03/ 80

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32006R1792


L 362/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1792/2006 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2006 година

за адаптиране на определени регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободно движение на хора, политика на конкуренция, земеделие (ветеринарно и фитосанирано законодателство), рибарство, транспортна политика, данъци, статистика, социална политика и заетост, околна среда, митнически съюз и външни отношения поради присъединяването на България и Румъния

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 4, параграф 3 от него.

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 56 от Акта за присъединяване, когато актове, които остават валидни след 1 януари 2007 г., изискват адаптиране поради присъединяването и необходимите адаптации не са предвидени в Акта на присъединяване или неговите приложения, необходимите адаптации се приемат от Комисията във всички случаи, когато Комисията е приела оригиналния акт.

(2)

Заключителният акт на конференцията, която състави Договора за присъединяване, посочи, че високодоговарящите страни са постигнали политическо споразумение по определени адаптации към актове, приети от институциите, изискани поради присъединяването, и са приканили Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, завършени и актуализирани, където е необходимо, за да вземат предвид развитието на законодателството на Съюза.

(3)

Поради това следните регламенти на Комисията следва съответно да бъдат изменени:

в областта свободно движение на стоки: Регламенти (ЕО) № 1474/2000 (1), (ЕО) № 1488/2001 (2), (ЕО) № 1043/2005 (3) и (ЕО) № 1564/2005 (4),

в областта на конкуренцията: Регламенти (ЕО) № 773/2004 (5) и (ЕО) № 802/2004 (6),

в областта на земеделието (ветеринарно законодателство): Регламенти (ЕО) № 136/2004 (7) и (ЕО) № 911/2004 (8),

в областта на рибарството: Регламенти (ЕО) № 80/2001 (9), (ЕО) № 2065/2001 (10) и (ЕО) № 2306/2002 (11),

в областта на транспортната политика: Регламент (ЕО) № 2121/98 (12),

в областта на данъците: Регламенти (ЕИО) № 2719/92 (13) и (ЕО) № 1925/2004 (14),

в областта на статистиката: Регламенти (ЕИО) № 1868/77 (15), (ЕО) № 2702/98 (16), (ЕО) № 1227/1999 (17), (ЕО) № 1228/1999 (18), (ЕО) № 1358/2003 (19), (ЕО) № 1668/2003 (20), (ЕО) № 2139/2004 (21) и (ЕО) № 772/2005 (22),

в областта на околната среда: Регламенти (ЕО) № 349/2003 (23) и (ЕО) № 1661/1999 (24),

в областта на митническия съюз: Регламенти (ЕИО) № 2454/93 (25), (ЕИО) № 2289/83 (26) и (ЕИО) № 2290/83 (27),

в областта на външните отношения: Регламенти (ЕО) № 3168/94 (28) и (ЕО) № 1547/1999 (29).

(4)

Следните решения на Комисията следва да бъдат съответно изменени:

в областта на свободно движение на хора: Решение 2001/548/ЕО (30),

в областта на земеделието (ветеринарно законодателство): Решения 83/218/ЕИО (31), 92/260/ЕИО (32), 92/452/ЕИО (33), 93/195/ЕИО (34), 93/196/ЕИО (35), 93/197/ЕИО (36), 94/85/ЕО (37), 94/984/ЕО (38), 95/233/ЕО (39), 96/482/ЕО (40), 96/730/ЕО (41), 97/4/ЕО (42), 97/252/ЕО (43), 97/296/ЕО (44), 97/365/ЕО (45), 97/467/ЕО (46), 97/468/ЕО (47), 97/569/ЕО (48), 98/179/ЕО (49), 98/536/ЕО (50), 1999/120/ЕО (51), 1999/710/ЕО (52), 2000/50/ЕО (53), 2000/284/ЕО (54), 2000/585/ЕО (55), 2000/609/ЕО (56), 2001/556/ЕО (57), 2001/600/ЕО (58), 2001/881/ЕО (59), 2002/472/ЕО (60), 2003/630/ЕО (61), 2003/858/ЕО (62), 2004/211/ЕО (63), 2004/233/ЕО (64), 2004/253/ЕО (65), 2004/361/ЕО (66), 2004/432/ЕО (67), 2004/438/ЕО (68), 2004/616/ЕО (69), 2004/639/ЕО (70), 2004/825/ЕО (71), 2005/432/ЕО (72), 2005/648/ЕО (73), 2005/710/ЕО (74), 2006/168/ЕО (75) и 2006/264/ЕО (76),

в областта на земеделието (фитосанитарно законодателство): Решения 2005/870/ЕО (77) и 2005/942/ЕО (78),

в областта на транспортната политика: Решение 77/527/ЕИО (79),

в областта на статистиката: Решения 91/450/ЕИО (80), 98/385/ЕО (81), 2000/115/ЕО (82), 2004/747/ЕО (83), 2004/760/ЕО (84) и 2004/761/ЕО (85),

в областта на социалната политика и заетостта: Решения 82/43/ЕИО (86) и 98/500/ЕО (87),

в областта на околната среда: Решения 76/431/ЕИО (88) и 2000/657/ЕО (89),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Следните регламенти се изменят, както е посоченоно в приложението:

в областта на свободното движение на стоки: Регламенти (ЕО) № 1474/2000, (ЕО) № 1488/2001, (ЕО) № 1043/2005 и (ЕО) № 1564/2005,

в областта на конкуренцията: Регламенти (ЕО) № 773/2004 и (ЕО) № 802/2004,

в областта на земеделието (ветеринарна област): Регламенти (ЕО) № 136/2004 и (ЕО) № 911/2004,

в областта на рибарството: Регламенти (ЕО) № 80/2001, (ЕО) № 2065/2001 и (ЕО) № 2306/2002,

в областта на транспортната политика: Регламент (ЕО) № 2121/98,

в областта на данъците: Регламенти (ЕИО) № 2719/92 и (ЕО) № 1925/2004,

в областта на статистиката: Регламенти (ЕИО) № 1868/77, (ЕО) № 2702/98, (ЕО) № 1227/1999, (ЕО) № 1228/1999, (ЕО) № 1358/2003, (ЕО) № 1668/2003, (ЕО) № 2139/2004 и (ЕО) № 772/2005,

в областта на околната среда: Регламенти (ЕО) № 349/2003 и (ЕО) № 1661/1999,

в областта на митническия съюз: Регламенти (ЕИО) № 2454/93, (ЕИО) № 2289/83 и (ЕИО) № 2290/83,

в областта на външните отношения: Регламенти (ЕО) № 3168/94 и (ЕО) № 1547/1999.

2.   Следните решения се изменят, както е посочено в приложението:

в областта на свободното движение на хора: Решение 2001/548/ЕО,

в областта на земеделието (ветеринарно законодателство): Решения 83/218/ЕИО, 92/260/ЕИО, 92/452/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/196/ЕИО, 93/197/ЕИО, 94/85/ЕО, 94/984/ЕО, 95/233/ЕО, 96/482/ЕО, 96/730/ЕО, 97/4/ЕО, 97/252/ЕО, 97/296/ЕО, 97/365/ЕО, 97/467/ЕО, 97/468/ЕО, 97/569/ЕО, 98/179/ЕО, 98/536/ЕО, 1999/120/ЕО, 1999/710/ЕО, 2000/50/ЕО, 2000/284/ЕО, 2000/585/ЕО, 2000/609/ЕО, 2001/556/ЕО, 2001/600/ЕО, 2001/881/ЕО, 2002/472/ЕО, 2003/630/ЕО, 2003/858/ЕО, 2004/211/ЕО, 2004/233/ЕО, 2004/253/ЕО, 2004/361/ЕО, 2004/432/ЕО, 2004/438/ЕО, 2004/616/ЕО, 2004/639/ЕО, 2004/825/ЕО, 2005/432/ЕО, 2005/648/ЕО, 2005/710/ЕО, 2006/168/ЕО и 2006/264/ЕО,

в областта на земеделието (фитосанитарно законодателство): Решения 2005/870/ЕО и 2005/942/ЕО,

в областта на транспортната политика: Решение 77/527/ЕИО,

в областта на статистиката: Решения 91/450/ЕИО, 98/385/ЕО, 2000/115/ЕО, 2004/747/ЕО, 2004/760/ЕО и 2004/761/ЕО,

в областта на социалната политика и заетостта: Решения 82/43/ЕИО и 98/500/ЕО,

в областта на околната среда: Решения 76/431/ЕИО и 2000/657/ЕО.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на България и Румъния влезе в сила и от датата, на която последният влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2006 година.

За Комисията

Olli REHN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 171, 11.7.2000 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 196, 20.7.2001 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 257, 1.10.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(6)  ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 65.

(9)  ОВ L 13, 17.1.2001 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 6.

(11)  ОВ L 348, 21.12.2002 г., стр. 94.

(12)  ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 10.

(13)  ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 331, 5.11.2004 г., стр. 13.

(15)  ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 102.

(17)  ОВ L 154, 19.6.1999 г., стр. 75.

(18)  ОВ L 154, 19.6.1999 г., стр. 91.

(19)  ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 9.

(20)  ОВ L 244, 29.9.2003 г., стр. 32.

(21)  ОВ L 369, 16.12.2004 г., стр. 26.

(22)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 51.

(23)  ОВ L 51, 26.2.2003 г., стр. 3.

(24)  ОВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 17.

(25)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 15.

(27)  ОВ L 220, 11.8.1983 г., стр. 20.

(28)  ОВ L 335, 23.12.1994 г., стр. 23.

(29)  ОВ L 185, 17.7.1999 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 196, 20.7.2001 г., стр. 26.

(31)  ОВ L 121, 7.5.1983 г., стр. 23.

(32)  ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67.

(33)  ОВ L 250, 29.8.1992 г., стр. 40.

(34)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1.

(35)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 7

(36)  ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16.

(37)  ОВ L 44, 17.2.1994 г., стр. 31.

(38)  ОВ L 378, 31.12.1994 г., стр. 11.

(39)  ОВ L 156, 7.7.1995 г., стр. 76.

(40)  ОВ L 196, 7.8.1996 г., стр. 13.

(41)  ОВ L 331, 20.12.1996 г., стр. 49.

(42)  ОВ L 2, 4.1.1997 г., стр. 6.

(43)  ОВ L 101, 18.4.1997 г., стр. 46.

(44)  ОВ L 122, 14.5.1997 г., стр. 21.

(45)  ОВ L 154, 12.6.1997 г., стр. 41.

(46)  ОВ L 199, 26.7.1997 г., стр. 57.

(47)  ОВ L 199, 26.7.1997 г., стр. 62.

(48)  ОВ L 234, 26.8.1997 г., стр. 16.

(49)  ОВ L 65, 5.3.1998 г., стр. 31.

(50)  ОВ L 251, 11.9.1998 г., стр. 39.

(51)  ОВ L 36, 10.2.1999 г., стр. 21.

(52)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 82.

(53)  ОВ L 19, 25.1.2000 г., стр. 51.

(54)  ОВ L 94, 14.4.2000 г., стр. 35.

(55)  ОВ L 251, 6.10.2000 г., стр. 1.

(56)  ОВ L 258, 12.10.2000 г., стр. 49.

(57)  ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 23.

(58)  ОВ L 210, 3.8.2001 г., стр. 51.

(59)  ОВ L 326, 11.12.2001 г., стр. 44.

(60)  ОВ L 163, 21.6.2002 г., стр. 24.

(61)  ОВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 55.

(62)  ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 37.

(63)  ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1.

(64)  ОВ L 71, 10.3.2004 г., стр. 30.

(65)  ОВ L 79, 17.3.2004 г., стр. 47.

(66)  ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 54.

(67)  ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 43.

(68)  ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 73.

(69)  ОВ L 278, 27.8.2004 г., стр. 64.

(70)  ОВ L 292, 21.9.2004 г., стр. 15.

(71)  ОВ L 358, 3.12.2004 г., стр. 18.

(72)  ОВ L 151, 4.6.2005 г., стр. 31.

(73)  ОВ L 238, 15.9.2005 г., стр. 16.

(74)  ОВ L 269, 14.10.2005 г., стр. 42.

(75)  ОВ L 56, 28.2.2006 г., стр. 19.

(76)  ОВ L 95, 4.4.2006 г., стр. 6.

(77)  ОВ L 319, 7.12.2005 г., стр. 9.

(78)  ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 92.

(79)  ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 29.

(80)  ОВ L 240, 29.8.1991 г., стр. 36.

(81)  ОВ L 174, 18.6.1998 г., стр. 1.

(82)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1.

(83)  ОВ L 329, 4.11.2004 г., стр. 14.

(84)  ОВ L 337, 13.11.2004 г., стр. 59.

(85)  ОВ L 337, 13.11.2004 г., стр. 64.

(86)  ОВ L 20, 28.1.1982 г., стр. 35.

(87)  ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 27.

(88)  ОВ L 115, 1.5.1976 г., стр. 73.

(89)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 44.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

A.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Б.

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

2.

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

3.

ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯ

4.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

A.

ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

I.

ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

II.

ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

5.

РИБАРСТВО

6.

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

A.

ПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Б.

ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШЕН ВОДЕН ПЪТ

7.

ДАНЪЦИ

8.

СТАТИСТИКА

9.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗАЕТОСТ

10.

ОКОЛНА СРЕДА

A.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Б.

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

В.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РАДИАЦИЯ

Г.

ХИМИКАЛИ

11.

МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

A.

ТЕХНИЧЕСКИ АДАПТАЦИИ КЪМ РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС

Б.

ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ АДАПТАЦИИ

12.

ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

1.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

A.   ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

32005 R 1564: Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с Директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 257, 1.10.2005 г., стр. 1).

а)

Следното се вмъква в приложение II „ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА“, раздел IV.3.6 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

б)

Следното се вмъква в приложение IV „ПЕРИОДИЧНИ ИНДИКАТИВНИ ОБЯВЛЕНИЯ — КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“, допълнението, раздел IV.3.4 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

в)

Следното се вмъква в приложение V „ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — КОМУНАЛНИ УСЛУГИ“, раздел IV.3.5 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

г)

Следното се вмъква в приложение IX „Опростено обявление за поръчка на динамична система за покупка“, раздел IV.2.4 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

д)

Следното се вмъква в приложение X „КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО“, раздел IV.2.3 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

е)

Следното се вмъква в приложение XI „ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — Поръчки, които се възлагат от концесионер, който не представлява възложител“, раздел IV.2.4 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

ж)

Следното се вмъква в приложение XII „ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ“, раздел IV.4.5 преди вписването „ES“:

„BG

□“

и след вписването „PT“:

„RO

□“.

Б.   ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1.

32000 R 1474: Регламент (ЕО) № 1474/2000 на Комисията от 10 юли 2000 г. относно определяне на намалените селскостопански компоненти и допълнителните мита, прилагани от 1 юли 2000 г. за внос в Общността на някои стоки, предмет на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета съгласно Временното споразумение между Европейския съюз и Израел (ОВ L 171, 11.7.2000 г., стр. 11), изменен с:

32004 R 0886: Регламент (ЕО) № 886/2004 на Комисията от 4 март 2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 14).

а)

В приложение I заглавието се заменя със следното:

б)

В приложение I подзаглавието се заменя със следното:

в)

В приложение I и приложение II заглавието на първата таблица (ЧАСТ 1) се заменя със следното:

г)

В приложение I и приложение II препратките в таблицата към ЧАСТ 1 се заменят със следното:

„Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“.

д)

В приложение I и приложение II звездичката (*) към таблицата в ЧАСТ 1 се заменя със следното:

„Виж Част 2 — Véase parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Vezi Partea 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“.

е)

В приложение I и приложение II, звездичката (**) към таблицата в ЧАСТ 1 се заменя със следното:

„Виж Част 3 — Véase parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Vezi Partea 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3“.

ж)

В приложение I бележката под линия (1) към таблицата в ЧАСТ 1 се заменя със следното:

„За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. — Por 100 kg de boniatos, etc. o de maìz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. — 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“.

з)

В приложение I бележката под линия (2) към таблицата в ЧАСТ 1 се заменя със следното:

„Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. — Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“.

и)

В приложение I и приложение II заглавието над втората таблица (ЧАСТ 2) се заменя със следното:

й)

В приложение I препратките в таблицата към ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3 се заменят със следното:

„Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“.

к)

В приложение I и приложение II заглавието над третата таблица (ЧАСТ 3) се заменя със следното:

л)

В приложение II заглавието се заменя със следното:

м)

В приложение II подзаглавието се заменя със следното:

н)

В приложение II препратките в първата таблица на ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3 се заменят със следното:

„Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“.

о)

В приложение II, препратките във втората таблица на ЧАСТ 2 и ЧАСТ 3 се заменят със следното:

„Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.“

2.

32001 R 1488: Регламент (ЕО) № 1488/2001 на Комисията от 19 юли 2001 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета по отношение на поставянето на определени количества основни продукти от приложение I към Договора под режим на активно усъвършенстване без предварително разглеждане на икономическите условия (ОВ L 196, 20.7.2001 г., стр. 9), изменен с:

32003 R 1914: Регламент (ЕО) № 1914/2003 на Комисията от 30 октомври 2003 г. (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 27),

32004 R 0886: Регламент (ЕО) № 886/2004 на Комисията от 4 март 2004 г. (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 14).

а)

В член 9, параграф 4, първи параграф последното изречение се заменя със следното:

„Номерът се предхожда от следните букви съгласно държавата-членка, която издава документа:

„BE“ за Белгия, „BG“ за България, „CZ“ за Чешката република, „DK“ за Дания, „DE“ за Германия, „EE“ за Естония, „GR“ за Гърция, „ES“ за Испания, „FR“ за Франция, „IE“ за Ирландия, „IT“ за Италия, „CY“ за Кипър, „LV“ за Латвия, „LT“ за Литва, „LU“ за Люксембург, „HU“ за Унгария, „MT“ за Малта, „NL“ за Нидерландия, „AT“ за Австрия, „PL“ за Полша, „PT“ за Португалия, „RO“ за Румъния, „SI“ за Словения, „SK“ за Словакия, „FI“ за Финландия, „SE“ за Швеция, „UK“ за Обединеното кралство“.

б)

В член 14, параграф 1 списъкът, който започва с „Solicitud de“ и завършва с „förordning (EG) nr 1488/2001“, се заменя със следния списък:

„—

Искане от … за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН … в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

…taotlus toote, mille CN-kood on …., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu … (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Solicitare făcută de către … pentru o a doua autorizație de plasare a produsului … (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001“.

в)

В член 14, параграф 2 списъкът, който започва с „Por una cantidad“ и завършва с „kvantitet på … kg“, се заменя със следния списък:

„—

За … kg

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele …kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … Kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal….kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

pentru… kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“.

г)

В член 14, параграф 5 списъкът, който започва с „Nueva fecha“ и завършва с „sista giltighetsdag …“, се заменя със следния списък:

„—

Нова крайна дата на валидност: …

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Noul termen de expirare: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“.

д)

В член 15, параграф 2 преди вписването за Испания се вмъква следното:

„—

Права, прехвърлени обратно на титуляря на … (дата)“,

и между вписванията за Португалия и Словакия:

„—

drepturi transferate înapoi la titular la … (data).“.

3.

32005 R 1043: Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване (ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24), изменен с:

32006 R 0322: Регламент (ЕО) № 322/2006 на Комисията от 23 февруари 2006 г. (ОВ L 54, 24.2.2006 г., стр. 3),

32006 R 0544: Регламент (ЕО) № 544/2006 на Комисията от 31 март 2006 г. (ОВ L 94, 1.4.2006 г., стр. 24).

В приложение VIII преди вписването за Испания се вмъква следното:

„—

:

на български език

:

Права, прехвърлени обратно на титуляря на … (дата)“;

и, между вписванията за Португалия и Словакия:

„—

:

на румънски език

:

drepturi transferate înapoi la titular la … (data)“.

2.   СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА

СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

32001 D 0548: Решение 2001/548/ЕО на Комисията от 9 юли 2001 г. за създаване на комитет в областта на допълнителното пенсионно осигуряване (ОВ L 196, 20.7.2001 г., стр. 26), изменено с:

12003 T: Акт относно условията за присъедияване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В член 3, параграф 1 числото „55“ се заменя с „57“.

3.   ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯ

1.

32004 R 0773: Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

В член 10, параграф 3 „28“ се заменя с „30“.

2.

32004 R 0802: Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията (ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1).

а)

В член 3, параграф 2 „35“ се заменя с „37“.

б)

В приложение I, точка 1.4, седма алинея „35“ се заменя с „37“.

в)

В приложение II, точка 1.6, седми параграф „35“ се заменя с „37“.

г)

В приложение III, точка Г, шести параграф „35“ се заменя с „37“.

4.   ЗЕМЕДЕЛИЕ

A.   ВЕТЕРИНАРНО И ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

I.   ВЕТЕРИНАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.

31983 D 0218: Решение 83/218/ЕИО на Комисията от 22 април 1983 г. относно списъка с предприятия в Социалистическа република Румъния, които са одобрени за целите на вноса на прясно месо в Общността (ОВ L 121, 7.5.1983 г., стр. 23).

Решение 83/218/ЕИО се отменя.

2.

31992 D 0260: Решение 92/260/ЕИО на Комисията от 10 април 1992 г. относно ветеринарносанитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за временното допускане на регистрирани коне (ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67), изменено с:

31993 D 0344: Решение 93/344/ЕИО на Комисията от 17 май 1993 г. (ОВ L 138, 9.6.1993 г., стр. 11),

11994 N: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 D 0453: Решение 94/453/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 г. (ОВ L 187, 22.7.1994 г., стр. 11),

31994 D 0561: Решение 94/561/ЕО на Комисията от 27 юли 1994 г. (ОВ L 214, 19.8.1994 г., стр. 17),

31995 D 0322: Решение 95/322/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 9),

31995 D 0323: Решение 95/323/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 11),

31996 D 0081: Решение 96/81/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 53),

31996 D 0279: Решение 96/279/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. (ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 1),

31997 D 0010: Решение 97/10/ЕО на Комисията от 12 декември 1996 г. (ОВ L 3, 7.1.1997 г., стр. 9),

31997 D 0160: Решение 97/160/ЕО на Комисията от 14 февруари 1997 г. (ОВ L 62, 4.3.1997 г., стр. 39),

31998 D 0360: Решение 98/360/ЕО на Комисията от 15 май 1998 г. (ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 44),

31998 D 0594: Решение 98/594/ЕО на Комисията от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 286, 23.10.1998 г., стр. 53),

31999 D 0228: Решение 1999/228/ЕО на Комисията от 5 март 1999 г. (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 77),

32000 D 0209: Решение 2000/209/ЕО на Комисията от 24 февруари 2000 г. (ОВ L 64, 11.3.2000 г., стр. 22),

32001 D 0117: Решение 2001/117/ЕО на Комисията от 26 януари 2001 г. (ОВ L 43, 14.2.2001 г., стр. 38),

32001 D 0611: Решение 2001/611/ЕО на Комисията от 20 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 49),

32001 D 0619: Решение 2001/619/ЕО на Комисията от 25 юли 2001 г. (ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 55),

32001 D 0828: Решение 2001/828/ЕО на Комисията от 23 ноември 2001 г. (ОВ L 308, 27.11.2001 г., стр. 41),

32002 D 0635: Решение 2002/635/ЕО на Комисията от 31 юли 2002 г. (ОВ L 206, 3.8.2002 г., стр. 20),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0541: Решение 2003/541/ЕО на Комисията от 17 юли 2003 г. (ОВ L 185, 24.7.2003 г., стр. 41),

32004 D 0117: Решение 2004/117/ЕО на Комисията от 19 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 20),

32004 D 0241: Решение 2004/241/ЕО на Комисията от 5 март 2004 г. (ОВ L 74, 12.3.2004 г., стр. 19).

а)

В приложение I списъкът в „Група б“ се заменя със следното:

„Австрия (AU), Беларус (BY), Хърватия (HR), Бивша югославска република Македония (1) (MK), Нова Зеландия (NZ), Русия (2) (RU), Украйна (UA), Федеративна република Югославия (YU).“

б)

В част A, раздел III, буква г) от приложение II третото тире се заменя със следното:

„—

Обединени арабски емирства, Австралия, Беларус, Канада, Швейцария, Гренландия, Хонконг, Хърватия, Исландия, Япония, Република Корея, Бивша югославска република Македония, Макао, Малайзия (полуостров), Норвегия, Нова Зеландия, Русия (1), Сингапур, Тайланд, Украйна, Съединени американски щати, Федеративна република Югославия.“

в)

Заглавието в част Б от приложение II се заменя със следното:

г)

В част Б, раздел III, буква г) от приложение II третото тире се заменя със следното:

„—

Обединени арабски емирства, Австралия, Беларус, Канада, Швейцария, Гренландия, Хонконг, Хърватия, Исландия, Япония, Република Кореа, Бивша югославска република Македония, Макао, Малайзия (полуостров), Норвегия, Нова Зеландия, Русия (1), Сингапур, Тайланд, Украйна, Съединени американски щати, Федеративна република Югославия.“

д)

В част В, раздел III, буква г) от приложение II третото тире се заменя със следното:

„—

Обединени арабски емирства, Австралия, Беларус, Канада, Швейцария, Гренландия, Хонконг, Хърватия, Исландия, Япония, Република Кореа, Бивша югославска република Македония, Макао, Малайзия (полуостров), Норвегия, Нова Зеландия, Русия (1), Сингапур, Тайланд, Украйна, Съединени американски щати, Федеративна република Югославия.“

е)

В част Г, раздел III, буква г) от приложение II третото тире се заменя със следното:

„—

Обединени арабски емирства, Австралия, Беларус, Канада, Швейцария, Гренландия, Хонконг, Хърватия, Исландия, Япония, Република Кореа, Бивша югославска република Македония, Макао, Малайзия (полуостров), Норвегия, Нова Зеландия, Русия (1), Сингапур, Тайланд, Украйна, Съединени американски щати, Федеративна република Югославия.“.

ж)

В част Д, раздел III, буква г) от приложение II третото тире се заменя със следното:

„—

Обединени арабски емирства, Австралия, Беларус, Канада, Швейцария, Гренландия, Хонконг, Хърватия, Исландия, Япония, Република Кореа, Бивша югославска република Македония, Макао, Малайзия (полуостров), Норвегия, Нова Зеландия, Русия (1), Сингапур, Тайланд, Украйна, Съединени американски щати, Федеративна република Югославия.“

3.

31992 D 0452: Решение 92/452/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. за съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони, одобрени в трети страни за износа на ембриони от едър рогат добитък за Общността (ОВ L 250, 29.8.1992 г., стр. 40), изменено с:

31992 D 0523: Решение 92/523/ЕИО на Комисията от 4 ноември 1992 г. (ОВ L 328, 14.11.1992 г., стр. 42),

31993 D 0212: Решение 93/212/ЕИО на Комисията от 18 март 1993 г. (ОВ L 91, 15.4.1993 г., стр. 20),

31993 D 0433: Решение 93/433/ЕИО на Комисията от 29 юни 1993 г. (ОВ L 201, 11.8.1993 г., стр. 17),

31993 D 0574: Решение 93/574/ЕИО на Комисията от 22 октомври 1993 г. (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 23),

31993 D 0677: Решение 93/677/ЕО на Комисията от 13 декември 1993 г. (ОВ L 316, 17.12.1993 г., стр. 44),

31994 D 0221: Решение 94/221/ЕО на Комисията от 15 април 1994 г. (ОВ L 107, 28.4.1994 г., стр. 63),

31994 D 0387: Решение 94/387/ЕО на Комисията от 10 юни 1994 г. (ОВ L 176, 9.7.1994 г., стр. 27),

31994 D 0608: Решение 94/608/ЕО на Комисията от 8 септември 1994 г. (ОВ L 241, 16.9.1994 г., стр. 22),

31994 D 0678: Решение 94/678/ЕО на Комисията от 14 октомври 1994 г. (ОВ L 269, 20.10.1994 г., стр. 40),

31994 D 0737: Решение 94/737/ЕО на Комисията от 9 ноември 1994 г. (ОВ L 294, 15.11.1994 г., стр. 37),

31995 D 0093: Решение 95/93/ЕО на Комисията от 24 март 1995 г. (ОВ L 73, 1.4.1995 г., стр. 86),

31995 D 0335: Решение 95/335/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. (ОВ L 194, 17.8.1995 г., стр. 12),

31996 D 0097: Решение 96/97/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 23, 30.1.1996 г., стр. 20),

31996 D 0312: Решение 96/312/ЕО на Комисията от 22 април 1996 г. (ОВ L 118, 15.5.1996 г., стр. 26),

31996 D 0596: Решение 96/596/ЕО на Комисията от 2 октомври 1996 г. (ОВ L 262, 16.10.1996 г., стр. 15),

31996 D 0726: Решение 96/726/ЕО на Комисията от 29 ноември 1996 г. (ОВ L 329, 19.12.1996 г., стр. 49),

31997 D 0104: Решение 97/104/ЕО на Комисията от 22 януари 1997 г. (ОВ L 36, 6.2.1997 г., стр. 31),

31997 D 0249: Решение 97/249/ЕО на Комисията от 25 март 1997 г. (ОВ L 98, 15.4.1997 г., стр. 17),

31999 D 0204: Решение 1999/204/ЕО на Комисията от 25 февруари 1999 г. (ОВ L 70, 17.3.1999 г., стр. 26),

31999 D 0685: Решение 1999/685/ЕО на Комисията от 7 октомври 1999 г. (ОВ L 270, 20.10.1999 г., стр. 33),

32000 D 0051: Решение 2000/51/ЕО на Комисията от 17 декември 1999 г. (ОВ L 19, 25.1.2000 г., стр. 54),

32000 D 0344: Решение 2000/344/ЕО на Комисията от 2 май 2000 г. (ОВ L 119, 20.5.2000 г., стр. 38),

32000 D 0557: Решение 2000/557/ЕО на Комисията от 7 септември 2000 г. (ОВ L 235, 19.9.2000 г., стр. 30),

32001 D 0184: Решение 2001/184/ЕО на Комисията от 27 февруари 2001 г. (ОВ L 67, 9.3.2001 г., стр. 77),

32001 D 0638: Решение 2001/638/ЕО на Комисията от 2 август 2001 г. (ОВ L 223, 18.8.2001 г., стр. 24),

32001 D 0728: Решение 2001/728/ЕО на Комисията от 9 октомври 2001 г. (ОВ L 273, 16.10.2001 г., стр. 24),

32002 D 0046: Решение 2002/46/ЕО на Комисията от 21 януари 2002 г. (ОВ L 21, 24.1.2002 г., стр. 21),

32002 D 0252: Решение 2002/252/ЕО на Комисията от 26 март 2002 г. (ОВ L 86, 3.4.2002 г., стр. 42),

32002 D 0456: Решение 2002/456/ЕО на Комисията от 13 юни 2002 г. (ОВ L 155, 14.6.2002 г., стр. 60),

32002 D 0637: Решение 2002/637/ЕО на Комисията от 31 юли 2002 г. (ОВ L 206, 3.8.2002 г., стр. 29),

32003 D 0012: Решение 2003/12/ЕО на Комисията от 10 януари 2003 г. (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 84),

32003 D 0151: Решение 2003/151/ЕО на Комисията от 3 март 2003 г. (ОВ L 59, 4.3.2003 г., стр. 26),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0391: Решение 2003/391/ЕО на Комисията от 23 май 2003 г. (ОВ L 135, 3.6.2003 г., стр. 25),

32003 D 0688: Решение 2003/688/ЕО на Комисията от 2 октомври 2003 г. (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 19),

32003 D 0843: Решение 2003/843/ЕО на Комисията от 5 декември 2003 г. (ОВ L 321, 6.12.2003 г., стр. 58),

32004 D 0052: Решение 2004/52/ЕО на Комисията от 9 януари 2004 г. (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 67),

32004 D 0568: Решение 2004/568/ЕО на Комисията от 23 юли 2004 г. (ОВ L 252, 28.7.2004 г., стр. 5),

32005 D 0029: Решение 2005/29/ЕО на Комисията от 17 януари 2005 г. (ОВ L 15, 19.1.2005 г., стр. 34),

32005 D 0433: Решение 2005/433/ЕО на Комисията от 9 юни 2005 г. (ОВ L 151, 14.6.2005 г., стр. 19),

32005 D 0450: Решение 2005/450/ЕО на Комисията от 20 юни 2005 г. (ОВ L 158, 21.6.2005 г., стр. 24),

32005 D 0774: Решение 2005/774/ЕО на Комисията от 3 ноември 2005 г. (ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 46),

32006 D 0008: Решение 2006/8/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 г. (ОВ L 6, 11.1.2006 г., стр. 32),

32006 D 0085: Решение 2006/85/ЕО на Комисията от 10 февруари 2006 г. (ОВ L 40, 11.2.2006 г., стр. 24),

32006 D 0270: Решение 2006/270/ЕО на Комисията от 4 април 2006 г. (ОВ L 99, 7.4.2006 г., стр. 27),

32006 D 0395: Решение 2006/395/ЕО на Комисията от 1 юни 2006 г. (ОВ L 152, 7.6.2006 г., стр. 34).

а)

В приложението заглавието се заменя със следното:

б)

В приложението, точка 1 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Версия —“

и след вписването на португалски език:

„Versiune —“

в)

В приложението, точка 2 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Код по ISO —“

и след вписването на португалски език:

„Cod ISO —“

г)

В приложението, точка 3 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Трета страна —“

и, след вписването на португалски език:

„Țara terță —“

д)

В приложението, точка 4 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Номер на одобрението на екипа /“

и след вписването на португалски език:

„Număr de autorizare al echipei /“

е)

В приложението, точка 5 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Събиране на ембриони /“

и след вписването на португалски език:

„Colectare de embrioni /“

ж)

В приложението, точка 6 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Производство на ембриони /“

и след вписването на португалски език:

„Producere de embrioni /“

з)

В приложението, точка 7 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Адрес /“

и след вписването на португалски език:

„Adresa /“

и)

В приложението, точка 8 преди вписването на испански език се вмъква следното:

„Ветеринарен лекар на екипа /“

и след вписването на португалски език:

„Medici veterinari din echipă /“

й)

следните вписвания се вмъкват в колона 3:

i)

за Аржентина, преди вписването на испански език:

„АРЖЕНТИНА /“

и след вписвнето на португалски език:

„ARGENTINA /“

ii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„AUSTRALIA /“

iii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„CANADA /“

iv)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„ШВЕЙЦАРИЯ /“

след вписването на португалски език:

„ELVEȚIA /“

v)

За Израел, преди вписването на испански език:

„ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„ISRAEL /“

vi)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„NOUA ZEELANDĂ /“

4.

31993 D 0195: Решение 93/195/ЕИО на Комисията от 2 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при повторното въвеждане на регистрирани коне за надбягвания, спортни състезания и културни прояви след временен износ (ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 1), изменено с:

31993 D 0344: Решение 93/344/ЕИО на Комисията от 17 май 1993 г. (ОВ L 138, 9.6.1993 г., стр. 11),

31993 D 0509: Решение 93/509/ЕИО на Комисията от 21 септември 1993 г. (ОВ L 238, 23.9.1993 г., стр. 44),

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и поправките към Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 D 0453: Решение 94/453/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 г. (ОВ L 187, 22.7.1994 г., стр. 11),

31994 D 0561: Решение 94/561/ЕО на Комисията от 27 юли 1994 г. (ОВ L 214, 19.8.1994 г., стр. 17),

31995 D 0099: Решение 95/99/ЕО на Комисията от 27 март 1995 г. (ОВ L 76, 5.4.1995 г., стр. 16),

31995 D 0322: Решение 95/322/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 9),

31995 D 0323: Решение 95/323/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 11),

31996 D 0279: Решение 96/279/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. (ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 1),

31997 D 0160: Решение 97/160/ЕО на Комисията от 14 февруари 1997 г. (ОВ L 62, 4.3.1997 г., стр. 39),

31997 D 0684: Решение 97/684/ЕО на Комисията от 10 октомври 1997 г. (ОВ L 287, 21.10.1997 г., стр. 49),

31998 D 0360: Решение 98/360/ЕО на Комисията от 15 май 1998 г. (ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 44),

31998 D 0567: Решение 98/567/ЕО на Комисията от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 276, 13.10.1998 г., стр. 11),

31998 D 0594: Решение 98/594/ЕО на Комисията от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 286, 23.10.1998 г., стр. 53),

31999 D 0228: Решение 1999/228/ЕО на Комисията от 5 март 1999 г. (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 77),

31999 D 0558: Решение 1999/558/ЕО на Комисията от 26 юли 1999 г. (ОВ L 211, 11.8.1999 г., стр. 53),

32000 D 0209: Решение 2000/209/ЕО на Комисията от 24 февруари 2000 г. (ОВ L 64, 11.3.2000 г., стр. 22),

32000 D 0754: Решение 2000/754/ЕО на Комисията от 24 ноември 2000 г. (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 34),

32001 D 0117: Решение 2001/117/ЕО на Комисията от 26 януари 2001 г. (ОВ L 43, 14.2.2001 г., стр. 38),

32001 D 0144: Решение 2001/144/ЕО на Комисията от 12 февруари 2001 г. (ОВ L 53, 23.2.2001 г., стр. 23),

32001 D 0610: Решение 2001/610/ЕО на Комисията от 18 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 45),

32001 D 0611: Решение 2001/611/ЕО на Комисията от 20 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 49),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0211: Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1),

32005 D 0605: Решение 2005/605/ЕО на Комисията от 4 август 2005 г. (ОВ L 206, 9.8.2005 г., стр. 16),

32005 D 0771: Решение 2005/771/ЕО на Комисията от 3 ноември 2005 г. (ОВ L 291, 5.11.2005 г., стр. 38),

32005 D 0943: Решение 2005/943/ЕО на Комисията от 21 декември 2005 г. (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 94).

а)

В приложение I списъкът в „Група Б“ се заменя със следното:

„Австралия (AU), Беларус (BY), Хърватия (HR), Бивша югославска република Македония (807), Нова Зеландия (NZ), Русия (1) (RU), Украйна (UA), Федеративна република Югославия (YU)“

б)

В приложение II списъкът в „Група Б“ се заменя със следното:

„Австралия, Беларус, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Нова Зеландия, Русия (1), Украйна, Федеративна република Югославия“

5.

31993 D 0196: Решение 93/196/ЕИО на Комисията от 5 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране за внос на еднокопитни животни за клане (ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 7), изменено с:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 D 0453: Решение 94/453/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 г. (ОВ L 187, 22.7.1994 г., стр. 11),

31995 D 0322: Решение 95/322/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 9),

31996 D 0081: Решение 96/81/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 53),

31996 D 0082: Решение 96/82/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 56),

31996 D 0279: Решение 96/279/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. (ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 1),

31997 D 0036: Решение 97/36/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. (ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 57),

32001 D 0117: Решение 2001/117/ЕО на Комисията от 26 януари 2001 г. (ОВ L 43, 14.2.2001 г., стр. 38),

32001 D 0611: Решение 2001/611/ЕО на Комисията от 20 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 49),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В приложение II (III) списъкът в „Група Б“ в бележка под линия 3 се заменя със следното:

„Австралия, Беларус, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Нова Зеландия, Русия (1), Украйна, Федеративна република Югославия“

6.

31993 D 0197: Решение 93/197/ЕИО на Комисията от 5 февруари 1993 г. относно ветеринарно-санитарни условия и ветеринарно сертифициране за внос на регистрирани еднокопитни животни и еднокопитни животни за отглеждане и разплод (ОВ L 86, 6.4.1993 г., стр. 16), изменено с:

31993 D 0344: Решение 93/344/ЕИО на Комисията от 17 май 1993 г. (ОВ L 138, 9.6.1993 г., стр. 11),

31993 D 0510: Решение 93/510/ЕИО на Комисията от 21 септември 1993 г. (ОВ L 238, 23.9.1993 г., стр. 45),

31993 D 0682: Решение 93/682/ЕО на Комисията от 17 декември 1993 г. (ОВ L 317, 18.12.1993 г., стр. 82),

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 D 0453: Решение 94/453/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 г. (ОВ L 187, 22.7.1994 г., стр. 11),

31994 D 0561: Решение 94/561/ЕО на Комисията от 27 юли 1994 г. (ОВ L 214, 19.8.1994 г., стр. 17),

31995 D 0322: Решение 95/322/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 9),

31995 D 0323: Решение 95/323/ЕО на Комисията от 25 юли 1995 г. (ОВ L 190, 11.8.1995 г., стр. 11),

31995 D 0536: Решение 95/536/ЕО на Комисията от 6 декември 1995 г. (ОВ L 304, 16.12.1995 г., стр. 49),

31996 D 0081: Решение 96/81/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 53),

31996 D 0082: Решение 96/82/ЕО на Комисията от 12 януари 1996 г. (ОВ L 19, 25.1.1996 г., стр. 56),

31996 D 0279: Решение 96/279/ЕО на Комисията от 26 февруари 1996 г. (ОВ L 107, 30.4.1996 г., стр. 1),

31997 D 0010: Решение 97/10/ЕО на Комисията от 12 декември 1996 г. (ОВ L 3, 7.1.1997 г., стр. 9),

31997 D 0036: Решение 97/36/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. (ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 57),

31997 D 0160: Решение 97/160/ЕО на Комисията от 14 февруари 1997 г. (ОВ L 62, 4.3.1997 г., стр. 39),

31998 D 0360: Решение 98/360/ЕО на Комисията от 15 май 1998 г. (ОВ L 163, 6.6.1998 г., стр. 44),

31998 D 0594: Решение 98/594/ЕО на Комисията от 6 октомври 1998 г. (ОВ L 286, 23.10.1998 г., стр. 53),

31999 D 0228: Решение 1999/228/ЕО на Комисията от 5 март 1999 г. (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 77),

31999 D 0236: Решение 1999/236/ЕО на Комисията от 17 март 1999 г. (ОВ L 87, 31.3.1999 г., стр. 13),

31999 D 0252: Решение 1999/252/ЕО на Комисията от 26 март 1999 г. (ОВ L 96, 10.4.1999 г., стр. 31),

31999 D 0613: Решение 1999/613/ЕО на Комисията от 10 септември 1999 г. (ОВ L 243, 15.9.1999 г., стр. 12),

32000 D 0209: Решение 2000/209/ЕО на Комисията от 24 февруари 2000 г. (ОВ L 64, 11.3.2000 г., стр. 22),

32001 D 0117: Решение 2001/117/ЕО на Комисията от 26 януари 2001 г. (ОВ L 43, 14.2.2001 г., стр. 38),

32001 D 0611: Решение 2001/611/ЕО на Комисията от 20 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 49),

32001 D 0619: Решение 2001/619/ЕО на Комисията от 25 юли 2001 г. (ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 55),

32001 D 0754: Решение 2001/754/ЕО на Комисията от 23 октомври 2001 г. (ОВ L 282, 26.10.2001 г., стр. 81),

32001 D 0766: Решение 2001/766/ЕО на Комисията от 25 октомври 2001 г. (ОВ L 288, 1.11.2001 г., стр. 50),

32001 D 0828: Решение 2001/828/ЕО на Комисията от 23 ноември 2001 г. (ОВ L 308, 27.11.2001 г., стр. 41),

32002 D 0635: Решение 2002/635/ЕО на Комисията от 31 юли 2002 г. (ОВ L 206, 3.8.2002 г., стр. 20),

32002 D 0841: Решение 2002/841/ЕО на Комисията от 24 10.2002 г. (ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 42),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0541: Решение 2003/541/ЕО на Комисията от 17 юли 2003 г. (ОВ L 185, 24.7.2003 г., стр. 41),

32004 D 0117: Решение 2004/117/ЕО на Комисията от 19 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 20),

32004 D 0241: Решение 2004/241/ЕО на Комисията от 5 март 2004 г. (ОВ L 74, 12.3.2004 г., стр. 19).

а)

В приложение I списъкът в „Група Б“ се заменя със следното:

„Австралия (AU), Беларус (BY), Хърватия (HR), Киргизстан (1) (2) (KG), Бивша югославска република Македония (3) (MK), Нова Зеландия (NZ), Русия (1) (RU), Украйна (UA), Федеративна република Югославия (YU)“.

б)

Заглавието в част Б от приложение II се заменя със следното:

7.

31994 D 0085: Решение 94/85/ЕО на Комисията от 16 февруари 1994 г. относно изготвянето на списък с трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на прясно месо от домашни птици (ОВ L 44, 17.2.1994,стр. 31), изменено с:

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

31994 D 0298: Решение 94/298/ЕО на Комисията от 5 май 1994 г. (ОВ L 131, 26.5.1994 г., стр. 24),

31994 D 0453: Решение 94/453/ЕО на Комисията от 29 юни 1994 г. (ОВ L 187, 22.7.1994 г., стр. 11),

31995 D 0058: Решение 95/58/ЕО на Комисията от 2 март 1995 г. (ОВ L 55, 11.3.1995 г., стр. 41),

31995 D 0181: Решение 95/181/ЕО на Комисията от 17 май 1995 г. (ОВ L 119, 30.5.1995 г., стр. 34),

31996 D 0002: Решение 96/2/ЕО на Комисията от 12 декември 1995 г. (ОВ L 1, 3.1.1996 г., стр. 6),

32000 D 0609: Решение 2000/609/ЕО на Комисията от 29 септември 2000 г. (ОВ L 258, 12.10.2000 г., стр. 49),

32001 D 0299: Решение 2001/299/ЕО на Комисията от 30 март 2001 г. (ОВ L 102, 12.4.2001 г., стр. 69),

32001 D 0733: Решение 2001/733/ЕО на Комисията от 10 октомври 2001 г. (ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 17),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0573: Решение 2003/573/ЕО на Комисията от 31 юли 2003 г. (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 89),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34).

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

8.

31994 D 0984: Решение 94/984/ЕО на Комисията от 20 декември 1994 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса на прясно месо от домашни птици от някои трети страни (ОВ L 378, 31.12.1994 г., стр. 11), изменено с:

31995 D 0302: Решение 95/302/ЕО на Комисията от 13 юли 1995 г. (ОВ L 185, 4.8.1995 г., стр. 50),

31996 D 0298: Решение 96/298/ЕО на Комисията от 23 февруари 1996 г. (ОВ L 114, 8.5.1996 г., стр. 33),

31996 D 0456: Решение 96/456/ЕО на Комисията от 22 юли 1996 г. (ОВ L 188, 27.7.1996 г., стр. 52),

31999 D 0549: Решение 1999/549/ЕО на Комисията от 19 юли 1999 г. (ОВ L 209, 7.8.1999 г., стр. 36),

32000 D 0254: Решение 2000/254/ЕО на Комисията от 20 март 2000 г. (ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 33),

32000 D 0352: Решение 2000/352/ЕО на Комисията от 4 май 2000 г. (ОВ L 124, 25.5.2000 г., стр. 64),

32001 D 0598: Решение 2001/598/ЕО на Комисията от 11 юли 2001 г. (ОВ L 210, 3.8.2001 г., стр. 37),

32001 D 0659: Решение 2001/659/ЕО на Комисията от 6 август 2001 г. (ОВ L 232, 30.8.2001 г., стр. 19),

32002 D 0477: Решение 2002/477/ЕО на Комисията от 20 юни 2002 г. (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 39),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0810 Решение 2003/810/ЕО на Комисията от 17 ноември 2003 г. (ОВ L 305, 22.11.2003 г., стр. 11),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34),

32004 D 0436: Решение 2004/436/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. (ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 59).

В приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

9.

31995 D 0233: Решение 95/233/ЕО на Комисията от 22 юни 1995 г. относно съставяне на списъци на трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на живи домашни птици и яйца за люпене (ОВ L 156, 7.7.1995 г., стр. 76), изменено с:

31996 D 0619: Решение 96/619/ЕО на Комисията от 16 октомври 1996 г. (ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 18),

32001 D 0732: Решение 2001/732/ЕО на Комисията от 10 октомври 2001 г. (ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 14),

32001 D 0751: Решение 2001/751/ЕО на Комисията от 16 октомври 2001 г. (ОВ L 281, 25.10.2001 г., стр. 24),

32002 D 0183: Решение 2002/183/ЕО на Комисията от 28 февруари 2002 г. (ОВ L 61, 2.3.2002 г., стр. 56),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34).

а)

В приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

б)

В приложение II се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

10.

31996 D 0482: Решение 96/482/ЕО на Комисията от 12 юли 1996 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните условия и ветеринарното сертифициране при вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене, различни от щраусови птици и техните яйца, включително и ветеринарно-санитарните мерки, които трябва да се прилагат след такъв внос (ОВ L 196, 7.8.1996 г., стр. 13), изменено с:

31999 D 0549: Решение 1999/549/ЕО на Комисията от 19 юли 1999 г. (ОВ L 209, 7.8.1999 г., стр. 36),

32000 D 0505: Решение 2000/505/ЕО на Комисията от 25 юли 2000 г. (ОВ L 201, 9.8.2000 г., стр. 8),

32002 D 0183: Решение 2002/183/ЕО на Комисията от 28 февруари 2002 г. (ОВ L 61, 2.3.2002 г., стр. 56),

32002 D 0542: Решение 2002/542/ЕО на Комисията от 4 юли 2002 г. (ОВ L 176, 5.7.2002 г., стр. 43),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34).

В част I от приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

11.

31996 D 0730: Решение 96/730/ЕО на Комисията от 17 декември 1996 г. относно зашитни мерки по отношение на внос на някои животни и техните продукти от България поради огнище на шап и за отмяна на Решение 96/643/ЕО (ОВ L 331, 20.12.1996 г., стр. 49), изменено с:

31998 D 0373: Решение 98/373/ЕО на Комисията от 2 юни 1998 г. (ОВ L 170, 16.6.1998 г., стр. 62).

Решение 96/730/ЕО се отменя.

12.

31997 D 0004: Решение 97/4/ЕО на Комисията от 12 декември 1996 г. относно съставянето на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на прясно птиче месо (ОВ L 2, 4.1.1997 г., стр. 6), изменено с:

31997 D 0574: Решение 97/574/ЕО на Комисията от 22 юли 1997 г. (ОВ L 236, 27.8.1997 г., стр. 20),

32001 D 0400: Решение 2001/400/ЕО на Комисията от 17 май 2001 г. (ОВ L 140, 24.5.2001 г., стр. 70),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: прясно птиче месоProducto: carne fresca de aveProdukt: čerstvé drůbeží masoProdukt: fersk fjerkrækødErzeugnis: frisches GeflügelfleischToode: värske linnulihaΠροϊόν: νωπό κρέας πουλερικώνProduct: fresh poultry meatProduit: viandes fraîches de volailleProdotto: carne fresca di pollameProdukts: svaiga putnu gaļaProduktas: šviežia paukštienaTermék: friss baromfihúsProdott: Laħam frisk tat-tiġieġProduct: vers vlees van gevogelteProdukt: świeże mięso drobioweProduto: carne fresca de avesProdus: carne proaspătă de pasăreProdukt: Čerstvé hydinové mäsoProizvod: sveže meso perutnineTuote: tuore siipikarjanlihaVaruslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

SH

=

КланицаMataderoJatkySlagteriSchlachthofTapamajaΣφαγειοτεχνική εγκατάστασηSlaughterhouseAbattoirMacelloKautuveSkerdyklaVágóhídBiċċerijaSlachthuisRzeźniaMatadouroAbatorBitúnokKlavnicaTeurastamoSlakteri

CP

=

ТранжорнаSala de despieceBourárnaOpskæringsvirksomhederZerlegungsbetriebLihalõikusettevõteΕργαστήριο ΤεμαχισμούCutting plantDécoupeSala di sezionamentoGaļas sadalīšanas uzņēmumsIšpjaustymo įmonėDaraboló üzemStabiliment tal-qtiegħUitsnijderijZakład rozbioruSala de corteUnitate de tranșareRozrábkareňRazsekovalnicaLeikkaamoStyckningsanläggning

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazémFrigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus“

б)

В приложението, в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

iii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Tara: CANADA /“

iv)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

v)

За Китай, преди вписването на испански език:

„Страна: КИТАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHINA /“

vi)

За Хърватия, преди вписването на испански език:

„Страна: ХЪРВАТИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CROAȚIA /“

vii)

За Израел, преди вписването на испански език:

„Страна: ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISRAEL /“

viii)

За Тайланд, преди вписването на испански език:

„Страна: ТАЙЛАНД /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: THAILANDA /“

ix)

За Съединените американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

в)

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

13.

31997 D 0252: Решение 97/252/ЕО на Комисията от 25 март 1997 г. относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на мляко и млечни продукти за консумация от човека (ОВ L 101, 18.4.1997, стр. 46), изменено с:

31997 D 0480: Решение 97/480/ЕО на Комисията от 1 юли 1997 г. (ОВ L 207, 1.8.1997 г., стр. 1),

31997 D 0598: Решение 97/598/ЕО на Комисията от 25 юли 1997 г. (ОВ L 240, 2.9.1997 г., стр. 8),

31997 D 0617: Решение 97/617/ЕО на Комисията от 29 юли 1997 г. (ОВ L 250, 13.9.1997 г., стр. 15),

31997 D 0666: Решение 97/666/ЕО на Комисията от 17 септември 1997 г. (ОВ L 283, 15.10.1997 г., стр. 1),

31998 D 0071: Решение 98/71/ЕО на Комисията от 7 януари 1998 г. (ОВ L 11, 17.1.1998 г., стр. 39),

31998 D 0087: Решение 98/87/ЕО на Комисията от 15 януари 1998 г. (ОВ L 17, 22.1.1998 г., стр. 28),

31998 D 0088: Решение 98/88/ЕО на Комисията от 15 януари 1998 г. (ОВ L 17, 22.1.1998 г., стр. 31),

31998 D 0089: Решение 98/89/ЕО на Комисията от 16 януари 1998 г. (ОВ L 17, 22.1.1998 г., стр. 33),

31998 D 0394: Решение 98/394/ЕО на Комисията от 29 май 1998 г. (ОВ L 176, 20.6.1998 г., стр. 28),

31999 D 0052: Решение 1999/52/ЕО на Комисията от 8 януари 1999 г. (ОВ L 17, 22.1.1999 г., стр. 51),

32001 D 0177: Решение 2001/177/ЕО на Комисията от 15 февруари 2001 г. (ОВ L 68, 9.3.2001 г., стр. 1),

32002 D 0527: Решение 2002/527/ЕО на Комисията от 27 юни 2002 г. (ОВ L 170, 29.6.2002 г., стр. 86),

32003 D 0059: Решение 2003/59/ЕО на Комисията от 24 януари 2003 г. (ОВ L 23, 28.1.2003 г., стр. 28),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0807: Решение 2004/807/ЕО на Комисията от 29 ноември 2004 г. (ОВ L 354, 30.11.2004 г., стр. 32).

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯLISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSSEZNAM ZAŘÍZENÍLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEETTEVÕTETE LOETELUΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ÉTABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTIUZŅĒMUMU SARAKSTSĮMONIŲ SĄRAŠASLÉTESÍTMÉNYLISTALISTA TA' L-ISTABBILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENWYKAZ ZAKŁADÓWLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLISTA UNITĂȚILORZOZNAM PREVÁDZKARNÍSEZNAM OBRATOVLUETTELO LAITOKSISTAFÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляко и млечни продуктиProducto: leche y productos lácteosVýrobek: mléko a mléčné výrobkyProdukt: mælk og mejeriprodukterErzeugnis: Milch und MilcherzeugnisseToode: piim ja piimatooted, piimapõhised tootedΠροϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόνταProduct: milk and milk productsProduit: lait et produits laitiersProdotto: latte e prodotti lattiero-caseariProdukts: piens un piena produktiProduktas: pienas ir pieno produktaiTermék: tej és tejtermékekProdott: Ħalib u prodotti tal-ħalibProduct: melk en zuivelproductenProdukt: mleko i przetwory mleczneProduto: leite e produtos lácteosProdus: lapte și produse din lapteProdukt: mlieko a mliečne výrobkyProizvod: mleko in mlečni izdelkiTuote: maito- ja maitotuotteetVaruslag: mjölk och mjölkprodukter

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG“

б)

В приложението, в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Нидерландски Антили, преди вписването на испански език:

„Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ANTILELE OLANDEZE /“

ii)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

iii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iv)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

v)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ELVEȚIA /“

vi)

За Хърватия, преди вписването на испански език:

„Страна: ХЪРВАТИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CROAȚIA /“

vii)

За Израел, преди вписването на испански език:

„Страна: ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISRAEL /“

viii)

За Исландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ИСЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISLANDA /“

ix)

За Бивша югославска република Македония, преди вписването на испански език:

„Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI /“

x)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

xi)

За Сингапур, преди вписването на испански език:

„Страна: СИНГАПУР /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: SINGAPORE /“

xii)

За Турция, преди вписването на испански език:

„Страна: ТУРЦИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TURCIA /“

xiii)

За Съединени американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

xiv)

За Уругвай, преди вписването на испански език:

„Страна: УРУГВАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: URUGUAY /“

xv)

За Южна Африка, преди вписването на испански език:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFRICA DE SUD /“

в)

В приложението, в бележката към вписването за Бивша югославска република Македония преди вписването на испански език се вмъква следното вписване:

„Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще й се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН. –“

и след вписването на португалски език:

„Notă: Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor ce se desfățoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor Unite. –“

г)

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

14.

31997 D 0296: Решение 97/296/ЕО на Комисията от 22 апирл 1997 г. за определяне на списък с трети страни, от които вносът на рибни продукти за консумация от човека е разрешен (ОВ L 122,14.5.1997 г., стр. 21), изменено с:

31997 D 0429: Решение 97/429/ЕО на Комисията от 30 юни 1997 г. (ОВ L 184, 12.7.1997 г., стр. 53),

31997 D 0564: Решение 97/564/ЕО на Комисията от 28 юли 1997 г. (ОВ L 232, 23.8.1997 г., стр. 13),

31997 D 0758: Решение 97/758/ЕО на Комисията от 6 ноември 1997 г. (ОВ L 307, 12.11.1997 г., стр. 38),

31997 D 0877: Решение 97/877/ЕО на Комисията от 23 декември 1997 г. (ОВ L 356, 31.12.1997 г., стр. 62),

31998 D 0148: Решение 98/148/ЕО от на Комисията 13 февруари 1998 г. (ОВ L 46, 17.2.1998 г., стр. 18),

31998 D 0419: Решение 98/419/ЕО на Комисията от 30 юни 1998 г. (ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 55),

31998 D 0573: Решение 98/573/ЕО на Комисията от 12 октомври 1998 г. (ОВ L 277, 14.10.1998 г., стр. 49),

31998 D 0711: Решение 98/711/ЕО на Комисията от 24 ноември 1998 г. (ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 58),

31999 D 0136: Решение 1999/136/ЕО на Комисията от 28 януари 1999 г. (ОВ L 44, 18.2.1999 г., стр. 61),

31999 D 0244: Решение 1999/244/ЕО на Комисията от 26 март 1999 г. (ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 37),

31999 D 0277: Решение 1999/277/ЕО на Комисията от 23 април 1999 г. (ОВ L 108, 27.4.1999, стр. 57),

31999 D 0488: Решение 1999/488 (ЕО на Комисията от 5 юли 1999 г. (ОВ L 190, 23.7.1999 г., стр. 39),

31999 D 0532: Решение 1999/532/ЕО на Комисията от 14 юли 1999 г. (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 78),

31999 D 0814: Решение 1999/814/ЕО на Комисията от 16 ноември 1999 г. (ОВ L 315, 9.12.1999 г., стр. 44),

32000 D 0088: Решение 2000/88/ЕО на Комисията от 21 декември 1999 г. (ОВ L 26, 2.2.2000 г., стр. 47),

32000 D 0170: Решение 2000/170/ЕО на Комисията от 14 февруари 2000 г. (ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 68),

32000 D 0674: Решение 2000/674/ЕО на Комисията от 20 октомври 2000 г. (ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 59),

32001 D 0040: Решение 2001/40/ЕО на Комисията от 22 декември 2000 г. (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 75),

32001 D 0066: Решение 2001/66/ЕО на Комисията от 23 януари 2001 г. (ОВ L 22, 24.1.2001, стр. 39),

32001 D 0111: Решение 2001/111/ЕО на Комисията от 12 февруари 2001 г. (ОВ L 42, 13.2.2001 г., стр. 6),

32001 D 0635: Решение 2001/635/ЕО на Комисията от 16 август 2001 г. (ОВ L 221, 17.8.2001 г., стр. 56),

32002 D 0028: Решение 2002/28/ЕО на Комисията от 11 януари 2002 г. (ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 44),

32002 D 0473: Решение 2002/473/ЕО на Комисията от 20 юни 2002 г. (ОВ L 163, 21.6.2002 г., стр. 29),

32002 D 0863: Решение 2002/863/ЕО на Комисията от 29 октомври 2002 г. (ОВ L 301, 5.11.2002 г., стр. 53),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0303: Решение 2003/303/ЕО на Комисията от 25 април 2003 г. (ОВ L 110, 3.5.2003 г., стр. 12),

32003 D 0606: Решение 2003/606/ЕО на Комисията от 18 август 2003 г. (ОВ L 210, 20.8.2003 г., стр. 16),

32003 D 0764: Решение 2003/764/ЕО на Комисията от 15 октомври 2003 г. (ОВ L 273, 24.10.2003 г., стр. 43),

32004 D 0036: Решение 2004/36/ЕО на Комисията от 23 декември 2003 г. (ОВ L 8, 14.1.2004 г., стр. 8),

32004 D 0359: Решение 2004/359/ЕО на Комисията от 13 април 2004 г. (ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 45),

32005 D 0071: Решение 2005/71/ЕО на Комисията от 26 януари 2005 г. (ОВ L 28, 1.2.2005 г., стр. 45),

32005 D 0219: Решение 2005/219/ЕО на Комисията от 11 март 2005 г. (ОВ L 69, 16.3.2005 г., стр. 55),

32005 D 0501: Решение 2005/501/ЕО на Комисията от 12 юли 2005 г. (ОВ L 183, 14.7.2005 г., стр. 109),

32006 D 0200: Решение 2006/200/ЕО на Комисията от 22 февруари 2006 г. (ОВ L 71, 10.3.2006 г., стр. 50).

В приложението от списъка в „I. Страни и територии, обхванати от специално решение съгласно Директива 91/493/ЕИО на Съвета“ се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

15.

31997 D 0365: Решение 97/365/ЕО на Комисията от 26 март 1997 г. относно определяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на продукти от говеждо, свинско, овче и козе месо и месо от еднокопитни животни (ОВ L 154, 12.6.1997 г., стр. 41), изменено с:

31997 D 0569: Решение 97/569/ЕО на Комисията от 16 юли 1997 г. (ОВ L 234, 26.8.1997 г., стр. 16),

31998 D 0662: Решение 98/662/ЕО на Комисията от 16 ноември 1998 г. (ОВ L 314, 24.11.1998 г., стр. 19),

31999 D 0344: Решение 1999/344/ЕО на Комисията от 25 май 1999 г. (ОВ L 131, 27.5.1999 г., стр. 72),

32000 D 0078: Решение 2000/78/ЕО на Комисията от 17 декември 1999 г. (ОВ L 30, 4.2.2000 г., стр. 37),

32000 D 0429: Решение 2000/429/ЕО на Комисията от 6 юли 2000 г. (ОВ L 170, 11.7.2000 г., стр. 12),

32001 D 0826: Решение 2001/826/ЕО на Комисията от 23 ноември 2001 г. (ОВ L 308, 27.11.2001 г., стр. 37),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0380: Решение 2004/380/ЕО на Комисията от 26 април 2004 г. (ОВ L 144, 30.4.2004 г., стр. 5).

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: месни продуктиProducto: productos cárnicosVýrobky: masné výrobkyProdukt: kødprodukterErzeugnis: FleischerzeugnisseToode: lihatootedΠροϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέαςProduct: meat productsProduit: à base de viandesProdotto: prodotti a base di carneProdukts: gaļas produktiProduktas: mėsos produktaiTermék: húskészítményekProdott: Prodotti tal-laħamProduct: vleesproductenProdukt: przetwory mięsneProduto: produtos à base de carneProdus: produse pe bază de carneProdukt: mäsové výrobkyProizvod: mesni izdelkiTuote: lihatuotteetVaruslag: köttvaror

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.1 i rådets beslut 95/408/EG.

7

=

Продуктите от това предприятие трябва да бъдат от прясно месо, произведено съгласно Директива 64/433/ЕИО (*) в одобрени кланици от Европейския съюз или кланици, които изпълняват изискванията на член 21, буква а) от Директива 72/462/ЕИО (**).“

б)

В приложението, в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

ii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

iii)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ELVEȚIA /“

iv)

За Исландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ИСЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISLANDA /“

v)

За Мавриций, преди вписването на испански език:

„Страна: МАВРИЦИЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: MAURITIUS /“

vi)

За Мексико, преди вписването на испански език:

„Страна: МЕКСИКО /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: MEXIC /“

vii)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

viii)

За Сингапур, преди вписването на испански език:

„Страна: СИНГАПУР /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: SINGAPORE /“

ix)

За Тунис, преди вписването на испански език:

„Страна: ТУНИС /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TUNISIA /“

x)

За Съединените американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

xi)

За Южна Африка, преди вписването на испански език:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFRICA DE SUD /“

в)

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

16.

31997 D 0467: Решение 97/467/ЕО на Комисията от 7 юли 1997 г. относно съставянето на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми (ОВ L 199, 26.7.1997 г., стр. 57), изменено с:

31997 D 0869: Решение 97/869/ЕО на Комисията от 11 декември 1997 г. (ОВ L 353, 24.12.1997 г., стр. 43),

31997 D 0871: Решение 97/871/ЕО на Комисията от 16 декември 1997 г. (ОВ L 353, 24.12.1997 г., стр. 47),

31998 D 0103: Решение 98/103/ЕО на Комисията от 26 януари 1998 г. (ОВ L 25, 31.1.1998 г., стр. 96),

31998 D 0219: Решение 98/219/ЕО на Комисията от 4 март 1998 г. (ОВ L 82, 19.3.1998 г., стр. 44),

31998 D 0556: Решение 98/556/ЕО на Комисията от 30 септември 1998 г. (ОВ L 266, 1.10.1998 г., стр. 86),

31999 D 0697: Решение 1999/697/ЕО на Комисията от 13 октомври 1999 г. (ОВ L 275, 26.10.1999 г., стр. 33),

31999 D 0757: Решение 1999/757/ЕО на Комисията от 5 ноември 1999 г. (ОВ L 300, 23.11.1999 г., стр. 25),

32000 D 0212: Решение 2000/212/ЕО на Комисията от 3 март 2000 г. (ОВ L 65, 14.3.2000 г., стр. 33),

32000 D 0329: Решение 2000/329/ЕО на Комисията от 18 април 2000 г. (ОВ L 114, 13.5.2000 г., стр. 35),

32000 D 0496: Решение 2000/496/ЕО на Комисията от 18 юли 2000 г. (ОВ L 200, 8.8.2000 г., стр. 39),

32000 D 0691: Решение 2000/691/ЕО на Комисията от 25 октомври 2000 г. (ОВ L 286, 11.11.2000 г., стр. 37),

32001 D 0396: Решение 2001/396/ЕО на Комисията от 4 май 2001 г. (ОВ L 139, 23.5.2001 г., стр. 16),

32002 D 0614: Решение 2002/614/ЕО на Комисията от 22 юли 2002 г. (ОВ L 196, 25.7.2002 г., стр. 58),

32002 D 0797: Решение 2002/797/ЕО на Комисията от 14 октомври 2002 г. (ОВ L 277, 15.10.2002 г., стр. 23),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — ПрисъединяваненаЧешкатарепублика, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0144: Решение 2004/144/ЕО на Комисията от 12 февруари 2004 г. (ОВ L 47, 18.2.2004 г., стр. 33),

32004 D 0591: Решение 2004/591/ЕО на Комисията от 2 август 2004 г. (ОВ L 263, 10.8.2004 г., стр. 21),

32005 D 0302: Решение 2005/302/ЕО на Комисията от 31 март 2005 г. (ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 62),

32006 D 0065: Решение 2006/65/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 г. (ОВ L 32, 4.2.2006 г., стр. 93).

а)

В приложение I заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във фермиProducto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*)Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*)Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*)Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*)Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*)Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*)Product: Rabbit meat and farmed game meat (*)Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (*)Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*)Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*)Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*)Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*)Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*)Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*)Produkt: Mięso królicze i dziczyzna hodowlana (*)Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*)Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermăProdukt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*)Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*)Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*)Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*)

Прясно месоCarne frescaČerstvé masoFersk kødFrisches FleischVärske lihaΝωπό κρέαςFresh MeatViande fraîcheCarni frescheSvaiga gaļaŠviežia mėsaFriss húsLaħam friskVers vleesŚwieże mięsoCarne frescaCarne proaspătăČerstvé mäsoSveže mesoTuore lihaFärskt kött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

SH

=

КланицаMataderoJatkySlagteriSchlachthofTapamajaΣφαγειοτεχνική εγκατάστασηSlaughterhouseAbattoirMacelloKautuveSkerdyklaVágóhídBiċċerijaSlachthuisRzeźniaMatadouroAbatorBitúnokKlavnicaTeurastamoSlakteri

CP

=

ТранжорнаSala de despieceBourárnaOpskæringsvirksomhederZerlegungsbetriebLihalõikusettevõteΕργαστήριο ΤεμαχισμούCutting plantDécoupeSala di sezionamentoGaļas sadalīšanas uzņēmumsIšpjaustymo įmonėDaraboló üzemStabbiliment tal-qtiegħUitsnijderijZakład rozbioruSala de corteUnitate de tranșareRozrábkareňRazsekovalnicaLeikkaamoStyckningsanläggning

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazém frigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

ЗаекConejoKrálíkKaninKaninchenKüülikΚουνέλι, κουνέλιαRabbitLapinConiglioTrusisTriušisNyúlFenekKonijnKrólikCoelhoIepureKrálikKunciKanitKanin

b

=

ДвукопитниBiunguladosSudokopytníciKlovbærende dyrPaarhuferSõralisedΔίχηλαBi-ungulatesBiongulésBiungulatiPārnadžiPorakanopiaiPárosujjú patásokAnnimali tal-frattTweehoevigenParzystokopytneBiunguladosBiongulatePárnokopytníkyParkljarjiSorkkaeläimetKlövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във фермиAves de caza silvestresPernatá zvěř z farmového chovuOpdrættet fjervildtZuchtfederwildFarmis peetavad metslinnudΕκτρεφόμενα πτερωτά θηράματαFarmed game birdsGibier d'élevage à plumesSelvaggina da penna di allevamentoSaimniecībās audzēti medījamie putniŪkiuose auginami laukiniai paukščiaiTenyésztett szárnyasvadTajr tal-kaċċa imrobbiGekweekt vederwildDzikie ptactwo hodowlaneAves de caça de criaçãoPăsări vânat de fermăPernatá zver z farmových chovovGojena pernata divjadTarhatut riistalinnutVildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайнициOtros mamíferosJiní suchozemští savciAndre landlevende dyrAndere LandsäugetiereTeised maismaa imetajadΆλλα χερσαία θηλαστικάOther land mammalsAutres mammifères terrestresAltri mammiferi terrestriCiti sauszemes zīdītājiKiti sausumos žinduoliaiEgyéb szárazföldi emlősökMammiferi oħra ta' l-artAndere landzoogdierenInne ssaki lądoweOutros mamíferos terrestresAlte mamifere terestreOstatné suchozemské cicavceDrugi kopenski sesalciMuut maalla elävät nisäkkäätAndra landdäggdjur

e

=

ЩраусиEstrucioniformesPtáci nadřádu běžciStrudseZuchtflachbrustvögelSilerinnalisedΣτρουθιονίδεςRatitesRatitesRatitiStrausu dzimtaStrutiniaiFutómadarakTajr li ma jtirxLoopvogelsBezgrzebienioweRatitesRatiteBežceRatitiSileälastaiset linnutRatiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите.Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados.Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení.Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger.Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe.Ettevõtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist.Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών.Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted.Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats.Gli stabbilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati.Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti.Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai.A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra.L-ISTABBILIMENTI ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati.Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd.Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw.Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados.Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele.Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty.Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval.Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen.Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits.“

б)

В приложение I, в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iii)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

iv)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

v)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

vi)

За Китай, преди вписването на испански език:

„Страна: КИТАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHINA /“

vii)

За Гренландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ГРЕНЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: GROENLANDA /“

viii)

За Хърватия, преди вписването на испански език:

„Страна: ХЪРВАТИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CROAȚIA /“

ix)

За Исландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ИСЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISLANDA /“

x)

За Нова Каледония, преди вписването на испански език:

„Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Teritoriu: NOUA CALEDONIE /“

xi)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

xii)

За Русия, преди вписването на испански език:

„Страна: РУСИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: RUSIA /“

xiii)

За Съединени американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

в)

В приложение I вписването за България се заличава.

г)

В приложение II заглавието се заменя със следното:

д)

В приложение II в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

ii)

За Ботсуана, преди вписването на испански език:

„Страна: БОТСУАНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BOTSWANA /“

iii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

iv)

За Израел, преди вписването на испански език:

„Страна: ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISRAEL /“

v)

За Намибия, преди вписването на испански език:

„Страна: НАМИБИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NAMIBIA /“

vi)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

vii)

За Съединените американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

viii)

За Южна Африка, преди вписването на испански език:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFRICA DE SUD /“

ix)

За Зимбабве, преди вписването на испански език:

„Страна: ЗИМБАБВЕ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ZIMBABWE /“

17.

31997 D 0468: Решение 97/468/ЕО на Комисията от 7 юли 1997 г. относно изготвяне на временен списък с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месо от дивеч (ОВ L 199, 26.7.1997 г., стр. 62), изменено с:

31998 D 0369: Решение 98/369/ЕО на Комисията от 19 май 1998 г. (ОВ L 165, 10.6.1998 г., стр. 30),

31999 D 0343: Решение 1999/343/ЕО на Комисията от 25 май 1999 г. (ОВ L 131, 27.5.1999 г., стр. 70),

32000 D 0076: Решение 2000/76/ЕО на Комисията от 17 декември 1999 г. (ОВ L 30, 4.2.2000 г., стр. 33),

32002 D 0672: Решение 2002/672/ЕО на Комисията от 21 август 2002 г. (ОВ L 228, 24.8.2002 г., стр. 26),

32003 D 0073: Решение 2003/73/ЕО на Комисията от 30 януари 2003 г. (ОВ L 27, 1.2.2003 г., стр. 31),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: месо от дивечProducto: Carne de caza salvajeProdukt: Maso volně žijící zvěřeProdukt: Kød af vildtlevende vildtErzeugnis: WildfleischToode: ulukilihaΠροϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτωνProduct: Wild game meatProduit: Viande de gibier sauvageProdotto: Carni di selvagginaProdukts: medījamo dzīvnieku gaļaProduktas: ŽvėrienaTermék: vadhúsProdott: Laħam tal-kaċċa salvaġġProduct: Vlees van vrij wildProdukt: mięso zwierząt łownychProduto: Carne de caça selvagemProdus: carne de vânat sălbaticProdukt: zverina z divo žijúcej zveriProizvod: Meso divjadiTuote: Luonnonvaraisen riistan lihaVaruslag: Viltkött

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивечSala de tratamiento de la cazaZařízení na zpracování masa volně žijící zvěřeVildtbehandlingsvirksomhedWildbearbeitungsbetriebUlukiliha käitlemisettevõteΚέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτωνWild game processing houseAtelier de traitement du gibier sauvageCentro di lavorazione della selvagginaMedījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmumsŽvėrienos perdirbimo įmonėVadhúsfeldolgozó üzemStabbiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġaWildverwerkingseenheidZakład przetwórstwa dziczyznyEstabelecimento de tratamento de caça selvagemUnitate de procesare a cărnii de vânatPrevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveriObrat za obdelavo mesa divjadiLuonnonvaraisen riistan käsittelytilaViltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен складAlmacén frigoríficoChladírna (mrazírna)FrysehusKühlhausKülmladuΨυκτική εγκατάστασηCold storeEntreposageDeposito frigoriferoSaldētavaŠaltieji sandėliaiHűtőházKamra tal-friżaKoelhuisChłodnia składowaArmazém frigoríficoDepozit frigorificChladiareň (mraziareň)HladilnicaKylmävarastoKyl- och fryshus

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

a

=

Едър дивечCaza mayorVolně žijící velká zvěřVildtlevende storvildtGroßwildSuured ulukidΜεγάλα άγρια θηράματαLarge wild gameGros gibier sauvageSelvaggina grossaLielie medījamie dzīvniekiStambūs žvėrysNagyvadLaħam ta' annimali salvaġġi kbarGrof vrij wildGruba zwierzyna łownaCaça maior selvagemVânat sălbatic mareVeľká divo žijúca zverVelika divjadLuonnonvarainen suurriistaStorvilt

b

=

ЗайцевидниLepóridosZajícovitíLeporidaeLeporidenLeporidae sugukonda kuuluvad loomadΛαγόμορφαLeporidaeLéporidésLeporidiZaķu dzimtaKiškiniaiNyúlfélékFniek salvaġġiHaasachtigen (leporidae)ZającowateLeporídeosLeporideZajacovitéLeporidiLeporidae-suvun eläimetHardjur

c

=

Пернат дивечAves de caza silvestresVolně žijící pernatá zvěřVildtlevende FjervildtFederwildMetslinnudΆγρια πτερωτά θηράματαWild game birdsOiseaux sauvages de chasseSelvaggina da penna selvaticaMedījamie putniLaukiniai paukščiaiSzárnyasvadTajr salvaġġVrij vederwildPtactwo łowneAves de caça selvagemPăsări de vânat sălbaticeDivo žijúca pernatá zverPernata divjadLuonnonvaraiset riistalinnutVildfågel

T

=

Изследване за трихинелаPrueba para la detección de triquinasVyšetření na trichinelyUndersøgelse for trikinerUntersuchung auf TrichinenTrihhinellade kontrollΕξέταση παρουσίας τριχινώνExamination for trichinaeExamen pour le dépistage des trichinesEsame per l'individuazione di trichineTrihinelozes izmeklējumiTrichineliozės tyrimasTrichinellavizsgálatL-eżami tat-trichanaeOnderzoek op de aanwezigheid van trichinenBadanie na włośnieExame para a detecção de triquinasExaminare pentru trichinăVyšetrenie na trichinelyPregled na trihineTrikiinien tutkiminenTrikinkontroll“

б)

В приложението в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и, след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

iv)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

v)

За Гренландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ГРЕНЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: GROENLANDA /“

vi)

За Намибия, преди вписването на испански език:

„Страна: НАМИБИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NAMIBIA /“

vii)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

viii)

За Съединените американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

ix)

За Уругвай, преди вписването на испански език:

„Страна: УРУГВАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: URUGUAY /“

x)

За Южна Африка, преди вписването на испански език:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFRICA DE SUD /“

в)

в приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

18.

31997 D 0569: Решение 97/569/ЕО на Комисията от 16 юли 1997 г. относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на месни продукти (ОВ L 234, 26.8.1997 г., стр. 16), изменено с:

31998 D 0009: Решение 98/9/ЕО на Комисията от 16 декември 1997 г. (ОВ L 3, 7.1.1998 г., стр. 12),

31998 D 0163: Решение 98/163/ЕО на Комисията от 10 февруари 1998 г. (ОВ L 53, 24.2.1998 г., стр. 23),

31998 D 0220: Решение 98/220/ЕО на Комисията от 4 март 1998 г. (ОВ L 82, 19.3.1998 г., стр. 47),

31998 D 0346: Решение 98/346/ЕО на Комисията от 19 май 1998 г. (ОВ L 154, 28.5.1998 г., стр. 35),

31999 D 0336: Решение 1999/336/ЕО на Комисията от 20 май 1999 г. (ОВ L 127, 21.5.1999 г., стр. 30),

32000 D 0253(01): Решение 2000/253/ЕО на Комисията от 20 март 2000 г. (ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 32),

32000 D 0555: Решение 2000/555/ЕО на Комисията от 6 септември 2000 г. (ОВ L 235, 19.9.2000 г., стр. 25),

32002 D 0074: Решение 2002/74/ЕО на Комисията от 30 януари 2002 г. (ОВ L 33, 2.2.2002 г., стр. 29),

32002 D 0671: Решение 2002/671/ЕО на Комисията от 20 август 2002 г. (ОВ L 228, 24.8.2002 г., стр. 25),

32003 D 0204: Решение 2003/204/ЕО на Комисията от 21 март 2003 г. (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 14),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32005 D 0787: Решение 2005/787/ЕО на Комисията от 11 ноември 2005 г. (ОВ L 296, 12.11.2005 г., стр. 39).

а)

В приложение I заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: месни продуктиProducto: productos cárnicosVýrobky: masné výrobkyProdukt: kødprodukterErzeugnis: FleischerzeugnisseToode: lihatootedΠροϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέαςProduct: meat productsProduit: à base de viandesProdotto: prodotti a base di carneProdukts: gaļas produktiProduktas: mėsos produktaiTermék: húskészítményekProdott: Prodotti tal-laħamProduct: vleesproductenProdukt: produkty mięsneProduto: produtos à base de carneProdus: produse din carneProdukt: mäsové výrobkyProizvod: mesni izdelkiTuote: lihatuotteetVaruslag: köttvaror

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

PMP

=

poultry meat products

RMP

=

rabbit meat products

FMP

=

farmed game meat products

WMP

=

wild game meat products

6

=

*

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

*

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

*

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

*

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

*

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

*

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikkel 2 punkti 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

*

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

*

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

*

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

*

Paese e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

*

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

*

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

*

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

*

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

*

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

*

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

*

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

*

Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

*

Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

*

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe 95/408/ES.

*

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

*

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG“

б)

в приложение I в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iii)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

iv)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

v)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ELVEȚIA /“

vi)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

vii)

За Хонконг, преди вписването на испански език:

„Страна: ХОНГ КОНГ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: HONG KONG /“

viii)

За Хърватия, преди вписването на испански език:

„Страна: ХЪРВАТИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CROAȚIA /“

ix)

За Израел, преди вписването на испански език:

„Страна: ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISRAEL /“

x)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

xi)

За Тайланд, преди вписването на испански език:

„Страна: ТАЙЛАНД /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: THAILANDA /“

xii)

За Сингапур, преди вписването на испански език:

„Страна: СИНГАПУР /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: SINGAPORE /“

xiii)

За Южна Африка, преди вписването на испански език:

„Страна: ЮЖНА АФРИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFRICA DE SUD /“

в)

В приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

19.

31998 D 0179: Решение 98/179/ЕО на Комисията от 23 февруари 1998 г. за определяне на подробни правила за вземане на официални проби за мониторинга на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти (ОВ L 65, 5.3.1998 г., стр. 31), изменено с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

В точка 1.2 от приложението, към втория параграф се добавя следното изречение:

„За България и Румъния акредитацията трябва да бъде получена от датата на присъединяване.“

20.

31998 D 0536: Решение 98/536/ЕО на Комисията от 3 септември 1998 г. относно установяване на списък с национални референтни лаборатории за откриване на остатъци (ОВ L 251, 11.9.1998 г., стр. 39), изменено с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — ПрисъединяваненаЧешкатарепублика, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32006 D 0130: Решение 2006/130/ЕО на Комисията от 10 февруари 2006 г. (ОВ L 52, 23.2.2006 г., стр. 25).

В приложението се вмъкват следните вписвания между вписванията за Белгия и Чешката република:

„Bulgaria

1.

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

2.

ул. „Искърско шосе“ 5

3.

1528 София

4.

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology

5.

5 Iskarsko shousse Str.

6.

1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f“

и между вписванията за Португалия и Словения:

„Romania

7.

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

8.

Stradă Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2,

9.

codul 021202, București

All groups“

21.

31999 D 0120: Решение 1999/120/ЕО на Комисията от 27 януари 1999 г. за съставяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на животински черва (ОВ L 36, 10.2.1999 г., стр. 21), изменено с:

31999 D 0263: Решение 1999/263/ЕО на Комисията от 19 април 1999 г. (ОВ L 103, 20.4.1999 г., стр. 33),

32000 D 0080: Решение 2000/80/ЕО на Комисията от 20 декември 1999 г. (ОВ L 30, 4.2.2000 г., стр. 41),

32002 D 0483: Решение 2002/483/ЕО на Комисията от 24 юни 2002 г. (ОВ L 166, 25.6.2002 г., стр. 25),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32005 D 0506: Решение 2005/506/ЕО на Комисията от 14 юли 2005 г. (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 68).

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животниProducto: Estómagos, vejigas y tripas de animalesProdukt: Žaludky, měchýře a střeva zvířatProdukt: Maver, dyreblærer og dyretarmeErzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von TierenToode: loomade maod, kusepõied ja sooledΠροϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώωνProduct: Stomachs, bladders and intestines of animalsProduit: Estomacs, vessies et boyaux d'animauxProdotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animaleProdukts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūšļi un zarnasProduktas: skrandis, šlapimo pūslė ir gyvulių žarnosTermék: állati gyomor, hólyag és bélProdott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimaliProduct: Magen, blazen en darmen van dierenProdukt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierzątProduto: Estômagos, bexigas e tripas de animaisProdus: stomace, vezici urinare și intestine de animaleProdukt: Žalúdky, mechúre a črevá zvieratProizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živaliTuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suoliaVaruslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar“

б)

В приложението в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Афганистан, преди вписването на испански език:

„Страна: АФГАНИСТАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AFGANISTAN /“

ii)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

iii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iv)

За Бангладеш, преди вписването на испански език:

„Страна: БАНГЛАДЕШ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BANGLADESH /“

v)

За Бахрейн, преди вписването на испански език:

„Страна: БАХРЕЙН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BAHRAIN /“

vi)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

vii)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CANADA /“

viii)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ELVEȚIA /“

ix)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

x)

За Китай, преди вписването на испански език:

„Страна: КИТАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHINA /“

xi)

За Коста Рика, преди вписването на испански език:

„Страна: КОСТА РИКА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: COSTA RICA /“

xii)

За Египет, преди вписването на испански език:

„Страна: ЕГИПЕТ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: EGIPT /“

xiii)

За Хондурас, преди вписването на испански език:

„Страна: ХОНДУРАС /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: HONDURAS /“

xiv)

За Хърватия, преди вписването на испански език:

„Страна: ХЪРВАТИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CROAȚIA /“

xv)

За Индия, преди вписването на испански език:

„Страна: ИНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: INDIA /“

xvi)

За Иран, преди вписването на испански език:

„Страна: ИРАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: IRAN /“

xvii)

За Япония, преди вписването на испански език:

„Страна: ЯПОНИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: JAPONIA /“

xviii)

За Кувейт, преди вписването на испански език:

„Страна: КУВЕЙТ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: KUWEIT /“

xix)

За Ливан, преди вписването на испански език:

„Страна: ЛИВАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: LIBAN /“

xx)

За Мароко, преди вписването на испански език:

„Страна: МАРОКО /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: MAROC /“

xxi)

За Монголия, преди вписването на испански език:

„Страна: МОНГОЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: MONGOLIA /“

xxii)

За Мексико, преди вписването на испански език:

„Страна: МЕКСИКО /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: MEXIC /“

xxiii)

За Никарагуа, преди вписването на испански език:

„Страна: НИКАРАГУА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NICARAGUA /“

xxiv)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

xxv)

За Панама, преди вписването на испански език:

„Страна: ПАНАМА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: PANAMA /“

xxvi)

За Перу, преди вписването на испански език:

„Страна: ПЕРУ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: PERU /“

xxvii)

За Пакистан, преди вписването на испански език:

„Страна: ПАКИСТАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: PAKISTAN /“

xxviii)

За Парагвай, преди вписването на испански език:

„Страна: ПАРАГВАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: PARAGUAY /“

xxix)

За Сирия, преди вписването на испански език:

„Страна: СИРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: SIRIA /“

xxx)

За Тунис, преди вписването на испански език:

„Страна: ТУНИС /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TUNISIA /“

xxxi)

За Туркменистан, преди вписването на испански език:

„Страна: ТУРКМЕНИСТАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TURKMENISTAN /“

xxxii)

За Турция, преди вписването на испански език:

„Страна: ТУРЦИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TURCIA /“

xxxiii)

За Украйна, преди вписването на испански език:

„Страна: УКРАЙНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: UCRAINA /“

xxxiv)

За Съединени американски щати, преди вписването на испански език:

„Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII /“

xxxv)

За Уругвай, преди вписването на испански език:

„Страна: УРУГВАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: URUGUAY /“

xxxvi)

За Узбекистан, преди вписването на испански език:

„Страна: УЗБЕКИСТАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: UZBEKISTAN /“

xxxvii)

За Федеративна република Югославия, преди вписването на испански език:

„Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: REPUBLICA FEDERALĂ IUGOSLAVIA /“.

в)

в приложението вписването за Румъния се заличава.

22.

31999 D 0710: Решение 1999/710/ЕО на Комисията от 15 октомври 1999 г. относно съставяне на временни списъци на предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на мляно месо и месни заготовки (ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 82), изменено с:

32000 D 0079: Решение 2000/79/ЕО на Комисията от 20 декември 1999 г. (ОВ L 30, 4.2.2000 г., стр. 39),

32000 D 0252: Решение 2000/252/ЕО на Комисията от 17 март 2000 г. (ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 28),

32000 D 0430: Решение 2000/430/ЕО на Комисията от 6 юли 2000 г. (ОВ L 170, 11.7.2000 г., стр. 14),

32001 D 0336: Решение 2001/336/ЕО на Комисията от 18 април 2001 г. (ОВ L 120, 28.4.2001 г., стр. 39),

32002 D 0920: Решение 2002/920/ЕО на Комисията от 25 ноември 2002 г. (ОВ L 321, 26.11.2002 г., стр. 49),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32004 D 0381: Решение 2004/381/ЕО на Комисията от 26 април 2004 г. (ОВ L 199, 7.6.2004 г., стр. 8),

32005 D 0156: Решение 2005/156/ЕО на Комисията от 18 февруари 2005 г. (ОВ L 51, 24.2.2005 г., стр. 26).

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

A.   СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯLISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOSSEZNAM ZAŘÍZENÍLISTE OVER VIRKSOMHEDERVERZEICHNIS DER BETRIEBEETTEVÕTETE LOETELUΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝLIST OF ESTABLISHMENTSLISTE DES ÉTABLISSEMENTSELENCO DEGLI STABILIMENTIUZŅĒMUMU SARAKSTSĮMONIŲ SĄRAŠASLÉTESÍTMÉNYLISTALISTA TA' L-ISTABBILIMENTILIJST VAN BEDRIJVENWYKAZ ZAKŁADÓWLISTA DOS ESTABELECIMENTOSLISTA UNITĂȚILORZOZNAM PREVÁDZKARNÍSEZNAM OBRATOVLUETTELO LAITOKSISTAFÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляно месо и месни заготовкиProducto: carne picada y preparados de carneVýrobek: mleté maso a masné polotovaryProdukt: hakket kød og tilberedt kødErzeugnis: Hackfleisch/Faschiertes und FleischzubereitungenToode: hakkliha ja tükilihast tootedΠροϊόν: κιμάδες και παρασκευάσματα κρέατοςProduct: minced meat and meat preparationsProduit: viandes hachées et préparations de viandeProdotto: carni macinate e preparazioni di carneProdukts: malta gaļa un gaļas izstrādājumiProduktas: Smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiaiTermék: darált hús és húskészítményekProdott: ikkappuljat u prodotti tal-laħam ippreparatiProduct: gehakt vlees en vleesbereidingenProdukt: Mięso mielone i preparaty mięsneProduto: carnes picadas e preparados de carnesProdus: carne tocată și preparate din carneProdukt: mleté mäso a mäsové prípravkyProizvod: mleto meso in mesni pripravkiTuote: jauhettu liha ja lihavalmisteetVaruslag: malet kött och köttberedningar

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion

5

=

ДейностActividadČinnostAktivitetTätigkeitTegevusvaldkondΕίδος εγκατάστασηςActivityActivitéAttivitàDarbībaVeiklaTevékenységAttivita'ActiviteitRodzaj działalnościActividadeActivitateČinnosťDejavnostToimintamuotoVerksamhet

MM

=

Мляно месоCarne picadaMleté masoHakket kødHackfleisch/FaschiertesHakklihaΚιμάδεςMinced meatViandes hachéesCarni macinateMalta gaļaSmulkinta mėsaDarált húsIkkappuljatGehakt vleesMięso mieloneCarnes picadasCarne tocatăMleté mäsoMleto mesoJauhettu lihaMalet kött

MP

=

Месни заготовкиPreparados de carneMasné polotovaryTilberedt kødFleischzubereitungenTükilihast tootedΠαρασκευάσματα κρέατοςMeat preparationsPréparations de viandePreparazioni di carniGaļas izstrādājumiMėsos pusgaminiaiElőkészített húsokPreparazzjonijiet tal-laħamVleesbereidingenPreparaty mięsnePreparados de carnesPreparate din carneMäsové prípravkyMesni pripravkiRaakalihavalmisteetKöttberedningar

6

=

Специални забележкиMenciones especialesZvláštní poznámkySærlige bemærkningerBesondere BemerkungenErimärkusedΕιδικές παρατηρήσειςSpecial remarksMentions spécialesNote particolariĪpašas atzīmesSpecialios pastabosKülönleges megjegyzésekRimarki speċjaliBijzondere opmerkingenUwagi szczególneMenções especiaisMențiuni specialeOsobitné poznámkyPosebne opombeErikoismainintojaAnmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nõukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lõike 1 kõikidele nõuetele vastavad riigid ja ettevõtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabbilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania art. 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.“

б)

В приложението в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Австралия, преди вписването на испански език:

„Страна: АВСТРАЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: AUSTRALIA /“

iii)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

iv)

За Чили, преди вписването на испански език:

„Страна: ЧИЛИ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHILE /“

v)

За Израел, преди вписването на испански език:

„Страна: ИЗРАЕЛ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISRAEL /“

vi)

За Исландия, преди вписването на испански език:

„Страна: ИСЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ISLANDA /“

vii)

За Нова Зеландия, преди вписването на испански език:

„Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: NOUA ZEELANDĂ /“

viii)

За Тайланд, преди вписването на испански език:

„Страна: ТАЙЛАНД /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: THAILANDA /“.

в)

В приложението вписването за Румъния се заличава.

23.

32000 D 0050: Решение 2000/50/ЕО на Комисията от 17 декември 1999 г. относно минималните изисквания за инспекция на стопанствата, в които се отглеждат животни за селскостопански цели (ОВ L 19, 25.1.2000 г., стр. 51), изменено с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

Следното изречение се добавя към член 2:

„За България и Румъния докладът ще трябва да бъде представен за първи път до 30 април 2008 г.“

24.

32000 D 0284: Решение 2000/284/ЕО на Комисията от 31 март 2000 г. за определяне на списъка на одобрени центрове за събиране на сперма за внос на сперма от еднокопитни от трети страни и за изменение на Решения 96/539/ЕО и 96/540/ЕО (ОВ L 94, 14.4.2000 г., стр. 35), изменено с:

32000 D 0444: Решение 2000/444/ЕО на Комисията от 5 юли 2000 г. (ОВ L 179, 18.7.2000 г., стр. 15),

32000 D 0790: Решение 2000/790/ЕО на Комисията от 30 ноември 2000 г. (ОВ L 314, 14.12.2000 г., стр. 32),

32001 D 0169: Решение 2001/169/ЕО на Комисията от 16 февруари 2001 г. (ОВ L 60, 1.3.2001 г., стр. 62),

32001 D 0392: Решение 2001/392/ЕО на Комисията от 4 май 2001 г. (ОВ L 138, 22.5.2001 г., стр. 22),

32001 D 0612: Решение 2001/612/ЕО на Комисията от 20 юли 2001 г. (ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 51),

32001 D 0734: Решение 2001/734/ЕО на Комисията от 11 октомври 2001 г. (ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 19),

32002 D 0073: Решение 2002/73/ЕО на Комисията от 30 януари 2002 г. (ОВ L 33, 2.2.2002 г., стр. 18),

32002 D 0297: Решение 2002/297/ЕО на Комисията от 10 април 2002 г. (ОВ L 101, 17.4.2002 г., стр. 46),

32002 D 0339: Решение 2002/339/ЕО на Комисията от 2 май 2002 г. (ОВ L 116, 3.5.2002 г., стр. 63),

32002 D 0416: Решение 2002/416/ЕО на Комисията от 6 юни 2002 г. (ОВ L 150, 8.6.2002 г., стр. 56),

32002 D 0776: Решение 2002/776/ЕО на Комисията от 3 октомври 2002 г. (ОВ L 267, 4.10.2002 г., стр. 30),

32003 D 0101: Решение 2003/101/ЕО на Комисията от 13 февруари 2003 г. (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 46),

32003 D 0243: Решение 2003/243/ЕО на Комисията от 3 март 2003 г. (ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 26),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0574: Решение 2003/574/ЕО на Комисията от 30 юли 2003 г. (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 27),

32004 D 0070: Решение 2004/70/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. (ОВ L 15, 22.1.2004 г., стр. 34).

а)

В приложението заглавието и препратката се заменят със следното:

1.

ВерсияVersiónVerzeUdgaveFassung vomVersioonΈκδοσηVersionVersionVersioneVersijaVersijaVáltozatVerżjoniVersieWersjaVersãoVersiuneVerziaVerzijaTilanneVersion

2.

Код по ISOCódigo ISOKód ISOISO-kodeISO-CodeISO-koodΚωδικός ISOISO-codeCode ISOCodice ISOISO standartsISO kodasISO-kódKodiċi ISOISO-codeKod ISOCódigo ISOCod ISOKód ISOISO-kodaISO-koodiISO-kod

3.

Трета странаTercer paísTřetí zeměTredjelandDrittlandKolmas riikΤρίτη χώραThird countryPays tiersPaese terzoTrešā valstsTrečioji šalisHarmadik országPajjiż terzDerde landKraj trzeciPaís terceiroȚara terțăTretia krajinaTretja državaKolmas maaTredje land

4.

Наименование на одобрения център/ Nombre del centro autorizado / Název schválené stanice / Den godkendte stations navn / Name der zugelassenen Besamungsstation / Tunnustatud seemendusjaama nimi / Όνομα του εγκεκριμένου κέντρουName of approved centreNom du centre agréé / Nome del centro riconosciuto / Atzīta centra nosaukums / Patvirtinto centro pavadinimas / Az engedélyezett állomás neve / Isem taċ-ċentru approvat / Naam van het erkende centrum / Nazwa zatwierdzonego punktu / Nome do centro aprovado / Numele centrului autorizat / Názov schválenej stanice / Ime odobrenega osemenjevalnega središča / Hyväksytyn aseman nimi / Tjurstationens namn

5.

Адрес на одобрения центърDirección del centro autorizadoAdresa schválené staniceDen godkendte stations adresseAnschrift der zugelassenen BesamungsstationTunnustatud seemendusjaama aadressΔιεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρουAddress of approved centreAdresse du centre agrééIndirizzo del centro riconosciutoAtzīta centra adresePatvirtinto centro adresasAz engedélyezett állomás címeIndirizz taċ-ċentru approvatAdres van het erkende centrumAdres zatwierdzonego punktuEndereço aprovadoAdresa centrului autorizatAdresa schválenej staniceNaslov odobrenega osemenjevalnega središčaHyväksytyn aseman osoiteTjurstationens adress

6.

Одобряващ органAutoridad competente en materia de autorizaciónPříslušný schvalující orgánGodkendelsesmyndighedZulassungsbehördeTunnustuse andnud järelevalveasutusΕγκρίνουσα αρχήApproving authorityAutorité d'agrémentAutorità che rilascia il riconoscimentoIestāde, kura veic atzīšanuPatvirtinanti institucijaEngedélyező hatóságAwtorita' ta' l-approvazzjoniAutoriteit die de erkenning heeft verleendOrgan zatwierdzającyAutoridade de aprovaçãoAutoritatea ce autorizeazăSchvaľujúci orgánPristojni organ za odobritevHyväksyntäviranomainenGodkännande myndighet

7.

Номер на одобрениетоNúmero de autorizaciónČíslo schváleníGodkendelsesnummerRegistriernummerTunnustusnumberΑριθμός έγκρισηςApproval numberNuméro d'agrémentNumero di riconoscimentoAtzīšanas numursPatvirtinimo numerisA működési engedély számaNumru ta' l-approvazzjoniRegistratienummerNumer zatwierdzeniaNúmero de aprovaçãoNumăr de autorizareČíslo schváleniaVeterinarska številka odobritveHyväksyntänumeroGodkännandenummer

8.

Дата на одобрениетоFecha de la autorizaciónDatum schváleníGodkendelsesdatoZulassungsdatumTunnustamise kuupäevΗμερομηνία έγκρισηςApproval dateDate d'agrémentData di approvazioneAtzīšanas datumsPatvirtinimo dataA működési engedély kiadásának dátumaData ta' l-approvazzjoniDatum van erkenningData zatwierdzeniaData da aprovaçãoData autorizăriiDátum schváleniaDatum odobritveHyväksyntäpäiväDatum för godkännandet“.

б)

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

в)

В приложението бележка под линия (а) се заменя със следното:

„(а)

Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще ц се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООНCódigo provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones UnidasProzatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude přiřazeno po ukončení jednání probíhajícího v OSNForeløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttetProvisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wirdAjutine kood, mis ei mõjuta lõplikku nimetust, mis omistatakse riigile peale Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lõppuΠροσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα ΈθνηProvisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United NationsCode provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations uniesCodice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni UnitePagaidu kods, kurš nekādā veidā neietekmē galīgo valsts nomenklatūru, kura tiks apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu rezultātāLaikinas kodas, neturėsiantis įtakos pastoviai šalies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus šiuo metu vykstančioms deryboms Jungtinėse TautoseIdeiglenes kód, amely nem befolyásolja az ország azon végleges elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását követően hagynak jóváKodiċi proviżorju li ma jaffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż fil-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Ġnus MagħqudaVoorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerdTymczasowy kod, który w ostateczny sposób nie przesądza oznaczenia kraju, które zostanie uzgodnione w następstwie aktualnie trwających negocjacji na forum ONZCódigo provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações UnidasCod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor, ce se desfățoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor UniteDočasný kód, ktorým nie je dotknuté označenie tejto krajiny, ktoré jej bude pridelené po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v OSNZačasna koda, ki ne vpliva na končno poimenovanje države in bo dodeljena po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodihVäliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksiProvisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.“

г)

В приложението бележка под линия (б) се заменя със следното:

„(б)

Само сперма, събрана от регистрирани конеSólo esperma procedente de caballos registradosPouze sperma odebrané od registrovaných koníKun sæd fra registrerede hesteNur Samen von registrierten PferdenAinult registreeritud hobustelt kogutud spermaΜόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππουςOnly semen collected from registered horsesSperme provenant uniquement de chevaux enregistrésSolamente sperma raccolto da cavalli registratiTikai no reģistrētiem zirgiem iegūta spermaTiktai sperma, surinkta iš registruotų arkliųKizárólag nyilvántartott lovaktól begyűjtött spermaSperma miġbura minn żwiemel reġistrati bissEnkel sperma verzameld van geregistreerde paardenTylko nasienie pochodzące od zarejestrowanych koniApenas sémen colhido de cavalos registadosNumai material seminal recoltat de la cai înregistrațiIba sperma registrovaných koníLe seme, pridobljeno od registriranih konjAinoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemennesteBara sperma insamlad från registrerade hästar.“

25.

32000 D 0585: Решение 2000/585/ЕО на Комисията от 7 септември 2000 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания и ветеринарното сертифициране за вноса на месо от дивеч и отгледан във ферми дивеч, както и на заешко месо от трети страни (ОВ L 251, 6.10.2000 г., стр. 1), изменено с:

32001 D 0640: Решение 2001/640/ЕО на Комисията от 2 август 2001 г. (ОВ L 223, 18.8.2001 г., стр. 28),

32001 D 0736: Решение 2001/736/ЕО на Комисията от 17 октомври 2001 г. (ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 32),

32002 D 0219: Решение 2002/219/ЕО на Комисията от 7 март 2002 г. (ОВ L 72, 14.3.2002 г., стр. 27),

32002 D 0646: Решение 2002/646/ЕО на Комисията от 31 юли 2002 г. (ОВ L 211, 7.8.2002 г., стр. 23),

32003 D 0074: Решение 2003/74/ЕО на Комисията от 31 януари 2003 г. (ОВ L 28, 4.2.2003 г., стр. 45),

32003 D 0163: Решение 2003/163/ЕО на Комисията от 7 март 2003 г. (ОВ L 66, 11.3.2003 г., стр. 41),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0571: Решение 2003/571/ЕО на Комисията от 31 юли 2003 г. (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 79),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34),

32004 D 0212: Решение 2004/212/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 11),

32004 D 0245: Решение 2004/245/ЕО на Комисията от 9 март 2004 г. (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 62),

32004 D 0413: Решение 2004/413/ЕО на Комисията от 28 април 2004 г. (ОВ L 151, 30.4.2004 г., стр. 62).

В приложение II се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

26.

32000 D 0609: Решение 2000/609/ЕО на Комисията от 29 септември 2000 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос на месо от щраусови птици от ферми и за изменение на Решение 94/85/ЕО относно изготвянето на списък с трети страни, от които държавите-членки разрешават вноса на прясно месо от домашни птици (ОВ L 258, 12.10.2000 г., стр. 49), изменено с:

32000 D 0782: Решение 2000/782/ЕО на Комисията от 8 декември 2000 г. (ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 37),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32003 D 0573: Решение 2003/573/ЕО на Комисията от 31 юли 2003 г. (ОВ L 194, 1.8.2003 г., стр. 89),

32003 D 0810: Решение 2003/810/ЕО на Комисията от 17 ноември 2003 г. (ОВ L 305, 22.11.2003 г., стр. 11),

32004 D 0118: Решение 2004/118/ЕО на Комисията от 28 януари 2004 г. (ОВ L 36, 7.2.2004 г., стр. 34),

32004 D 0415: Решение 2004/415/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. (ОВ L 151, 30.4.2004 г., стр. 73),

32005 D 0804: Решение 2005/804/ЕО на Комисията от 18 ноември 2005 г. (ОВ L 303, 22.11.2005 г., стр. 56).

В приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

27.

32001 D 0556: Решение 2001/556/ЕО на Комисията от 11 юли 2001 г. за изготвяне на временни списъци с предприятия от трети страни, от които държавите-членки разрешават внос на желатин, предназначен за консумация от човека (ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 23), изменено с:

32002 D 0926: Решение 2002/926/ЕО на Комисията от 25 ноември 2002 г. (ОВ L 322, 27.11.2002 г., стр. 49),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32005 D 0033: Решение 2005/33/ЕО на Комисията от 14 януари 2005 г. (ОВ L 16, 20.1.2005 г., стр. 59).

а)

В приложението заглавието и препратките се заменят със следното:

Продукт: желатин, предназначен за човешка консумацияProducto: gelatina destinada al consumo humanoVýrobek: želatina určená k lidské spotřeběProdukt: gelatine til konsumErzeugnis: zum Verzehr bestimmte GelatineToode: želatiin toiduksΠροϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωποProduct: gelatine intended for human consumptionProduit: gélatine destinée à la consommation humaineProdotto: gelatine destinate al consumo umanoProdukts: lietošanai pārtikā paredzēts želatīnsProduktas: želatina, skirta žmonių maistuiTermék: emberi fogyasztásra szánt zselatinProdott: ġelatina għall-konsum umanProduct: voor menselijke consumptie bestemde gelatineProdukt: żelatyna spożywczaProduto: gelatina destinada ao consumo humanoProdus: gelatină destinată consumului umanProdukt: Želatina na ľudskú konzumáciuProizvod: želatina, namenjena prehrani ljudiTuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiiniVaruslag: gelatin avsett som livsmedel

1

=

Национален кодReferencia nacionalNárodní kódNational referenceNationaler CodeRahvuslik viideΕθνικός αριθμός έγκρισηςNational referenceRéférence nationaleRiferimento nazionaleNacionālā norādeNacionalinė nuorodaNemzeti referenciaszámReferenza nazzjonaliNationale codeKod krajowyReferência nacionalReferință naționalăNárodný odkazNacionalna referencaKansallinen referenssiNationell referens

2

=

НаименованиеNombreNázevNavnNameNimiΌνομα εγκατάστασηςNameNomNomeNosaukumsPavadinimasNévIsemNaamNazwaNomeNumeNázovImeNimiNamn

3

=

ГрадCiudadMěstoByStadtLinnΠόληTownVilleCittàPilsētaMiestasVárosBeltStadMiastoCidadeOrașMestoKrajKaupunkiStad

4

=

ОбластRegiónOblastRegionRegionPiirkondΠεριοχήRegionRégionRegioneReģionsRegionasRégióReġjunRegioRegionRegiãoJudețKrajRegijaAlueRegion“

б)

В приложението в заглавията на таблиците се вмъкват следните вписвания:

i)

За Аржентина, преди вписването на испански език:

„Страна: АРЖЕНТИНА /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ARGENTINA /“

ii)

За Бразилия, преди вписването на испански език:

„Страна: БРАЗИЛИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BRAZILIA /“

iii)

За Беларус, преди вписването на испански език:

„Страна: БЕЛАРУС /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: BELARUS /“

iv)

За Канада, преди вписването на испански език:

„Страна: КАНАДА /“

и след вписването на португалски език:

„Tara: CANADA /“

v)

За Швейцария, преди вписването на испански език:

„Страна: ШВЕЙЦАРИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: ELVEȚIA /“

vi)

За Китай, преди вписването на испански език:

„Страна: КИТАЙ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: CHINA /“

vii)

За Колумбия, преди вписването на испански език:

„Страна: КОЛУМБИЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: COLUMBIA /“

viii)

За Корея, преди вписването на испански език:

„Страна: КОРЕЯ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: COREEA /“

ix)

За Пакистан, преди вписването на испански език:

„Страна: ПАКИСТАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: PAKISTAN /“

x)

За Тайван, преди вписването на испански език:

„Страна: ТАЙВАН /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: TAIWAN /“

xi)

За САЩ, преди вписването на испански език:

„Страна: С А Щ /“

и след вписването на португалски език:

„Țara: SUA /“

28.

32001 D 0600: Решение 2001/600/ЕО на Комисията от 17 юли 2001 г. относно защитни мерки по отношение на вноса на някои животни от България поради огнище на син език, за отмяна на Решение 1999/542/ЕО, за изменение на Решение 98/372/ЕО относно здравните условия за животни и ветеринарна сертификация за внос на живи животни от вида говеда и свине от някои европейски страни, за да се вземат предвид някои аспекти във връзка с България, и за изменение на Решение 97/232/ЕО за изготвяне на списъци на трети страни, от които държави-членки разрешават вноса на овце и кози (ОВ L 210, 3.8.2001 г., стр. 51).

Решение 2001/600/ЕО се отменя.

29.

32001 D 0881: Решение 2001/881/ЕО на Комисията от 7 декември 2001 г. относно определяне на списък на граничните инспекционни пунктове, одобрени да извършват ветеринарни проверки на животни и животински продукти с произход от трети страни и относно актуализиране на подробните правила за контрола, който трябва да бъде упражняван от експертите на Комисията (ОВ L 326, 11.12.2001 г., стр. 44), изменено с:

32002 D 0455: Решение 2002/455/ЕО на Комисията от 13 юни 2002 г. (ОВ L 155, 14.6.2002 г., стр. 59),

32002 D 0986: Решение 2002/986/ЕО на Комисията от 13 декември 2002 г. (ОВ L 344, 19.12.2002 г., стр. 20),

32003 D 0506: Решение 2003/506/ЕО на Комисията от 3 юли 2003 г. (ОВ L 172, 10.7.2003 г., стр. 16),

32003 D 0831: Решение 2003/831/ЕО на Комисията от 20 ноември 2003 г. (ОВ L 313, 28.11.2003 г., стр. 61),

32004 D 0273: Решение 2004/273/ЕО на Комисията от 18 март 2004 г. (ОВ L 86, 24.3.2004 г., стр. 21),

32004 D 0408: Решение 2004/408/ЕО на Комисията от 26 април 2004 г. (ОВ L 208, 10.6.2004 г., стр. 17),

32004 D 0469: Решение 2004/469/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. (ОВ L 212, 12.6.2004 г., стр. 7),

32004 D 0517: Решение 2004/517/ЕО на Комисията от 21 юни 2004 г. (ОВ L 221, 22.6.2004 г., стр. 18),

32004 D 0608: Решение 2004/608/ЕО на Комисията от 19 август 2004 г. (ОВ L 274, 24.8.2004 г., стр. 15),

32005 D 0013: Решение 2005/13/ЕО на Комисията от 3 януари 2005 г. (ОВ L 6, 8.1.2005 г., стр. 8),

32005 D 0102: Решение 2005/102/ЕО на Комисията от 26 януари 2005 г. (ОВ L 33, 5.2.2005 г., стр. 30),

32005 D 0485: Решение 2005/485/ЕО на Комисията от 22 юни 2005 г. (ОВ L 181, 13.7.2005 г., стр. 1),

32006 D 0117: Решение 2006/117/ЕО на Комисията от 3 февруари 2006 г. (ОВ L 53, 23.2.2006 г., стр. 1),

32006 D 0414: Решение 2006/414/ЕО на Комисията от 7 юни 2006 г. (ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 27).

а)

В приложението, в таблицата за Гърция, се заличават следните вписвания:

„Ormenion* R“, „Promachonas F“, and „Promachonas R“.

б)

В приложението, в таблицата за Унгария се заличава следното вписване:

„Nagylak (13) R“.

в)

В приложението бележка под линия 13 се заличава.

30.

32002 D 0472: Решение 2002/472/ЕО на Комисията от 20 юни 2002 г. за определяне на специфични условия за внос на рибни продукти от Република България (ОВ L 163, 21.6.2002 г., стр. 24).

Решение 2002/472/ЕО се отменя.

31.

32003 D 0630: Решение 2003/630/ЕО на Комисията от 29 август 2003 г. за определяне на преходни мерки, които се прилагат от Унгария по отношение на ветеринарни проверки на продукти от животински произход от Румъния (ОВ L 218, 30.8.2003 г., стр. 55).

Решение 2003/630/ЕО се отменя.

32.

32003 D 0858: Решение 2003/858/ЕО на Комисията от 21 ноември 2003 г. за определяне на ветеринарно-санитарните условия и изискванията за издаване на сертификати при внос на жива риба, хайвер и гамети, предназначени за развъждане в обекти, и изкуствено отгледана жива риба, както и продукти от нея, предназначени за консумация от човека (ОВ L 324, 11.12.2003 г., стр. 37), изменено с:

32004 D 0454: Решение 2004/454/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. (ОВ L 156, 30.4.2004 г., стр. 29),

32004 D 0914: Решение 2004/914/ЕО на Комисията от 16 декември 2004 г. (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 60),

32005 D 0742: Решение 2005/742/ЕО на Комисията от 19 октомври 2005 г. (ОВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 71).

В приложение I вписването за България се заличава.

33.

32004 R 0136: Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на процедурите за ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове на Общността на продукти, внасяни от трети страни (ОВ L 21, 28.1.2004, стр. 11).

В приложение V се заличават следните страни:

„България“,

„Румъния“.

34.

32004 D 0211: Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите-членки разрешават вноса на живи еднокопитни животни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни животни, и за изменение на Решения 93/195/ЕИО и 94/63/ЕО (ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1).

В приложение I се заличават вписванията за България и Румъния.

35.

32004 D 0233: Решение 2004/233/ЕО на Комисията от 4 март 2004 г. относно разрешаването на определени лаборатории да контролират ефикасността на ваксинирането против бяс при някои месоядни домашни животни (ОВ L 71, 10.3.2004 г., стр. 30), изменено с:

32004 D 0448: Решение 2004/448/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. (ОВ L 155, 30.4.2004 г., стр. 80),

32004 D 0693: Решение 2004/693/ЕО на Комисията от 8 октомври 2004 г. (ОВ L 315, 14.10.2004 г., стр. 47),

32005 D 0392: Решение 2005/392/ЕО на Комисията от 17 май 2005 г. (ОВ L 130, 24.5.2005 г., стр. 17),

32005 D 0656: Решение 2005/656/ЕО на Комисията от 14 септември 2005 г. (ОВ L 241, 17.9.2005 г., стр. 63),

32006 D 0048: Решение 2006/48/ЕО на Комисията от 27 януари 2006 г. (ОВ L 26, 31.1.2006 г., стр. 20).

В приложение I след вписването за (BE) Белгия се вмъква следното:

National Diagnostic Veterinary Research Institute, National Reference Laboratory for Animal Rabies

15, Pencho Slaveykov Blvd. Sofia 1606“

и преди вписването за (SE) Швеция:

1.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5codul 050557, București

2.

Institutul Pasteur

Calea Giulești nr. 333, sectorul 5codul 060288, București“.

36.

32004 D 0253: Решение 2004/253/ЕО на Комисията от 10 март 2004 г. за определяне на преходните мерки, които се прилагат от Унгария по отношение на ветеринарни проверки на живи животни, влизащи в Унгария от Румъния (ОВ L 79, 17.3.2004 г., стр. 47).

Решение 2004/253/ЕО се отменя.

37.

32004 D 0361: Решение 2004/361/ЕО на Комисията от 13 април 2004 г. за определяне на специални условия за внос на рибни продукти от Румъния (ОВ L 113, 20.4.2004, стр. 54).

Решение 2004/361/ЕО се отменя.

38.

32004 D 0432: Решение 2004/432/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно одобрението на плановете за мониторинг на остатъчни вещества, представени от трети страни съгласно Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 43), изменено с:

32004 D 0685: Решение 2004/685/ЕО на Комисията от 27 септември 2004 г. (ОВ L 312, 9.10.2004 г., стр. 19),

32005 D 0233: Решение 2005/233/ЕО на Комисията от 11 март 2005 г. (ОВ L 72, 18.3.2005 г., стр. 30),

32006 D 0208: Решение 2006/208/ЕО на Комисията от 7 март 2006 г. (ОВ L 75, 14.3.2006 г., стр. 20).

В приложението се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

39.

32004 D 0438: Решение 2004/438/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно определяне на здравните изисквания, ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внасянето в Общността на топлинно обработено мляко, продукти на млечна основа и сурово мляко, предназначени за консумация от човека (ОВ L 154, 30.4.2004, стр. 73), изменено с:

32006 D 0295: Решение 2006/295/ЕО на Комисията от 18 април 2006 г. (ОВ L 108, 21.4.2006 г., стр. 24).

В приложение I се заличават вписванията за следните страни:

 

България,

 

Румъния.

40.

32004 D 0616: Решение 2004/616/ЕО на Комисията от 26.7.2004 г. за установяване на списъка с одобрените центрове за събиране на сперма за внос на сперма от еднокопитни животни от трети страни (ОВ L 278, 27.8.2004 г., стр. 64).

В приложението вписването за Румъния се заличава.

41.

32004 D 0639: Решение 2004/639/ЕО на Комисията от 6 септември 2004 г. за установяване на условията за внос на сперма от домашни животни от рода на едрия рогат добитък (ОВ L 292, 15.9.2004 г., стр. 21), изменено с:

32005 D 0290: Решение 2005/290/ЕО на Комисията от 4 април 2005 г. (ОВ L 93, 12.4.2005 г., стр. 34),

32006 D 0016: Решение 2006/16/ЕО на Комисията от 5 януари 2006 г. (ОВ L 11, 17.1.2006 г., стр. 21),

3206 D 0292: Решение 2006/292/ЕО на Комисията от 12 април 2006 г. (ОВ L 107, 20.4.2006 г., стр. 42).

В приложение I вписването за Румъния се заличава.

42.

32004 D 0825: Решение 2004/825/ЕО на Комисията от 29 ноември 2004 г. за защитни мерки по отношение на вноса на еднокопитни животни от Румъния (ОВ L 358, 3.12.2004 г., стр. 18).

Решение 2004/825/ЕО се отменя.

43.

32004 R 0911: Регламент (ЕО) № 911/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата (ОВ L 163, 30.4.2004 г., стр. 65).

а)

В член 6 се добавя следният параграф:

„5.   За България и Румъния дерогацията, предвидена в параграф 3, се прилага за говеда, които са родени повече от 6 месеца преди датата на присъединяване на България и Румъния.“

б)

В приложение I, между вписванията за Белгия и Чешката република се вмъква следното:

„Bulgaria

BG“

имеждувписваниятазаПортугалияиСловения:

„Romania

RO“

44.

32005 D 0432: Решение 2005/432/ЕО на Комисията от 3 юни 2005 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на месни продукти за консумация от човека и за отмяна на Решения 97/41/ЕО, 97/221/ЕО и 97/222/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2005 г., стр. 3), изменено с:

32006 D 0330: Решение 2006/330/ЕО на Комисията от 5 април 2006 г. (ОВ L 121, 6.5.2006 г., стр. 43).

а)

В част I от приложение II вписването за България се заличава.

б)

В част II от приложение II се заличават вписванията за България и Румъния.

45.

32005 D 0648: Решение 2005/648/ЕО на Комисията от 8 септември 2005 г. относно защитни мерки във връзка с нюкасълската болест в България (ОВ L 238, 15.9.2005 г., стр. 16).

Решение 2005/648/ЕО се отменя.

46.

32005 D 0710: Решение 2005/710/ЕО на Комисията от 13 октомври 2005 г. относно определени защитни мерки във връзка със съмнение за високопатогенна инфлуенца в Румъния (ОВ L 269, 14.10.2005 г., стр. 42).

Решение 2005/710/ЕО се отменя.

47.

32006 D 0168: Решение 2006/168/ЕО на Комисията от 4 януари 2006 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внос в Общността на ембриони от едър рогат добитък и за отмяна на Решение 2005/217/ЕО (ОВ L 57, 28.2.2006 г., стр. 19).

В приложение I вписването за Румъния се заличава.

48.

32006 D 0264: Решение 2006/264/ЕО на Комисията от 27 март 2006 г. относно защитни мерки във връзка с нюкасълската болест в Румъния (ОВ L 95, 4.4.2006 г., стр. 6).

Решение 2006/264/ЕО се отменя.

II.   ФИТОСАНИТАРНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1.

32005 D 0870: Решение 2005/870/ЕО на Комисията от 6 декември 2005 г. за признаване на България за свободна от Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. (ОВ L 319, 7.12.2005 г., стр. 9).

Решение 2005/870/ЕО на Комисията се отменя.

2.

32005 D 0942: Решение 2005/942/ЕО на Комисията от 21 декември 2005 г. относно разрешаване на държавите-членки да вземат решения съгласно Директива 1999/105/ЕО на Съвета относно даваните гаранции по отношение на горския репродуктивен материал, произведен в трети страни (ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 92).

В приложението вписването за Румъния се заличава.

5.   РИБАРСТВО

1.

32001 R 0080: Регламент (ЕО) № 80/2001 на Комисията от 16 януари 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение на уведомяването относно официалното признаване на организации на производители, както и определянето на цени и на интервенция в рамките на общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 13, 17.1.2001, стр. 3), изменен с:

32001 R 2494: Регламент (ЕО) № 2494/2001 на Комисията от 19 декември 2001 г. (ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 22),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

а)

Към приложение VIII, таблица 1 се добавя следното:

„NUTS кодове

„ISO-A3“

Страна

NUTS име

BGR

България

 

BG01

 

Severozapaden

BG02

 

Severen tsentralen

BG03

 

Severoiztochen

BG04

 

Yugozapaden

BG05

 

Yuzhen tsentralen

BG06

 

Yugoiztochen

ROU

România

 

RO01

 

Nord-Est

RO02

 

Sud-Est

RO03

 

Sud

RO04

 

Sud-Vest

RO05

 

Vest

RO06

 

Nord-Vest

RO07

 

Centru

RO08

 

București;“

б)

Следното се вмъква в приложение VIII, таблица 6:

„Код

Валута

BGN

Български лев

RON

Нова румънска лея“.

2.

32001 R 2065: Регламент (ЕО) № 2065/2001 на Комисията от 22 октомври 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение информирането на потребителите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 278, 23.10.2001 г., стр. 6), изменен с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

В член 4, параграф 1, преди вписванията за испански се вмъква следното:

„на български език:

„… уловени …“ или „… уловени в сладки води …“ или „… отгледани …“;“

и между вписванията за португалски и словашки:

„на румънски език:

„…pescuit…“ или „…pescuit în ape dulci…“ или „…produs de acvacultură…““.

3.

32002 R 2306: Регламент (ЕО) № 2306/2002 на Комисията от 20 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение съобщаването на цените при внос на рибни продукти (ОВ L 348, 21.12.2002 г., стр. 94).

а)

в таблица 1 от приложението, след вписването за Белгия се вмъква следното:

„BGR

България“

и след вписването за Португалия:

„ROU

Румъния“;

б)

В таблица 2 от приложението, в началото на списъка се вмъква следното:

„BGN

Български лев“

и преди вписването за Швеция:

„RON

Нова румънска лея“;

в)

В таблица 3 от приложението се добавя следното:

„Държава-членка

Код

Пристанище

България

Всички митнически учреждения, включени в допускането на стоки за свободно обращение

Румъния

Всички митнически учреждения, включени в допускането на стоки за свободно обращение.“

6.   ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

A.   ПЪТЕН ТРАНСПОРТ

31998 R 2121: Регламент (ЕИО) № 2121/98 на Комисията от 2 октомври 1998 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламенти (ЕИО) № 684/92 и (ЕО) № 12/98 на Съвета по отношение на документите за превоз на пътници с автобус (ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 10), изменен с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

а)

В бележката под линия 1 към приложения II, IV и V се вмъква следното:

 

„(BG) България“,

 

„(RO) Румъния“.

б)

Таблицата, която се съдържа в образеца на съобщение, възпроизведено в приложение VI, се заменя със следното:

„Приемаща държава-членка

Брой пътници

Брой пътници — km

Вид превоз

Вид превоз

Специализиран редовен

Случаен

Специализиран редовен

Случаен

B

 

 

 

 

BG

 

 

 

 

CZ

 

 

 

 

DK

 

 

 

 

D

 

 

 

 

EST

 

 

 

 

GR

 

 

 

 

E

 

 

 

 

F

 

 

 

 

IRL

 

 

 

 

I

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

LV

 

 

 

 

LT

 

 

 

 

L

 

 

 

 

H

 

 

 

 

M

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

A

 

 

 

 

PL

 

 

 

 

P

 

 

 

 

RO

 

 

 

 

SLO

 

 

 

 

SK

 

 

 

 

FIN

 

 

 

 

S

 

 

 

 

UK

 

 

 

 

Общо каботажни превози“

 

 

 

 

Б.   ТРАНСПОРТ ПО ВЪТРЕШЕН ВОДЕН ПЪТ

31977 D 0527: Решение 77/527/ЕИО на Комисията от 29 юли 1977 г. за определяне на списъка на морските търговски пътища за прилагането на Директива 76/135/ЕИО на Съвета (ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 29), изменено с:

11985 I: Акт относно условията за присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Кралство Испания и Португалската република (ОВ L 302, 15.11.1985 г., стр. 23),

11994 N: Акт относно условията за присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция (ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 21),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а)

В заглавието на приложението се вмъква следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ“ и „Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО“;

„Anexă“ и „Lista căilor navigabile cu caracter maritim stabilită conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE“.

б)

Към списъка, който се съдържа в приложението, се добавя следното:

„ROMÂNIA

Dunărea: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe Brațul Sulina.“.

7.   ДАНЪЦИ

1.

31992 R 2719: Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 г. относно придружителния административен документ за движение под режим отложено плащане на акциз на стоки, подлежащи на облагане с акциз (ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1), изменен с:

31993 R 2225: Регламент (ЕИО) № 2225/93 на Комисията от 27 юли 1993 г. (ОВ L 198, 7.8.1993 г., стр. 5),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а)

Член 2a, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Придружаващите документи, които са изготвени в съответствие с параграф 1, съдържат в тази част на клетка 24, която е запазена за подписа на изпращача, едно от следните означения:

Освободен от подпис

Dispensa de firma

Podpis prominut

Fritaget for underskrift

Freistellung von der Unterschriftsleistung

Allkirjanõudest loobutud

Δεν απαιτείται υπογραφή

Signature waived

Dispense de signature

Dispensa dalla firma

Derīgs bez paraksta

Parašo nereikalaujama

Aláírás alól mentesítve

Firma mhux meħtieġa

Van ondertekening vrijgesteld

Z pominięciem podpisu

Dispensa de assinatura

Dispensă de semnătură

Podpis sa nevyžaduje

Opustitev podpisa“.

б)

В приложение Ι, Обяснителни бележки, точка 2, клетка 12, списъкът на абревиатури се заменя със следното:

„BE

Белгия

BG

България

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

EE

Естония

GR

Гърция

ES

Исапния

FR

Франция

IE

Ирландия

IT

Италия

CY

Кипър

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

HU

Унгария

MT

Малта

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

PT

Португалия

RO

Румъния

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

GB

Обединеното кралство“.

2.

32004 R 1925: Регламент (ЕО) № 1925/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 331, 5.11.2004 г., стр. 13).

В приложението, между вписванията за Белгия и Чешката република, се вмъква следното:

„България“

и между вписванията за Португалия и Словения:

„Румъния“.

8.   СТАТИСТИКА

1.

31977 R 1868: Регламент (ЕИО) № 1868/77 на Комисията от 29 юли 1977 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2782/75 относно производството и търговията с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (ОВ L 209, 17.8.1977 г., стр. 1), изменен с:

11979 H: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Гръцката република (ОВ L 291, 19.11.1979, стр. 17),

31985 R 3759: Регламент (ЕИО) № 3759/85 на Комисията от 23 декември 1985 г. (ОВ L 356, 31.12.1985 г., стр. 64),

31987 R 1351: Регламент (ЕИО) № 1351/87 на Комисията от 15 май 1987 г. (ОВ L 127, 16.5.1987 г., стр. 18),

31990 R 2773: Регламент (ЕИО) № 2773/90 на Комисията от 27 септември 1990 г. (ОВ L 267, 29.9.1990 г., стр. 25),

31994 R 3239: Регламент (ЕО) № 3239/94 на Комисията от 21 декември 1994 г. (ОВ L 338, 28.12.1994 г., стр. 48),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

а)

В член 1, параграф 1, между вписванията за Белгия и Чешката република, се вмъква следното:

„BG за България“

и между вписванията за Португалия и Словения:

„RO за Румъния“

б)

В приложение II, в бележка под линия (1) към таблицата се добавя следното:

„България:

само един регион,

Румъния:

само един регион“.

2.

31991 D 0450: Решение 91/450/ЕИО, Евратом на Комисията от 26 юли 1991 г. за определяне на територията на държавите-членки за целите на прилагането на член 1 от Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета относно хармонизирането на образуването на брутния национален продукт по пазарни цени (ОВ L 240, 29.8.1991 г., стр. 36), изменено с:

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

В приложението се вмъква следното:

а)

между текстовете за Белгия и Чешката република:

„Икономическата територия на Република България обхваща:

територията на Република България,

националното въздушно пространство, териториалните води и континенталния шелф, намиращ се в международни води, над които страната има изключителни права,

териториални анклави (т.е. географски територии, разположени в други части на света и използвани, по международни договори или споразумения между страните, от агенции на държавното управление на страната (посолства, консулства, военни бази, научни бази и др.), за всички сделки, различни от тези, свързани със собствеността върху земята, съставляваща анклава, и сградите, намиращи се върху такава земя по време на покупката,

извънтериториални анклави (т.е. частите от собствена географска територия на страната, използвани от агенции на държавното управление на други страни, от институции на Европейските общности или от международни организации по международни договори или споразумения между страните), само по отношение на сделките, свързани със собствеността върху земята, съставляваща анклава, и сградите, намиращи се на такава земя по времето на продажбата,

залежи от нефт, природен газ и др. в международните води извън континенталния шелф на страната, експлоатирани от единици, пребиваващи на територията, както е определено в предходните тирета.“

б)

и между текстовете за Португалия и Словения:

„Икономическата територия на Румъния обхваща:

територията на Румъния,

националното въздушно пространство, териториалните води и континенталния шелф, намиращ се в международни води, над които страната има изключителни права,

териториални анклави (т.е. географски територии, разположени в други части на света и използвани, по международни договори или споразумения между страните, от агенции на държавното управление на страната (посолства, консулства, военни бази, научни бази и др.), за всички сделки, различни от тези, свързани със собствеността върху земята, съставляваща анклава, и сградите, намиращи се върху такава земя по време на покупката,

извънтериториални анклави (т.е. частите от собствена географска територия на страната, използвани от агенции на държавното управление на други страни, от институции на Европейските общности или от международни организации по международни договори или споразумения между страните), само по отношение на сделките, свързани със собствеността върху земята, съставляваща анклава, и сградите, намиращи се на такава земя по времето на продажбата,

залежи от нефт, природен газ и др. в международните води извън континенталния шелф на страната, експлоатирани от единици, пребиваващи на територията, както е определено в предходните тирета.“

3.

31998 D 0385: Решение 98/385/ЕО на Комисията от 13 май 1998 г. относно правила за прилагане на Директива 95/64/ЕО на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (ОВ L 174, 18.6.1998 г., стр. 1), изменено с:

32000 D 0363: Решение 2000/363/ЕО на Комисията от 28 април 2000 г. (ОВ L 132, 5.6.2000 г., стр. 1),

12003 T: Акт относно условията на присъединяване и поправките в Договорите — Присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32005 D 0366: Решение 2005/366/ЕО на Комисията от 4 март 2005 г. (ОВ L 123, 17.5.2005 г., стр. 1).

В приложение II, между вписванията за Белгия и Дания, се вмъква следното:

„CTRY

MCA

MODIFIC.

PORT NAME

LOCODE

NAT. STAT. GROUP

STATISTICAL PORT

NATIONAL CODE

BG

BG00

X

Akhotopol

BGAKH

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Balchik

BGBAL

BGVAR

 

 

BG

BG00

X

Burgas

BGBOJ

 

X

 

BG

BG00

X

Lom

BGLOM

 

X

 

BG

BG00

X

Nesebar

BGNES

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Orehovo

BGORE

BGLOM

 

 

BG

BG00

X

Pomorie

BGPOR

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X

Ruse

BGRDU

 

X

 

BG

BG00

X

Silistra

BGSLS

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Somovit

BGSOM

BGRDU

 

 

BG

BG00

X

Sozopol

BGSOZ

BGBOJ

 

 

BG

BG00

X