03/ 76

BG

Официален вестник на Европейския съюз

9


32006R1463


L 277/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1463/2006 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2006 година

за адаптирането на Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 56 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1) определя общите правила, регулиращи подкрепата на Общността по отношение на политиката за развитие на селските райони за програмния период 2007—2013 г., и установява приоритети, както и мерки в тази област.

(2)

Уместно е тези общи правила и тези мерки да бъдат адаптирани, за да се позволи тяхното прилагане в България и Румъния още от датата на присъединяване на тези страни към Европейския съюз.

(3)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 предвижда една ос „Лидер“, задължителна във всяка програма за развитие на селските райони, ос, която следва да представлява един минимален процент на участието на ЕЗФРСР в програмата. Предвид липсата на опит на България и Румъния в прилагането на подхода „Лидер“ и за да може да бъде създаден необходимия местен капацитет за прилагането на „Лидер“, е уместно средното финансово участие от 2,5 %, предвидено за оста „Лидер“, да се прилага спрямо тези две страни за периода 2010—2013 г.

(4)

С цел България и Румъния да могат да се ползват до 2013 г. от преходните мерки по отношение на подкрепата за полупазарните земеделски стопанства и за създаването на групи на производители, е необходимо България и Румъния да бъдат включени в списъка на страните бенефициери по посочените мерки.

(4а)

С оглед предоставяне на България и на Румъния на еднакви привилегии, както държавите-членки, които се присъединиха към Общността на 1 май 2004 г. във връзка с максималната интензивност на помощта за инвестиции, предприети с цел да се отговори на изискванията на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (2), България и Румъния следва да бъде включена в списъка от страни, ползващи се от максималната ставка от 75 %.

(5)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва съответно да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1698/2005 се изменя, както следва:

1.

В член 17, параграф 2 се добавя следната алинея:

„За България и Румъния минималната средна величина от 2,5 % за ос 4 от общото участие на ЕЗФРСР трябва да се спазва през периода 2010—2013 г. При изчисляването на този процент се взема под внимание всеки принос от ЕЗФРСР към тази ос през периода 2007—2009 г.“

2.

Уводните думи в член 20, буква г) се заменят със следното:

„преходни мерки за България, Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия относно:“

3.

В четвъртата колона на приложението, в редовете, отнасящи се до член 26, параграф 2, шестият параграф се заменя със следното:

„От сумата за допустима инвестиция в държавите-членки, присъединили се към Общността на 1 май 2004 г., и в България и Румъния, за прилагането на Директива 91/676/EИО на Съвета (1), за максимален период от четири години от датата на присъединяване съгласно член 3, параграф 2 и член 5, параграф 1 от тази директива.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2007 г., при условие че Договорът за присъединяване на България и Румъния влезе в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 19 юни 2006 година.

За Съвета

Председател

J. PRÖLL


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005г., стр. 1.

(2)  ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).