени от мита

09.0772

ex 2207 20 00

(TAРИК код 90)

Етилов алкохол и други алкохоли, денатурирани с всякаква сила, различни от получените от земеделските продукти, които са посочени в списъка в приложение I към Договора за ЕО

14 340 хектолитра

Освободени от мита

09.0774

2403 10

Тютюн за пушене, който съдържа или не заместители на тютюна във всякакви пропорции

370 тона

Освободени от мита