03/ 75

BG

Официален вестник на Европейския съюз

110


32006R1320


L 243/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1320/2006 НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2006 година

за определяне на правила за прехода към помощи за развитие на селските райони, предвидени в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 32, параграф 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 92, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 ще се прилага от 1 януари 2007 г. Въпреки това разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (2), отменен с член 93 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, считано от 1 януари 2007 г., ще продължат да се прилагат за действия, одобрени от Комисията съгласно тези разпоредби преди 1 януари 2007 г.

(2)

За да се улесни преходът от действащите схеми за подпомагане по силата на Регламент (ЕО) № 1257/1999 към схемата за помощи за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, която обхваща програмния период, започващ на 1 януари 2007 г. (новият програмен период), следва да се приемат преходни мерки, с цел да се избегнат трудностите или забавянията при прилагането на помощите за развитие на селските райони по време на преходния период.

(3)

Помощите за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 ще включват новия програмен период, тъй като помощите за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999 обхващат програмния период, който приключва на 31 декември 2006 г. (текущият програмен период). В зависимост от използвания източник на финансиране и правилата за неговото финансово управление през текущия програмен период, съгласно членове 35 и 36 и член 47б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, следва да се направи разграничение между помощта от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, основаваща се на недиференцирани бюджетни кредити и финансовата година, която приключва на 15 октомври 2006 г. в държавите-членки от Общността в нейния състав на 30 април 2004 г., от една страна, и други помощи от ФЕОГА, секция „Ориентиране“ или секция „Гарантиране“ за всички държави-членки, както е предвидено в членове 29—32 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. за определяне на общи разпоредби относно структурните фондове (3), от друга страна. Във втория случай крайната дата на допустимост на разходите се определя в решения за одобряване на помощи, отпускани от Общността.

(4)

По отношение на помощите за развитие на селските райони, финансирани от ФЕОГА, секция „Гарантиране“, които се отнасят до програмирането в държавите-членки на Общността в нейния състав на 30 април 2004 г., следва да се определят преходни разпоредби за плащанията от 16 октомври до 31 декември 2006 г., както и за задълженията към бенефициерите през текущия програмен период, плащанията за които могат да се извършат след 31 декември 2006 г. през новия програмен период.

(5)

По отношение на другите помощи от ФЕОГА, секция „Ориентиране“ или секция „Гарантиране“ във всички съответни държави-членки, както е предвидено в членове 29—32 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета, поради застъпването на текущия с новия програмен период, от 1 януари 2007 г. до крайната дата на допустимост на разходите, определена в решения за одобряване на помощи, отпускани от Общността, следва да се включат редица преходни разпоредби от гледна точка на общи принципи, както и по отношение на определени мерки за развитие на селските райони, включително мерките, които са свързани с многогодишни задължения. За области с неблагоприятни природни условия и за агроекология член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схемите за директни помощи съгласно Общата селскостопанска политика и за установяване на определени схеми за подпомагане на фермерите (4) предвижда прилагането на добра фермерска практика в рамките на Регламент (ЕО) № 1257/1999. По-специално, що се отнася до агроекологията, член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 817/2004 на Комисията от 29 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно помощи за развитие на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (5) позволява на държавите-членки да продължат задълженията, свързани с агроекология, в рамките на текущия програмен период.

(6)

Нужно е да се осигури преходът между двата програмни периода, що се отнася до дерогацията относно спазване на стандартите на Общността, в съответствие с член 33л, параграфи 2a и 2б от Регламент (ЕО) № 1257/1999, в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия („новите държави-членки“).

(7)

С оглед да се гарантира по-добро изпълнение на новия програмен период, що се отнася до агроекология и хуманно отношение към животните, следва да се допуска държавите-членки да разрешат трансформирането на задължение, свързано с агроекология или хуманно отношение към животните, поето на базата на Регламент (ЕО) № 1257/1999, в ново задължение най-често за период от пет до седем години съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, при условие че новото задължение е в полза на околната среда или хуманното отношение към животните.

(8)

Нужно е да се установят специфични преходни правила за разходите, свързани с техническа помощ, включително ex ante и ex post оценка за всички видове програмиране.

(9)

Преходът към новия програмен период в новите държави-членки следва да бъде осигурен за някои мерки, включващи многогодишни задължения съгласно Регламент (ЕО) № 1268/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно помощи на Общността за предприсъединителни мерки за земеделието и развитието на селските райони в страните кандидатки от Централна и Източна Европа през предприсъединителния период (6).

(10)

Новите държави-членки следва да осигурят, че преходните операции са ясно идентифицирани чрез системите им за управление и контрол. Това е особено важно за някои видове помощи във всички държави-членки с оглед на правилното финансово управление, както и за да се избегне рискът от двойно финансиране, поради застъпването на програмните периоди от 1 януари 2007 г. до крайната дата на допустимост за разходите, определена в решения за одобряване на помощи, отпускани от Общността.

(11)

Следва да се представи таблица за съответствие за мерките по текущия и новия програмен период, с оглед да се определят ясно мерките за развитие на селските райони в течение на двата програмни периода.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент определя специфични правила с оглед улесняване на прехода от програмирането за развитие на селските райони съгласно Регламенти (ЕО) № 1257/1999 и (ЕО) № 1268/1999 към програмирането, установено с Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„мерки, съфинансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА“ означава мерки за развитие на селските райони, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1257/1999, които са съфинансирани от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, и които са приложими в държавите-членки на Общността в състава ѝ към 30 април 2004 г.;

б)

„мерки, съфинансирани от секция „Ориентиране“ и/или секция „Гарантиране“ на ФЕОГА“ означава:

i)

мерки за развитие на селските райони, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1257/1999, съфинансирани от секция „Ориентиране“ на ФЕОГА, които са приложими във всички държавите-членки и за които се прилага Регламент (ЕО) № 1260/1999;

ii)

мерки по общностната инициатива „Лидер“, предвидени в член 20, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1260/1999;

iii)

мерки за развитие на селските райони, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1257/1999, съфинансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, които са приложими в новите държави-членки и за които се прилагат членове 29—32 от Регламент (ЕО) № 1260/1999;

в)

„нови държави-членки“ означава Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия;

г)

„текущ програмен период“ означава програмния период съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999, който приключва на 31 декември 2006 г.;

д)

„нов програмен период“ означава програмния период съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, който започва на 1 януари 2007 г.;

е)

„задължения“ означава правни задължения, поети от държавите-членки към бенефициерите на мерки за развитие на селските райони;

ж)

„плащания“ означава плащания, извършени от държавите-членки към бенефициерите на мерки за развитие на селските райони;

з)

„многогодишни задължения“ означава задължения, свързани със:

i)

следните мерки: ранно пенсиониране на земеделски производители и селскостопански работници, агроекология и хуманно отношение към животните, подпомагане на земеделските производители за спазване на стандартите, подпомагане на земеделските производители за качеството на храните, подпомагане за залесяването на земеделски земи, подпомагане на полупазарните земеделски стопанства и подпомагане учредяването на организации на производителите;

ii)

помощи чрез субсидии за лихвени проценти, подпомагане чрез отдаване на лизинг и помощи за започване на работа на млади земеделски производители, при което еднократната премия, посочена в член 8, параграф 2, буква a) от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се разбива на няколко вноски, които трябва да се изплатят в продължение на повече от 12 месеца от датата на плащане на първата вноска.

ДЯЛ II

ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1257/1999

ГЛАВА 1

Мерки, съфинансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА

Член 3

1.   Плащанията, извършени между 16 октомври и 31 декември 2006 г., в рамките на текущия програмен период, са допустими по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) съгласно член 39, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (7) само ако са извършени след приключването на плащанията, разрешени съгласно член 39, параграф 1, буква а), второ изречение от посочения регламент.

Допустимите плащания, посочени в първа алинея, се декларират пред Комисията до 31 януари 2007 г., независимо от одобрението на Комисията за съответната програма за развитие на селските райони. Плащането от страна на Комисията, обаче, се извършва само след като програмата е вече одобрена.

2.   Разходите, свързани със задължения, поети през текущия програмен период, плащанията за които трябва да се извършат след 31 декември 2006 г., са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период.

Въпреки това плащания, отнасящи се до задължения, които не са многогодишни, поети до 31 декември 2006 г., трябва да отговарят на условията за допустимост на новия програмен период, доколкото те се удължават след 31 декември 2008 г.

Програмите за развитие на селските райони за новия програмен период трябва да включват разпоредба за разходите, посочени в първа алинея.

ГЛАВА 2

Мерки, съфинансирани от секция „Ориентиране“ и/или секция „Гарантиране“ на ФЕОГА

Раздел 1

Общи правила

Член 4

1.   Без да се засягат членове 5 и 6 държавите-членки могат да продължат, в рамките на текущия програмен период, да поемат задължения и извършват плащания от 1 януари 2007 г. до крайната дата на допустимост за разходите, определена с решения за одобряване на помощи от Общността за оперативните програми или програмни документи за развитие на селските райони.

Въпреки това, за определен вид мерки или подмерки, изброени в приложение I, държавите-членки започват да поемат задължения съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 от датата, от която не се поемат повече задължения през текущия програмен период на ниво програми, в съответствие с първа алинея от настоящия параграф.

Втора алинея от настоящия параграф не може да се прилага за прехода от общностната инициатива „Лидер“ към ос „Лидер“ на новия програмен период, когато интегрираните стратегии за местно развитие, изпълнявани от местни групи за действие, посочени в член 62 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които са избрани за новия програмен период, са нови и/или територията на същия този селски район не се е възползвала от общностната инициатива „Лидер“.

2.   Разходите, свързани със задължения, поети през текущия програмен период, плащанията за които трябва да се извършат след крайната дата на допустимост на разходите от този програмен период, са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период, при спазване на условията на членове 7 и 8.

Член 5

1.   В случай на мерки за агроекология и хуманно отношение към животните в новите държави-членки само разходи, свързани с поети задължения до 31 декември 2006 г., през текущия програмен период, плащанията за които следва да се извършват след посочената дата, са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период от:

а)

крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период, когато плащанията продължават след тази дата, или

б)

по-ранна дата от тази, посочена в буква а), но след 1 януари 2007 г., когато сумата, разпределена за програмата и/или мярката, е вече оползотворена.

Програмите за развитие на селските райони за новия програмен период трябва да включват разпоредба за разходите, посочени в първа алинея.

Член 6

1.   Разходите, произтичащи от задължения относно изплащането на компенсационни обезщетения в райони с неблагоприятни природни условия в новите държави-членки и които се отнасят за не по-късно от 2006 г., могат да бъдат декларирани до крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период.

Въпреки това, когато сумата, разпределена за програмата и/или мярката, е използвана по-рано от крайната дата, посочена в първа алинея, но не по-късно от 1 януари 2007 г., неизплатените разходи по отношение на задълженията, отнасящи се за не по-късно от 2006 г., са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период, при условие че програмата за развитие на селските райони за новия програмен период предвижда такива разходи.

2.   Разходите, произтичащи от задължения относно изплащането на компенсационни обезщетения в райони с неблагоприятни природни условия в новите държави-членки по отношение на 2007 и 2008 г., се поемат от ЕЗФРСР и трябва да отговарят на Регламент (ЕО) № 1698/2005.

Член 5

1.   Разходите, свързани с многогодишни задължения, различни от разходите за агроекология и хуманно отношение към животните, плащанията за които трябва да бъдат извършени след крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период, са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период от:

а)

крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период, когато плащанията продължават след тази дата, или

б)

по-ранна дата от тази, посочена в буква а), но след 1 януари 2007 г., когато сумата, разпределена за програмата и/или мярката, е вече оползотворена.

Програмите за развитие на селските райони за новия програмен период трябва да включват разпоредба за разходите, посочени в първа алинея.

Член 8

1.   За операции, свързани със задължения, които не са многогодишни, за които са поети задължения към бенефициерите преди крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период, всички разходи, свързани с неуредени плащания след тази дата, са допустими за финансиране по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период от споменатата дата, при условие че:

а)

компетентният орган на държавата-членка разбива операциите на два разграничими, идентифицируеми финансови и физически етапа или етапи на развитие, съответстващи на двата програмни периода;

б)

са изпълнени условията за съфинансиране и допустимост на операциите през новия програмен период.

2.   Ако средствата за текущия програмен период са изразходвани на дата, по-ранна от крайната дата, посочена в параграф 1, разходите, свързани с неуредени плащания след тази по-ранна дата, са допустими за финансиране по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период, при условие че са изпълнени условията, определени в параграф 1.

3.   Държавите-членки трябва да заявят в програмите си за развитие на селските райони в рамките на новия програмен период дали те използват възможностите, посочени в параграфи 1 и 2, за съответните мерки.

Раздел 2

Специфични правила за новите държави-членки

Член 9

Във връзка със спазването на стандартите на Общността съгласно член 33л, параграфи 2a и 2б от Регламент (ЕО) № 1257/1999, разходите, отнасящи се до неуредени плащания по отношение на задължения към бенефициери, поети до крайната дата на допустимост на разходите от текущия програмен период, са допустими за финансиране по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период, при условие че програмата за развитие на селските райони за новия програмен период предвижда такива разходи.

Член 10

През новия програмен период не са допустими плащания по линия на ЕЗФРСР по отношение на следните мерки:

а)

консултантски услуги за земеделските производители и услуги, свързани с разширяване на дейността, посочени в член 33ж от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

б)

добавки към директните плащания, посочени в член 33з от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

в)

добавки към държавните помощи в Малта, посочени в член 33и от Регламент (ЕО) № 1257/1999;

г)

помощи за фермери в Малта, заети на пълен работен ден, посочени в член 33й от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

ГЛАВА 3

Специфична разпоредба за агроекологията и хуманното отношение към животните

Член 11

Преди края на периода за изпълнение на ангажимент, поет съгласно глава VI от Регламент (ЕО) № 1257/1999, държавите-членки могат да разрешат трансформирането на това задължение в ново задължение най-често за период от пет до седем години, съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, при условие че:

а)

всяко подобно трансформиране е от безспорна полза за околната среда или за хуманното отношение към животните, и

б)

съществуващото задължение е значително подсилено.

ГЛАВА 4

Разходи по линия на техническа помощ

Раздел 1

Разходи, свързани с мерки, съфинансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА

Член 12

1.   Разходи, свързани с ex ante оценка на новия програмен период, както е посочена в член 85 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, могат да се поемат от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА в рамките на текущия програмен период, във времевия срок, посочен в член 39, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 1290/2005, при условие че е спазен таванът от 1 %, посочен в член 59, втора алинея от Регламент (ЕО) № 817/2004.

2.   Разходи, свързани с ex post оценка на текущия програмен период, както е посочена в член 64 от Регламент (ЕО) № 817/2004, са допустими по линия на компонента за техническа помощ от програмата за развитие на селските райони през новия програмен период, при условие че отговарят на член 66, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и че програмата включва разпоредба за тази цел.

Раздел 2

Разходи, свързани с мерки, съфинансирани от секция „Ориентиране“ и/или секция „Гарантиране“ на ФЕОГА

Член 13

1.   Разходи в рамките на текущия програмен период, направени след крайната дата на допустимост на разходите от този програмен период и отнасящи се до операции, които се включват в точки 2 и 3 от правило № 11 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000 на Комисията (8), с изключение на окончателни ex post оценки, одити и изготвяне на заключителни доклади, не са допустими по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период.

2.   Разходи в рамките на текущия програмен период, направени до крайната дата на допустимост на разходите от този програмен период и отнасящи се до операции, които се включват в точка 2.1, първо тире и точка 3 от правило № 11 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000, включително окончателни ex post оценки, посочени в член 85 от Регламент (ЕО) № 1685/2000, за подготвянето на програми за развитие на селските райони в рамките на новия програмен период, при спазване на условията, определени в точки от 2.2 до 2.7 и точка 3 от споменатото правило, са допустими съгласно компонента за техническа помощ в рамките на текущите оперативни програми или програмните документи за развитие на селските райони.

3.   Разходи за окончателни ex post оценки на текущия програмен период, както са посочени в член 43 от Регламент (ЕО) № 1260/1999, могат да са допустими по линия на ЕЗФРСР съгласно компонента за техническа помощ на програмите през новия програмен период, при условие че те отговарят на член 66, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и че програмата включва разпоредба за тази цел.

ДЯЛ III

ПРЕХОДНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1268/1999

Член 14

Що се отнася до мерките, посочени в член 2, четвърто, седмо и четиринадесето тире от Регламент (ЕО) № 1268/1999, разходите, свързани с плащания, които следва да се извършат след 31 декември 2006 г., са допустими за финансиране по линия на ЕЗФРСР през новия програмен период, при условие че са изпълнени условията на член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 и че програмата в рамките на новия програмен период включва разпоредба за тази цел.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Държавите-членки осигуряват, че преходните операции, които се включват в обхвата на настоящия регламент, се идентифицират ясно чрез системите им за управление и контрол.

Член 16

Таблицата на съответствие за мерките в рамките на текущия програмен период и новия програмен период е дадена в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2006 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2223/2004 (ОВ L 379, 24.12.2004 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 173/2005 (ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1156/2006 на Комисията (ОВ L 208, 29.7.2006 г., стр. 3).

(5)  ОВ L 153, 30.4.2004 г., стр. 30; поправена версия (ОВ L 231, 30.6.2004 г., стр. 24). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1360/2005 (ОВ L 214, 19.8.2005 г., стр. 55).

(6)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 87. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2112/2005 (ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 23).

(7)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Видове мерки за развитие на селските райони или подмерки, посочени в член 4, параграф 1, втора алинея:

обучение,

започване на работа на млади земеделски производители,

ранно пенсиониране (за новите държави-членки),

използване на консултантски услуги (за новите държави-членки),

въвеждане на услуги, свързани с консултации, подпомагане и управление (за всички заинтересовани държави-членки)/предоставяне на консултантски услуги и услуги, свързани с разширяване на дейността (за новите държави-членки),

инвестиции в земеделски стопанства,

инвестиции в горите,

преработване/предлагане на пазара на земеделски и горски продукти,

подобряване на земята, повторно парцелиране, управление на водните ресурси, земеделска инфраструктура,

възстановително-превантивни мерки за селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия,

спазване на общностните стандарти/съответствие с общностните стандарти (за новите държави-членки) — различни стандарти,

схеми за качество на храните (за новите държави-членки) — различни схеми,

насърчаване на качествени продукти от организации на производителите (за новите държави-членки),

полупазарни земеделски стопанства (за новите държави-членки),

учредяване на организации на производителите (за новите държави-членки),

области под екологични ограничения/плащания по програма „Натура 2000“ (за новите държави-членки),

опазване на околната среда във връзка със земеделието/горското стопанство,

залесяване на земеделски земи (за новите държави-членки),

залесяване на неземеделски земи,

екологична устойчивост на горите,

възстановително-превантивни мерки за горското стопанство/противопожарни просеки в гората,

диверсификация извън стопанствата,

занаятчийски/туристически дейности,

основни услуги — различни услуги,

възстановяване/обновяване на селата и развитие — различни видове операции,

селско наследство— различни видове операции,

„Лидер“ — ръководене на местните групи за действие и различни видове операции съгласно стратегиите за местно развитие и сътрудничество (с изключение на придобиване на умения и дейности по стимулиране).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствие за мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 1257/1999, Регламент (ЕО) № 1268/1999 и Регламент (ЕО) № 1698/2005

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1257/1999

Кодове съгласно Регламент (ЕО) № 817/2004 и Регламент (ЕО) № 141/2004 на Комисията (1)

Категории съгласно Регламент (ЕО) № 438/2001 на Комисията (2)

Оси и мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005

Кодове съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005

 

Ос 1

Обучение — член 9

в)

113 и 128

член 20, буква a), i) и член 21: Обучение и информация

111

Започване на работа на млади земеделски производители — член 8

б)

112

член 20, буква a), ii) и член 22: Започване на работа на млади земеделски производители

112

Ранно пенсиониране — членове 10, 11 и 12

г)

/

член 20, буква a), iii) и член 23: Ранно пенсиониране

113

Използване на консултантски услуги — член 21г

ш)

/

член 20, буква a), iv) и член 24: Използване на консултантски услуги

114

Въвеждане на услуги, свързани с консултации, подпомагане и управление — член 33, трето тире.

Предоставяне на консултантски услуги и услуги, свързани с разширяване на дейността — член 33ж

л)

1303

член 20, буква a), v) и член 25: Въвеждане на услуги, свързани с подпомагане, управление и консултации

115

Инвестиции в земеделски стопанства — членове от 4 до 7

a)

111

член 20, буква б), i) и член 26: Модернизация на земеделските стопанства

121

Инвестиции в горите за подобряване на икономическата стойност на горите, учредяване на горски сдружения — член 30, параграф 1, второ и пето тире

и)

121

124

член 20, буква б), ii) и член 27: Подобряване на икономическата стойност на горите

122

Преработване и предлагане на пазара на земеделски и горски продукти, насърчаване на нови пазари за горски продукти — членове от 25 до 28 и член 30, параграф 1, трето и четвърто тире.

ж)

114

член 20, буква б), iii) и член 28: Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти

123

и)

122

Предлагане на качествени продукти и създаване на схеми за качество на храните — член 33, четвърто тире

м)

123

 

 

 

 

 

член 20, буква б), iv) и член 29: Сътрудничество за развитие на нови продукти, процеси и технологии

124

Подобряване на земята, повторно парцелиране, управление на водните ресурси, земеделска инфраструктура — член 33, първо, второ, осмо и девето тире

й)

1301

член 20, буква б), v) и член 30: Земеделска и горска инфраструктура

125

к)

1302

р)

1308

с)

1309

Възстановително-превантивни инструменти — член 33, дванадесето тире

ф)

1313

член 20, буква б), vi): Възстановително-превантивни мерки

126

Спазване на стандартите — членове 21б и 21в. Съответствие със стандартите — член 33л, параграфи 2a и 2б

ч)

/

член 20, буква в), i) и член 31: Спазване на стандартите

131

Схеми за качество на храните — членове 24б и 24в

щ)

/

член 20, буква в), ii) и член 32: Схеми за качество на храните

132

Подпомагане на организации на производителите за насърчаване на качествени продукти — член 24г

aa)

/

член 20, буква в), iii) и член 33: Информация и насърчаване на дейностите

133

Полупазарни земеделски стопанства — член 33б

aб)

/

член 20, буква г), i) и член 34: Полупазарни земеделски стопанства

141

Организации на производителите — член 33г

aв)

/

член 20, буква г), ii) и член 35: Организации на производителите

142

 

Ос 2

Плащания за неблагоприятни природни условия в планински райони — членове 13, 14, 15 и 18

д)

/

член 36, буква а), i) и член 37: Плащания за неблагоприятни природни условия в планински райони

211

Плащания за районите с неблагоприятни природни условия, други области с неблагоприятни природни условия — членове 3, 14, 15, 18 и 19

д)

/

член 36, буква а), ii) и член 37: Плащания в области с неблагоприятни природни условия, различни от планинските райони

212

Области под екологични ограничения — член 16

д)

/

член 36, буква а), iii) и член 38. Плащания по програма „Натура 2000“ и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета (3)

213

Агроекология — членове 22, 23 и 24

е)

/

член 36, буква а), iv) и член 39: Плащания за агроекология

214

Хуманно отношение към животните

е)

/

член 36, буква а), v) и член 40: Плащания за хуманно отношение към животните

215

— членове 22, 23 и 24.

Опазване на околната среда във връзка с хуманно отношение към животните — член 33, единадесето тире

у)

1312

Опазване на околната среда във връзка със земеделието — член 33, единадесето тире

у)

1312

член 36, буква а), vi) и член 41: Инвестиции в непроизводствени дейности

216

Залесяване на земеделски земи — член 31

з)

/

член 36, буква б), i) и член 43: Първоначално залесяване на земеделски земи

221

 

 

 

член 36, буква б), ii) и член 44: Първоначално създаване на агро-лесовъдни системи върху земеделски земи

222

Залесяване на неземеделски земи — член 30, параграф 1, първо тире

и)

126

член 36, буква б), iii) и член 45: Първоначално залесяване на неземеделски земи

223

Екологична устойчивост на горите — член 32, параграф 1, първо тире

и)

127

член 36, буква б), iv) и член 46: Плащания по програма „Натура 2000“

224

Екологична устойчивост на горите — член 32, параграф 1, първо тире

и)

127

член 36, буква б), v) и член 47: Плащания за опазване на околната среда в горите

225

Възстановително-превантивни мерки в горското стопанство — член 30, параграф 1, шесто тире

Противопожарни просеки в гората — член 32, параграф 1, второ тире

и)

125

член 36, буква б), vi) и член 48: Възстановително-превантивни мерки в горското стопанство

226

Инвестиции за екологичната и социална стойност на горите — член 30, параграф 1, второ тире

и)

121

член 36, буква б), vii) и член 49: Инвестиции в непроизводствени дейности

227

Опазване на околната среда във връзка с горското стопанство — член 33, единадесето тире

у)

1312

 

Ос 3

Диверсификация — член 33, седмо тире

п)

1307

член 52, буква а), i) и член 53: Диверсификация

311

Занаятчийски дейности; финансов инженеринг

т)

1311

член 52, буква а), ii) и член 54: Създаване и развитие на бизнес

312

— член 33, десето и тринадесето тире

х)

1314

Туристически дейности — член 33, десето тире

т)

1310

член 52, буква а), iii) и член 55: Туристически дейности

313

Основни услуги — член 33, пето тире

н)

1305

член 52, буква б), i) и член 56: Основни услуги

321

Обновяване на селата и развитие — член 33, шесто тире

o)

1306

член 52, буква б), ii): Обновяване на селата и развитие

322

Опазване и съхраняване на селското наследство — член 33, шесто тире

o)

1306

член 52, буква б), iii) и член 57: Опазване и възстановяване на селското наследство

323

 

 

 

член 52, буква в) и член 58: Обучение и информация

331

Управление на интегрирани стратегии за местно развитие от местните партньори — член 33, четиринадесето тире

ц)

1305-1

1305-2

член 52, буква г) и член 59: Придобиване на умения, стимулирането им и прилагането им на практика

341

 

Ос 4

„Лидер +“ Комуникация и „Лидер +“ Видове мерки — член 33е

 

член 63, буква а): Стратегии за местно развитие

41

Дейност 1: Местни стратегии

За конкурентоспособност: всички стари кодове съгласно Регламенти (ЕО) № 817/2004 и (ЕО) № 438/2001, съответстващи на ос 1

411 конкурентоспособност

За управление на околната среда/земите: всички стари кодове съгласно Регламенти (ЕО) № 817/2004 и (ЕО) № 438/2001, съответстващи на ос 2

412 управление на околната среда/земите

За диверсификация/качество на живота: всички стари кодове съгласно Регламенти (ЕО) № 817/2004 и (ЕО) № 438/2001, съответстващи на ос 3, плюс следните категории от Регламент (ЕО) № 438/2001: от 161 до 164 , 166 , 167 , от 171 до 174 , от 22 до 25 , 322 , 323 , 332, 333, 341 , 343 , 345 , 351 , 353 , 354 и 36 .

413 качество на живота/диверсификация

„Лидер +“ Комуникация и „Лидер +“ Видове мерки — член 33е

/

 

 

 

Дейност 2: Сътрудничество

1305-3

1305-4

член 63, буква б): Сътрудничество

421

„Лидер +“ Комуникация и „Лидер +“ Видове мерки — член 33е

/

 

 

 

Дейност 3: Ръководене на местните групи за действие

1305-1

1305-2

член 63, буква в): Ръководене на местните групи за действие, стимулиране

431

„Лидер +“ Комуникация и „Лидер +“ Видове мерки — член 33е

/

 

 

 

Дейност 3: Мрежи

/

1305-5

член 66, параграф 3 и член 68: Национални мрежи за селските райони

511

Техническа помощ

 

 

Техническа помощ

 

Техническа помощ

 

от 411 до 415

член 66, параграф 2: Техническа помощ

511

Член 49 — правило № 11 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000

aг)

член 66, параграф 3: Национални мрежи

511

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1268/1999

 

 

Мерки съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005

 

Методи за земеделска продукция, предназначени за опазване на околната среда и поддържане на природата — член 2, четвърто тире

/

/

член 36, буква а)(iv) и член 39: Плащания за агроекология

214

Учредяване на организации на производителите — член 2, седмо тире

/

/

член 20, буква г), ii) и член 35: Организации на производителите

142

Горско стопанство — член 2, четиринадесето тире

/

/

член 36, буква б), i) и член 43: Първоначално залесяване на земеделските земи

221


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 63, 3.3.2001 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.