07/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

123


32006R1546


L 286/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1546/2006 НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 2006 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. за създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 2320/2002 от Комисията се изисква, при необходимост, да приема мерки за прилагане на общите основни стандарти за сигурността на гражданското въздухоплаване на цялата територия на Общността. Регламент (ЕО) № 622/2003 на Комисията от 4 април 2003 г. за установяване на мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурността във въздухоплаването (2), е първият акт, в който са определени такива мерки.

(2)

Съществува необходимост от мерки, които да направят общите основни стандарти по-точни, и по-специално да се насочат към увеличения риск от опити в самолетите да бъдат внасяни течни експлозиви. Тези мерки следва да се преразглеждат на всеки шест месеца с оглед на техническото развитие, оперативното прилагане на летищата и въздействието върху пътниците.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 2320/2002 и с цел предотвратяване на актове на незаконна намеса мерките, посочени в приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003, следва да бъдат секретни и да не се публикуват. Същото правило задължително се прилага по отношение на всички актове за изменение. Независимо от това на пътниците се разясняват правилата, свързани с предметите, забранени за превозване в самолетите.

(4)

Регламент (ЕО) № 622/2003 следва съответно да бъде изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурността в гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 622/2003 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Относно поверителния характер на настоящото приложение следва да се прилага член 3 от споменатия по-горе регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 2006 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 849/2004 (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 89, 5.4.2003 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 240/2006 (ОВ L 40, 11.2.2006 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В съответствие с член 1 приложението има поверителен характер и не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.